logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Super User

Super User

Balandžio 16 d. mirė Marytė Kontrimaitė, poetė, vertėja, žurnalistė, Lietuvos žurnalistų draugijos narė, ilgametė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos narė. M.Kontrimaitė buvo Visuomenės informavimo etikos komisijos narė, pradėjusi pirmąjį Komisijos posėdį 2015 metų vasario 24 dieną. Birželio mėnesį dėl silpnėjančios sveikatos M.Kontrimaitė pasitraukė iš Komisijos.

Marytė Kontrimaitė gimė 1947.02.09 Vilkaičiuose, Plungės raj. Nė poros metų nesulaukusi su tėvais 1948 m. buvo ištremta į Sibirą, Irkutsko kraštą. Iš tremties grįžo 1955 m.

1965-1970 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1971-1973 m. stažavosi Jerevano universitete, studijavo armėnų kalbą ir literatūrą.

Nuo 1983 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Nuo 1992 m. – Lietuvos žurnalistų draugijos narė (kelias kadencijas buvo LŽD pirmininkė).

1998 – 2011 m. Radijo ir televizijos komisijos narė .

1999-2002 m. LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja kultūrai ir žiniasklaidai.

2013 m. St.Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatė.

Dirbo Lietuvos televizijoje, žurnaluose ir laikraščiuose „Moksleivis“, „Literatūra ir menas“, „Caritas“, „Dienovidis“.

M.Kontrimaitė yra išleidusi keletą poezijos knygų: "Kristalų atskalos" (1971), "Dienų veidai" (1982), "Palei pat gyvenimą" (2003).

Jos plunksnai priklauso pagrindiniai armėnų literatūros vertimai į lietuvių kalbą: poezija, proza, vaikų literatūra. Už nuopelnus Armėnijos kultūrai 2012 m. Armėnijos Mokslų akademija suteikė M.Kontrimaitei garbės daktarės vardą. 2015 m. jai buvo įteiktas Grigor Narekaci atminimo medalis (Armėnija) ir Armėnijos kultūros ministerijos padėkos raštas už Lietuvos ir Armėnijos kultūrinių ryšių stiprinimą.

M.Kontrimaitė daug jėgų atidavė kuriant ir puoselėjant etiškos žurnalistikos principus . Ji dalyvavo kuriant pirmąjį Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą 1996 metais, taip pat ruošiant naująjį Kodeksą 2005 m., Lietuvos žurnalistų draugijos buvo deleguojama į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją.

Marytė buvo principingas, tvirtų pažiūrų žmogus, bet visada išklausydavo kitos nuomonės, įsigilindavo į kiekvieną klausimą, ieškodavo teisingo sprendimo diskutuodama, o ne primesdama savo požiūrį. Kolegos prisimena ją kaip šiltą, atidžią kitų rūpesčiams, supratingą ir tolerantišką bičiulę, įdomią pašnekovę.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Marytės Kontrimaitės šeimai ir artimiesiems.

Balandžio 11 dieną Visuomenės informavimo etikos komisija surengė diskusiją “Rinkimams artėjant: žiniasklaida iri viešieji asmenys”. Diskusijoje dalyvavo Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, VRK politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė, Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė bei didelis būrys leidėjų ir visuomenės informavimo priemonių darbuotojų. Diskusiją vedė Komisijos pirmininkės pavaduotojas Viktoras Trofimišinas.

Diskusijos vedėjas, pristatydamas temą, pabrėžė, kad visuomenės informavimo etikos principai – sąžiningumas, nešališkumas, tikslumas - galioja bet kuriuo metu ir politinės kampanijos neatleidžia leidėjų ir žurnalistų nuo šių pamatinių principų laikymosi. V.Trofimišinas atkreipė dėmesį, kad didesnė dalis su rinkimine kampanijaj susijųsių skundų yra peradresuojami VRK, kadangi pagal kompetenciją politinė reklama yra šios institucijos veiklos sritis. Kita vertus, sakė V.Trofimišinas, turime tokį laikotarpį, kai dar ne visi galimi kandidatai yra paskelbę savo apsisprendimą dalyvauti rinkimuose, be to, dalis būsimųjų kandidatų šiuo metu yra Seimo, savivaldybių tarybų nariai, aktyviai dirbantys savo darbą, ir neretai žiniasklaida susiduria su problema: ar visada prašomas paskelbti tekstas gali būti vertinamas kaip politinė reklama, už kurią būtina mokėti?

VRK pirmininkas Z.Vaigauskas akcentavo pagrindinius teisinius politinės kampanijos principus. Vienas varbiausių, pirmininko žodžiais, yra lygiateisiškumo principas. Kiekviena žiniasklaidos priemonė turi paskelbti politinės reklamos įkainius ir visiems kandidatams, nepriklausomai nuo simpatijų ir antipatijų, turi būti vienodos sąlygos. “Kalbant apie politinės reklamos principus, turėtų užtekti dešimt Dievo įsakymų, bet jų, deja, neužtenka”, - ironizavo VRK vadovas. Jis visiškai sutiko su V.Trofimišino išsakyta mintimi, kaip svarbu laikytis pagrindinių etikos principų, kurie nekinta ir nepriklauso nuo politinių kampanijų.

Z.Vaigauskas atkreipė dėmesį, kad politinės reklamos įkainiai yra gerokai didesni negu komercinės reklamos, kas, jo nuomone, atrodo kiek keistokai.

VRK pirmininkas išskyrė itin akylai Komisijos stebimus dalykus: ar suteikiama teisė atsakyti į kritiką ir reklamos draudimo laikotarpį prieš pat rinkimus. Anot pirmininko, reklamos draudimo laikotarpis yra nejudinama konstanta, už kurį VRK baudžia be išlygų ir diskusijų.

Z.Vaigauskas atkreipė dėmesį, kad, siekiant išvengti nemalonumų, būtina atidžiai tikrinti iš partijos ar kandidato ateinančios medžiagos turinį. Visuomenės informavimo priemonė neprivalo publikuoti informacijos, kuri leidėjui atrodo ne itin patikima, juolab kad vadovaujantis įstatymais leidėjas privalės suteikti galimybę atsakyti, jeigu paaiškėtų, kad iš tiesų informacija buvo netiksli.

Ir Z.Vaigauskas, ir L.Petronienė pabrėžė, kad VRK stengiasi spręsti iškilusias problemas sręsti geranoriškai, kvietė daugiau konsultuotis.

Žurnalistų etikos inspektorė G.Ramanauskaitė-Tiumenevienė daugiau akcentavo viešo asmens privataus gyvenimo viešinimo ribas, kurios rinkiminių kampanijų metu neretai ima smarkiai plėstis. Inspektorė paminėjo konkrečius pavyzdžius, kai buvo išviešintos asmens sveikatos detalės, rodomi vaikai ar kiti šeimos nariai. Anot Inspektorės, nors kritika viešųjų asmenų atžvilgiu yra labai plati ir įvairi, ji negali žeminti asmens ir jo artimųjų nenormine leksika ar dviprasmiškais montažais.

Diskusijos dalyviai turėjo labai daug klausimų, ir pirmiausia – VKR atstovams. Leidėjai ir žurnalsitai klausė, kaip bus stebima ir vertinama reklama socialiniuose tinkluose. Z.Vaigauskas sakė, kad dėl socialnių tinklų kviesis į pagalbą visuomenės atstovus ir priminė, kad reklama juose taip pat vertinama kaip ir bet kurioje žiniasklaidos priemonėje.

Vietinių laikraščių leidėjai domėjosi, kaip elgtis su dabartiniais Seimo nariais, kurie susitikinėja su rinkėjais, teikia ataskaitas apie nuveiktus darbus, nori pasveikinti per laikraštį savo rinkėjus įvairių švenčių proga ir pan. Kita grupė – tai asmenys, kurie tarsi ir ruošiasi dalyvauti rinkimuose, bet niekur viešai tai nėra paskelbta. Leidėjus jaudino, kaip bus, jeigu populiarūs ir dažnai laikraščiuose aprašomi žmonės vis gi nuspręs kandidatuoti – ar bus dabartiniu laikotarpiu publikuoti apie tokius asmenis straipsniai pripažinti politine reklama? VRK atstovai informavo, kad galutiniai kandidatų sąrašai bus skelbiami rugsėjo 9 dieną, tad iki tos dienos politinė reklama traktuojama ne taip griežtai. Kita vertus, sakė VRK atstovai, net jei oficialiai kandidatas dar nepaskelbtas, bet jis ar jo partija viešai kalba apie dalyvavimą rinkimuose, leidėjams reiktų būti budresniems. Svarbu, kaip sakė L.Petronienė, jeigu jau rašot, tai daugiau ar mažiau rašykit apie visus kandidatus ir partijas.

Leidėjai teikė įvairių pasiūlymų, pastabų, rodė nekorektišką, jų nuomone, reklamą, uždavė daug klausimų apie galimus ir draudžiamus dalykus. Pasibaigus posėdžiui, visiems dalyvavusiems buvo padovanotas Visuomenės informavimo etikos kodeksas.

 

   Pajamos 81.384,21 €
   Išlaidos 61.130,00 €
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos 24.636,31 €
Išmokos komisijos nariams 24.492,00 €
Patalpų nuomos sąnaudos 4.196,85 €
Ryšio sąnaudos 224,74 €
Interneto paslaugų sąnaudos 188,52 €
Interneto svetainės sukūrimas 485,00 €
Teisinės paslaugos 499,73 €
Pašto išlaidos 6,03 €
Buhalterinių paslaugų sąnaudos 2.250,00 €
Ilgalaikio, trumpalaikio turto pirkimo išlaidos 3.738,23 €
Kitos išlaidos 78,93 €
Renginiai, konferencijos 36,28 €
Kanceliarinės prekės 297,38 €

Teisiniai aspektai

Visuomenės informavimo etikos asociacija (toliau – Asociacija) įsteigta vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 46 str. (2014 m. lapkričio 25 d. redakcija).

Asociacijos steigėjos yra organizacijos, kurios vienija viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus ir kurių narių veiklai taikomos Visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodekso) normos: Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Interneto žiniasklaidos asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija. Asociacijos įstatuose nustatyta naujų narių priėmimo tvarka : jais gali tapti ne mažiau kaip trejus metus nuolat veikiančios organizacijos, kurių veikla susijusi su viešosios informacijos rengimu ir/ar skleidimu. Pretenduojantys tapti Asociacijos nariais asmenys turi gauti trijų Asociacijos narių rekomendacijas.

Asociacija įregistruota 2015 m. vasario 10 d. Asociacijos veikla finansuojama iš metinių įmokų už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą (Visuomenės informavimo įstatymo 31 str. 13 d.).

Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 461  str., viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu rūpinasi, nagrinėja asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus Kodekso nuostatas, taip pat viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus dėl Kodekso pažeidimų Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija).

Į Komisiją po vieną narį deleguoja Asociacijos nariai. Komisijos narių kadencija trunka trejus metus, jiems keliami kvalifikaciniai reikalavimai: Komisijos nariu gali būti tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 5 metų veiklos patirtį visuomenės informavimo srityje turintis asmuo.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, šiuo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais, taip pat Kodeksu, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija „Dėl žurnalistinės etikos“ (Visuomenės informavimo įst. 461 str. 5 d.)

Komisija finansuojama iš Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu skirtų Asociacijos lėšų Asociacijos įstatuose nustatyta tvarka (Visuomenės informavimo įst. 461 str. 8 d.)

Pirmasis Komisijos posėdis buvo sukviestas 2015 m. vasario 24 d. Komisija išsirinko iš savo narių trejų metų kadencijos laikotarpiui Komisijos pirmininkę (išrinkta Vaiva Žukienė, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija), ir pirmininko pavaduotoją (išrinktasViktoras Trofimišinas, Lietuvos žurnalistų sąjunga).

Pradėjusi veiklą Komisija 2015 m. kovo 23 d. posėdyje patvirtino Komisijos darbo reglamentą, kuriuo vadovaujasi savo darbe.

Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 2 d. viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai, žurnalistai ir leidėjai savo veikloje privalo laikytis Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų. Įstatymo 43 str. 2 d. numatyta Kodekso priėmimo procedūra: Kodeksą tvirtina, keičia ar pildo viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimas (toliau – atstovų susirinkimas). Atstovų susirinkimą šaukia, jo veiklą koordinuoja ne mažiau kaip 5 viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijos, veikiančios visuomenės informavimo srityje ne mažiau kaip 3 metus, bendru viešu pareiškimu. Atstovų susirinkime turi teisę dalyvauti ir visi kiti asmenys, tačiau balsavimo teisę atstovų susirinkime turi tik viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų, veikiančių visuomenės informavimo srityje ne mažiau kaip 3 metus, ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovai. Atstovų susirinkimas vyksta ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo šioje dalyje minėto viešo paskelbimo apie jį dienos.

Tame pačiame posėdyje (2015 m. kovo 23 d.) Komisija priėmė sprendimą vadovautis savo veikloje Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu (toliau - Kodeksas), kol bus patvirtintas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas. (Ataskaitoje nurodomi Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsniai).

Rugsėjo mėn. Komisija pakeitė iki tol veikusią LŽLEK svetainę lzlek.lt. Dabartinė Komisijos interneto svetainė vadinasi etikoskomisija.lt. Joje skelbiama visa su Komisijos bei Asociacijos veikla susijusi informacija. Į naująją svetainę taip pat perkeltas LŽLEK sprendimų archyvas (2001 – 2014 m.).

Veiklos statistika

Įstatymu Komisijai priskirtos šios funkcijos:

Rūpintis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu;

Nagrinėti profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę;

Nagrinėti asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus Kodekso nuostatas, taip pat nagrinėja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus dėl Kodekso pažeidimų;

Bendradarbiaujant su valstybės įstaigomis ir institucijomis užtikrinti visuomenės raštingumo naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis plėtrą, informacijos kritinio vertinimo ir analizės principų sklaidą;

Organizuoti renginius visuomenės informavimo srities profesinės etikos klausimais, dalyvauti įgyvendinant valstybės institucijų strateginio planavimo programas, veiklos planus. (Visuomenės informavimo įst. 461 str. 3 d).

Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

Kadangi Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (LŽLEK) nuo 2015 metų nevykdė veiklos ir nebenagrinėjo asmenų skundų, Komisija išnagrinėjo taip pat ir tuos skundus, kurie buvo dar skirti LŽLEK.

Per ataskaitinius metus Komisija surengė 21 posėdį, kurių metu išnagrinėjo skundus dėl 93 publikacijų ir (ar) galimai netinkamų žurnalistų (viešosios informacijos rengėjų) veiksmų ir priėmė 23 sprendimus, kuriais pripažino žurnalistų ir (ar) viešosios informacijos rengėjų padarytus Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimus (37); Komisija priėmė 23 individualius kreipimusis, kuriuose atkreipė viešosios informacijos rengėjų dėmesį į tam tikrus publikacijų atitikimo profesiniams žurnalistikos standartams aspektus.

Iš visų Komisijos nustatytų Kodekso pažeidimų daugiausiai nusižengta 3 straipsniui, nustatančiam, jog turi būti skelbiamos tikslios, teisingos žinios bei įvairios nuomonės ir, jog, perteikiant įvairias nuomones, negalima skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką (6 atvejai) ir 22 straipsnio 2 daliai, nustatančiai, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, apie tai turi būti pranešta visuomenei (9 atvejai).

Gauta skundųGauta skundų

Daugiausiai skundų gauta dėl spaudos žurnalistų (apie 45 proc., iš jų: 19 proc. nacionalinės spaudos ir 26 proc. regioninių bei vietinių laikraščių), dėl interneto (apie 37 proc.), apie 18 proc. – dėl televizijos žurnalistų darbo; nusiskundimų radijo ir regioninės bei vietinės TV žurnalistų darbu nebuvo.

Svarbiausia - profesionalumas

Viena iš svarbiausių Komisijai pavestų funkcijų – rūpintis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu. Komisija pirmiausia siekia, kad žurnalistai ir leidėjai būtų reiklūs sau, suprastų visuomenės informavimo etikos reikalavimus ir savo veikloje vadovautųsi aukštais profesionalumo standartais. Vienas iš pagrindinių Komisijos siekių – paaiškinti viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams profesionaliosios etikos reikalavimus, padėti juos įgyvendinti.

Komisija, nagrinėdama skundus, atsižvelgia į konkrečias aplinkybes, žurnalistinio darbo specifiką ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos publikacijų turiniui, jų kokybei, kreipia dėmesį į nusižengimo pobūdį ir sunkumą.

Pagal Komisijos darbo reglamentą, Komisija gali priimti individualius kreipimusis į visuomenės informavimo priemonės leidėjus, skleidėjus, reikšti pozicijas, priimti rekomendacinio pobūdžio nutarimus.

Individualus kreipimasis – svarbus profesinės etikos ugdymo įrankis

Tais atvejais, kai publikacijoje akivaizdžiai priartėta prie pažeidimo ribos, bet pažeidimo konstatavimas dar yra diskutuotinas, Komisija formuluoja individualų kreipimąsi į visuomenės informavimo priemonę, nurodydama spragas ir prašydama užtikrinti profesinių standartų laikymąsi.

Per ataskaitinį laikotarpį Komisija priėmė sprendimus dėl 23 individualių kreipimųsi įvairioms visuomenės informavimo priemonėms (kai kurioms – po kelis kartus):

Televizijoms: 7

Spaudai: 9

Interneto portalams :7

 

Individualūs kreipimaisiIndividualūs kreipimaisi

 

Individualus kreipimasis į visuomenės informavimo priemonę – vienas iš būdų įgyvendinant labai svarbią įstatyme numatytą Komisijos veiklos funkciją – rūpintis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu. Komisija šiuose raštuose atkreipia dėmesį į viešosios informacijos rengėjų darbo silpnąsias vietas, publikacijų trūkumus. Jeigu informacijos rengėjas nekreipia dėmesio į pastabas, kartoja tas pačias klaidas, tai galima laikyti signalu, kad toje redakcijoje profesionalumas nėra svarbiausias veiklos rodiklis.

Profesinės etikos pažeidimai

Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimti 23 sprendimai dėl Kodekso nuostatų pažeidimo.

Vienas iš dažnų nusižengimų žurnalistiniam profesionalumui – informacijos vienpusiškumas, kai publikacijų autoriai neišklauso antrosios konflikto pusės, ruošdami publikacijas nesuteikia galimybės kritikuojamiems asmenims pasisakyti, pasiaiškinti, o paskelbę publikacijas neužtikrina jiems atsakymo teisės (Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis). Per ataskaitinį laikotarpį priimti 9 sprendimai dėl šio Kodekso straipsnio – tai dažniausiai pasitaikantis pažeidimas.

Kodekso straipsnių pažeidimaiKodekso straipsnių pažeidimai

 

Komisijos posėdžiai

Posėdžiai yra pagrindinė Komisijos darbo forma. Pagal Reglamentą, posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį (vidutiniškai Komisija surengia du posėdžius per mėnesį) Posėdžio darbotvarkė prieš penkias darbo dienas viešai skelbiama Komisijos svetainėje etikoskomisija.lt. Į posėdžius kviečiamos abi ginčo šalys, tačiau dalyvavimas nė vienai iš jų nėra privalomas, o redakcijos ir žurnalistai paaiškinimus dėl skundų gali teikti raštu iš anksto (ir beveik visada šia galimybe pasinaudoja). Skundai paprastai nagrinėjami atviruose Komisijos posėdžiuose. Komisija gali nuspręsti svarstyti klausimą uždarame posėdyje, jeigu uždaro posėdžio paprašo skundą pateikęs asmuo. Dažniausiai posėdyje dalyvauja tiek viešosios informacijos rengėjo (redakcijos) atstovas (atstovai), tiek ir jo advokatai. Autoriaus/pareiškėjo nedalyvavimo faktas neturi įtakos skundo nagrinėjimui, tačiau atvykus į posėdį užsitikrinama galimybė pateikti papildomus paaiškinimus ar akcentuoti svarbias aplinkybes. Leidėjams atstovaujantys teisininkai gerai išmano savo darbą, tačiau ne visada gali paaiškinti konkrečios publikacijos atsiradimo aplinkybes, kūrimo eigą, žurnalistinio darbo metodų pasirinkimą ir kt. Komisija, kurios viena pagrindinių funkcijų yra viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymas, yra itin suinteresuota, kad posėdyje dalyvautų publikacijų autoriai ir arba redaktoriai, todėl kvietimuose į posėdį tai nuolat pabrėžiama.

Skundai – pagal kompetenciją

Dauguma skundų Komisiją pasiekia paštu, nors pareiškėjų patogumui Komisijos svetainėje yra sukurta elektroninė skundų pateikimo sistema.

Reglamente išvardijami pagrindiniai reikalavimai, kurie turi būti teikiamame skunde, taip pat numatyti atvejai, kada Komisija gali atidėti nagrinėjimą arba nenagrinėti skundo apskritai.

Dalį skundų pagal kompetenciją turėtų nagrinėti kitos institucijos, pavyzdžiui, skundus dėl garbės ir orumo, nepilnamečių apsaugos nuo žalingo informacijos poveikio, privataus gyvenimo apsaugos nagrinėja Žurnalistų etikos inspektorius, dėl politinės reklamos pažeidimo – Vyriausioji rinkimų komisija, dėl reklamos televizijoje – Lietuvos radijo ir televizijos komisija, dėl profesinės etikos pažeidimų kitų šalių žiniasklaidoje – tų šalių žiniasklaidos savitvarkos ar priežiūros institucijas ir t. t.

Komisija 9 skundus paliko nenagrinėtus arba pasiūlė pareiškėjams kreiptis į kitas institucijas (Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, Vyriausiąją rinkimų komisiją ir kt.); du skundus atsiėmė patys pareiškėjai.

Teisminiai procesai

Praėjusiais metais viešosios informacijos rengėjai teismui apskundė 10 Komisijos priimtų sprendimų: 7 spaudos, 3 interneto. Iš jų keturis skundus pirmosios instancijos teismas atmetė, vienas teismo sprendimas įsiteisėjo, kiti trys – apskųsti aukštesnės instancijos teismui.

Apibendrinant teisminių bylinėjimųsi praktiką, pastebėtina, jog viešosios informacijos rengėjai savaip interpretavo Etikos kodekse įtvirtintas „teisės atsakyti“ ir „kalbos kultūros“ sąvokas. Teisė atsakyti kartais suprantama kaip kritikuojamo asmens teisė po publikacijos paskelbti atsakomąją nuomonę, o kalbos kultūra – tik kaip kalbos taisyklingumas ir (ar) bendrinės kalbos reikalavimai. Atsižvelgiant į tai, jog Komisija minėtas sąvokas supranta plačiau, buvo siūloma jas tikslinti. Visuomenės informavimo etikos kodekse į tai atsižvelgta.

Kitas teisme dažnai keliamas klausimas – tai konkretaus skundo nagrinėjimo ribos, t. y. ar gali Komisija priimti sprendimus dėl Etikos kodekso pažeidimų, kurių skundžiamoje publikacijoje neįžvelgia ir (ar) neskundžia pats pareiškėjas. Ši problema yra ypač aktuali tais atvejais, kai viešosios informacijos rengėjas apsiriboja vien raštiškais paaiškinimais į pareiškėjo skundą ir Komisijos posėdyje nedalyvauja.

Šviečiamoji veikla

2015 m. Komisijos nariai ir Asociacijos direktorius dalyvavo Lietuvos žurnalistų sąjungos surengtame regioninės žiniasklaidos atstovams skirtame praktinių seminarų cikle „Žurnalistika ir žmogaus teisės – profesinių standartų praktinis taikymas“, kur skaitė pranešimus žiniasklaidos etikos klausimais.

2015 m. spalio mėn. Komisijos nariai Tauragės rajono savivaldybėje organizavo praktinį seminarą „Visuomenės informavimo etika: tendencijos ir iššūkiai“, skaitė paskaitas Vytauto Didžiojo universiteto ir Socialinių mokslų kolegijos studentams.

2015 m. gruodžio mėn. skaitytas pranešimas Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos konferencijoje Visuomenės informavimo priemonės Lietuvoje: neįgaliųjų socialinės integracijos ar atskirties didinimas?“

Žengtas reikšmingas žingsnis stiprinant Lietuvos žiniasklaidos ir žurnalistikos savitvarką – vasario 29-ąją priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, įtvirtinantis šiuolaikiškus profesinės etikos standartus. Jis apibrėžia žurnalistų, rengėjų ir skleidėjų funkcijas, teises, pareigas, išreiškia bendruosius principus, kurie padeda vykdyti visuomenės informavimo profesinę veiklą.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas priimtas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime, kaip tai numatyta Visuomenės informavimo įstatymo 43 str. 2 dalyje. Priėmus šį kodeksą, netenka galios Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, kurio pirmoji redakcija patvirtinta prieš 20 metų.

Visuomenės informavimo etikos kodekso kūrimas truko beveik metus – nuo 2015-ųjų pavasario. Jį rengė darbo grupė, vadovaujama VDU prof. Audronės Nugaraitės. Pastabas ir pasiūlymus kodeksui teikė viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, žurnalistai. Kodekso projektas buvo paskelbtas viešai, o dalyvauti viešame svarstyme galėjo visi suinteresuoti asmenys.

Pasiūlymuose ir pastabose, kurias gavo darbo grupė, daug dėmesio buvo skirta vizualios medžiagos, antraščių etiškumui, nekaltumo prezumpcijai, politikų ir žiniasklaidos santykiams, skirčiai tarp žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų.

Kodekso kūrėjai siekė, kad naujos nuostatos atlieptų šiuolaikinės žurnalistikos ir žiniasklaidos iššūkiams, teiginiai būtų aiškesni, konkretesni, vengiama dviprasmiškų formuluočių, atsisakyta nebeaktualių nuostatų. Kodeksas, palyginti su ankstesniu, yra trumpesnis, jame – 66 straipsniai.

Visuomenės informavimo etikos kodekse įtvirtinta principinė nuostata vertinant žurnalisto santykį su politinėmis partijomis ir valdžios institucijomis – žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Kodekse aiškiai išreikšta nuostata dėl interesų konfliktų – dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla. Nustatomos gairės, kaip išvengti interesų konflikto žurnalistui, susijusiam su verslo struktūromis.

Kodekse įtvirtintos naujos nuostatos, susijusios su informacijos skelbimu apie suicidinius atvejus. Daug dėmesio skiriama žurnalistų darbui renkant informaciją, informacijos tikslumo užtikrinimui, klaidų taisymui, antraščių ir iliustracijų atitikimui kūrinio turiniui.

Pirmą kartą aptariami darbo su interneto šaltiniais etikos standartai, žurnalisto raiškos viešojoje erdvėje, tarp jų ir socialinėse medijose, principai.

Priimant Visuomenės informavimo etikos kodeksą dalyvavo Visuomenės informavimo etikos asociacijos steigėjų (Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos žurnalistų draugijos, Interneto žiniasklaidos asociacijos, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos, Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos), o taip pat Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacijos, Vakarų Lietuvos vietos laikraščių leidėjų asociacijos atstovai.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimo dalyvius pasveikino kultūros ministras Šarūnas Birutis, Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė.

etikoskomisija.lt

 

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimą sveikina kultūros ministras Š.Birutis.         Fotografas: V.TrofimišinasViešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimą sveikina kultūros ministras Š.Birutis. Fotografas: V.Trofimišinas

 

Redakcinė komisija. Iš kairės: Vilija Butkuvienė, Vaiva Žukienė, Dainius Radzevičius.             Fotografas: V.Trofimišinas Redakcinė komisija. Iš kairės: Vilija Butkuvienė, Vaiva Žukienė, Dainius Radzevičius. Fotografas: V.Trofimišinas

 

Po karštų diskusijų Visuomenės informavimo kodeksas patvirtintas.             Fotografas: V.TrofimišinasPo karštų diskusijų Visuomenės informavimo kodeksas patvirtintas. Fotografas: V.Trofimišinas

 

Atstovų susirinkimo dalyviai. Iš kairės: Vidas Mačiulis, Rasa Navickienė, Gražina Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Romas Burba, Dainius Radzevičius, Vaiva Žukienė, Vilija Butkuvienė.            Fotografas: V.TrofimišinasAtstovų susirinkimo dalyviai. Iš kairės: Vidas Mačiulis, Rasa Navickienė, Gražina Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Romas Burba, Dainius Radzevičius, Vaiva Žukienė, Vilija Butkuvienė. Fotografas: V.Trofimišinas

 

Etikos kodekso rengimo darbo grupės pirmininkė VDU prof. Audronė Nugaraitė.             Fotografas: V.TrofimišinasEtikos kodekso rengimo darbo grupės pirmininkė VDU prof. Audronė Nugaraitė. Fotografas: V.Trofimišinas

 

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimas dėl

LRTK pateiktos medžiagos

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai buvo pateikti vaizdo įrašai CD laikmenose. Įrašuose yra medžiaga rusų kalba, pateikta medžiaga iš “Vesti nedeli” laidos 2014.10.26, “Profesija-reporter” transliuota NTV Mir Lithuania 2014.10.26 ir 2014.11.02 ir laida „Vesti“ transliuota RTR Planeta 2014.10.30. Įrašus komisijos nariai peržiūrėjo individualiai, savo nuomonę pateikė elektroniu paštu. Susirinkimo metu dalyvavo 13 komisijos narių iš 15.

1. „Vesti nedeli“, RTR Planeta, 2014.10.26, yra pateikiamas reportažas apie parlamento rinkimus Ukrainoje. Reportaže nuolatos pabrėžiami pažeidimai, medžiaga nuolatos pateikiama naudojant įvairius būdus žiūrovų emocijoms sužadinti: daug kartų pakartojama žinia, kuri iš esmės nėra pagrindžiama jokiais statistiniais duomenimis. Nuomonių įvairovė imituojama pateikiant skirtingus šaltinius, tačiau šaltiniai yra vienpusiai, komentarai yra palaikantys vieną pusę. Tai rodo, kad imituojamam informaciniam reportažui komentatoriai yra kruopščiai atrenkami. Viso reportažo metu nėra jokios aiškios konkrečios faktinės informacijos apie vykusius rinkimus. Reportažas yra skatinantis neapykantą ir kurstantis nesantaiką. Autorių tekstai panašesni į siaubo filmų komentatorius, nei į žinių pranešėjus. Nesilaikoma objektyvumo ir nešąliškumo.

1.1. Reportaže apie rinkimus „Novorusijoje” yra taip pat daug propagandos elementų, nėra jokios objektyvios medžiagos. Žinios pateikiamos tendencingai. Pateikiama viena nuomonė, sąmoningai iškraipomi faktai.

1.2. Reportažas apie įvykį Maskvos oro uoste. Šiame reportaže yra pateikta faktinė medžiaga. Reportaže nėra jokių manipuliacijų.

1.3. Reportažas „Pagal taisykles arba be jų”. Informacijoje nėra atskirta kas yra faktai ir kur yra tiesiog nuomonė. Reportaže pabrėžiama V. Putino galybė, kuri yra tiesiog nepakenčiama Vakarų valstybėms. Teigdami, jog tik dėl Rusijos lyderio galios Vakarų, reportažo autoriai nepateikia skirtingų nuomonių, nėra nuomonių įvairovės, kurios reikalauja Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, kai yra kalbama apie konfliktines situacijas.

1.4. Reportažas iš V. Putino spaudos konferencijos. Reportaže yra atspindima pokalbio su Putinu esmė. V. Putinas atsakinėja į klausimus. Nėra galimybės patikrinti kiek reportaže pateikti klausimai yra specialiai atrinkti, bet rodomi atsakymai akivaizdžiai skirti sustiprinti prieš tai buvusio reportažo įspūdį apie V. Putino galingumą.

1.5. Pateiktas korespondento A. Rogatkin reportažai iš Rytų Ukrainos. Reportažas montuojamas taip tarsi karinę techniką uždegė ir žmones žudė būtent Ukrainos armijos kariai. Jokių faktų ar žinių patvirtinančių šią informaciją. Pažeidžiamas svarbus principas, kad turi būti kuo daugiau skirtigų nuomonių, ypač tuomet, kai yra konfliktinės situacijos.

1.6. Siužetas apie Luhansko žmonių nuotaikas. Reportaže faktai yra vienpusiai, akivaizdus siekis paveikti žiūrovą emociškai. Medžiaga skelbiama, nors nieko naujo joje nepasakoma, kartojami tie patys faktai, kurie jau žinomi ilgą laiką. Kai kurie pašnekovai be pavardžių. Kadangi veidai neuždengti, tai slėpti jų tapatybes kaip ir nėra reikalo.

1.7. Pateikdami infomaciją apie Malaizijos oro linijų lėktuvo tragediją, nuolatos

pabrėžiama, kad Rusijos remiami separatistai niekaip negalėjo numušti lėktuvo. Tačiau nėra pateikiami ir kitokių faktų apie lėktuvo katastrofą. Siužetas, kuriame nuolatos teigiama, kad ne separatistai, nukreipiant į Ukrainos pusę, bet faktų nemini.

IŠVADA. Komisijos nariai pasisakė už tai, kad pateiktoje medžiagoje yra pažeisti 3,4,5,6,7 Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsniai. Reportažai akivaizdžiai propagandiniai, ignoruojami pagrindiniai žurnalistikos principai - objektyvumas, nešališkumas, nuomonių pliuralizmas. Nutarta, jog sprendimai turi būti priimti dėl visos medžiagos, neskaidant į atskirus reportažus ar siužetus ir pasisakymus. Po diskusijos buvo nutarta balsuoti dėl šių straipsnių:

3 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 1, Susilaikė -0

4 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 1, Susilaikė -0

5 kodekso straipsnis. Už - 11, Prieš - 0, Susilaikė - 2

6 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 0, Susilaikė -1

7 kodekso straipsnis. Už - 6, Prieš - 3, Susilaikė -4

Komisija nusprendė, kad laidoje yra pažeisti 3, 4, 5, 6 ir 7 Etikos kodekso straipsniai.

2. „Profesija - reporter” NTV Mir Lithuania 2014.10.26

Laidos formatas - publicistinė laida. Pirmas reportažas skirtas “atskleisti” Ukrainos politikos lyderių vaikų privatų gyvenimą. Demonstruojami vaizdai iš naktinių klubų su siautėjančiu jaunimu. Nustatyti ar klubuose yra būtent minimi asmenys, komisijos nariai negali, tačiau reportažuose jų nematyti. Jie rodomi už kituose reportažuose. Už kadro balsas kalba apie konkrečius asmenis, kurie yra žymių

Ukrainos politikos veikėjų vaikai. Nuolatos minima “kažkas matė, kad…”, „kažkas sakė, kad…“ ir pan. Be jokių realių faktų yra pateikiama informacija ir apie A. Turčinovo sūnų, teigiant, jog jis iš viso nekariavo, bet pateikiamas vertinimas,

jog tai ya „kraštutinis cinizmas”, visiškas moralinis nuopuolis. Išreipiant faktus siekiama kurstyti žiūrovų emocijas ir neigiamo požiūrio į visus Ukrainos

politikos veikėjus. Antras reportažas yra skirtas Lvovo muitininko dukros vestuvėms. Reportaže yra pateikiami faktai, skaičiai, nuomonės. Neįmanoma patikrinti ar visi faktai yra tikri.

IŠVADA. Diskusijos metu buvo išsakytos nuomonės, kad balsuoti reiktų dėl 3, 4, 6 Etikos kodekso straipsnių. Nors laidos formatas publicistinis, tačiau ir tokioje

laidoje būtina nuomonių įvairovė, tiksli ir nešališka informacija. Pateikiamas nekorektiškas įvykių apibendrinimas, kurį “įgarsina” Politinių studijų centro

vadovė. Trūksta “antrosios” pusės - turėjo būti išklausyti ir Ukrainos valdžios atstovai,

kurių vaikams metamas šešėlis.

Po aptarimo nuspręsta, kad bus balsuojama dėl trijų Etikos kodekso straipsnių:

3 kodekso straipsnis. Už - 10, Prieš - 2, Susilaikė -1

4 kodekso straipsnis. Už - 5, Prieš - 4, Susilaikė -4

6 kodekso straipsnis. Už - 11, Prieš - 2, Susilaikė -0

Komisijos nusprendė, kad yra pažeisti 3, 4 ir 6 Etikos kodekso straipsniai.

3. RTR Planeta, „Vesti”, 2014.10.29

Peržiūrėti siužetai apie Rusijos, Ukrainos ir Europos vadovų susitikimą Briuselyje dėl dujų krizės Ukrainoje. Siužete apie rinkimus Ukrainoje vėl pateikiama nuomonė kaip informacija ir žinia, jog rinkimai buvo neskaidrūs, aiškinama, jog buvo papirkinėjami rinkėjai ir pan. realių faktų nėra pateikiama, kaip nėra ir kalbinamos abi pusės. Toliau jau rodomi aiškiai propagandiniai siužetai apie JAV nevykusius bandymus paleisti raketas, o netrukus ir apie Rusijos raketos sėkmingą paleidimą. Viskas rya pateikiama kaip faktai, nors nėra galimybės patikrinti tų faktų tikslumą. Komisijos nariai pasisakė, kad visuose siužetuose yra sunku patikrinti faktų tikrumą, todėl nuspręsta balsuoti tik dėl 4 Etikos kodekso straipsnio.

IŠVADA. Komisijos nariai sutarė, kad balsuoti reikia dėl 4 Etikos kodekso straipsnio.

4 etikos kodekso straipsnis: Už-12, prieš- 0, susilaikė - 1.

Komisija nusprendė, kadf laidoje buvo pažeistas 4 Etikos kodekso straipsnis.

4. RTR Planeta, Vesti. 2014.10.30

Laida prasideda reportažu apie labai tikslią tarpžemyninę raketą, kuri gali nešti atominį ginklą. Reportažas skirtas informuoti visuomenę, kad Rusija yra galinga valstybė, galinti sunaikinti bet kokį priešą dideliu atstumu. Toliau reportažas apie Rusijos ir Ukrainos derybas dėl dujų tiekimo atnaujinimo. Siužete daug emocinių detalių, kurios atskleidžia sunkią ir sudėtingą Ukrainos gyventojų situaciją. Parodydami kaip Rusija teikia humanitarinę pagalbą, laidos vedėjai viepusiškai pateikia gyventojų nuomonę apie Ukrainą. Nėra pateikiama jkia kita pozicija iš kitos pusės: nei dėl pačios humanitarinės vilkstinės, nei dėl susidariusios situacijos Rytų Ukrainoje.

IŠVADA. Yra laidos momentai, kurie yra tiesiog faktų pateikimas, tačiau tuojau po jų seka vėl aiškus nuomonės ir faktų iškraipymas, nuomonės piršimas kaip tikro fakto (fotografo nuotraukų pristatymas“, Luhansko miesto apšaudymas ir pan.).

Peržiūrėjusi laidą komisija nuprendė balsuoti dėl 3,4,5,6,7 Etikos kodekso straipsnių pažeidimo.

3 kodekso straipsnis. Už - 9, Prieš - 1, Susilaikė -3

4 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 0, Susilaikė -1

5 kodekso straipsnis. Už - 11, Prieš - 1, Susilaikė - 1

6 kodekso straipsnis. Už - 8, Prieš - 1, Susilaikė -4

7 kodekso straipsnis. Už - 6, Prieš - 1, Susilaikė -6

Komisija nusprendė, kad buvo pažeisti 3, 4, 5, 6 ir 7 Etikos kodekso straipsniai.

5. „Profesija - reporter” NTV Mir Lithuania 2014.11.02

Laidos žanras - publicistinė laida. Laida labai tendencinga, daug nekorektiškumo montuojant ir pateikiant medžiagą. Humoro ir parodijų reportažas pateikiamas kaip tikras faktas (siužetas, kai Ukrainos žurnalistai šaiposi, jog Rytų Ukrainoje į rinkimus atėjo 99,9 proc. rinkėjų ir tie rajonai pažymimi raudonai).

Ypač nekorektiškai elgiamasi Ukrainos žurnalistų atžvilgiu, sudarant įspūdį, kad šie dirba neobjektyviai. Pateikiant ironiją kaip faktą, siekiama įtikinti žiūrovus, kad Ukrainos žurnalistai meluoja ir bandoma sukelti žiūrovų pasipiktinimą. pabrėžtinai rodomi agresyvūs nacionlistai, nors jie realiai rinkimų nelaimėjo. Kalbama apie persekiojamus opozicijos atstovus, tačiau jie yra patekę į parlamentą ir nėra pateikiami jokie realūs faktai apie persekiojimą.

IŠVADA. Komisija pažymi, kad laida yra tendencinga ir nesilaikoma publicistiniam žanrui būdingų standartų. Faktai yra painiojami su nuomone, ironija ir sarkazmas pateikiami kaip faktas, tokiu būdu klaidinant žiūrovus. Pati laida menkina žurnalistų profesiją, mažina pasitikėjimą žiniasklaida. Eteris naudojamas politinių sąskaitų suvedinėjimui. Po diskusijos nutarta balsuoti dėl 3, 4, 6, 58 Etikos kodekso straipsnių pažeidimo.

3 kodekso straipsnis. Už - 12, Prieš - 0, Susilaikė -1

4 kodekso straipsnis. Už - 13.

6 kodekso straipsnis. Už - 11, Prieš - 1, Susilaikė - 1

58 kodekso straipsnis. Už - 10, Prieš - 1, Susilaikė -2

Komisija nusprendė, kad buvo pažeisti 3, 4, 6 ir 58 Etikos kodekso straipsniai.

Apibendrinimas

Visuose reportažuose Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nustatė Etikos kodekso pažeidimus. Dėl vienpusiškai pateikiamų faktų, sunku nustatyti kuri medžiagos dalis atitinka tikrovę. Komisija rekomenduoja šiuos reportažus ir laidas pateikti ekspertams įvertinimui dėl nesantaikos kurstymo, kitos tautos žeminimo pagal Visuomenės informavimo įstatymo 19-tą straipsnį.

Egidija Leveikaitė

Pirmininko padėjėja

 

 

2014-12-15 Nr. 24

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė, L. Remeika,

T. Musteikis, L. Remeika, V. Žukienė

 

Darbotvarkė: 1. Lietuvos autizmo asociacijos “Lietaus vaikai” skundas

dėl publikacijos laikraštyje “Klaipėda”

2. Advokato M. Kukaičio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale laisvaslaikrastis.lt

3. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos skundas dėl publikacijos dienraščio “Lietuvos rytas” priede “Sostinė”

4. Prokuroro G. Tarasevičiaus skundas dėl publikacijos interneto portale veidas.lt

5. Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo R. Medzvecko prašymas dė publikacijos laikraštyje “Pakruojo kraštas”

6. Kiti klausimai – LRTK raštas

1. Svarstyta: Lietuvos autizmo asociacijos “Lietaus vaikai” skundas dėl publikacijos laikraštyje “Klaipėda”

Pristatė L. Slušnys:Lietuvos autizmo asociacijos “Lietaus vaikai” pirmininkė Lina Sasnauskienė prašo įvertinti 2014-10-15 dienraščio “Klaipėda” publikaciją “Klasėje – gyvulių ūkis”. Teigiama, kad pateikta tendencinga ir klaidinanti informacija, kuri diskriminuoja autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus ir jų tėvus, gali formuoti neigiamą viešąją nuomonę apie juos.

Dienraščio “Klaipėda” vyriausiojo redaktoriaus Sauliaus Pociaus atsiųstame paaiškinime teigiama, kad skundas yra atmestinas. Jo teigimu, publikacijos antraštė yra G. Orwello romano pavadinimo vedinys, iš to negalima daryti išvados, kokią padarė L. Sasnauskienė, kad vaikai yra vadinami gyvuliais. Kaip ir romane, taip ir publikacijoje buvo siekta tik atkreipti dėmesį į nelygybę sociume. Straipsnyje vaikai nėra prilyginami gyvuliams. Redaktorius teigia, kad straipsnio tema – ne autizmas, jis paminimas kaip šalutinė detalė. Straipsnis yra apie nesuvaldomus vaikus, kurie aplinkiniams daro didelę neturtinę žalą. S. Pociaus nuomone, žurnalistė rėmėsi tinkamais ir patikimais informacijos šaltiniais, publikacijoje nėra nesantaikos kurstymo žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui.

Komisijos nuomone, publikacija parengta neprofesionaliai. Jeigu publikacijos tema buvo apie nesuvaldomus vaikus, tai kodėl kaip pavyzdį reikėjo pateikti autizmo spektro sindromą turinčio vaiko elgesį? Jeigu ruošiasi rašyti tokia tema žurnalistė turi būti profesionaliai pasirengusi. Ji negalėjo daryti sąsajų tarp neklaužadų, nesuvaldomų vaikų ir autistų, nes raidos sutrikimų turintems vaikams yra būtinas specialus mokymo procesas. Kaip paprastų neklaužadų, jų bausmėmis ir barimais neišauklėsi. Komisijos nuomone, publikacija aktuali, pritrūko tik specialių žinių ją profesionaliai parengti. Komisija vienbalsiai nusprendė nebalsuoti dėl Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo, Komisija įsitikinusi, kad šiuo atveju, veiksmingesnė poveikio priemonė būtų kreipimasis į redakciją ir pastabų išsakymas.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką kreiptis į redakciją ir išsakyti Komisijos pastabas dėl nepakankamai profesionaliai parengtos publikacijos.

2. Svarstyta:Advokato M. Kukaičio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale laisvaslaikrastis.lt

Posėdyje dalyvavo žurnalistas Aurimas Drižius, advokatas Mindaugas Kukaitis.

Pristatė L. Slušnys: Teisėjų tarybą persiuntė Komisijai advokato Mindaugo Kukaičio pranešimą dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt. M. Kukaitis pateikė įvertinimui interneto portalo www.laisvaslaikraštis.lt publikacijas “Teisėjų mafijai Konstitucija ir įstatymai tėra tik “deklaracijos” (2014-07-29), “Teisėjų nusikaltimus pridengia kiti teisėjai” (2014-01-30), “Prokuroras S. Verseckas klastoja nutartį, kad atsakomybės išvengtų D. Pranytė-Zalieskienė, išgelbėjusi A. Sadecką” (2013-11-20), “Vilniaus apygardos teismas – pilnai užvaldytas mafijos” (2013-12-09). Teigiama, kad laikraščio ir ineterneto portalo vyriausiasis redaktorius Aurimas Drižius, jis ir publikacijų autorius, sistemingai ir sąmoningai skleidžia teiginius, kurie įžeidžia, šmeižia, rodo nepagarbą bei žemina Lietuvos valstybę, Lietuvos teisėjų garbę ir orumą, pakerta pasitikėjimą jais. M. Kukaitis prašo įvertinti ir publikacijas, kurios buvo išspausdintos 2011 metais. Tačiau šių publikacijų svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas, nes Komisija svarsto tik skundus dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų.

A. Drižius teigė, kad šio skundo autorius yra A. Sadecko advokatas, o publikacijose minimos bylos, kuriose figūruoja A. Sadeckas. Teismai su juo jau vyksta 10 metų. L. Slušnys paklausė, ar tai nėra asmeninių santykių suvedinėjimas? A. Drižius atsakė, kad jis yra persekiojamas už kritiką, ir teismuose neranda teisybės. Kai jis aprašo absurdiškas teismų nutartis ir įvardija jas priėmusių teisėjų pavardes – skundžiamas Etikos komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis teigė, kad jis kreipėsi į Teisėjų tarybą kaip asmuo, o ne kaip kurio nors kliento advokatas. Teisėjų taryba persiuntė skundą Komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis sakė manantis, kad publikacijų antraštės prasilenkia su žurnalistine etika. J. Mažylės nuomone, pateiktame skunde trūksta konkretumo, nes neįvardinta kokios etikos kodekso nuostatos pažeistos, jis yra abstraktus. M. Kukaitis atsakė, kad nesuteikta atsakymo teisė, neišklausyta kita pusė, žurnalisto nuomonė išreikšta neetiškai. Labiausiai, M. Kukaičio teigimu, šokiruoja antraštės, kuriose pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas - teisėjai kaltinami nusikaltimo padarymu, vadinami mafija. A. Drižius atsakė, kad visos publikacijos yra apie teismų darbą, teismų nutartys jam leidžia daryti tokias išvadas.

Pasibaigs diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. Keista, kad pati Teisėjų taryba nepriėmė jokio sprendimo dėl šio skundo. Kritikuoti ir komentuoti teismo sprendimus galima, tačiau publikacijose pateikiami faktai ir duomenys, kurių Komisija nėra įgaliota tirti ir tikrinti. O nežinant, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, priimti objektyvaus sprendimo Etikos kodekso požiūriu neįmanoma. Komisija vienbalsiai nusprendė, atidėti klausimo svarstymą iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas.

Nuspręsta:

1. Kadangi publikacijose žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu.

3. Svarstyta:Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos skundas dėl publikacijos dienraščio “Lietuvos rytas” priede “Sostinė”

Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė.

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Jonas Samoška prašo įvertinti 2014-09-20 dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” publikaciją “Seniūnijos – veltėdžių užutėkis”. Teigiama, kad publikacija tendencinga, pateikiami iškraipyti faktai, tuo žeminamas visų Lietuvos seniūnijų kaip valstybės institucijų statusas.

UAB “Lietuvos ryto” vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Felikso Telksnio ir žurnalisto Arūno Dumalako atsiųstuose paaiškinimuose teigiama, kad publikacijoje pateikta bendro pobūdžio informacija apie seniūnijų darbą. Rasų seniūnija pateikta kaip pavyzdys. Jų teigimu, publikacija buvo siekiama paskatinti diskusiją visuomenei aktualiu klausimu dėl seniūnijų reikalingumo, o ne pažeminti seniūnijos kaip valstybės institucijos statusą. Atkeipia dėmesį, kad seniūnai/seniūnijos yra priskirtini viešų asmenų kategorijai, todėl turėtų būti pakantesni žiniasklaidos reiškiamam dėmesiui.

Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, neaišku kodėl teigiama, kad žeminama visų Lietuvos seniūnijų reputacija, jeigu kritikos sulaukė tik viena seniūnija? Žurnalistas rašo apie seniūnijų veiklą, iškelia problemas ir kviečia diskutuoti dėl seniūnijų reikalingumo, savo nuomonės nereiškia. Kritika Rasų seniūnijos seniūno atžvilgiu išrekšta korektiškai, ji niekaip nesietina su visos Lietuvos savivaldybių seniūnų darbu. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-09-20 dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” publikacijoje “Seniūnijos – veltėdžių užutėkis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta:Prokuroro G. Tarasevičiaus skundas dėl publikacijos interneto portale veidas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Veido” periodikos leidykla direktorius Andrius Valacka ir interneto svetainės veidas.lt redaktorius Jonas Okmanas.

Pristatė L. Slušnys: Klausimas buvo svarstomas š.m. gruodžio 01 d. posėdyje. Iškilus klausimui dėl naudojamų šaltinių, nuspręsta svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu, į posėdį pakviesti redakcijos atstovus. Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Giedrius Tarasevičius prašo įvertinti 2014-09-05 interneto portalo www.veidas.lt publikaciją “Kai prokurorai tampa marionetėmis”. Teigiama, kad pateikta nepagrįsta ir tikrovės neatitinkanti informacija, G. Tarasevičius nepagrįstai kaltinamas nusikaltimo padarymu, žeminama jo garbė ir orumas, dalykinė reputacija.

Praėjusio posėdžio metu Komisijos nariai atkreipė dėmesį į tai, kad publikacija sukompiliuota iš įvairių straipsnių, bet nenurodyti šaltiniai. Redakcijos pateiktame paaiškinime tie šaltiniai aiškiai įvardyti, o publikacijoje nurodyta, kad tai veidas.lt publikacija. G. Tarasevičius savo skunde šio klausimo nekėlė, ir tai suprantama, nes jam svarbu apie jį pateikta infomacija, o ne iš kur ji paimta, tačiau Komisija negali nekreipti dėmesio į pačios Komisijos pastebėtus akivaizdžius profesinės etikos pažeidimus, į kuriuos dėmesio neatkreipė pareiškėjas.

Posėdyje dalyvavę UAB “Veido” periodikos leidykla atstovai paaiškino, kad negalima teigti, jog publikacija sukompiliuota vien tik naudojantis kitų žiniasklaidos priemonių medžiaga. Informaciją rinko ir veidas.lt žurnalistai, buvo kalbėta su prokuroru, todėl redakcija gali drąsiai rašyti, jog tai veidas.lt publikacija. Į Komisijos narių pastabą, kad nesvarbu kiek svetimos medžiagos naudota, bet informacijos šaltiniai vis tiek turėjo būti nurodyti, A. Valacka atsakė, kad pripažįsta, jog gal ir buvo padaryta klaida. Tačiau padaryta nesąmoningai, tik nenorint užkrauti straipsnio nuorodomis į šaltinius. V. Žukienė teigė, jeigu informacijos šaltiniai nenurodyti, vadinasi redakcija prisiima atsakomybę už pateiktus faktus, kuriuos ginčija prokuroras.

Pasibaigus diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. Komisijos nuomone, akivaizdu, kad publikacija sukompiliuota iš atskirų žurnalistinių darbų, tačiau nenurodyti informacijos šaltiniai. Dėl to reikėtų įspėti redakciją. Tačiau pačios publikacijos turinio Komisija negali įvertinti, nes profesinės etikos klausimai susiję su pateikiamų faktų atitikimu tikrovei. Todėl vienbalsiai nuspręsta atidėti publikacijos svarstymą ir sprendimo priėmimą iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas.

Nuspręsta:

1. Kadangi publikacijose žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu.

5. Svarstyta:Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo R. Medzvecko prašymas dėl publikacijos laikraštyje “Pakruojo kraštas”

Pristatė L. Slušnys: Klausimas buvo svarstomas š.m. gruodžio 01 d. posėdyje. Iškilus klausimui dėl publikuotos citatos, nuspręsta svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu, paprašyti redakcijos išsamesnio paaiškinimo šiuo klausimu. Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Romas Medzveckas prašo įvertinti 2014-09-19 laikraštyje “Pakruojo kraštas” išspausdintą 2014-09-10 publikacijos “Valdininkams – automobiliai, ugniagesiams – šnipštas” patikslinimą. Teigiama, kad laikraščio redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str., nes išspausdino iškraipytą patikslinimo tekstą.

UAB “Šiaulių kraštas” direktorius ir redaktorius Vladas Vertelis atsiuntė papildomą paaiškinimą. Jo teigimu, mero pavaduotojo reikalaujamas patikslinimo tekstas susideda iš 3 dalių. Vieną teiginį, kad R. Medzveckui žodį suteikė merė, redakcija patikslino, kitas teiginys buvo R. Medzvecko žodžiai, pasakyti posėdyje, kurie nėra iškraipyti, o trečiojo teiginio apie tai, kad R. Medzveckas apie atsisakymą priimti Priešgaisrinei tarnybai skirtą automobilį nutylėjo, redakcija nesiruošė patikslinti, nes jis teisingas. Redakcija turi dokumentus, kurie įrodo, kad R. Medzveckas negalėjo nežinoti apie raštą dėl automobilio pirkimo. Redakcija mano, kad žodis “nutylėtas” pavartotas teisingai, todėl jis negali būti nei paneigtas, nei patikslintas. Redaktoriaus teigimu, patikslinimo formos nereglamentuoja jokie teisės aktai, todėl jis gali būti surašomas laisva forma. Redakcija patikslino esminę detalę.

Iš Komisijai pateikto dar vieno R. Medzvecko rašto aiškėja, kad jis neturi pretenzijų dėl jo cituojamų žodžių, tačiau prašo patikslinti tą publikacijos vietą, kurioje teigiama, jog R. Medzveckas apie atsisakymą perimti Priešgaisrinei tarnybai skirtą automobilį nutylėjo. Būtent dėl pavartoto žodžio “nutylėjo”. Atsižvelgus į pateiktą medžiagą, Komisija mano, kad žurnalistė nenusižengė profesinei etikai panaudojusi žodį “nutylėjo”, nes ji situaciją vertino atsižvelgdama į savo turimą informaciją, ir jos vertinimas nebūtinai turėjo sutapti su R. Medzvecko situacijos interpretacija. Komisijos nuomone, redakcija nenusižengė profesinės etikos kodekso normoms patikslindama tik tą informaciją, kuri buvo netiksli, ir atsisakydama patikslinti kitą reikalaujamą informaciją, jeigu mano, kad reikalavimas yra nepagrįstas. Nuspręsta vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Pakruojo kraštas” redakcija, 2014-09-19 laikraštyje “Pakruojo kraštas” išspausdinusi 2014-09-10 publikacijos “Valdininkams – automobiliai, ugniagesiams – šnipštas” patikslinimą, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimų.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. LRTK raštas

 

Lietuvos radijo ir televizijos komisija kreipėsi į Etikos komisiją dėl televizijos “RTR Planeta” š.m. spalio 26 d. laidoje “Savaitės žinios”, spalio 29 d. ir 30 d. laidoje “Žinios”, televizijos “NTV Mir Lithuania” š.m. spalio 25 d. ir lapkričio 02 d. laidoje “Profesija – reporteris” pateiktos informacijos atitikimo žurnalistinės etikos standartams.

Komisijos nariams buvo išdalinti laidų įrašai su LRTK monitoringo grupės išvadomis. Nuspręsta, kad kiekvienas Komisijos narys individualiai peržiūrės laidas ir pateiks savo išvadas iki š.m. gruodžio 22 d.

 

 

 

2014-12-01 Nr. 23

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, R. Burba, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” skundas dėl “Lietuvos

ryto” TV laidos “Patriotai” siužeto, publikcijos dienraštyje

“Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt, įrašo

R. Janutienės Facebook paskyroje

2. Prokuroro G. Tarasevičiaus skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas”

3. Prokuroro G. Tarasevičiaus skundas dėl publikacijos interneto portale veidas.lt

4. K. Suprono skundas dėl publikacijos laikraštyje

“Anykšta”

5. Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo

R. Medzvecko prašymas dė publikacijos laikraštyje “Pakruojo kraštas”

6. Kiti klausimai

1. Svarstyta: UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai” siužeto, publikcijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt, įrašo R. Janutienės Facebook paskyroje

Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja L. Vainauskienė, UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: Klausimas buvo svarstomas š.m. rugsėjo 08 d. posėdyje. Kadangi tiek TV laidoje, tiek laikraščio publikacijoje žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, buvo nuspręsta klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu. UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” atstovas advokatas Gintautas Bartkus prašo įvertinti 2014 m. balandžio 08 d. ir balandžio 15 d. “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai” siužetus, 2014-04-23 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Skiepų detektyvas – su interesų ausimis”. Teigiama, kad tiek televizijos laidose, tiek publikacijoje žurnalistė Rūta Janutienė pateikė tikrovės neatitinkančią, tendencingą informaciją ir formavo klaidingą nuomonę, jog “GSK Lietuva” vakcina nėra veiksminga, o pati bendrovė nėra sąžininga. Taip pat prašoma įvertinti R. Janutienės pasisakymą jos socialinio tinklo “Facebook” paskyroje šiuo klausimu.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, išnagrinėjusi UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” skundą nusprendė, kad skundas nepagrįstas, 2014 m. balandžio 08 d. ir balandžio 15 d. “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai” siužetuose, 2014-04-23 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Skiepų detektyvas – su interesų ausimis”, R. Janutienės pasisakyme socialinio tinklo “Facebook” paskyroje, nebuvo pažeistas VIĮ, nenustatyta, jog buvo paskleista melaginga ir faktais nepagrįsta informacija. Vadovaujantis šiuo sprendimu, Komisija neturi pagrindo teigti, kad laidose ir publikacijoje buvo pažeisti Etikos kodekso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 ir 38 str., dėl kurių galimo pažeidimo kreipėsi pareiškėjas. Komisijos nariai neįžvelgė ir nesiūlė balsuoti dėl kitų Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo. Laidos ir publikacija buvo vertinamos visumoje, neištraukiant atskirų dalių iš konteksto. Komisijos nuomone, tiek laidos, tiek publikacija parengtos pakankamai profesionaliai, buvo surinkta ir pateikta daug informacijos iš įvairių šaltinių, laidos vedėjos klausimai korektiški, susiję su laidos tema. Nagrinėdama temą žurnalistė kalbino kompetetingus asmenis, todėl nėra pagrindo abejoti jų pateikiama informacijos patikimumu. Akivaizdu, kad pagrindinė abiejų laidų ir publikacijos tema buvo gydytojų darbas keliose įstaigose, apie GSK užsiminta tik kalbant apie Sveikatos apsaugos ministro patarėją V. Usonį, kuris bendradarbiauja su farmacijos kompanijomis, tame tarpe ir GSK. Nei laidose, nei publikacijoje nėra kategoriškų teiginių ar kaltinimų GSK atžvilgiu, tik samprotaujama apie tai, iš ko bus perkama vakcina. R. Janutienės Facebook paskyroje informacija pateikta korektiškai.

Įvertinusi visą turimą medžiagą, Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014 m. balandžio 08 d. ir balandžio 15 d. “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai” siužetuose, 2014-04-23 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Skiepų detektyvas – su interesų ausimis”, R. Janutienės pasisakyme socialinio tinklo “Facebook” paskyroje nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: Prokuroro G. Tarasevičiaus skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas”

Pristatė L. Slušnys: Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Giedrius Tarasevičius prašo įvertinti dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Prokurorai tampa politikų tarnais” (2014-09-04). Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti, nepagrįsta ir iškraipyta informacija, kuri žemina G. Tarasevičiaus garbę ir orumą, žemina dalykinę reputaciją. Taip pat prašoma įvertinti publikaciją “STT agentai loja tačiau didelio grobio negaudo” (2014-11-13). Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti, šmeižikiška, G. Tarasevičiaus garbę ir orumą žeminanti informacija, jis yra nepagrįstai kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu.

UAB “Lietuvos rytas” atsiųstame rašte prašoma nenagrinėti G. Tarasevičiaus skundų, kol jų neišnagrinės Etikos inspektoriaus tarnyba. Posėdyje dalyvavusi L. Vainauskienė taip pat prašė atidėti nagrinėjimą, nes tyrimą atlieka Inspektoriaus tarnyba.

Ar šiuo atveju Komisijai reikia Inspektoriaus sprendimo? Daugumos Komisijos narių manymu, skunde keliami klausimai yra susiję su faktų atitikimu tikrovei, neišsiaiškinus, ar publikacijose pateikta teisinga informacija, neįmanoma objektyviai jos įvertinti ir Etikos kodekso požiūriu. Vienbalsiai nuspręsta atidėti svarstymą iki bus gautas Etikos inspektoriaus sprendimas.

Nuspręsta:

1. Kadangi publikacijose žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu.

3. Svarstyta: Prokuroro G. Tarasevičiaus skundas dėl publikacijos interneto portale veidas.lt

Pristatė L. Slušnys: Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Giedrius Tarasevičius prašo įvertinti 2014-09-05 interneto portalo www.veidas.lt publikaciją “Kai prokurorai tampa marionetėmis”. Teigiama, kad pateikta nepagrįsta ir tikrovės neatitinkanti informacija, G. Tarasevičius nepagrįstai kaltinamas nusikaltimo padarymu, žeminama jo garbė ir orumas, dalykinė reputacija.

UAB “Veido” periodikos leidykla direktoriaus Andriaus Valackos ir interneto svetainės veidas.lt redaktoriaus Jono Okmano pasirašytame paaiškinime pakomentuoti visi skunde nurodyti teiginiai, paaiškinama, kokiais šaltiniais remiantis jie atsirado. Teigiama, kad redakcija nepateikė nei vieno melagingo fakto apie prokurorą G. Tarasevičių, nes straipsnyje rėmėsi arba viešoje erdvėje paskelbta informacija, kuri nebuvo paneigta, arba žurnalisto pokalbiu su pačiu prokuroru.

Komisijos nariai atkreipė dėmesį į tai, kad publikacija sukompiliuota iš įvairių straipsnių, bet nenurodyti šaltiniai. Redakcijos pateiktame paaiškinime tie šaltiniai aiškiai įvardyti, o publikacijoje nurodyta, kad tai veidas.lt publikacija. A. Žilinskienės manymu, akivaizdu, kad pažeistas Etikos kodekso 62 str., nes pažeistas pats žurnalistinis principas dėl naudojamų šaltinių nurodymo. R. Burba pritarė jai sakydamas, kad daugėja tokių rašinių, ypač interneto žiniasklaidoje, kurie parengti remiantis vien kitų žiniasklaidos priemonių parengtais straipsniais, tačiau nenurodomi pirminiai informacijos šaltiniai. L. Remeika atkreipė dėmesį, kad suinteresuoti asmenys, t.y. žiniasklaidos priemonės, kurių medžiaga pasinaudota, dėl to pretenzijų neišreiškė. Kitų Komisijos narių nuomone, nesvarbu, kad dėl to pretenzijų niekas nereiškė, tačiau nagrinėdama konkretaus pareiškojo skundą dėl jam aktualių dalykų, Komisija negali nekreipti dėmesio į pačios Komisijos pastebėtus akivaizdžius profesinės etikos pažeidimus, į kuriuos dėmesio neatkreipė pareiškėjas. G. Tarasevičius savo skunde šio klausimo nekelia, nes jam svarbu apie jį pateikta infomacija, o ne iš kur ji paimta. Vienbalsiai nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą, paprašyti, kad į posėdį atvyktų redakcijos atstovai ir atsakytų į klausimus dėl naudojamų šaltinių.

Nuspręsta:

1. Iškilus neaiškumams dėl publikacijoje naudojamų informacijos šaltinių, atidėti sprendimo priėmimą, į artimiausią posėdį pakviesti interneto portalo www.veidas.lt redakcijos atstovus.

4. Svarstyta: K. Suprono skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta”

Pristatė L. Slušnys: Kęstutis Supronas prašo įvertinti 2014-10-16 laikraščio “Anykšta” publikaciją “Kurtizanių spindesys ir skurdas. Kriminalas”. Teigiama, kad publikacijos autorius L. Alesionka pažeidė K. Suprono teisę į privačios informacijos apsaugą, nes nei jis, nei jo šeimos nariai nėra davę sutikimo skelbti duomenis apie jų gyvenamąją vietą.

UAB “Anykštos redakcija” direktorės-vyriausiosios redaktorės Gražinos Šmigelskienės atsiųstame paaiškinime teigiama, kad skundas nepagrįstas, publikacija yra L. Alesionkos nomonė, išsakyta apie medžiotojų klubo “Medeina” prezidentą K. Suproną ir klubo veiklą. Teigiama, kad “Anykšta” galėjo viešinti K. Suprono duomenis apie gyvenamą vietą, nes jis yra viešas asmuo. Be to, redakcija negalėjo žinoti, kad K. Suprono adresas negali būti viešai skelbiamas, nes nei Komisija, persiųsdama anksčiau nagrinėto dar vieno K. Suprono skundo kopiją ir prašydama paiškinimo, nei pats K. Supronas tokio pageidavimo nepareiškė. G. Šmigelskienė teigia, kad mielai išspausdintų ir K. Suprono straipsnį apie medžiotojų klubo veiklą, jeigu tik gautų.

Komisijos nuomone, akivaizdu, kad buvo pažeistos Etikos kodekso normos, nes negalima skelbti duomenų apie privatų žmogaus gyvenimą, jeigu nėra fiksuojama nusikalstama veika, be to, medžiotojų būrelio vadovas, net jeigu jis ir vadinamas prezidentu, nėra viešas asmuo. Redakcija atsako už visas spausdinamas publikacijas, nuomones taip pat. Nuomonei tiesos ir teisingumo kriterijus netaikomas, tačiau ji turi būti išreikšta etiškai. Gyvenamosios vietos nurodymas šiuo atveju tik tenkina smalsumą, nebuvo jokio reikalo tokius duomenis nurodyti, publikacijos tema su gyvenamaja vieta nesusijusi. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 16 ir 36 str. galimo pažeidimo. L. Remeika dar kartą atkreipė Komisijos dėmesį į tai, kad, kaip ir praėjusį kartą nagrinėjant L. Alesionkos publikaciją, nuomonės pareiškimas labiau panašus į žurnalistinį kūrinį ir nelabai tinka būti įvardintam kaip nuomonė, nes pateikiamos žinios. Darosi labai paranku kritikuoti prisidengiant nuomonių rubrika.

Pasibaigus diskusijoms balsuota:

1. “Pažeistas Etikos kodekso 16 str.”. Už – 7, prieš – 4, susilaikė – 2.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 36 str.”. Už – 10, prieš – 0, susilaikė – 3.

Nuspręsta:

1. 2014-10-16 laikraščio “Anykšta” publikacijoje “Kurtizanių spindesys ir skurdas. Kriminalas” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 ir 36 str.

5. Svarstyta: Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojo R. Medzvecko prašymas dėl publikacijos laikraštyje “Pakruojo kraštas”

Pristatė L. Slušnys: Pakruojo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Romas Medzveckas prašo įvertinti 2014-09-19 laikraštyje “Pakruojo kraštas” išspausdintą 2014-09-10 publikacijos “Valdininkams – automobiliai, ugniagesiams – šnipštas” patikslinimą. Teigiama, kad laikraščio redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str., nes išspausdino iškraipytą patikslinimo tekstą.

Komisijos nuomone, redakcija turi arba išspausdinti prašomą informacijos paneigimo ar patikslinimo tekstą, arba jo iš viso nespausdinti. Redakcija išspausdino dalį prašomo paneigimo teksto ir patikslino tą publikacijos dalį, kuri nėra esminė. Iš redakcijos pateikto paaiškinimo neaišku, kodėl nebuvo spausdinamas visas patikslinimo tekstas, neaišku ar mero pavaduotojas R. Medzveckas sakė publikacijoje cituojams žodžius, ar nesakė, ar redakcija turi įrašą. Komisija vienbalsiai nusprendė atidėti sprendimo priėmimą. Dar kartą kreiptis į redakciją ir paprašyti išsamesnio paaiškinimo šiuo klausimu.

Nuspręsta:

1. Atidėti sprendimo priėmimą. Paprašyti išsamesnio redakcijos paaiškinimo dėl publikacijoje cituojamų mero pavaduotojo R. Medzvecko žodžių.  

 

 

PROTOKOLO IŠRAŠAS

2014-11-17 Nr. 22

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, R. Burba, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, R. Šimukauskaitė, V. Trofimišinas,

A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. Kandidatūrų į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas svarstymas

2. Kiti klausimai

1. Svarstyta: Kandidatūrų į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas svarstymas

Pristatė L. Slušnys: Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 49 str. 2 d., Žurnalistų etikos inspektorių skiria Seimas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos teikimu. Šiuo metu baigiasi dabar dirbančio Inspektoriaus penkerių metų kadencija, Komisija turi pateikti naują kandidatūrą.

Inspektoriumi skiriamas ne tik nepriekaištingos reputacijos ir Inspektoriaus pareigoms atlikti būtiną kompetenciją turintis Lietuvos Respublikos pilietis, tačiau jis privalo turėti ir aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Į Inspektoriaus pareigas kandidatavo V. Žukienė, T. Vencevičiaus ir Z. Zamžickienė. Kandidatūros atitiko visus Inspektoriaus pareigoms užimti keliamus reikalavimus, todėl buvo nuspręsta visus tris kandidatus pakviesti į posėdį pokalbiui ir programos pristatymui. Kandidatų prisistatymams buvo skirta po 30 min.

Vaivos Žukienės kandidatūrą iškėlė Žurnalistų draugija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, palaikė Regioninių televizijų asociacija ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacija.

V. Žukienė dirba Etikos komisijoje, yra Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė, dirbo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde. Savo prisistatyme V. Žukienė pabrėžė, kad jos, kaip Etikos inspektorės vienas iš pagrindinių tikslų būtų stiprinti ryšius su visomis žurnalistinėmis organizacijomis, bendradarbiauti su žmogaus teisių gynimo institucijomis, prisidėti prie informacinio karo propagandos problemų sprendimo. Jos nuomone, pagrindinis Inspektoriaus darbas turėtų būti prevencija, o ne baudimas, ji teigė turinti pakankmai žinių ir sugebėjimų išlaikyti balansą tarp pareigos padėti ir teisės bausti. A. Belickas paklausė, ar tai reiškia kad, bus mažiau baudžiama? Ar taip galima pasiekti, kad skundų mažėtų ir būtų mažiau pažeidimų? V. Žukienė atsakė, kad baudos turi būti, bet tai turėtų būti kraštutinė priemonė, nes ne nubaustųjų skaičius rodo kokybę, o būtent pažeidimų nebuvimas. Jos nuomone, reikia dirbti su žmonėmis ir pasiekti, kad visuomenė pati netoleruotų pažeidimų. V. Žukienė sakė, nežinanti visų darbo valstybės tarnyboje niuansų, nes nėra dirbusi valstybės tarnyboje. Gal tai yra minusas jai, kaip kandidatei, tačiau ji mano, kad dirbant tikslingai, visi klausimai išsprendžiami. A. Žilinskienė paklausė, ką ji mananti apie naujai parengtą Inspektoriaus tarnybos įstatymą? V. Žukienė atsakė, kad ji buvo prieš tokį įstatymą ir dabar nuomonė nepasikeitusi, šiuo metu tai nėra prioritetinis klausimas.

Tautvydo Vencevičiaus kandidatūrą iškėlė Lietuvos žurnalistų sąjunga. Atvykęs į posėdį, T. Vencevičius pasakė, kad atsiima savo kandidatūrą, įteikė Komisijai LŽS raštą, kuriame teigiama, jog T. Vencevičiui apsisprendus nekandidatuoti į Inspektoriaus pareigas, Žurnalistų sąjunga siūlo V. Žukienės kandidatūrą.

Zita Zamžickienė, šiuo metu dirbanti Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigose, nusprendė kelti savo kandidatūrą antrai kadencijai. Savo pasisakyme ji teigė, kad atėjusi į darbą prieš penkerius metus, tarnybą rado labai apleistą, su menku finansavimu. Šiuo metu tarnybos darbas sutvarkytas, yra stipri sprendimų vykdymo kontrolė. Z. Zamžickienė teigė, kad, kiek buvo įmanoma, ir kiek priklausė nuo jos ir nuo turimų lėšų, įvykdė daugumą savo tikslų. Kol kas nepavyko išleisti informacinio biuletenio, apibendrinančio teismų praktiką, kuris pasitarnautų pažeidimų prevencijai, tačiau tai nepadaryta dėl žmogiškojo faktoriaus. Jos teigimu, buvo vykdomi mokymai redakcijoms, tarnyba inicijavo įstatymo projektą dėl Inspektoriaus tarnybos pertvarkymo į Žiniasklaidos kontrolieriaus įstaigą. Kalbėdama apie naująjį įstatymą, Z. Zamžickienė pabrėžė jo būtinybę, įvardijo pakeitimus, kurie Žiniasklaidos kontrolieriaus įstaigą padarytų ne tik baudžiančia, bet ir žurnalistus ginančia įstaiga. Naujajame įstatyme, be kita ko, yra numatyta bylų baigtis taikos sutartimi, numatyta, kad kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. A. Žilinskienė atkreipė dėmesį, kad ir dabar Inspektoriui niekas nedraudžia pradėti tyrimų savo iniciatyva. Į tai Z. Zamžickienė atsakė, kad kol kas taip daroma tik dėl nepilnamečių teisių galimo pažeidimo, dėl viso VIĮ tarnyba neturi nei lėšų, nei žmonių. Z. Zamžickienė teigė, kad svarbiausia jos darbe buvo nepriklausomumas, ji visada stengėsi laikytis šio principo, ir, jeigu, būtų vėl išrinkta, tęstų pradėtus darbus. V. Mačiulis paklausė, ar tarnyboje yra žurnalistų? Z. Zamžickienė atsakė, kad yra viena žurnalistė, kuri dirba komunikacijos skyriuje. Pagrindas yra teisininkai, tam tikrų sričių specialistai dirba kaip ekspertai ekspertinėse grupėse. Jos nuomone, Žiniasklaidos kontrolierius, kaip ir dabar Inspektorius, turėtų būti teisininkas.

Pasibaigus diskusijoms balsuota slaptu balsavimu. V. Mačiulis ir V. Trofimišinas buvo įpareigoti išdalinti balsavimo biuletenius ir suskaičiuoti balsus.

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad už V. Žukienės kandidatūrą balsavo 7 Komisijos nariai, už Z. Zamžickienės kandidatūrą balsavo 6 Komisijos nariai. V. Žukienė balsavime nedalyvavo. Balsų dauguma nuspręsta, kad Komisija teiks Seimui V. Žukienės kandidatūrą į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas.

Nuspręsta:

1. Teikti LR Seimui Vaivos Žukienės kandidatūrą į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas.

 

 

 

2014-11-17 Nr. 22

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, R. Burba, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, R. Šimukauskaitė, V. Trofimišinas,

A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. Kandidatūrų į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas svarstymas

2. Kiti klausimai

1. Svarstyta: Kandidatūrų į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas svarstymas

Pristatė L. Slušnys: Vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 49 str. 2 d., Žurnalistų etikos inspektorių skiria Seimas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos teikimu. Šiuo metu baigiasi dabar dirbančio Inspektoriaus penkerių metų kadencija, Komisija turi pateikti naują kandidatūrą.

Inspektoriumi skiriamas ne tik nepriekaištingos reputacijos ir Inspektoriaus pareigoms atlikti būtiną kompetenciją turintis Lietuvos Respublikos pilietis, tačiau jis privalo turėti ir aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Į Inspektoriaus pareigas kandidatavo V. Žukienė, T. Vencevičiaus ir Z. Zamžickienė. Kandidatūros atitiko visus Inspektoriaus pareigoms užimti keliamus reikalavimus, todėl buvo nuspręsta visus tris kandidatus pakviesti į posėdį pokalbiui ir programos pristatymui. Kandidatų prisistatymams buvo skirta po 30 min.

Vaivos Žukienės kandidatūrą iškėlė Žurnalistų draugija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, palaikė Regioninių televizijų asociacija ir Lietuvos kabelinės televizijos asociacija.

V. Žukienė dirba Etikos komisijoje, yra Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė, dirbo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde. Savo prisistatyme V. Žukienė pabrėžė, kad jos, kaip Etikos inspektorės vienas iš pagrindinių tikslų būtų stiprinti ryšius su visomis žurnalistinėmis organizacijomis, bendradarbiauti su žmogaus teisių gynimo institucijomis, prisidėti prie informacinio karo propagandos problemų sprendimo. Jos nuomone, pagrindinis Inspektoriaus darbas turėtų būti prevencija, o ne baudimas, ji teigė turinti pakankmai žinių ir sugebėjimų išlaikyti balansą tarp pareigos padėti ir teisės bausti. A. Belickas paklausė, ar tai reiškia kad, bus mažiau baudžiama? Ar taip galima pasiekti, kad skundų mažėtų ir būtų mažiau pažeidimų? V. Žukienė atsakė, kad baudos turi būti, bet tai turėtų būti kraštutinė priemonė, nes ne nubaustųjų skaičius rodo kokybę, o būtent pažeidimų nebuvimas. Jos nuomone, reikia dirbti su žmonėmis ir pasiekti, kad visuomenė pati netoleruotų pažeidimų. V. Žukienė sakė, nežinanti visų darbo valstybės tarnyboje niuansų, nes nėra dirbusi valstybės tarnyboje. Gal tai yra minusas jai, kaip kandidatei, tačiau ji mano, kad dirbant tikslingai, visi klausimai išsprendžiami. A. Žilinskienė paklausė, ką ji mananti apie naujai parengtą Inspektoriaus tarnybos įstatymą? V. Žukienė atsakė, kad ji buvo prieš tokį įstatymą ir dabar nuomonė nepasikeitusi, šiuo metu tai nėra prioritetinis klausimas.

Tautvydo Vencevičiaus kandidatūrą iškėlė Lietuvos žurnalistų sąjunga. Atvykęs į posėdį, T. Vencevičius pasakė, kad atsiima savo kandidatūrą, įteikė Komisijai LŽS raštą, kuriame teigiama, jog T. Vencevičiui apsisprendus nekandidatuoti į Inspektoriaus pareigas, Žurnalistų sąjunga siūlo V. Žukienės kandidatūrą.

Zita Zamžickienė, šiuo metu dirbanti Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigose, nusprendė kelti savo kandidatūrą antrai kadencijai. Savo pasisakyme ji teigė, kad atėjusi į darbą prieš penkerius metus, tarnybą rado labai apleistą, su menku finansavimu. Šiuo metu tarnybos darbas sutvarkytas, yra stipri sprendimų vykdymo kontrolė. Z. Zamžickienė teigė, kad, kiek buvo įmanoma, ir kiek priklausė nuo jos ir nuo turimų lėšų, įvykdė daugumą savo tikslų. Kol kas nepavyko išleisti informacinio biuletenio, apibendrinančio teismų praktiką, kuris pasitarnautų pažeidimų prevencijai, tačiau tai nepadaryta dėl žmogiškojo faktoriaus. Jos teigimu, buvo vykdomi mokymai redakcijoms, tarnyba inicijavo įstatymo projektą dėl Inspektoriaus tarnybos pertvarkymo į Žiniasklaidos kontrolieriaus įstaigą. Kalbėdama apie naująjį įstatymą, Z. Zamžickienė pabrėžė jo būtinybę, įvardijo pakeitimus, kurie Žiniasklaidos kontrolieriaus įstaigą padarytų ne tik baudžiančia, bet ir žurnalistus ginančia įstaiga. Naujajame įstatyme, be kita ko, yra numatyta bylų baigtis taikos sutartimi, numatyta, kad kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva. A. Žilinskienė atkreipė dėmesį, kad ir dabar Inspektoriui niekas nedraudžia pradėti tyrimų savo iniciatyva. Į tai Z. Zamžickienė atsakė, kad kol kas taip daroma tik dėl nepilnamečių teisių galimo pažeidimo, dėl viso VIĮ tarnyba neturi nei lėšų, nei žmonių. Z. Zamžickienė teigė, kad svarbiausia jos darbe buvo nepriklausomumas, ji visada stengėsi laikytis šio principo, ir, jeigu, būtų vėl išrinkta, tęstų pradėtus darbus. V. Mačiulis paklausė, ar tarnyboje yra žurnalistų? Z. Zamžickienė atsakė, kad yra viena žurnalistė, kuri dirba komunikacijos skyriuje. Pagrindas yra teisininkai, tam tikrų sričių specialistai dirba kaip ekspertai ekspertinėse grupėse. Jos nuomone, Žiniasklaidos kontrolierius, kaip ir dabar Inspektorius, turėtų būti teisininkas.

Pasibaigus diskusijoms balsuota slaptu balsavimu. V. Mačiulis ir V. Trofimišinas buvo įpareigoti išdalinti balsavimo biuletenius ir suskaičiuoti balsus.

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad už V. Žukienės kandidatūrą balsavo 7 Komisijos nariai, už Z. Zamžickienės kandidatūrą balsavo 6 Komisijos nariai. V. Žukienė balsavime nedalyvavo. Balsų dauguma nuspręsta, kad Komisija teiks Seimui V. Žukienės kandidatūrą į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas.

Nuspręsta:

1. Teikti LR Seimui Vaivos Žukienės kandidatūrą į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas.

2. Svarstyta: Kiti klausimai

Aptarti bendri Komisijos reikalai dėl priimamo naujo įstatymo, kuriuo bus įkurta Etikos asociacija. Ko kas nėra nei įstatymo, nei asociacijos, o pagal priimtas VIĮ pataisas dėl Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo struktūros pertvarkymo, Fondui yra panaikinta prievolė išlaikyti Etikos komisiją. Kadangi Etikos komisijos darbas po Naujųjų Metų neaiškus, nuspręsta, kad nėra tikslo organizuoti planuotą visuotinį narius į Komisiją delgavusių asociacijų susirinkimą lapkričio 24 d. ir priiminėti Komisijos nuostatus.  

 

 

 

PROTOKOLO IŠRAŠAS

2014-11-03 Nr. 21

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, R. Burba,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. R. Aldonytės prašymas dėl LRT laidos “Keliai. Mašinos. Žmonės” siužeto

2. O. Pikul Jasaitienės skundas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

3. Palangos miesto vandens motociklų klubo skundas dėl publikacijos laikraštyje “Vakarinė Palanga”

4. A. Šilo skundas dėl publikacios interneto portale lrytas.lt

5. A. Račo skundai dėl komentarų socialiniame tinkle Facebook

6. Kiti klausimai – Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimų aptarimas

4. Svarstyta: A. Šilo skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: Arūnas Šilas prašo įvertinti 2014-10-24 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Švedija nebesivaikys rusų povandeninio laivo”. Teigiama, kad pavadinimas yra neteisingas, šališkas ir klaidina skaitytoją, nes nei minimoje publikacijoje, nei kitose savo publikacijose portalas www.lrytas.lt nėra paskelbęs jokių patvirtintų faktų apie tai, kad Švedija persekiojo būtent rusų povandeninį laivą.

A. Bajorienė paaiškino, kad rengdamas šią publikaciją, portalas lrytas.lt rėmėsi užsienio ir Lietuvos spaudos pranešimais, kad Švedijos gynybos pajėgos vykdė Rusijos povandeninio laivo paieškas. Straipsnyje nurodyta, kad “dauguma Švedijos gynybos analitikų teigia, kad labiausiai tikėtina, jog tas laivas priklausė Rusijai”. Tokia informacija buvo paskelbta visuose didžiuosiuose Lietuvos ir daugelyje užsienio interneto portalų.

Pastaruoju metu daugumoje Lietuvos žiniasklaidos priemonių buvo skelbiama, kad Švedijos gynybos pajėgos persekioja rusų povandeninį laivą. Interneto portalo lrytas.lt publikacija niekuo neišsiskiria. Yra nurodyta, kokiais informacijos šaltiniais rėmėsi. Kad tai gali būtų rusų povandenins laivas, pirmiausia užsiminė Švedijos gynybos analitikai. Ir nuo pat istorijos pradžios visą laiką buvo kalbama apie Rusijos povandeninį laivą, tik vėliau buvo pasvarstyta, jog tai gali būti ir kitos šalies laivas, o galiausiai pranešta, kad paieškos nutrauktos, taip ir neišsiaiškinus, kieno tas laivas buvo. Įvertinus visą turimą informaciją, Komisija mano, kad nėra pagrindo teigti, kad inteneto portalas lrytas.lt klaidino savo skaitytojus. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-10-24 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Švedija nebesivaikys rusų povandeninio laivo” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 

 

 

2014-11-03 Nr. 21

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, R. Burba,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. R. Aldonytės prašymas dėl LRT laidos “Keliai. Mašinos. Žmonės” siužeto

2. O. Pikul Jasaitienės skundas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

3. Palangos miesto vandens motociklų klubo skundas dėl publikacijos laikraštyje “Vakarinė Palanga”

4. A. Šilo skundas dėl publikacios interneto portale lrytas.lt

5. A. Račo skundai dėl komentarų socialiniame tinkle Facebook

6. Kiti klausimai – Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimų aptarimas

1. Svarstyta: R. Aldonytės prašymas dėl LRT laidos “Keliai. Mašinos. Žmonės” siužeto

Pristatė L. Slušnys: Rūta Aldonytė prašo įvertinti 2014-10-20 LRT televizijos laidą “Keliai. Mašinos. Žmonės”. Teigiama, kad siužete apie vyrų ir moterų vairavimo ypatumus neetiškai ir diskriminuojant moteris lyginami vyrų ir moterų vairavimo gebėjimai.

LRT televizijos atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų raštu nepateikė. Komisija peržiūrėjo laidos vaizdo įrašą. Komisijos nuomone, negalima teigti, kaip tai daroma skunde, kad moterų ir vyrų vairavimo ypatumai nagrinėjami neetiškai. Reportažo tema – amžinas ir nesibaigiantis ginčas, kas vairuoja geriau – vyrai ar moterys. Nors tema nėra nauja ar ypatingai aktuali, tačiau ji pateikta korektiškai, kalbinami vairavimo instruktoriai vyras ir moteris, nei jų, nei kitų kalbėjusių asmenų pasisakymuose nėra kritikuojama kuri nors viena pusė.

Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-10-20 LRT televizijos laidos “Keliai. Mašinos. Žmonės” reportaže apie vyrų ir moterų vairavimo ypatumus nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: O. Pikul Jasaitienės skundas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

Pristatė L. Slušnys: Oksana Pikul Jasaitienė prašo įvertinti 2014-10-02 interneto portalo alfa.lt publikaciją “Būrėja Vaiva Budraitytė išbūrė ateitį: Oksana Pikul bus laisva kaip vėjas, o tikėtis vaikų – neverta”. Teigiama, kad paskelbta įžeidžianti, privati ir tikrovės neatitinkani informacija.

UAB “Alfa Media” paaiškinime teigiama, kad V. Budraitytė nėra Alfa media darbuotoja, jos vardas, pavardė yra atskleisti (neanonimiški), todėl už pateiktą informaciją atsako V. Budraitytė. Taip pat redakcija atkreipia Komisijos dėmesį į tai, kad būrėjos žodžiai paremti jos būrimo rezultatais, todėl negali būti vertinami kaip atitinkantys ar neatitinkatys tikrovę, nes tokia informacija neturi faktinio pagrindo. Redakcijos teigimu, O. Pikul Jasaitienė yra viešas asmuo, todėl neturėtų pateikiamos informacijos vertinti kaip neviešas, būrėjų pranašystės spaudoje yra skelbiamos labai dažnai. Pasak redakcijos, reaguojant į O. Pikul Jasaitienės jautrų požiūrį į V. Budraitytės būrimą, šiuo metu publikacija iš interneto išimta.

J. Mažylės nuomone, akivaizdu, kad yra pažeistas Etikos kodekso 18 str., kuris draudžia sudaryti įspūdį, jog ekstrasensai ir visokie būrėjai gali tekti patikimą informaciją. Iš paaiškinimo matyti, kad redakcija nesupranta šio straipsnio esmės. I. Abramavičiūtė retoriškai klausė kam reikalinga tokia publikacija, kokia iš jos nauda? A. Žilinskienė paaiškino, jog yra tokia pramogų rūšis kaip pranašystės ir būrimai, todėl ir straipsniai rašomi, ir TV laidos kuriamos. I. Abramavičiūtės nuomone, jeigu taip yra, dar nereiškia, jog tai yra normalu. A. Žilinskienė pratęsė savo mintį, teigdama, kad dažnai būna, jog “žvaigždės” pačios prašo ir noriai dalyvauja visokiuose būrimuose, tačiau kai rezultatai nepatinka, pradeda rašyti skundus. Kitų Komisijos narių nuomone, vis dėlto redakcija turėtų suprasti, kad jai tenka atsakomybė ne už V. Budraitytės būrimus, o už tai, kad redakcija tokią informaciją paviešino, už tai, kad sureikšminamas būrėjos darbas ir sudaromas įspūdis, jog ji teikia patikimas žinias. Nėra draudžiama skelbti būrėjų pranašystes, tačiau net ir tokioje informacijoje, skirtoje tik pramogai, turi būti laikomasi korektiškumo ir padorumo principo, negali būti viešinamos labai asmeninės ir intymios žinios, net jeigu jos tik būrėjos pateiktos. Neabejotina, kad informacija, kuri buvo pateikta svarstomoje publikacijoje, galėjo įžeisti žmogų. O. Pikul Jasaitienė nėra viešas asmuo, ji tik žinomas asmuo, todėl be jos sutikimo negalima skelbti žinių apie jos privatų gyvenimą, tuo labiau apie sveikatos būklę ir nelabai korektiškas prognozes dėl galimybės susilaukti vaikų. Redakcija turi atsirinkti, kokią informaciją galima viešinti, o kuri yra neviešintina, nes peržengia korektiškumo ribas ir yra įžeidžianti. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 36 ir 53 straipsnių galimo pažeidmo.

Pasibaigus diskusijoms, buvo balsuota dėl skunde nurodytų ir Komisijos narių pasiūlytų Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.” Už – 3, prieš – 8, susilaikė – 1.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 16 str.” Už – 3, prieš – 6, susilaikė – 3.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 18 str.” Už – 8, prieš – 1, susilaikė – 3.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 36 str.” Už – 10, prieš – 0, susilaikė – 2.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 53 str.” Už – 5, prieš – 4, susilaikė – 3.

Nuspręsta:

1. 2014-10-02 interneto portalo www.alfa.lt publikacijoje “Būrėja Vaiva Budraitytė išbūrė ateitį: Oksana Pikul bus laisva kaip vėjas, o tikėtis vaikų – neverta” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 18, 36 ir 53 straipsniai.

3. Svarstyta: Palangos miesto vandens motociklų klubo skundas dėl publikacijos laikraštyje “Vakarinė Palanga”

Pristatė L. Slušnys: Palangos miesto vandens motociklų klubo direktorius Julius Tomas Žulkus prašo įvertinti 2014 m. rugsėjo 13-17 d. laikraščio “Vakarinė Palanga” publikaciją “Įstatymų spragos: skęstančiuosius Baltijos jūroje gelbėja apsišaukėliai”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta vienašališka, tendencinga ir sąmoningai iškraipyta informacija, kuria siekiama pažeminti Palangos miesto vandens motociklų klubo darbuotojus.

Prieš posėdį buvo gautas Palangos miesto vandens motociklų klubo direktoriaus J.T. Žulkaus raštas, kuriame prašoma nengarinėti skundo.

Nuspręsta:

1. Kadangi Palangos miesto vandens motociklų klubas atsiėmė savo skundą, publikacijos nesvarstyti.

4. Svarstyta: A. Šilo skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: Arūnas Šilas prašo įvertinti 2014-10-24 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Švedija nebesivaikys rusų povandeninio laivo”. Teigiama, kad pavadinimas yra neteisingas, šališkas ir klaidina skaitytoją, nes nei minimoje publikacijoje, nei kitose savo publikacijose portalas www.lrytas.lt nėra paskelbęs jokių patvirtintų faktų apie tai, kad Švedija persekiojo būtent rusų povandeninį laivą.

A. Bajorienė paaiškino, kad rengdamas šią publikaciją, portalas lrytas.lt rėmėsi užsienio ir Lietuvos spaudos pranešimais, kad Švedijos gynybos pajėgos vykdė Rusijos povandeninio laivo paieškas. Straipsnyje nurodyta, kad “dauguma Švedijos gynybos analitikų teigia, kad labiausiai tikėtina, jog tas laivas priklausė Rusijai”. Tokia informacija buvo paskelbta visuose didžiuosiuose Lietuvos ir daugelyje užsienio interneto portalų.

Pastaruoju metu daugumoje Lietuvos žiniasklaidos priemonių buvo skelbiama, kad Švedijos gynybos pajėgos persekioja rusų povandeninį laivą. Interneto portalo lrytas.lt publikacija niekuo neišsiskiria. Yra nurodyta, kokiais informacijos šaltiniais rėmėsi. Kad tai gali būtų rusų povandenins laivas, pirmiausia užsiminė Švedijos gynybos analitikai. Ir nuo pat istorijos pradžios visą laiką buvo kalbama apie Rusijos povandeninį laivą, tik vėliau buvo pasvarstyta, jog tai gali būti ir kitos šalies laivas, o galiausiai pranešta, kad paieškos nutrauktos, taip ir neišsiaiškinus, kieno tas laivas buvo. Įvertinus visą turimą informaciją, Komisija mano, kad nėra pagrindo teigti, kad inteneto portalas lrytas.lt klaidino savo skaitytojus. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-10-24 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Švedija nebesivaikys rusų povandeninio laivo” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: A. Račo skundai dėl komentarų socialiniame tinkle Facebook

Posėdyje dalyvavo A. Ramanauskas, T. Augucevičius.

Pristatė L. Slušnys: 2014-10-20 posėdžio metu pradėto svarstymo tęsinys. Artūras Račas prašo įvertinti jo atžvilgiu paskelbtus komentarus socialiniame tinkle Facebook: 2014 m. rugpjūčio 22, 25 ir rugsėjo 12 d. A. Ramanausko komentarus, 2014 m. rugpjūčio 22 d. T. Augucevičiaus komentarą.

A. Račas teigia, kad savo komentare T. Augucevičius paskelbė tiesos neatitinkančią ir Etikos kodeksui prieštaraujančią informaciją ne tik apie jį, bet ir apie jo velionį tėvą. A. Račas prašo išsiaiškinti, ar A. Ramanausko komentaruose nėra pažeidžiami Etikos kodekso straipsniai.

T. Augucevičius paaiškino, kad jis yra patekęs į A. Račo “nemalonę” po “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Žinių naujienos” siužeto. Pasak jo, po to A. Račas, kaip paprastai, šlykščiai ir nerinkdamas žodžių, pasisakė jo atžvilgiu. T. Augucevičius patikino, kad šis komentaras buvo paskelbtas vien dėl to, kad jis norėjo viską užbaigti ir daugiau nesileisti su A. Raču į diskusijas. Jis manė, kad tokia informacija privers A. Račą užsičiaupti. O tai, kad jis paskelbė teisingą informaciją liudija jo mama (liudijimą pateikė Komisijai). J. Mažylė paklausė, ar nebuvo galima kitaip išsiųsti A. Račui žinutę, o ne per viešąją erdvę? T. Augucevičius atsakė, kad ne, nes jis neturi kitų A. Račo kontaktų. Dar kartą patvirtino, kad iš pradžių jis stengėsi ignoruoti A. Račo išsišokimus, žinodamas, kad jis taip provokuoja žmones. Tačiau išpuoliai tęsėsi ir jis neiškentė..

A. Ramanauskas sakė, kad jis supranta, jog jo išsireiškimai nėra labai gražūs, bet jis taip kovoja su A. Raču. Jis yra įsitikinęs, kad A. Račas užsiima antivalstybine veikla, yra VSD informacija apie tai, todėl A. Račas neduoda jo į teismą privataus kaltinimo tvarką, nes žino, kad nieko nelaimės. Ir belieka jam drabstytis purvais socialiniuose tinkluose. Komisijos nariai paklausė, ar įmanoma tai užbaigti? A. Ramanuskas nieko neatsakė, bet buvo aišku, kad, matyt, ne.

Pasibaigus diskusijai su svečiais, Komisija aptarė išgirstą informaciją. A. Belickas pareiškė, kad jis nusišalina nuo svarstymo, nes A. Račas yra jį iškoneveikęs viešoje erdvėje. Kiti Komisijos nariai pareiškė, kad tokiu atveju, daugelis turėtų nusišaltinti, nes visa Komisija buvo išvadinta įžeidžiančiais ir dalykinę reputaciją žeminančiais žodžiais. Net ir dabar Komisijai pateikti skundai parašyti su didžiule sarkazmo doze. Komisijos nuomone, žinant, kad A. Račas, kaip ir šiandien svarstomi jo oponentai, komentaruose viešoje erdvėje nevengia aštrių žodžių, reikėtų pabandyti visa tai užbaigti. Tačiau kaip? Galima išnagrinėti skundžiamus A. Račo komentarus Etikos kodekso požiūriu, tačiau, ar tai duos kokios naudos? Pagrindinis visų Komisijos svarstymų ir priimamų sprendimų tikslas – kad ateityje nesikartotų profesinės etikos pažeidimai. Ar priimtas sprendimas kurios nors pusės atžvilgiu privers pabaigti nekultūringą žinomų žmonių bendravimą? Matyt, kad ne, nes jau dabar aišku, kad kai kurių žmonių priešprieša yra didžiulė, ir, nepaisant nieko, toliau vyks tokios protu nesuvokiamos suaugusių žmonių kovos. Šiandien bus išnagrinėti A. Račo skundai, rytoj pateiks A. Ramanauskas, T. Augucevičius, ar dar kas nors, o vėliau vėl A. Račas. Komisija bus įvelta į jų beprasmį asmeninį karą ir asmeninių sąskaitų suvedinėjimą. Aptarusi susidariusią siatuaciją, Komisija vienbalsiai nusprendė nesvarstyti A. Račo skundų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, tačiau kreiptis į visus viešoje erdvėje pasisakančius žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus, paraginti juos gerbti savo profesiją, vengti nekultūringo asmeninių santykių aiškinimosi viešoje erdvėje, tame tarpe ir socialiniuose tinkluose.

Nuspręsta:

1. Nesvarstyti A. Račo skundų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, tačiau kreiptis į visus viešoje erdvėje pasisakančius žurnalistus ir viešosios informacijos rengėjus, paraginti juos gerbti savo profesiją, vengti nekultūringo asmeninių santykių aiškinimosi viešoje erdvėje, tame tarpe ir socialiniuose tinkluose:

“Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija (toliau – Komisija) atkreipia dėmesį, jog pastaruoju metu itin pagausėjo kai kurių žurnalistų ir kitų žiniasklaidoje dirbančių asmenų susipriešinimo ir skandalingo santykių aiškinimosi, įžeidinėjimų, vartojant užgaulius, necenzūrinius žodžius socialiniuose tinkluose ir kitoje viešoje erdvėje. Atstovaudama didelei daliai Lietuvos visuomenės, Komisija yra įsitikinusi, kad toks elgesys visiškai nedera su profesinės etikos samprata ir žiniasklaidos atsakomybe prieš visuomenę. Komisijos nuomone, viešoje erdvėje sklindantys įžeidimai vieni kitų atžvilgiu menkina visos žiniasklaidos autoritetą, mažina pasitikėjimą visa žurnalistų bendruomene, todėl kviečiame konfliktuojančius žurnalistus dar kartą įdėmiai perskaityti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, kurio preambulėje, be kita ko, teigiama: „Didžiausias žiniasklaidos turtas yra pasitikėjimas ja, sukurtas ne tik dabarties žurnalistų ir leidėjų, bet ir ankstesnių laisvą žodį skleidusių kartų“.

Komisija įsitikinusi, kad asmeniniai nesutarimai negali menkinti visų žiniasklaidos žmonių pastangų kuriant profesionalios žurnalistikos standartus, iš kurių vienas svarbiausių yra profesinis solidarumas.

Komisija primygtinai kviečia žurnalistus, leidėjus ir visus viešosios informacijos rengėjus atsakingai vertinti savo elgesį viešojoje erdvėje. Žodžio ir informacijos laisvė demokratinėje visuomenėje - tai visų pirma asmeninė ir profesinė atsakomybė, todėl piktnaudžiavimas šia demokratijos vertybe negali būti ir nebus toleruojamas.“

6. Svarstyta: Kiti klausimai

Kalbėta apie Žurnalistų etikos inspektoriaus kandidatūrų teikimą. Nuspręsta, kad visos asociacijos iki š.m. lapkričio 10 d. pateikia savo siūlomų kandidatų sąrašus. Bendras sąrašas bus pateiktas visiems Komisijos nariams, kad aptartų savo asociacijose, o lapkričio 17 d. posėdyje vyks kandidatų prisistatymas ir Inspektoriaus rinkimai.  

 

 

 

PROTOKOLO IŠRAŠAS

2014-10-20 Nr. 20

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, R. Burba, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. ŽŪB “VG Alsa” ir UAB “Vičiūnų grupė” skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

2. LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos prašymas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt

3. Širvintų rajono savivaldybės Tarybos narių skundas dėl publikacijos laikraštyje “Širvintų kraštas”

4. A. Račo skundai dėl komentarų socialiniame tinkle

Facebook

5. Kiti klausimai – R. Miškinytės paklausimas

2. Svarstyta: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos prašymas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt

Pristatė L. Slušnys: LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė prašo įvertinti 2014-09-30 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Moteris panikoje: sekta atėmė sūnų, bijau, kad į Rusiją išveš anūkus”. Teigiama, kad straipsnyje pateikiama informacija apie privatų šeimos gyvenimą ir vaikus.

UAB “Delfi” advokato Andžej Čaikovski paaiškinime teigiama, kad skunde nėra suformuluota, kokios Etikos kodekso nuostatos pažeidžiamos, be to, skundas klaidinantis, nes nuslėpta svarbi aplinkybė, kad antrą kartą ištekėjusios publikacijos herojės ir jos sūnaus (tuo pačiu ir anūkų) pavardės yra skirtingos. Vaikai nėra atpažįstami, nes publikacijoje nėra nurodomos nei R. Šukienės sūnaus, nei anūkų pavardės. Nėra ir informacijos apie vaikų amžių, nei kokioje klasėje mokosi. Prašoma skundą atmesti kaio nepagrįstą.

Akivaizdu, kad informacija pateikta remiantis R. Šukienės pasakojimu ir susirūpinimu savo sūnaus ir anūkų gyvenimu. Moteris į žinasklaidą kreipėsi po to, kai jai nepadėjo valstybės institucijos. Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, aprašyta šeimos istorija, tačiau, išskyrus R. Šukienę, kiti asmenys nėra įvardinti – nenurodyta nei R. Šukienės sūnaus nei jo vaikų pavardės, nenurodyti jokie kiti duomenys, iš kurių būtų galima juos atpažinti. Komisijos nuomone, publikacija parengta profesionaliai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-09-30 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Moteris panikoje: sekta atėmė sūnų, bijau, kad į Rusiją išveš anūkus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 

 

2014-10-20 Nr. 20

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, R. Burba, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. ŽŪB “VG Alsa” ir UAB “Vičiūnų grupė” skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

2. LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos prašymas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt

3. Širvintų rajono savivaldybės Tarybos narių skundas dėl publikacijos laikraštyje “Širvintų kraštas”

4. A. Račo skundai dėl komentarų socialiniame tinkle

Facebook

5. Kiti klausimai – R. Miškinytės paklausimas

1. Svarstyta: ŽŪB “VG Alsa ir UAB “Vičiūnų grupė” skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė, UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė, žurnalistė Audrė Srėbalienė.

Pristatė L. Slušnys: ŽŪB “VG Alsa” pirmininkas Gintaras Vaitkūnas ir UAB “Vičiūnų grupė” generalinis direktorius Visvaldas Matijošaitis prašo įvertinti 2014-08-19 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Milžinas springdamas dorojo nykštukų derlių” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijas “Milžino smūgis nykštukui: derlius slapčia nuimtas per naktį” (2014-08-19), “Apvogti žemdirbiai, nepaisydami grasinimų, rengiasi teismui” (2014-08-26). Teigiama, kad publikacijose pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kenkianti bendrovių dalykinei reputacijai bei geram vardui, informacija dezinformuojanti, iškraipyta ir nepagrįsta.

Dienraščio “Lietuvos rytas” vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Felikso Telksnio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad publikacijoje “Milžinas springdamas dorojo nykštukų derlių” buvo pateikta teisinga informacija, nes javai buvo nukulti žemėje kuria, pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jonavos sk. vedėjo įsakymą (kopija pridedama), laikinai galėjo naudotis ŽŪB “Grosela”, publikacijoje pateiktas pokalbis su ŽŪB “Grosela/ŽŪB “Panoteriai” direktoriumi V. Pociumi, buvo suteikta teisė pasisakyti ŽŪB “VG Alsa” direktoriui G. Vaitkūnui. Prašoma skundą atmesti kaip nepagrįstą.

UAB “Lrytas” atstovės advokatės A. Bajorienės paaiškinime teigiama, kad publikacija “Milžino smūgis nykštukui: derlius slapčia nuimtas per naktį” pagal licencinę sutarį buvo republikuota iš dienraščio “Lietuvos rytas” (publikacija “Milžinas springdamas dorojo nykštukų derlių”), apie tai yra pažymėta publikacijoje, todėl redakcinė atsakomybė atitenka pirminiam informacijos šaltiniui. Publikacijoje “Apvogti žemdirbiai, nepaisydami grasinimų, rengiasi teismui” buvo pateikta teisinga informacija, redakcija pripažįsta, kad buvo padarytas netikslumas rašant apie tai, kad ŽŪB “VG Alsa” žemę įsigijo iš valstybės (tuo tarpu, žemė jau buvo parduota privačiam asmeniui, ir bendrovė žemę įsigijo iš privataus asmens). Tačiau tai yra neesminis netikslumas, jokios įtakos publikacijos esmei neturėjo. Publikacijoje pateikta ŽŪB “VG Alsa” vadovo nuomonė. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Posėdyje dalyvavę redakcijų atstovai dar kartą patvirtino paaiškinimuose išsakytus teiginius, atkreipė Komisijos dėmesį į tai, kad skundas yra pateiktas ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Žurnalistė A. Srėbalienė paaiškino, kad visa istorija prasidėjo nuo to, kad į ją kreipėsi ŽŪB “Grosela” direktorius V. Pocius ir papasakojo apie konfliktą. Žurnalistė teigė, kad susipažinusi su dokumentais ji negalėjo nepaviešinti informacijos apie įžūlų didelės žemės ūkio bendrovės elgesį. Ji sakė prašiusi ir ŽŪB “VG Alsa” komentaro, tačiau jos vadovas G. Vaitkūnas pasakė du sakinius - kad nusipjovė savo javus, ir kad dėl visų kitų dalykų bus aiškinamasi teisme. Žurnalistė pripažįsta, kad tik gavusi skundą pamatė, jog rašydama sumaišė bendrovės, kuri reiškė pretenziją dėl nupjautų javų, pavadinimą. Tačiau tiek “Grosela”, tiek “Panoteriai” priklauso vienai įmonių grupei, joms abiems vadovauja V. Pocius. Todėl, žurnalistės manymu, tai nėra didelė klaida, nekeičia publikacijos esmės. V. Pocius pretenzijų dėl to nereiškė. J. Mažylė paklausė, ar klaida ištaisyta, nes internete tai lengva padaryti? A. Srėbalienė atsakė, kad nespėjo, nes ją pamatė tik gavusi skundą. Komisijos nariai paklausė, ar yra pokalbio įrašas su G. Vaitkūnu? A. Srėbalienė atsakė, kad įrašą ji padarė, tačiau ištrynė, nes, iš esmės, jokio komentaro nebuvo. L. Elkimavičius patarė jai saugoti interviu įrašus, nes tai yra vienintelis įrodymas ir apsigynimas žurnalistui atsiradus pretenzijoms dėl interviu tikslumo.

Pasibaigus diskusijai su svečiais Komisija aptarė gautą informaciją. Kadangi interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Milžino smūgis nykštukui: derlius slapčia nuimtas per naktį” yra nurodyta, jog tai dienraščio “Lietuvos rytas” publikacija, jam ir tenka redakcinė atsakomybė už publikacijos turinį, Komisija vertino tik pirminį informacijos šaltinį - dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Milžinas springdamas dorojo nykštukų derlių”. Komisija nevertino, ar publikacijose pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas, buvo vertintas tik žurnalistės darbas renkant ir pateikiant informaciją skaitytojui. Komisijos nuomone, publikacijos parengtos pakankamai profesionaliai, pasirinkta tema aktuali visuomenei, tema išnagrinėta ir pateikta objektyviai vertinant situaciją – remtasi oficialiais dokumentais, pateikta abiejų konfliktuojančių pusių nuomonė. Yra nedidelių netikslumų pateikiant informaciją apie tai, iš ko ŽŪB “VG Alsa” pirko žemę, sumaišyti bendrovių pavadinimai. Tačiau, Komisijos nuomone, tai yra neesminės klaidos, kurios įtakos publikacijų turiniui neturėjo.

Kadangi nei vienas Komisijos narys neįžvelgė Etikos kodekso nuostatų pažeidimo, balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. 2014-08-19 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Milžinas springdamas dorojo nykštukų derlių” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. 2014-08-26 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Apvogti žemdirbiai, nepaisydami grasinimų, rengiasi teismui” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Nevertinti 2014-08-19 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijos “Milžino smūgis nykštukui: derlius slapčia nuimtas per naktį”, nes pirminis informacijos šaltinis yra dienraščio “Lietuvos rytas” publikacija “Milžinas springdamas dorojo nykštukų derlių”.

2. Svarstyta: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos prašymas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt

Pristatė L. Slušnys: LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė prašo įvertinti 2014-09-30 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Moteris panikoje: sekta atėmė sūnų, bijau, kad į Rusiją išveš anūkus”. Teigiama, kad straipsnyje pateikiama informacija apie privatų šeimos gyvenimą ir vaikus.

UAB “Delfi” advokato Andžej Čaikovski paaiškinime teigiama, kad skunde nėra suformuluota, kokios Etikos kodekso nuostatos pažeidžiamos, be to, skundas klaidinantis, nes nuslėpta svarbi aplinkybė, kad antrą kartą ištekėjusios publikacijos herojės ir jos sūnaus (tuo pačiu ir anūkų) pavardės yra skirtingos. Vaikai nėra atpažįstami, nes publikacijoje nėra nurodomos nei R. Šukienės sūnaus, nei anūkų pavardės. Nėra ir informacijos apie vaikų amžių, nei kokioje klasėje mokosi. Prašoma skundą atmesti kaio nepagrįstą.

Akivaizdu, kad informacija pateikta remiantis R. Šukienės pasakojimu ir susirūpinimu savo sūnaus ir anūkų gyvenimu. Moteris į žinasklaidą kreipėsi po to, kai jai nepadėjo valstybės institucijos. Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, aprašyta šeimos istorija, tačiau, išskyrus R. Šukienę, kiti asmenys nėra įvardinti – nenurodyta nei R. Šukienės sūnaus nei jo vaikų pavardės, nenurodyti jokie kiti duomenys, iš kurių būtų galima juos atpažinti. Komisijos nuomone, publikacija parengta profesionaliai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-09-30 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Moteris panikoje: sekta atėmė sūnų, bijau, kad į Rusiją išveš anūkus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: Širvintų rajono savivaldybės Tarybos narių skundas dėl publikacijos laikraštyje “Širvintų kraštas”

Pristatė L. Slušnys: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės, jos pavaduotojos, grupės Tarybos narių, Seimo narės R. Tamašunienės skunde prašoma įvertinti 2014-09-06 laikraščio “Širvintų kraštas” publikaciją “Živilė Pinskuvienė: “Savivaldybės sprendimai šokiruoja”. Teigiama, kad paskelbta informacija kursto tautinę nesantaiką, paskelbta Ž. Pinskuvienės nuomonė yra neetiška.

Laikraščio “Širvintų kraštas” redaktorės Aldonos Bareckienės atsiųstame paaiškinie teigiama, kad publikacijoje informuojama apie Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu svarstytą klausimą apie savivaldybės teritorijos ribų keitimą. Svarstymo metu pasisakė opozicijos lyderė Ž. Pinskuvienė, kurios žodžiai ir buvo pacituoti. Redaktorės manymu, pateikta informacija neskatina tautinės neapykantos, nei anatraštėje nei tekste nėra skatinimo ar raginimo skaitytojams daryti tam tikro pobūdžio įtaką konkrečios tautybės žmonėms.

Akivaizdu, kad žiniasklaidos priemonė paviešino tai, kas buvo kalbama Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu. Publikacijoje pacituota posėdžio metu išsakyta Tarybos narės Ž. Pinskuvienės nuomonė. Už nuomonę atsako ją išsakęs asmuo. Komisija nuomonių nesvarsto, nebent ji būtų išreikšta neetiškai. Ar laikraštis turėjo teisę skelbti Tarybos posėdžio metu išsakytą politiko nuomonę? Komisijos manymu, redakcija nenusižengė profesinės etikos kodeksui, nes cituojamoje nuomonėje nėra nei tautinės nesantaikos skatinimo, nei šaipymosi iš tautybės, visumoje publikacija yra informatyvi ir aktuali visuomenei. Ž. Pinskuvienė, kaip politikė galėjo išsireikšti ir korektiškiau, tačiau jos pasisakymas turėtų būti vertinamas vadovaujantis politikų etikos kodeksu, o ne žurnalistų. Žurnalistai tik atliko savo darbą – informuoti visuomenę.

Nuspręsta:

1. 2014-09-06 laikraščio “Širvintų kraštas” publikacijoje “Živilė Pinskuvienė: “Savivaldybės sprendimai šokiruoja” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: A. Račo skundai dėl komentarų socialiniame tinkle Facebook

Posėdyje dalyvavo A. Račas.

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertinti jo atžvilgiu paskelbtus komentarus socialiniame tinkle Facebook: 2014 m. rugpjūčio 22, 25 ir rugsėjo 12 d. A. Ramanausko komentarus, 2014 m. rugpjūčio 22 d. T. Augucevičiaus komentarą.

Komisija yra nusprendusi, kad svarsto socialiniuose tikluose išreikštas nuomones Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, jeigu jų autoriai yra profesionalūs žurnalistai ar visuomenės informavimo priemonių rengėjai. I. Abramavičiūtės nuomone, kai buvo priimamas toks Komisijos sprendimas, “nuomonė” buvo suprantama kaip įrašas, kurį vėliau kažkas komentuoja. Įrašai ir turėtų būti svarstomi, o ne komentarai. A. Žilinskienės nuomone, įrašus turime svarstyti, o dėl komentarų reikia pagalvoti. Kadangi į posėdį nebuvo pakviesti A. Ramanauskas ir T. Augucevičius, nuspręstą svarstymą atidėti iki artimiausio posėdžio.

Nuspręsta:

1. Kadangi į posėdį nebuvo pakviesti A. Ramanauskas ir T. Augucevičius, svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu.

5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. R. Miškinytės paklausimas

Rūta Miškinytė prašo įvertinti 2014-09-26 interneto portale delfi.lt išpausdintą publikaciją “Vilniaus senamiestyje paminėtas pergalės prieš Rusiją jubiliejus”. Teigiama, kad publikacijoje yra iškraipomi istorijos faktai ir naudojami politiniams tikslams.

Kadangi Komisija neatlieka tyrimų ir nesvarsto, ar publikacijose pateikiami faktai atitinka tikrovę, o tuo labiau istoriniai faktai, nuspręsta skundą atmesti ir nesvarstyti.

Taip pat Komisija aptarė į Komisiją narius delegavusių asociacijų visuotinio susirinkimo datą. Kadangi nuostatai jau yra paruošti, Komisijos narių paprašyta, kad jie suderintų su savo asociacijomis visiems priimtiną susirinkimo datą. Tai galėtų būti lapkričio 24 arba 26 d. Pranešti el paštu.

Taip pat pasiūlyta, kad Komisijos nariai pasiūlytų savo asociacijoms pagalvoti dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus kandidatūros, nes baigiasi Z. Zamžickienės kadencija. L. Slušnys informavo, kad Z. Zamžickienė norėtų tęsti darbą toliau.

 

 

2014-10-06 Nr. 19

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, R. Burba, L. Elkimavičius,

V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė, T. Musteikis,

L. Remeika, R. Šimukauskaitė, A. Žilinskienė

Darbotvarkė: 1. S. Stankevičiaus skundas dėl publikacijų interneto portaluose lrytas.lt ir silutesnaujienos.lt

2. VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Šiaulių kraštas”, “Kelmės kraštas”, “Vakaro žinios”

3. AB “Pieno žvaigždės” skundas dėl publikacijos laikraštyje “Darbas”

4. J. Petraitienės ir Lietuvos gydytojų sąjungos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Tauragės žinios”

5. UAB “Eurospektras” skundas dėl publikacijų interneto portale vezejugidas.lt

6. Kiti klausimai – A. Račo skundai

1. Svarstyta: S. Stankevičiaus skundas dėl publikacijų interneto portaluose lrytas.lt ir silutesnaujienos.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” atstovas advokatas Paulius Čelkis, laikraščio “Šilutės naujienos” atstovas Sigitas Grinčinaitis, advokatė Simona Selelionytė-Drukteinienė.

Pristatė L. Slušnys: Saulių Stankevičių atstovaujanti advokatė Simona Selelionytė-Drukteinienė prašo įvertinti 2014-05-04 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Turtuolis “darbietis” Šilutės uoste skandino futbolo teisėją” ir 2014-05-04 interneto portalo www.silutesnaujienos publikaciją “Šilutės uoste skandintas futbolo teisėjas”. Teigiama, kad publikacijose pateikta neteisinga informacija, paskelbti faktais neparemti kaltinimai, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas ir žmogaus teisės.

Advokatas P. Čelkis paaiškino, kad žurnalistės A. Aleksėjūnienės aprašytas įvykis atitinka viešąjį interesą, informacija pateikta laikantis profesinės etikos normų. Advokato teigimu, žurnalistė nieko neišgalvojo, atliko savo pareigą informuoti visuomenę, buvo pakalbintos visos konflikte dalyvavusios pusės, ji šiek tiek apgailestauja tik dėl teiginio antraštėje “skandino”, ir mano, kad reikėjo kiek kitaip suformuluoti pavadinimą. Tačiau jis nėra neteisingas. Tai, kad dėl šio įvykio buvo iškelta byla ir pareikšti įtarimai asmeniui (S. Stankevičiui), galimai pasikėsinusiam į žmogaus gyvybę, teigė Šilutės policijos viršininkas. L. Remeika paklausė, jeigu viskas gerai, tai kodėl buvo išspausdintas paneigimas ir publikacija išimta iš interneto? P. Čelkis atsakė, kad tuo metu redakcija neturėjo stiprių įrodymų, todėl buvo nuspręsta išimti publikaciją, o ne pradėti bylinėtis. Advokatė S. Selelionytė- Drukteinienė teigė, kad publikacijoje jos atstovaujamas S. Stankevičius buvo kaltinamas sunkiu nusikaltimu, tačiau byloje nebuvo nustatyta, jog buvo bandyta įvykdyti sunkų nusikaltimą. L. Elkimavičius paklausė, kaip byla baigėsi? S. Selelionytė-Drukteinienė atsakė, kad S. Stankevičius buvo pripažintas kaltu, tačiau atleistas nuo atsakomybės, ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nes šalys susitaikė, buvo atlyginta žala. Į pokalbį įsiterpė S. Grinčinaitis atkreipdamas Komisijos dėmesį į tai, kad tiek S. Stankevičius, tiek dauguma kitų publikacijoje paminėtų asmenų yra vieši asmenys, jie yra Šilutės rajono vadovai. Uostas, kuriame įvyko incidentas, priklauso savivaldybei. Konflikte dalyvavo Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, kuris taip pat yra valdančiosios Darbo partijos narys, kaip ir S. Stankevičius. Jo teigimu, šis įvykis rajone sukėlė didžiulį ažiotažą, žurnalistams buvo daromas didžiulis spaudimas. S. Selelionytė-Drukteinienė paklausė, kodėl ir “Šilutės naujienos” išėmė publikaciją iš interneto? S. Grinčinaitis atsakė, kad publikacija buvo lryto.lt, kadangi lrytas.lt išėmė, tai, per daug nesigilinant dėl priežasčių, ir silutesnaujienos.lt išėmė. A. Žilinskienė paklausė, ar publikacija bus grąžinta į internetą, nes teismo sprendimas jau aiškus? P. Čelkis atsakė, kad įsiteisėjus sprendimui, galimas ir toks redakcijos sprendimas.

Pasibaigus diskusijai su svečias, Komisija aptarė gautą informaciją. Komisija nevertino atskirai iš konteksto ištrauktų teiginių, publikacijos buvo vertinamos visumoje. Taip pat Komisija nevertino, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinta tik tai, kaip žurnalistė atliko savo darbą rinkdama ir pateikdama informaciją. Komisijos nuomone, publikacijos aktualios visuomenei, informacija pateikta remiantis oficialių šaltinių medžiaga. S. Stankevičius yra viešas asmuo, jo kritikos ribos yra daug platesnės nei privataus asmens. Tai, kad S. Stankevičiui pateikti įtarimai dėl galimo pasikėsinimo į žmogaus gyvybę, teigė policijos pareigūnas, žurnalistė šios informacijos neišgalvojo. Akivaizdu, kad nei viena šalis neneigia paties įvykio, tik jis interpretuojamas skirtingai. Komisijos nuomone, žurnalistė savo darbą atliko sąžiningai, buvo pateikta nukentėjusių žmonių įvykio versija, pateikta ir kritikuojamos pusės nuomonė. Publikacijų antraštės yra logiškos, atspindinčios publikacijų turinį. Komisijos nuomone, šios publikacijos yra geros žurnalistikos pavyzdys, kai, nepaisant autoritetų ir, tikriausiai, buvusio spaudimo nerašyti, informacija buvo pateikta skaitytojams. Ji pateikta profesionaliai ir objektyviai. Politikų ir vadovaujančių asmenų elgesio standartas turėtų būti aukštesnio lygio. Šilutės rajono gyventojai turi teisę žinoti, kas vadovauja jų rajonui. Žurnalistė atliko savo pareigą informuoti visuomenę. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad publikacijose nebuvo pažeistas Etikos kodeksas.

Nupręsta:

1. 2014-05-04 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Turtuolis “darbietis” Šilutės uoste skandino futbolo teisėją” ir 2014-05-04 interneto portalo www.silutesnaujienos publikacijoje “Šilutės uoste skandintas futbolo teisėjas” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Šiaulių kraštas”, “Kelmės kraštas”, “Vakaro žinios”

Pristatė L. Slušnys: VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” direktorė Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė prašo įvertinti 2014-08-22 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikaciją “Tytuvėnų vienuolyne vėl tiksi bomba”. Publikacija buvo išspausdinta interneto svetainėje www.skrastas.lt ir 2014-08-27 laikraštyje “Kelmės kraštas”. 2014-08-23 laikraštyje “Vakaro žinios” buvo išspausdinta publikacija pavadinimu “Tytuvėnuose vėl tiksi bomba”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta neteisinga ir tendencinga informacija, menkinanti įstaigos įvaizdį ir veiklą.

UAB “Šiaulių kraštas” direktoriaus ir vyriausiojo redaktoriaus Vlado Vertelio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad publikacijoje yra nerimaujama, jog Tytuvėnų vienuolynas verčiamas komerciniu centru. Pateikta informacija yra teisinga, kadangi Kelmės rajono savivaldybė VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” kasmet skiria pinigų, redakcija ir toliau domėsis jo veikla.

Kadangi “Šiaulių krašto” ir “Vakaro žinių” publikacijų turinys yra tas pats (“Vakaro žiniose” sutrumpintas variantas), skiriasi tik pavadinimai, Komisija jas svarstė kaip vieną. Komisija nevertino, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinta tik tai, kaip žurnalistė išnagrinėjo pasirinktą temą ir ją pateikė skaitytojams. Publikacija buvo vertinama visumoje, neištraukiant atskirų teiginių iš konteksto. Komisijai suprantamas žurnalistų susirūpinimas ir noras išsiaiškinti, kokia veikla vykdoma unikalaus vienuolyno ir bažnyčios ansamblio teritorijoje, publikacijos tema vertintina kaip aktuali ir naudinga visuomenei. Komisijos nuomone, publikacija parengta profesionaliai, kritika VšĮ “Tytuvėnų piligrimų centras” atžvilgiu yra korektiška. Žurnalistė rėmėsi nurodytų šaltinių suteikta informacija, savo nuomonės nereiškė, buvo išklausyta kritikuojama pusė. Komisija vienblasiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-08-22 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikacijoje “Tytuvėnų vienuolyne vėl tiksi bomba”, kuri buvo išspausdinta interneto svetainėje www.skrastas.lt ir 2014-08-27 laikraštyje “Kelmės kraštas”, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. 2014-08-23 laikraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “Tytuvėnuose vėl tiksi bomba” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: AB “Pieno žvaigždės” skundas dėl publikacijos laikraštyje “Darbas”

Pristatė L. Slušnys: AB “Pieno žvaigždės” juristė Monika Klovaitė-Jasiukaitienė prašo įvertinti 2014-08-21 laikraščio “Darbas” publikaciją “Apie darbuotojų atleidimus dar tylima”. Teigiama, kad publikacijoje spekuliuojama apie galimus bendrovės “Pieno žvaigždės” darbuotojų atleidimus ir atlyginimų mažinimą, remtasi gandais, o ne oficialia informacija, cituojama bendrovės darbuotoja, kuri jokio komentaro nėra davusi.

UAB “Pasvalio laikraštis” redaktoriaus Viktoro Stanislovaičio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad redakcija nesutinka su skunde metamais kaltinimais dėl nepatikrintos informacijos skelbimo. Jo teigimu, remiantis interneto portale rekvizitai.lt skelbiama informacija apie bendrovės “Pieno žvaigždės” darbuotojų pokytį, matosi, kad darbuotojų skaičius nuo rugpjūčio iki spalio mėn. sumažėjo beveik 60 dirbančiųjų. Informacija apie neva planuojamus atleisti darbuotojus buvo skelbiama ir kitose žiniasklaidos priemonėse, ji oficialiai nebuvo paneigta. Redakcijos teigimu, nėra pagrindo juos kaltinti pažeidus profesinę etiką.

Komisija didelių priekaištų dėl publikacijos turinio neturėjo - publikacijoje neteigiama, kad darbuotojai atleidinėjami, tik pateikiami svarstymai ir pamąstymai įvertinant susidariusią situaciją dėl Rusijos veiksmų. Vienintelis klausimas - dėl citatos. I. Abramavičiūtės, A. Žilinskienės nuomone, labai svarbu iš kur ta citata paimta. Gal V. Žygienė kalbėjo su kitos žiniasklaidos priemonės atstovu, o gal iš viso tokio interviu nebuvo? Reikėtų paklausti ir išsiaiškinti. R. Burbos nuomone, atsižvelgus į visą publikaciją, tie du sakiniai nieko nelemia. Jis pasiūlė parašyti redakcijai laišką ir atkreipti dėmesį dėl interviu įrašų saugojimo. Kitų Komisijos narių nuomone, vargu, ar dabar galima išsiaiškinti buvo toks interviu, ar nebuvo. Skunde teigiama, kad V. Žygienė tokio interviu nedavė, tuo pačiu pažymėta, jog žurnalistas neturi pokalbio su V. Žygiene įrašo. Diskusijos metu buvo prieita prie vieningos nuomonės, kad, nepaisant citatos, kurios turinys publikacijos esmės nekeičia, visumoje publikacija parengta nepažeidžiant profesinės etikos, ji aktuali visuomenei, remtasi nurodytų šaltinių informacija. Komisija vienbalsiai nusprendė jog Etikos kodeksas nepažeistas. Atkreipti redakcijos dėmesį į tai, kad citatos turi būti labai tikslios, interviu turėtų būti įrašinėjami ir saugomi.

Nuspręsta:

1. 2014-08-21 laikraščio “Darbas” publikacijoje “Apie darbuotojų atleidimus dar tylima” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: J. Petraitienės ir Lietuvos gydytojų sąjungos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Tauragės žinios”

Pristatė L. Slušnys: Gydytoja Jūratė Petraitienė ir Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas prof. dr. Liutauras Labanauskas prašo įvertinti 2014-06-16 laikraščio “Tauragės žinios” publikaciją “Teisybės ieško Sveikatos apsaugos ministerijoje”. Teigiama, kad apie šeimos gydytoją J. Petraitienę pateikta neetiška, tikrovės neatitinkanti ir faktais neparemta informacija, remtasi tik paciento nuomone.

L. e. pareigas “Tauragės žinių” redaktorė Daivos Sitnikienės paaiškinime teigiama, kad publikacija parengta išklausius rajono gyventojo B. Meilės skundą dėl gydytojos J. Petraitienės veiksmų. Jis pageidavo savo poziciją išdėstyti viešai, neslėpė nei vardo, nei pavardės, norėjo, kad kiti pacientai sužinotų jo istoriją ir gintų savo teises. Jis leido skelbti informaciją apie sveikatos būklę. Gydytoja J. Petraitienė su žurnaliste nesikalbėjo. D. Sitnikienės teigimu, neviešinti šios informacijos redakcija negalėjo, ši informacija svarbi, nes susijusi su svarbiausia Tauragės rajono gydymo įstaiga.

Akivaizdu, kad publikacija parengta remiantis vieno žmogaus pasakojimu, žmogaus istorija pateikta gana tiesmukai, tema neišplėtota, nėra platesnės įvykių analizės. Komisijos nuomone, žurnalistiniu požiūriu, tai nėra labai profesionaliai parengta publikacija, redakcija turėtų atsargiau vertinti savo informacijos šaltinius, tačiau nėra pagrindo ir teigti, jog buvo pažeistos Etikos kodekso normos - žurnalistė savo nuomonės nereiškė, buvo suteikta teisė pasisakyti kritikuojamai pusei, tema aktuali visuomenei. Pritrūko tik profesionalumo. Komisijos vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-06-16 laikraščio “Tauragės žinios” publikacijoje “Teisybės ieško Sveikatos apsaugos ministerijoje” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: UAB “Eurospektras” skundas dėl publikacijų interneto portale vezejugidas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Eurospektras” atstovė Neringa Šukytė.

Pristatė L. Slušnys: UAB “Eurospektras” direktorius Laurynas Aidietis prašo įvertinti interneto portalo www.vezejugidas.lt redakcijos elgesį, kuri be leidimo perpublikuoja interneto portalo www.CargoNews.lt straipsnius. Teigiama, kad yra pažeidžiamos autorinės teisės, dėl klaidingai nurodomų šaltinių dezinformuojama visuomenė.

Komisijai buvo pateiktos dvi UAB “Eurospektras” publikacijos, kurios buvo išspausdintos VšĮ “Vežėjų gidas” interneto portale www.vezejugidas.lt nenurodant pirminio informacijos šaltinio - “Išmaniosios sėdynės nebeleis užmigti prie vairo?” (2014-08-12), “Sunkvežimių “nuodėmių” penketukas” (2014-07-18). Iš pateikto susirašinėjimo tarp UAB “Eurospektras” ir VšĮ “Vežėjų gidas” aišku, kad problema dėl spausdinamos medžiagos šaltinių buvo anksčiau, ir, nepaisant perspėjimų, akivaizdu, kad išliko iki šiol. VšĮ “Vežėjų gidas” paaiškinimo neatsiuntė, tik direktorė ir vyriausioji redaktorė Ž. Dargužytė parašė žinutę, kad jų redakcija dirba tik su tais partneriais, kurie suteikia teisę spausdinti tekstus. Pasak jos, cargonews.lt straipsnių nespausdina, nebent būtų įvykusi klaida.

Komisijos nuomone, akivaizdu, kad yra pažeistas Etikos kodekso 62 str., nes publikacijoje visada turi būti nurodytas pirminis informacijos šaltinis. Šiuo atveju yra nurodytas šaltinis technologijos.lt, kuris turi sutartį su cargonews.lt ir spausdina jų medžiagą. Tačiau interneto portalas vezejugidas.lt gali spausdinti tik interneto portalo technologijos.lt autorių publikacijas (žinoma, jeigu turi sutartį), tačiau ne jame perspausdinamas cargonews.lt publikacijas. Iš pateiktos medžiagos aišku, kad vezejugidas.lt ne tik nurodo ne tą informacijos šaltinį, tačiu apskritai neturi teisės spausdinti cargonews.lt publikacijų. A. Žilinskienė mano, kad pažeistas ir Etikos kodekso 61 str., t.y. ji tokį elgesį vertina kaip plagiatą. Ne visi Komisijos nariai sutiko su tokia nuomone, nes plagiavimas yra kūrinio ar jo dalies pateikimas kaip savo. Šiuo atveju publikacijos nesisavinamos, šaltinis nurodomas - tik neteisingas. Pasibaigus diskusijoms, balsuota:

1. “Pažeistas Etikos kodekso 61 str.”. Už – 3, prieš – 4, susilaikė – 5.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 62 str.”. Už – 11, prieš – 1, susilaikė – 0.

Nuspręsta:

1. Interneto portalo www.vezejugidas.lt redakcija, spausdindama publikacijas nenurodant pirminio informacijos šaltinio (“Išmaniosios sėdynės nebeleis užmigti prie vairo?” (2014-08-12), “Sunkvežimių “nuodėmių” penketukas” (2014-07-18), pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 62 str.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

Pirmininkas informavo, kad yra gauti A. Račo skundai ir paprašė aptarti juos, ar verta įtraukti į darbotvarkę, nes keturi yra dėl komentarų Facebook, o vienas dėl pasisakymo “Žinių radijo” laidoje. Taip pat supažindino su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimu dėl analogiškų A. Račo skundų. Inspektorė atsisakė juos nagrinėti nusprendusi, kad A. Račas piktnaudžiavo savo teisėmis kreiptis į Žurnalistų etikos inspektorių, t.y. nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo 20 str. 2 d. nustatytų pareigų.

Komisijos nuomone, iš karto atmesti galima skundą dėl “Žinių radijo” laidos, nes skundžiami tiesiogino eterio metu laidos vedėjo pašnekovo išsakyti teiginiai. Už juos atakingas pašnekovas, ne žurnalistas. Kitus eilės tvarka įtraukti į posėdžio darbotvarkę.  

 

PROTOKOLO IŠRAŠAS

2014-09-22 Nr. 18

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, L. Elkimavičius, M. Kontrimaitė,

A. Matusas, T. Musteikis, L. Remeika,

R. Šimukauskaitė, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė,

V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. D. Gudzinevičiūtės skundas dėl TV3 žinių laidos reportažo

2. K. Vygantienės, M. Vyganto, R. Vyganto skundas dėl

publikacijų laikraštyje “Utenos diena”

3. A. Maskaliūnienės skundas dėl publikacijos

laikraštyje “Alio, Raseiniai”

4. J. Juodkos skundas dėl publikacijų interneto portale

delfi.lt

5. R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje

“Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

6. Kiti klausimai - VRK raštas, N. Suraučienės raštas,

V. Ramanauskaitės raštas, V. Sinicaitės raštas,

K. Juraičio raštas

5. Svarstyta: R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo R. Daunienė su šeima.

Pristatė L. Slušnys: Klausimas buvo svarstomas š.m. rugsėjo 08 d. posėdyje. Kadangi Komisija norėjo išgirsti ir žurnalistės nuomonę, ne tik redakciją atstovaujančių advokatų pasisakymus, buvo nuspręsta svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu, į posėdį pakviesti publikacijos autorę S. Purytę. Raimonda Daunienė ir jos šeima prašo įvertinti 2014-04-05 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų”. Teigiama, kad skandalingos antraštės (pasak R. Daunienės, interneto portale antraštė buvo dar neorektiškesnė) pasmerkė pajuokai visą Daunių šeimą, pateikti melagingi faktai apie jauniausią dukrą Kotryną.

Posėdžio metu Skype pagalba pavyko susisiekti su žurnaliste S. Puryte. Ji paaiškino, kad su seserimis Daunytėmis ji norėjo kalbėtis apie vedybas, jų požiūrį į gyvenimą nesusituokus, apie tai ir kalbėjosi. Jos teigimu, publikacijoje pateikta teisinga informacija. Į pokalbį įsiterpė R. Daunienė sakydama, kad juos skaudina antraštė. S. Purytė į tai atsakė, kad pavadinimas visada turi atkreipti skaitytojo dėmesį, todėl toks ir buvo pasirinktas, tačiau jis nėra neteisingas. R. Šimukauskaitė paklausė, ką žurnalistė galėtų atsakyti į merginų priekaištus, kad tekste buvo sumaišyti jų pasisakymai. S. Purytė pripažino, kad gal ir galėjo vienos sesers žodžius priskirti kitai, nes jos kalbėjo visos kartu, šifruojant tekstą labai sunku atskirti ką kuri pasakė. Jos teigimu, medžiagą ji buvo nusiuntusi Daunytėms peržiūrėti, tačiau jos pateikė neaiškų tekstą. Į pokalbį įsiterpė seserys Daunytės sakydamos, kad jos pasakė, kad tokia publikacija joms netinka ir pateikė savo tekstą, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Posėdyje dalyvavęs R Daunienės sūnus priekaištavo žurnalistei, kad ji parašė, jog Kotryna įsėdo į vaikino automobilį ir išvažiavo, nors aiškiai matė, kad įsėdo į savo brolio, o ne į kažkokio nepažįstamo vaikino, automobilį. S. Purytė atsakė, kad ji nematė, kas sėdėjo automobilyje. Komisijos nariai jos paklausė ir apie tai, kas sugalvoja publikacijų pavadinimus, ir kodėl reikėjo teikti informaciją apie V. Daunį. S. Purytė atsakė, kad pavadinimus sugalvoja redaktorė. Surinkti informaciją apie V. Daunį taip pat įpareigojo redaktorė, nes, dažniausiai, rašant apie žinomas šeimas, užsimenama apie visus jų narius. Tuo labiau, kad šeima tapo žinoma tik dėl V. Daunio.

Pasibaigus pokalbiui su žurnaliste, diskusija vyko su Daunių šeima. Prieš posėdį Komisijos nariai buvo išklausę visą žurnalistės interviu su Daunytėmis. L. Elkimavičiaus nuomone, akivaizdu, jog merginos su žurnaliste kalbėjosi geranoriškai, linksmai, pokalbio tema joms neatrodė nepriimtina. Aišku, visai kitas dalykas yra antraštė. Tačiau ir ji, atsižvelgus į tekstą, nėra neteisinga. A. Žilinskienė pritarė kolegai atkreipdama Daunių dėmesį į tai, kad jie yra vieši (R. Daunienė tam paprieštaravo), tiksliau, žinomi, asmenys. Normalu, kad žurnalistai domisi ir rašo. Ir žurnalistai neprivalo derinti savo tekstų su kalbinamais žmonėmis. Ir šiuo atveju, žurnalistė neprivalėjo teksto derinti su merginomis, tuo labiau priimti jų perrašytą variantą. Jos nuomone, publikacijoje ir antraštėje nėra nieko įžeidžiamo, jeigu aplinkiniai žmonės šaiposi, tai jau yra tų žmonių problema, ir nereikia apibendrintai sakyti, kad tai daro visi. Tikrai taip nėra. Dėl kai kurių žmonių nesveikos reakcijos, kaltė suverčiama žurnalistei, nors ji čia niekuo dėta.

Kadangi su skundu Komisijai buvo pateikta tik dienraščio publikacija “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų”, o apie publikaciją interneto portale www.lrytas.lt užsiminta, Komisija galėjo svarstyti ir sprendimą priimti tik dėl dienraščio publikacijos.

Pasibaigus diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. Visi gana vieningai sutarė, kad publikacijos pavadinimas yra iššaukiantis, tačiau nėra įžeidžiantis, atitinka publikacijos turinį. Pati publikacija yra parengta remiantis Daunyčių interviu, žurnalistė pripažino, kad galėjo sumaišyti ir vienos sesers žodžius priskirti kitai. Bet, daugumos Komisijos narių nuomone, tai nėra didelis nusižengimas. R. Šimukauskaitės nuomone, vis dėlto negerai, kad yra sumaišyti pasisakymai, nes vienai merginai 19 metų, o kitai gal 25-eri, mąstymas ir požiūris tokiame amžiuje į tam tikrus dalykus skiriasi. Komisijos nuomone, visumoje publikacija parengta laikantis profesinės etikos normų, tačiau perteklinė informacija vis dėlto yra užsiminimas apie buvusias V. Daunio skolas: “/…/Menininkas nebuvo bohemos žmogus, nevartojo alkoholio. Problemų jam kėlė skolos. Į žurnalo “Krantai” leidybą jis investavo ne tik savo, bet ir skolintus pinigus.”Nežinau visų subtilybių, bet jam buvo labai sunku”, - yra pasakojusi jo žmona R. Daunienė.” Rašant apie Daunių šeimą nepaminėti V. Daunio neįmanoma, tačiau pacituota informacija yra visiškai nesusijusi su publikacijos tema, nebuvo būtina ir tik tenkina smalsumą. Etikos kodekso 16 str. įpareigoja žurnalistą ir viešosios informacijos rengėją atskirti informaciją, kurios paskelbimas yra būtinas, nuo tos, kurios paskelbimas tik tenkina smalsumą. Buvo pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 16 str. galimo pažeidimo.

Buvo balsuota dėl skunde nurodytų ir Komisijos narių pasūlytų Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 1, prieš – 4, susilaikė – 5.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 10 str.”. Už – 0, prieš – vienbalsiai.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 13 str.”. Už – 0, prieš – 4, susilaikė – 6.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 16 str.”. Už – 6, prieš – 1, susilaikė – 3.

Nuspręsta:

1. 2014-04-05 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str.

 

 

2014-09-22 Nr. 18

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, L. Elkimavičius, M. Kontrimaitė,

A. Matusas, T. Musteikis, L. Remeika,

R. Šimukauskaitė, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė,

V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. D. Gudzinevičiūtės skundas dėl TV3 žinių laidos reportažo

2. K. Vygantienės, M. Vyganto, R. Vyganto skundas dėl

publikacijų laikraštyje “Utenos diena”

3. A. Maskaliūnienės skundas dėl publikacijos

laikraštyje “Alio, Raseiniai”

4. J. Juodkos skundas dėl publikacijų interneto portale

delfi.lt

5. R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje

“Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

6. Kiti klausimai - VRK raštas, N. Suraučienės raštas,

V. Ramanauskaitės raštas, V. Sinicaitės raštas,

K. Juraičio raštas

1. Svarstyta: D. Gudzinevičiūtės skundas dėl TV3 Žinių laidos reportažo

Pristatė L. Slušnys: Dovilė Gudzinevičiūtė prašo įvertinti 2014-05-07 televizijos TV3 Žinių laidos reportažą apie Šiaulių ligoninėje atsidūrusį neblaivų paauglį. Teigiama, kad nepilnametis atpažįstamas, todėl buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą, pakenkta jo interesams.

TV3 žinių tarnybos vadovo Sigito Babiliaus atsiųstame paaiškinime teigiama, kad televizija mano, jog skundas nepagrįstas, vaikas nėra rodomas, o D. Gudzinevičiūtė klaidina Komisiją teikdama melagingą informaciją.

Komisija peržiūrėjo laidos vaizdo įrašą. Siužete nėra rodomas nepilnametis, iš atskirų kadrų jo atpažinti neįmanoma. Žurnalistė kalbino vaiko mamą, kuri pasakojo apie atsitikusią nelaimę, ji nereiškė pretenzijų dėl reportažo. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-05-07 televizijos TV3 Žinių laidos reportaže apie Šiaulių ligoninėje atsidūrusį neblaivų paauglį nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: K. Vygantienės, M. Vyganto, R. Vyganto skundas dėl publikacijų laikraštyje “Utenos diena”

Posėdyje dalyvavo UAB “Utenos diena” direktorius Deividas Ridikas ir vyriausiasis redaktorius Vytautas Ridikas.

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Kristina Vygantienė, Mindaugas Vygantas ir Ričardas Vygantas prašo įvertinti laikraščio “Utenos diena” publikacijas “Pavojingų atliekų verslą palaiminę valdininkai kratosi atsakomybės” (2014-06-28) ir “Pavojingų atliekų verslą palaiminę valdininkai kratosi atsakomybės (II)” (2014-07-02). Teigiama, kad buvo paviešinti K. ir M. Vygantų šeimos asmeniniai duomenys, nesusiję su straipsnio tema, nesuteikta galimybė atsakyti M. Vygantui ir R. Vygantui, metami nepagrįsti kaltinimai.

D. Ridikas paaiškino, kad apie Kristinos ir Mindaugo Vygantų šeimą kalbėjo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas P. Kudaba, jis apie poros vedybas ir kūdikio laukimą užsiminė bandydamas prisiminti, kada buvo įkurta UAB “Krisminda”, nes jos pavadinimas yra sutuoktinių vardų samplaika, įmonės akcininkai taip pat yra abu sutuoktiniai. D. Ridiko teigimu, Utenos RAAD direktorius R. Vygantas rūpinosi sūnaus M. Vyganto šeima ir kitais artimaisiais. Ir, pasak jo, tai atskleidžiama ne tik straipsnyje, bet ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvadose. V. Trofimišinas paklausė, kodėl nebuvo pakalbinti Vygantai, jų pretenzija dėl to yra pagrįsta. D. ir V. Ridikai atsakė, kad M. Vygantas buvo pakalbintas, jis kalbėjo tiek, kiek kalbėjo, o vėliau nekalbėjo. R. Vyganto nebuvo įmanoma surasti, jo neranda netgi RAAD, kad įteiktų šaukimą į teismą, tai galima įsivaizduoti, ką reiškia žurnalistui jį pakalbinti. Be to, D. ir V. Ridikų teigimu, straipsnio rengimo metu R. Vygantas niekur nedirbo, redakcijos turimu senuoju telefono numeriu neatsiliepė, gyvenamoji vieta nežinoma, sūnus apie tėvą jokios informacijos nesuteikė. L. Elkimavičius į tai replikavo, kad taip ir reikėjo parašyti, ir nebūtų jokių pretenzijų. D. Ridikas sutiko, kad gal ir reikėjo parašyti, jog R. Vyganto ieškota, tačiau tema buvo nagrinėjama dviejuose laikraščio numeriuose, susimaišė, kas parašyta, o kas ne, taip įvyko per neapsižiūrėjimą. Redakcijos atstovų teigimu, į bet kokią kritiką visada galima atsakyti, redakcija visada publikuoja tokius straipsnius, tačiau niekas iš Vygantų niekaip nebandė pareikšti pretenzijų ar savo nuomonės.

Komisija nevertina, ar pateikti faktai atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinta tik tai, ar publikacijų autorė tinkamai atliko savo darbą rinkdama ir pateikdama informaciją. Komisijos nuomone, publikacija svarbi visuomenei, pateikta daug informacijos iš įvairių šaltinių. Ateityje žurnalistė turėtų pagalvoti, ar verta dėti citatas, kuriose pateikiama privati šeimos informacija. Tačiau šiuo atveju citavimą galima pateisinti, nes informacija nėra smulkmeniška, ji, kad ir netiesiogiai, yra susijusi su straipsnio tema. Publikacijos pagrindinė tema yra apie UAB “Krisminda”, jos direktoriaus M. Vyganto nuomonė pateikta. Apie R. Vygandą rašoma tik tiek, kiek jis susijęs su sūnaus bendrovės veikla. Apie R. Vyganto darbą pateikiami faktai. Todėl, Komisijos nuomone, nebuvo būtinybės pateikti ir jo nuomonę. Tačiau visada geriau leisti kritikuojamai pusei pasisakyti. Komisija neturi pagrindo abejoti, kad redakcija bandė susisiekti R. Vygantu, tik apie tai reikėjo parašyti. Publikcijoje nėra metami kaltinimai, akivaizdu, kad pateikiama faktais paremta medžiaga.

Įvertinusi visą turimą medžiagą Komisija mano, kad yra padaryta nedidelių klaidų, tačiau jos neesminės, todėl nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo. Balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Utenos diena” publikacijose “Pavojingų atliekų verslą palaiminę valdininkai kratosi atsakomybės” (2014-06-28) ir “Pavojingų atliekų verslą palaiminę valdininkai kratosi atsakomybės (II)” (2014-07-02) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: A. Maskaliūnienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alio, Raseiniai”

Pristatė L. Slušnys: Algimantė Maskaliūnienė prašo įvertinti laikraščio “Alio, Raseiniai” publikacijas “Degalinės siaubūno pėdsakais” (2014-02-27), ir “Degalinių plėšikas – nepasotinamas” (2014-04-17). Teigiama, kad buvo paviešinti įtariamojo padarius nusikaltimą asmens duomenys.

Laikraščio “Alio, Raseiniai” redakcijos paaškinime teigiama, kad publikacijose minimi duomenys yra gauti iš viešų šaltinių – Tauragės ir Jurbarko teismuose vykusių posdžių konstatuojamųjų dalių. Redakcija apgailestauja, kad asmens nusikalstama veika suteikia nemalonumų jo artmiesiems, tačiau žurnalisto pareiga apie tai rašyti.

Komisijos nuomone, akivaizdu, kad publikacijose pateikiama teismų medžiaga, publikacijos aktualios visuomenei. A. Maskaliūnas teisiamas ne pirmą kartą už tuos pačius nusikaltimus, todėl žurnalistai turėjo teisę jį įvardinti. Suprantama, kad artimiesiems nemalonu, tačiau žurnalistai nenusižengė profesinei etikai pateikdami šią informaciją. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Alio, Raseiniai” publikacijose “Degalinės siaubūno pėdsakais” (2014-02-27), ir “Degalinių plėšikas – nepasotinamas” (2014-04-17) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: J. Juodkos skundas dėl publikacijų interneto portale delfi.lt

Posėdyje dalyvavo Jonas Juodka.

Pristatė L. Slušnys: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Jonas Juodka prašo įvertinti interneto portalo www.delfi.lt publikacijas “Kirtis pardavėjai: “Ne Kaune ir ne Panevėžyje gyveni, kad lietuviškai kalbėtum” (2014-07-16), “Apsilankiusi Vilniuje per dieną išgirdo tik penkis lietuviškai kalbančius gyventojus” (2014-07-17), “Rusakalbį pamokyti norėjęs lietuvis išgirdo keiksmų laviną” (2014-07-18), “Verkiančio vaiko nesupratusi moteris negalėjo jam padėti” (2014-07-20). Teigiama, kad šiuo metu, atsižvelgus į sudėtingą politinę situaciją, susiklosčiusią Rytų Europoje, tam tikrų tendencingų straipsnių publikavimas gali turėti neigiamos įtakos tautinių bendruomenių tarpusavio santykiams. Pareiškėjo nuomone, publikacijose pažeisti Etikos kodekso 4, 5, 38, 55, 54 straipsniai.

UAB DELFI atsiųstame paaiškinime teigiama, kad pareiškėjo skundas yra nenuoseklus, nes jis pats nurodo, kad vis daugiau dėmesio žiniasklaidos priemonėse skiriama rusakalbių situacijos aptarimui ir tai yra normalu ir suprantama. DELFI mano, kad žiniasklaida negali apeiti šios temos, ją ignoruoti ar nutylėti. Todėl skaitytojams buvo psiūlyta pasisakyti, ar jie buvo susidūrę su situacija, kai kalbėdami lietuviškai sulaukė priekaištų. Arba, gal kilo konfliktas prakalbus rusiškai, lenkiškai ar kita kalba. Redakcija kreipėsi ne tik į lietuvius, bet ir į kitomis kalbomis kalbančius asmenis. Redakcijos nuomone, bet kokie bandymai apkaltinti juos surengus akciją prieš rusakalbius neturi nieko bendro su realybe. Teigiama, kad rubrikoje “Delfi Piletis” yra pateikimos žmonių nuomonės, jų negalima tapatinti su DELFI pozicija.

J. Juodka dar kartą pakartojo savo skunde išdėstytus teiginius apie tendencingų straipsnių žalą. Jo teigimu, skundą jis parašė po to, kai į jį kreipėsi žmonės, pastebėję tendencingų straipsnių seriją. L. Slušnys paklausė, ar DELFI neturėtų skelbti žmonių nuomonių, nes svarstomos publikacijos - tai žmonių nuomonės iš skyrelio “Delfi Pilietis”? J. Juodka atsakė, kad DELFI nejaučia jokios atsakomybės spausdindamas tokias nuomones, reikia atsižvelgti į politinę situaciją. Jo teigimu, tokios nuomonės pirmiausia yra iškeliamos kaip svarbiausia naujiena, kad visi perskaitytų. L. Slušnys paklausė, ar buvo bandyta kreiptis į DELFI redakciją? J. Juodka atsakė, kad nepavyko prisiskambinti. L. Slušnys paklausė, kas, pateikiant nuomones, yra pažeista pagal Etikos kodekso normas, ar tai yra redakacinė kampanija, nes politinę situaciją stebi ir vertina ir nurodymus teikia kitos institucijos, ne Komisija. Į pokalbį įsiterpė V. Trofimišinas teigdamas, kad jo nuomone, pačios nuomonės kiekviena atskirai nekelia problemų, tačiau visos kartu - gali kelti. Jis paminėjo Etikos kodekso 5 str. J. Juodka pritarė V. Trofimišinui sakydamas, kad problema yra kiekvieną dieną spausdinamos kryptingos nuomonės. Čia įsiterpė A. Žilinskienė norėdama paaiškinti, kaip atsiranda tokios publikacijos. Jos teigimu, interneto portalai, tame tarpe ir DELFI, pasiūlo skaitytojams diskutuoti aktualia tuo metu tema. Tuo metu buvo vykdoma rusų akcija su Georgijaus juostelėmis. Reaguojant į įvykius ir buvo siūloma diskutuoti, todėl keletą dienų buvo spausdinamos skaitytojų nuomonės viena tema.

Pasibaigus diskusijai su svečiu, Komisija aptarė gautą informaciją. Akivaizdu, kad pateiktos skaitytojų nuomonės. Nuomonių Komisija nesvarsto, nebent jos būtų išreikštos neetiškai. Šiuo atveju, skaitytojų nuomonės korektiškos. Iš pradžių Komisijos nariams sukėlė abejonių kryptingų nuomonių serija. Susidaro įspūdis, jog tai - redakcijos kampanija. Tačiau įsigilinus į situaciją ir išsiaiškinus kaip atsiranda tokios publikacijos, neliko abejonių ir pagrindo kaltinti redakciją žmonių kiršinimu ar įžvelgti tautinės nesantaikos kurstymą. Komisija neturi pagrindo abejoti, kad DELFI visiems savo skaitytojams suteikė galimybę diskutuoti pasiūlyta tema. T. Musteikis pacitavo Etikos kodekso 11 str., atkreipdamas dėmesį, kad, jo nuomone, yra požymių, kad šiuo atveju redakcija galėjo piktnaudžiauti savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis. Kiti Komisijos nariai nepritarė jo nuomonei.

Pasibaigus diskusijoms buvo pereita prie balsavimo. Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso galimo pažeidimo, balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienbalsiai. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė.

Nuspręsta:

1. Interneto portalo www.delfi.lt redakcija, išspausdinusi skaitytojų nuomones “Kirtis pardavėjai: “Ne Kaune ir ne Panevėžyje gyveni, kad lietuviškai kalbėtum” (2014-07-16), “Apsilankiusi Vilniuje per dieną išgirdo tik penkis lietuviškai kalbančius gyventojus” (2014-07-17), “Rusakalbį pamokyti norėjęs lietuvis išgirdo keiksmų laviną” (2014-07-18), “Verkiančio vaiko nesupratusi moteris negalėjo jam padėti” (2014-07-20), nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.

5. Svarstyta: R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo R. Daunienė su šeima.

Pristatė L. Slušnys: Klausimas buvo svarstomas š.m. rugsėjo 08 d. posėdyje. Kadangi Komisija norėjo išgirsti ir žurnalistės nuomonę, ne tik redakciją atstovaujančių advokatų pasisakymus, buvo nuspręsta svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu, į posėdį pakviesti publikacijos autorę S. Purytę. Raimonda Daunienė ir jos šeima prašo įvertinti 2014-04-05 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų”. Teigiama, kad skandalingos antraštės (pasak R. Daunienės, interneto portale antraštė buvo dar neorektiškesnė) pasmerkė pajuokai visą Daunių šeimą, pateikti melagingi faktai apie jauniausią dukrą Kotryną.

Posėdžio metu Skype pagalba pavyko susisiekti su žurnaliste S. Puryte. Ji paaiškino, kad su seserimis Daunytėmis ji norėjo kalbėtis apie vedybas, jų požiūrį į gyvenimą nesusituokus, apie tai ir kalbėjosi. Jos teigimu, publikacijoje pateikta teisinga informacija. Į pokalbį įsiterpė R. Daunienė sakydama, kad juos skaudina antraštė. S. Purytė į tai atsakė, kad pavadinimas visada turi atkreipti skaitytojo dėmesį, todėl toks ir buvo pasirinktas, tačiau jis nėra neteisingas. R. Šimukauskaitė paklausė, ką žurnalistė galėtų atsakyti į merginų priekaištus, kad tekste buvo sumaišyti jų pasisakymai. S. Purytė pripažino, kad gal ir galėjo vienos sesers žodžius priskirti kitai, nes jos kalbėjo visos kartu, šifruojant tekstą labai sunku atskirti ką kuri pasakė. Jos teigimu, medžiagą ji buvo nusiuntusi Daunytėms peržiūrėti, tačiau jos pateikė neaiškų tekstą. Į pokalbį įsiterpė seserys Daunytės sakydamos, kad jos pasakė, kad tokia publikacija joms netinka ir pateikė savo tekstą, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Posėdyje dalyvavęs R Daunienės sūnus priekaištavo žurnalistei, kad ji parašė, jog Kotryna įsėdo į vaikino automobilį ir išvažiavo, nors aiškiai matė, kad įsėdo į savo brolio, o ne į kažkokio nepažįstamo vaikino, automobilį. S. Purytė atsakė, kad ji nematė, kas sėdėjo automobilyje. Komisijos nariai jos paklausė ir apie tai, kas sugalvoja publikacijų pavadinimus, ir kodėl reikėjo teikti informaciją apie V. Daunį. S. Purytė atsakė, kad pavadinimus sugalvoja redaktorė. Surinkti informaciją apie V. Daunį taip pat įpareigojo redaktorė, nes, dažniausiai, rašant apie žinomas šeimas, užsimenama apie visus jų narius. Tuo labiau, kad šeima tapo žinoma tik dėl V. Daunio.

Pasibaigus pokalbiui su žurnaliste, diskusija vyko su Daunių šeima. Prieš posėdį Komisijos nariai buvo išklausę visą žurnalistės interviu su Daunytėmis. L. Elkimavičiaus nuomone, akivaizdu, jog merginos su žurnaliste kalbėjosi geranoriškai, linksmai, pokalbio tema joms neatrodė nepriimtina. Aišku, visai kitas dalykas yra antraštė. Tačiau ir ji, atsižvelgus į tekstą, nėra neteisinga. A. Žilinskienė pritarė kolegai atkreipdama Daunių dėmesį į tai, kad jie yra vieši (R. Daunienė tam paprieštaravo), tiksliau, žinomi, asmenys. Normalu, kad žurnalistai domisi ir rašo. Ir žurnalistai neprivalo derinti savo tekstų su kalbinamais žmonėmis. Ir šiuo atveju, žurnalistė neprivalėjo teksto derinti su merginomis, tuo labiau priimti jų perrašytą variantą. Jos nuomone, publikacijoje ir antraštėje nėra nieko įžeidžiamo, jeigu aplinkiniai žmonės šaiposi, tai jau yra tų žmonių problema, ir nereikia apibendrintai sakyti, kad tai daro visi. Tikrai taip nėra. Dėl kai kurių žmonių nesveikos reakcijos, kaltė suverčiama žurnalistei, nors ji čia niekuo dėta.

Kadangi su skundu Komisijai buvo pateikta tik dienraščio publikacija “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų”, o apie publikaciją interneto portale www.lrytas.lt užsiminta, Komisija galėjo svarstyti ir sprendimą priimti tik dėl dienraščio publikacijos.

Pasibaigus diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. Visi gana vieningai sutarė, kad publikacijos pavadinimas yra iššaukiantis, tačiau nėra įžeidžiantis, atitinka publikacijos turinį. Pati publikacija yra parengta remiantis Daunyčių interviu, žurnalistė pripažino, kad galėjo sumaišyti ir vienos sesers žodžius priskirti kitai. Bet, daugumos Komisijos narių nuomone, tai nėra didelis nusižengimas. R. Šimukauskaitės nuomone, vis dėlto negerai, kad yra sumaišyti pasisakymai, nes vienai merginai 19 metų, o kitai gal 25-eri, mąstymas ir požiūris tokiame amžiuje į tam tikrus dalykus skiriasi. Komisijos nuomone, visumoje publikacija parengta laikantis profesinės etikos normų, tačiau perteklinė informacija vis dėlto yra užsiminimas apie buvusias V. Daunio skolas: “/…/Menininkas nebuvo bohemos žmogus, nevartojo alkoholio. Problemų jam kėlė skolos. Į žurnalo “Krantai” leidybą jis investavo ne tik savo, bet ir skolintus pinigus.”Nežinau visų subtilybių, bet jam buvo labai sunku”, - yra pasakojusi jo žmona R. Daunienė.” Rašant apie Daunių šeimą nepaminėti V. Daunio neįmanoma, tačiau pacituota informacija yra visiškai nesusijusi su publikacijos tema, nebuvo būtina ir tik tenkina smalsumą. Etikos kodekso 16 str. įpareigoja žurnalistą ir viešosios informacijos rengėją atskirti informaciją, kurios paskelbimas yra būtinas, nuo tos, kurios paskelbimas tik tenkina smalsumą. Buvo pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 16 str. galimo pažeidimo.

Buvo balsuota dėl skunde nurodytų ir Komisijos narių pasūlytų Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 1, prieš – 4, susilaikė – 5.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 10 str.”. Už – 0, prieš – vienbalsiai.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 13 str.”. Už – 0, prieš – 4, susilaikė – 6.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 16 str.”. Už – 6, prieš – 1, susilaikė – 3.

Nuspręsta:

1. 2014-04-05 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. VRK raštas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

LR Vyriausioji rinkimų komisija teigia, kad VRK gavo raštą dėl diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu rinkiminės agitacijos kontekste publikacijoje “Naujas rinkimų triukas: gėjai ir Conchita Wurst” (2014-05-14, www.lrytas.lt).

Komisija mano, kad nebūtina apie šį raštą informuoti redakciją ir prašyti paaiškinimų. Akivaizdu, kad publikacijoje pateikiama informacija apie įvykį - Tautininkų sąjungos reklamą rinkimuose į Europarlamentą. Komisijos nuomone, redakcija nenusižengė profesnės etikos normoms pateikdama tokią informaciją. Nuspręsta vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Interneto portalo lrytas.lt redakcija nenusižengė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms pateikdama informaciją apie Tautininkų sąjungos reklamą rinkimuose į Europarlamentą (publikaciją “Naujas rinkimų triukas: gėjai ir Conchita Wurst”2014-05-14, www.lrytas.lt).

6.2. N. Suraučienės raštas dėl publikacijos lakikraštyje “Druskonis”

Nijolė Suraučienė klausia, ar 2014 m. rugpjūčio14-21 laikraštyje “Druskonis” išspausdinta publikacija “Turgus irgi politikuoja: jau pardavinėjami marškinėliai “Caras Chuilo” ir nuotrauka nepažeidžia profesinės etikos normų ir nedaro žalos vaikams.

Komisija mano, kad nebūtina apie N. Suraučienės paklausimą informuoti laikraščio redakciją ir prašyti paaiškinimų. Akivaizdu, kad publikacijoje pateikiama infomacija apie tai, kokius marškinėlius renginyje vilkėjo laikraščio žurnalistas Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Publikacija iliustruota jo nuotrauka. Komisijos nuomone, laikraščio “Druskonis” redakcija nenusižengė profesinės etikos normoms pateikdama tokią informaciją. Žurnalisto pareiga informuoti apie įvykį.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Druskonis” redakcija nenusižengė profesinės etikos normoms išspausdindama publikaciją “Turgus irgi politikuoja: jau pardavinėjami marškinėliai “Caras Chuilo” ir ją iliuostruojančią nuotrauką (2014 m. rugpjūčio14-21).

6.3. V. Ramanauskaitės prašymas dėl LNK laidos “KK2”

Vilma Ramanauskaitė mano, kad 2014-09-01 LNK laidoje “KK2” buvo paskelbta informacija, kuri yra ikiteisminio tyrimo medžiaga. Prašo Komisijos pašalinti visą apie ją visuomenės informavimo priemonėse paskleistą medžiagą.

Nuspręsta klausimo nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.

6.4. V. Sinicaitės skundas dėl publikacijos lrytas.lt

Viktorija Sinicaitė mano, kad interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Rusai kankinasi perkėloje, kad išvystų pusnuoges Krymo gražuoles” iliustruoja erotinio pobūdžio vulgarios nuotraukos, kenkia nepilnamečių apsaugai.

Nuspręsta skundo nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Informuoti pareiškėją, kad turėtų kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

6.5. K. Juraičio skundas dėl publikacijos delfi.lt

Kazimieras Juraitis teigia, kad 2014-07-29 interneto portale www.delfi.lt išspausdintoje A. Sakalo publikacijoje “Tai kas kaltas: V. Putinas ar B. Obama?” buvo pateikta klaidinga informacija apie filmo “…suprasti Ukrainą…” autorystę, tačiau DELFI neisšpausdino jo, K. Juraičio, komentaro į šią publikaciją. Prašo įpareigoti DELFI išspausdinti jo nuomonę.

Nuspręsta klausimo nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija negali įpareigoti DELFI redakcijos išspausdinti K. Juraičio straipsnį.

 

 

PROTOKOLO IŠRAŠAS

2014-09-08 Nr. 17

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”, publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

2. I. Mackevičiūtės skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”

3. I. Vaznienės skundas dėl LNK laidos “24 valandos”

4. R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

5. K. Suprono skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta”

6. Kiti klausimai – “Alio, Raseiniai” raštas, Raseinių PK

raštas, L. Šilgalienės raštas

4. Svarstyta: R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo Raimonda Daunienė su šeima, UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė, UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: Raimonda Daunienė ir jos šeima prašo įvertinti 2014-04-05 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų”. Teigiama, kad skandalingos antraštės (pasak R. Daunienės, interneto portale antraštė buvo dar neorektiškesnė) pasmerkė pajuokai visą Daunių šeimą, pateikti melagingi faktai apie jauniausią dukrą Kotryną.

UAB “Lietuvos rytas” vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Felikso Telksnio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad redakcija nesutinka su pretenzija, kad antraštė skandalinga, įžeidžianti ir neatitinkanti tikrovės, nes antraštė atitinka publikacijos turinį, žurnalistė S. Purytė tiksliai atkartojo Pareiškėjų išsakytas mintis. Tai aišku iš pridedamo interviu įrašo. Teigiama, kad Kotrynos Daunytės kaip vaiko teisės negalėjo būti pažeistos, nes ji yra pilnametė (19 m.). Redakcijos teigimu, pareiškėjai iš anksto žinojo publikacijos temą, interviu metu atsakė į visus klausimus, diskutavo, o žurnalistė tiksliai pacitavo straipsnyje. T. Musteikis paklausė posėdyje dalyvavusios L. Vainauskienės, ar nuotrauka paimta iš albumo? L. Vainauskienė atsakė, kad ne, Daunytės sutiko fotografuotis, kaip matyti iš interviu įrašo, pokalbis buvo atviras, linksmas ir niekas nesitikėjo, kad viskas taip pakryps, tuo labiau, kad “Lietuvos rytas” visada padėjo tragiškai žuvusio V. Daunio šeimai. Ji pasiūlė klausantis interviu įrašo, atkreipti dėmesį į pokalbio vietą, kur žurnalistė klausia, ar ji teisinga suprato, kad iki vestuvių merginos neturės lytinių santykių. A. Bajorienė paaiškino, kad interneto portale, gavus pretenziją dėl antraštės, ji buvo pakeista, nors redakcija nemano, kad ji buvo neetiška.

Posėdyje dalyvavusi R. Daunienė su šeima dar kartą patvirtino savo pretanzijas laikraščio redakcijai. Ji teigė, kad žurnalistė į juos kreipėsi kaip katalikiškos pakraipos žmogus ir prašė interviu. Pirmą kartą šeimą nesutiko kalbėtis, nes tema buvo apie lytinius santykius, gyvenimą kartu iki vedybų ir t.t. Tačiau vėliau, kai žurnalistė pasiūlė kalbėtis gyvenimiškomis temomis, dėl interviu buvo susitarta. Jos teigimu, pokalbo metu, žurnalistė vis tiek pokalbį kreipė jai reikalinga tema – apie lytinius santykius. Jos teigimu, žurnalistė iškreipė dukrų žodžius, publikacija neatspindi tiesos. R. Daunienės teigimu, pažeminimas jaučiamas iki šiol. Publikacijos tekstas buvo atsiųstas šeimai susipažinti, tačau jis buvo be pavadinimo. A. Žilinskienė paklausė Daunyčių, ar skaistybės įžadų laikymasis yra įžeidžiantis dalykas, kad reikėjo skundą rašyti. Seserys Daunytės atsakė, kad ne, tačiau tai yra ne viešas reikalas, tai yra labai asmeniška ir intymu. Į pokalbį įsiterpęs jų brolis kalbėjo, kad publikacijoje rašoma apie paslaptingą vaikiną, kuris laukė Kotrynos ir ją išsivežė vakare. Jis paaiškino, kad tai buvo jis, todėl nebuvo jokio pagrindo žurnalistės dviprasmiškoms užuominoms Kotrynos atžvilgiu.

Pasibaigus diskusijai su svečiais J. Mažylė pastebėjo, kad publikacijoje yra nekorektiškas paminėjimas apie žuvusio V. Daunio skolas. V. Žukienės nuomone, skolos yra faktas, tačiau nekorektiška antraštėje akcentuoti tokius intymius dalykus kaip skaistybės įžadai. Kaip publikacijos tema tai yra normalu, tačiau tokius dalykus iškelti į pavadinimą – nelabai. Komisijos nuomone, vis dėlto norėtųs išgirsti pačios žurnalistės nuomonę apie pretenzijas jai, medžiagos rinkimą ir bendravimą su Daunių šeima.

Vienbalsiai nuspręsta atidėti spendimo priėmimą iki kito posėdžio. Balsavime nedalyvavo V. Žukienė.

Nuspręsta:

1. Atidėti sprendimo priėmimą. Svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu. Į posėdį pakviesti publikacijos autorę S. Purytę.

 

 

2014-09-08 Nr. 17

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”, publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

2. I. Mackevičiūtės skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”

3. I. Vaznienės skundas dėl LNK laidos “24 valandos”

4. R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

5. K. Suprono skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta”

6. Kiti klausimai – “Alio, Raseiniai” raštas, Raseinių PK

raštas, L. Šilgalienės raštas

1. Svarstyta: UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”, publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo žurnalistė Rūta Janutienė, UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė, UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: UAB “GlaxoSmithKline Lietuva” atstovas advokatas Gintautas Bartkus prašo įvertinti 2014 m. balandžio 08 d. ir balandžio 15 d. “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai” siužetus, 2014-04-23 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Skiepų detektyvas – su interesų ausimis”. Teigiama, kad tiek televizijos laidose, tiek publikacijoje žurnalistė Rūta Janutienė pateikė tikrovės neatitinkančią, tendencingą informaciją ir formavo klaidingą nuomonę, jog “GSK Lietuva” vakcina nėra veiksminga, o pati bendrovė nėra sąžininga. Taip pat prašoma įvertinti R. Janutienės pasisakymą jos socialinio tinklo “Facebook” paskyroje šiuo klausimu.

UAB “Lietuvos ryto” televizija atsiųstame paaiškinime teigiama, kad 2014-04-08 laidos tema buvo apie gydytojų daugdarbystę, laidos dalyvis Sveikatos apsaugos ministras V. Andriukaitis buvo kompetetingas pašnekovas. Kalbant apie ministro patarėją prof. V. Usonį buvo paminėta ir apie jo bendradarbiavimą su farmacijos kompanijomis, tame tarpe ir GSK. Laidoje neteigiama, kad toks bendradarbiavimas yra korupcinis, žurnalistė tik bandė sužinoti ministro nuomonę, ar vykdydamas tokią veiklą V. Usonis tuo pat metu gali patarinėti ministrui apie tų farmacijos kompanijų produkcijos įsigijimą. 2014-04-15 d. laidoje tema buvo pratęsta, buvo kalbama su prof. V. Usoniu. Teigiama, kad GSK dalykinės reputacijos pažeidimas yra menamas, o ne realus, GSK siekia bet kuria kaina užčiaupti burnas žiniasklaidai ne tik šiuo konkrečiu atžvilgiu, bet ir prevenciškai.

UAB “Lietuvos ryto” vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Felikso Telksnio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad publikacija laikraštyje buvo parengta remiantis 2014-04-08 “Lietuvos ryto” TV laida “Patriotai”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta ekspertų nuomonė, straipsnio autorė perpasakojo TV laidos siužetą ir tiesiogiai citavo pokalbį su Sveikatos apsaugos ministru V. Andriukaičiu. Teigiama, kad jokių naujų faktinių aplinkybių nei tos, kurios buvo paviešintos TV laidoje, dienraščio publikacijoje nebuvo.

R. Janutienė paaiškino, kad laidoje “Patriotai” taip išsirutuliojo pokalbis su V. Andriukaičiu, kad jis pats paminėjo GSK. Laidos tikslas nebuvo GSK, o gydytojų daugdarbystė. T. Musteikis pastebėjo, kad farmacijos įstatyme yra nuostata, kad lyginti vaistus gali tik specialistai, laidoje apie dvi vakcinas kalba žurnalistė. R. Janutienė atsakė, kad VIĮ nėra numatyta jokių apribojimų tokios informacijos pateikimui. O apie vakcinas kalba daug gydytojų.

Pareiškėjo skundas yra pateiktas ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Kadangi skunde keliami profesinės etikos pažeidimo klausimai susiję su pateiktų faktų atitikimu tikrovei, buvo pasiūlyta palaukti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimo, ir tik tada TV laidas ir publikaciją laikraštyje įvertinti Etikos kodekso požiūriu.

Balsuota “Laukti Inspektorės sprendimo”. Už – 7, prieš – 3, susilaikė – 2. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Nuspręsta:

1. Kadangi tiek TV laidoje, tiek laikraščio publikacijoje žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu.

2. Svarstyta: I. Mackevičiūtės skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”

Pristatė L. Slušnys: Indrė Mackevičiūtė prašo įvertinti 2014-05-20 “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai” siužetą. Teigiama, kad laidos žurnalistė R. Janutienė su filmavimo gupe be leidimo ir išankstinio susitarimo apgaulės būdu pateko į Karalienės Mortos mokyklos teritoriją, filmavo, sutrikdė įprastą mokyklos darbą, išgąsdino vaikus, sukėlė pavojų mokyklą lankančių vaikų saugumui viešai parodydama mokyklos patalpas ir jų išplanavimą. Pareiškėjos nuomone, “Lietuvos ryto” televizija transliavo laidą, kuri kursto neapykantą ir šmeižia privačius asmenis.

R. Janutienės paaiškinime teigiama, kad laidos filmavimo grupė į Karalienės Mortos mokyklą atvyko kai mokinių nebuvo, pro užrakintus vartus juos įleido asmuo, ėjęs į mokyklą, ir paaiškino kur rasti vadovę. Laidos tikslas buvo ne mokykla ir mokiniai, o A. Landsbergienė ir tai, kokiomis apinkybėmis ir sąlygomis jai buvo išnuomotos suremontuotos VĮ “Lesto” patalpos. Tai, kas buvo filmuojama buvo parodyta laidoje. Akivaizdu, kad vaikų nebuvo. Posėdyje dalyvavusi R. Janutienė teigė, kad iš pateikto jos susirašinėjimo su A. Landsbergiene turėtų būti aišku, jog laidos rengėjai domėjosi ne kuo nors asmeniškai, o valstybinės įmonės sutartimi su privačia bendrove. Paaiškinime teigiama, kad Komisija turėtų apsispręsti, ar jei etiška nagrinėti šią laidą, nes laidoje buvo skelbiama apie LŽLEK sprendimą pripažinti dienraštį “Respublika” neetišku, tuo paču atskleistas ir Komisijos pirmininko ryšys su V. Landsbergiu bei tai, kad Komisija dirba be reglamento, t.y. galimai neteisėtai.

Žurnalistė klysta kalbėdama apie tai, kad Komisija dirba be reglamento. Būtent reglamentas ir yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis dirba Komisija, o sprendimai yra priimami kolegialiai. I. Abramavičiūtė paklausė, kaip vis dėlto žurnalistai pateko į mokyklos teritoriją, nes skunde ir paaiškinime pateikiamos skirtingos versijos. Į tai R. Janutienė atsakė, kad I. Mackevičiūtės ten nebuvo, todėl ji negali nieko teigti apie tai, kaip buvo renkama informacija. Atvykimas buvo derinamas su A. Landsbergiene, su ja buvo kalbama ir mokykloje. T. Musteikis paklausė, gal operatorius su kamera sukinėjosi ir filmavo daugiau, ir tai nebuvo įdėta į laidą? R. Janutienė atsakė, kad mokykla nėra slaptas objektas, jeigu taip ir būtų buvę, mokykla buvo plačiai reklamuojama kitose žiniasklaidos priemonėse. Tačiau šį kartą vyko ištisinis filmavimas, kamera nesiblaškė ir tai akivaizdžiai matosi.

Tai, kaip buvo renkama informacija, Komisija gali įvertinti tik žiūrėdama filmuotą reportažą ir remdamasi tik tuo, kas buvo parodyta laidoje. Peržiūrėjus filmuotą medžiagą matyti, kad laidos tema ne apie mokyklą, o apie sąlygas, kuriomis valstybinės įmonės turtas buvo išnuomotas privačiai bendrovei. Tai, kad pašnekovui nepatinka laidos tema ir užduodami klausimai dar nereiškia, kad žurnalistai elgiasi netinkamai. Reportažas aktualus visuomenei, mokykla parodyta minimaliai, pagrindinis dėmesys buvo skirtas pokalbiui su jos vadove A. Landsbergiene. Nesimatė, kad būtų buvęs sutrikdytas mokyklos darbas, mokinių nebuvo, filmavimo grupė elgėsi korektiškai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Slušnys.

Nuspręsta:

1. 2014-05-20 “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai” siužete apie pokalbį su Karalienės Mortos mokyklos vadove A. Landsbergiene, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: I. Vaznienės skundas dėl LNK laidos “24 valandos”

Posėdyje dalyvavo LNK atstovas advokatas Ąžuolas Čekanavičius, laidos kūrėjas Tomas Grainys.

Pristatė L. Slušnys: Irena Vaznienė prašo įvertini 2014-04-10 LNK televizijos laidą “24 valandos”. Teigiama, kad laidos filmavimo grupė įsiveržė į jos butą ir be leidimo filmavo I. Vaznienę ir jos vyrą, nebuvo užtikrintas asmenų privatumas, žurnalistės elgesys buvo netinkamas.

T. Grainys paaiškino, kad laidos žurnalistė prisistatė, jog yra iš laidos “24 valandos”, jie buvo įleisti į butą, niekas nereiškė jokių pretenzijų. Jo teigimu, redakcija visada atsižvelgia į prašymus nerodyti veidų. Ą. Čekanavičius teigė, kad laida yra jautria socialine tematika, todėl į prašymus nerodyti kai kurių siužetų ar žmonių visada atsižvelgiama. Šiuo atveju akivaizdu, kad žmonės noriai kalbėjo, kiekvienas norėjo išsakyti ir įrodyti savo tiesą. Advokato teigimu, buvo išklausytos visos pusės, leista visiems pasisakyti.

I. Abramavičiūtės nuomone, vis dėlto žurnalistė nepaprašė leidimo įeiti į butą. Žmonės tiesiog buvo pastatyti prieš faktą, jiems prisistatė, kad atvyko iš televizijos ir visi užėjo į butą. Ką žmonės turėjo daryti? Taip neturėtų būti. Turi būti gautas aiškus sutikimas užeiti į būstą, net tik prisistatymas. T. Musteikio. A. Žilinskienės nuomone, akivaizdu, kad žmonės sutiko kalbėtis tačiau, matyt, laida pasisuko jiems nenaudinga linkme, todėl ir parašė skundą. Kitų Komisijos narių nuomone, žurnalistiniu požiūriu, laida parengta pakankamai profesionaliai, žmonės bendravo su žurnaliste, žurnalistės ištartas žodis “ubagas” pokalbyje su buto šeimininku, atsižvelgus į viso pokalbio kontekstą, negali būti vertinamas kaip įžeidimas ar sąmoningas noras pažeminti. Komisijos nuomone, reikėtų tik atkreipti laidos kūrėjų dėmesį į tai, kad vis dėlto turi būti gautas aiškus leidimas užeiti į žmonių privačią valdą ar patalpas. Šioje laidoje to pritrūko.

Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso pažeidimo, balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienblasiai. Balsavime nedalyvavo L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. 2014-04-10 LNK televizijos laidos “24 valandos” siužete apie I. Vaznienės šeimą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: R. Daunienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo Raimonda Daunienė su šeima, UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė, UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: Raimonda Daunienė ir jos šeima prašo įvertinti 2014-04-05 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Keturios žuvusio poeto dukros iki vestuvių laikysis skaistybės įžadų”. Teigiama, kad skandalingos antraštės (pasak R. Daunienės, interneto portale antraštė buvo dar neorektiškesnė) pasmerkė pajuokai visą Daunių šeimą, pateikti melagingi faktai apie jauniausią dukrą Kotryną.

UAB “Lietuvos rytas” vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Felikso Telksnio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad redakcija nesutinka su pretenzija, kad antraštė skandalinga, įžeidžianti ir neatitinkanti tikrovės, nes antraštė atitinka publikacijos turinį, žurnalistė S. Purytė tiksliai atkartojo Pareiškėjų išsakytas mintis. Tai aišku iš pridedamo interviu įrašo. Teigiama, kad Kotrynos Daunytės kaip vaiko teisės negalėjo būti pažeistos, nes ji yra pilnametė (19 m.). Redakcijos teigimu, pareiškėjai iš anksto žinojo publikacijos temą, interviu metu atsakė į visus klausimus, diskutavo, o žurnalistė tiksliai pacitavo straipsnyje. T. Musteikis paklausė posėdyje dalyvavusios L. Vainauskienės, ar nuotrauka paimta iš albumo? L. Vainauskienė atsakė, kad ne, Daunytės sutiko fotografuotis, kaip matyti iš interviu įrašo, pokalbis buvo atviras, linksmas ir niekas nesitikėjo, kad viskas taip pakryps, tuo labiau, kad “Lietuvos rytas” visada padėjo tragiškai žuvusio V. Daunio šeimai. Ji pasiūlė klausantis interviu įrašo, atkreipti dėmesį į pokalbio vietą, kur žurnalistė klausia, ar ji teisinga suprato, kad iki vestuvių merginos neturės lytinių santykių. A. Bajorienė paaiškino, kad interneto portale, gavus pretenziją dėl antraštės, ji buvo pakeista, nors redakcija nemano, kad ji buvo neetiška.

Posėdyje dalyvavusi R. Daunienė su šeima dar kartą patvirtino savo pretanzijas laikraščio redakcijai. Ji teigė, kad žurnalistė į juos kreipėsi kaip katalikiškos pakraipos žmogus ir prašė interviu. Pirmą kartą šeimą nesutiko kalbėtis, nes tema buvo apie lytinius santykius, gyvenimą kartu iki vedybų ir t.t. Tačiau vėliau, kai žurnalistė pasiūlė kalbėtis gyvenimiškomis temomis, dėl interviu buvo susitarta. Jos teigimu, pokalbo metu, žurnalistė vis tiek pokalbį kreipė jai reikalinga tema – apie lytinius santykius. Jos teigimu, žurnalistė iškreipė dukrų žodžius, publikacija neatspindi tiesos. R. Daunienės teigimu, pažeminimas jaučiamas iki šiol. Publikacijos tekstas buvo atsiųstas šeimai susipažinti, tačau jis buvo be pavadinimo. A. Žilinskienė paklausė Daunyčių, ar skaistybės įžadų laikymasis yra įžeidžiantis dalykas, kad reikėjo skundą rašyti. Seserys Daunytės atsakė, kad ne, tačiau tai yra ne viešas reikalas, tai yra labai asmeniška ir intymu. Į pokalbį įsiterpęs jų brolis kalbėjo, kad publikacijoje rašoma apie paslaptingą vaikiną, kuris laukė Kotrynos ir ją išsivežė vakare. Jis paaiškino, kad tai buvo jis, todėl nebuvo jokio pagrindo žurnalistės dviprasmiškoms užuominoms Kotrynos atžvilgiu.

Pasibaigus diskusijai su svečiais J. Mažylė pastebėjo, kad publikacijoje yra nekorektiškas paminėjimas apie žuvusio V. Daunio skolas. V. Žukienės nuomone, skolos yra faktas, tačiau nekorektiška antraštėje akcentuoti tokius intymius dalykus kaip skaistybės įžadai. Kaip publikacijos tema tai yra normalu, tačiau tokius dalykus iškelti į pavadinimą – nelabai. Komisijos nuomone, vis dėlto norėtųs išgirsti pačios žurnalistės nuomonę apie pretenzijas jai, medžiagos rinkimą ir bendravimą su Daunių šeima.

Vienbalsiai nuspręsta atidėti spendimo priėmimą iki kito posėdžio. Balsavime nedalyvavo V. Žukienė.

Nuspręsta:

1. Atidėti sprendimo priėmimą. Svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu. Į posėdį pakviesti publikacijos autorę S. Purytę.

5. Svarstyta: K. Suprono skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta”

Posėdyje dalyvavo laikraščio “Anykšta” redaktorius Jonas Junevičius, publikacijos autorius Leonas Alesionka.

Pristatė L. Slušnys: Kęstutis Supronas prašo įvertinti 2014-05-27 laikraščio “Anykšta” publikaciją “Kurtizanų spindesys ir skurdas. Skundikas”. Teigiama, kad laikraščio “Anykšta” redakcija yra atsakinga už tai, kad suteikė galimybę L. Alesionkai išreikšti vienpusišką nuomonę apie medžiotojų klubą “Medeina”, todėl pažeidė Etikos kodekso 3, 4, 5 ir 6 straipsnių reikalavimus teikti tikslias ir teisingas žinias, įvairias nuomones, kritiškai vertinti informacijos šaltinius.

UAB “Anykštos redakcija” redaktoriaus J. Junevičiaus paaiškinime teigiama, kad publikacijos autorius L. Alesionka nėra “Anykštos” žurnalistas, pateikta jo nuomonė, komentarai ir vertinimas. L. Alesionka yra buvęs medžiotojų klubo “Medeina” prezidentas, šiuo metu medžiotojas, apie tai ką rašo puikiai išmano, savo nuomonę grindžia dokumentais. Redaktoriaus teigimu, po publikacijos į redakciją paskambino žmogus, prisistatęs kaip “Medeinos” medžiotojų klubo atstovas, kuriam buvo pasiūlyta išsakyti savo nuomonę dėl šios publikacijos. Tačiau, redaktoriaus teigimu, jis redakcijoje neapsilankė, laiško neatsiuntė. L. Alesionka teigė, kad publikacijoje pateikta jo nuomonė, paremta faktais, o skunde pilna teiginių, neatitinkančių tikrovės. A. Matusas paklausė, ar rubrika “Pastabos paraštėse” yra nuolatinė. J. Junevičius atsakė, kad taip, rašyti gali bet kas. A. Žilinskienės, L. Remeikos manymu, publikacijoje pateikiama daug faktinės medžiagos ir tai labiau panašu į žurnalistinį kūrinį nei į paprastą nuomonės pareiškimą, todėl tai ne visai nuomonių rubrikai tinkanti publikacija, ji reikalauja kritikuojamos pusės nuomonės pateikimo. J. Junevičius atsakė, kad redakcija neatsisako išspausdinti ir kitos pusės medžiagą.

Komisijos nuomone, publikacija vis dėlto yra vertintina kaip nuomonė. Už ją atsako ją išsakęs asmuo. Komisija nuomonų nevertina, nebent ji būtų išreikšta neetiškai. Šioje publikacijoje L. Alesionkos nuomonė išreikšta korektiškai, todėl redakcija nenusižengė Etikos kodekso normoms ją išspausdindama. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balavime nedalyvavo V. Žukienė.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Anykšta” redakcija, išspausdindama publikaciją “Kurtizanų spindesys ir skurdas. Skundikas”, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. Įmonės “Alio, Raseiniai” raštas

Įmonės “Alio, Raseiniai” savininkė Rasa Sendrauskienė teigia, kad laikraščio “Info Raseiniai” redakcija klaidina skaitytojus ir reklamos davėjus nurodydama neteisingą tiražą.

Tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija nėra įgaliota atlikti tyrimus ir nustatinėti faktus.

Nuspręsta:

1. Rašte keliami klausimai nepriklauso Komisijos kompetencijai, klausimo nesvarstyti.

6.2. Raseinių rajono PK raštai

Šiaulių apskrities VPK Raseinių rajono PK persiuntė Komisijai informaciją, kad tyrė pareiškėjų A.Rimydžio ir M. Volfienės skundus dėl to, kad nepažįstamas vyras, atvykęs automobiliu, be leidimo fotografavo jų namų valdas. Policija nustatė, jog prie pareiškėjų sodybos automobiliu buvo atvykęs Raseinių rajono laikraščio “Naujas rytas” korespondentas Sigitas Gudžiūnas. Persiunčia Komisijai tirti pareiškėjų skundus dėl žurnalisto elgesio.

Komisija vertina tik žurnalisto profesinės veiklos produktą – išspausdintas publikacijas ir straipsnius, taip pat žurnalisto darbą renkant informaciją kiek tai atsispindi tose publikacijose ir straipsniuose, juos iliustruojančiose nuotraukose. Kadangi Komisija neturi galimybės įvertinti korespondento S. Gudžiūno profesinės veiklos vadovaujantis tik policijos pateikta medžiaga - pareigūnų tarnybiniais pranešimais, M. Volfienės ir A. Rimydžio pareiškimais, todėl nuspręsta klausimo nesvarstyti.

6.3. L. Šilgalienės pretenzija

Lina Šilgalienė nesutinka su 2014-06-30 Komisijos sprendimu. Reikalauja dar kartą nagrinėti jos skundą.

Komisijos nuomone, skundas buvo išnagrinėtas tinkamai, sprendimas priimtas kruopščiai įvertinus visą turimą medžiagą, todėl nėra pagrindo grįžti prie šio klausimo svarstymo.

Nuspręsta:

1. Nėra pagrindo dar kartą nagrinėti L. Šilgalienės skundo.

 

 

2014-08-25 Nr. 16

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė, T. Musteikis,

L. Remeika, R. Šimukauskaitė, A. Žilinskienė,

V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. A. Račo skundas dėl LNK Go laidos “Aktualai. Pratęsimas”

2. A. Račo skundas dėl BTV laidos “Dviračio šou”

3. A. Račo skundas “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Žinių naujienos”

4. A. Račo skundas dėl publikacijų interneto portale “Delfi”

5. L. Pavlovienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Sekundė”

6. Kiti klausimai: A. Skučienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”ir interneto portale lrytas.lt, balsavimas dėl 0804 posėdyje svarstytų klausimų

1. Svarstyta: A. Račo skundas dėl LNK Go laidos “Aktualai. Pratęsimas”

Posėdyje dalyvavo Artūras Račas, Algis Ramanauskas, LNK atstovas advokatas Ąžuolas Čekanavičius.

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertinti 2014-03-26 LNK Go laidą “Aktualai. Pratęsimas – apie visus kitus kandidatus”. Skunde prašoma išsiaiškinti, ar LNK televizija nepažeidė Etikos kodekso normų skelbdama vaizdo siužetą su Prezidentės D. Grybauskaitės kalba į jos lūpas įdedant nešvankų tekstą, ir informaciją apie kitus, tuo metu kandidatavusius į Prezidento postą, asmenis.

Ą. Čekanavičius paaiškino, kad laidos “Aktualai. Pratęsimas” yra specifinis internetinių laidų ciklas, tai yra satyra arba “juodasis humoras”, laidos nėra rodomos TV eteryje, tokiems siužetamas LNK taiko kitokius reikalavimus. Advokato nuomone, tokioms humoro laidoms neturėtų būti taikomi ir griežti Etikos kodekso reikalavimai, ypač dėl tikrovę atitinkančios informacijos skelbimo, nes jose pateikiamas subjektyvus autorių požiūris. Į pokalbį įsiterpęs A. Ramanauskas paaiškino, jog, kaip sakė ir praėjusiame posėdyje svarstant P. Gražulio skundą, tai yra politinė satyra. R. Šimukauskaitė paklausė, kokie tie “kiti” advokato paminėti reikalavimai, kuriuos LNK taiko interneto portale talpinamiems siužetams? Ą. Čekanavičius atsakė, kad gali būti šiek tiek išplėstos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymo reikalavimo ribos. T. Musteikis paklausė A. Račo, ar, jo nuomone, tai yra humoro laida? A. Račas atsakė, kad jis nematąs nieko juokingo ir nemanąs, jog tai - humoro laida. Jo manymu, reikia žiūrėti į turinį. J. Mažylė, M. Kontrimaitė paklausė A. Ramanausko ir advokato, ar laidoje nebuvo pažeistas Etikos kodekso 54 str., kuriame draudžiama šaipytis iš pavardės, kaip buvo šaipomasi siužete apie N. Puteikį, vadinti žmogų alkoholiku? A. Ramanauskas atsakė, kad N. Puteikis yra marginalinis politikas, viešas asmuo ir sėdėjo areštinėje girtas. Jo nuomone, tokie faktai nepuošia net paprasto žmogaus biografijos, o čia asmuo, panoręs būti prezidentu. Jo nuomone, iš tokių faktų galima pasišaipyti, jis tai daro ir tai yra politinė satyra. Ą. Čekanavičius atsakė, kad, jeigu Komisija nuspręs, kad humoro laidose pajuokauti negalima ir reikės preciziškai laikytis Etikos kodekso nuostatų, LNK taip ir darys.

Pasibaigus diskusijai su svečiais Komisija aptarė gautą informaciją. Laida nėra žurnalistinis kūrinys. Daugumos Komisijos narių nuomone, tai yra humoro laida, politinė satyra, politinis šaržas, tiesos kriterijus tokioms laidoms netaikomas. Laidoje kalbama apie viešus asmenis, kritika jų atžvilgiu gali būti aštresnė. Tačiau netgi humoro laidose negalima šaipytis iš žmogaus pavardės, kaip tai buvo padaryta siužete apie N. Puteikį, todėl buvo pasiūlyta parengti laišką LNK ir atkreipti į tai dėmesį. A. Žilinskienė iškėlė klausimą, kaip humoro laidoms gali būti taikomas Etikos kodeksas, ar galima jas svarstyti Etikos kodekso požiūriu? L. Slušnio, V. Žukienės nuomone, humoro laidos yra viešoji informacija, todėl Komisija turėtų svarstyti. A. Žilinskienė sutiko, jog tai – viešoji informacija, tačiau tai ne žurnalisto darbo produktas, o meninis kūrinys, todėl, jos nuomone, ne Komisijos kompetencijoje vertinti jo turinį. Meninė kūryba, meno kūriniai nėra žurnalistinis darbas. Jų turinį vertina Etikos inspektoriaus tarnyba. Jai pritarė L. Elkimavičius. J. Mažylė mano, kad, jeigu negalima svarstyti humoro laidos turinio, reikėtų įvertinti ir pasisakyti dėl rengėjo ir skleidėjo profesinės etikos. I. Abramavičiūtės nuomone, negalima ir nereikia išbraukti tam tikrų žanrų iš Komisijos svarstomų klausimų rato, Komisija iki šiol vertino ir toliau turėtų vertinti humoristinių laidų turinį atsižvelgiant į žanro specifiką. Dauguma Komisijos narių pritarė I. Abramavičiūtės pozicijai.

Kadangi buvo pasiūlyta parengti laišką, balsavimui pateiktas klausimas “Parengti laišką”. Už – 5, prieš – 3, susilaikė – 3. Balsavime nedalyvavo L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” ir išsakyti Komisijos pastabas dėl to, kad net ir humoristinėse laidose negalima šaipytis iš žmogaus pavardės.

2. Svarstyta: A. Račo skundas dėl BTV laidos “Dviračio šou”

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertinti 2014-04-01 BTV laidą “Dviračio šou”. Teigiama, kad laidos siužete buvo paskelbtos melagingos žinios apie A. Račą ir sąmoningai iš jo tyčiojamasi.

Posėdyje dalyvavęs LNK atstovas advokatas Ą. Čekanavičius teigė, kad tai ilgametes tradicijas turinti humoro laida, jos kūrėjai su humoru pateikia viešoje erdvėje pasirodančią informaciją ir žinias. J. Mažylė paklausė, ar televizija nemano, kad laidos pagalba yra suvedinėjamas sąskaitos tarp dviejų žmonių, nes akivaizdu, kad yra įsisenėjęs konfliktas tarp A. Račo ir A. Ramanausko? Ą. Čekanavičius atsakė, kad nemano, jog taip yra, nes jis nepastebėjęs tendencijos A. Ramanausko kuriamo personažo pasisakymuose A. Račo atžvilgiu, bent jau tai nevyksta nuolatos. A. Ramanauskas atsakė, kad laidoje tikrai nėra sąskaitų suvedinėjimo, nes jo personažo peliuko tekstus kuria “Dviračio šou” kūrybinė grupė, jis tik perteikia. A. Račas, paklaustas ką jis galvoja apie šią laidą, pripažino, jog tai yra humoro laida. Tačiau, jo nuomone, prisidengiant humoru negalima skleisti melo.

Komisijos nuomone, laidoje informacija apie A. Račą pateikta su humoru, ji nėra įžeidžianti, tokio pobūdžio laidoms nėra taikomi griežti informacijos tikslumo ir teisingumo kriterijai. Kadangi nei vienas Komisijos narys neįžvelgė Etikos kodekso pažeidimo, vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. 2014-04-01 BTV laidoje “Dviračio šou” pateikiant informaciją apie A. Račą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: A. Račo skundas “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Žinių naujienos”

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertnti 2014-05-08 “Lietuvos ryto” televizijos laidą “Žinių naujienos”. Teigiama, kad apie jį laidoje buvo paskelbta tiesos neatitinkanti informacija, žeminama garbė ir orumas.

L. Slušnys pirmiausia atkreipė dėmesį į tai, kad pats A. Račo skundas yra neetiškas, parašytas negerbiant Komisijos, įžeidinėjant žmogų, kuriuo skundžiamasi. Paradoksas - skundžiasi, kad su juo elgiamasi neetiškai, tačiau pats elgiasi lygiai taip pat. Komisijos nariai svarstė, kad ateityje tokių skundų nereikėtų priimti.

“Lietuvos ryto” televizijos paaiškinime teigiama, kad “Žinių naujienos” – humoro laida. Daugumoje laidų buvo pateikiami šaržuoti konkretūs politikai, pramogų pasaulio atstovai, žinomi asmenys. Skundų nebuvo gauta, o tai įrodo, kad tiek žiūrovai, tiek “herojai” supranto laidos humoristinį turinį. “Lietuvos ryto” televizijos generalinio direktoriaus L. Ryškaus teigimu, laida, kurioje buvo kalbama apide A. Račą savo stilistika, struktūra ir humoro elementų panaudojimu nesiskyrė nuo kitų laidų. Pateikiama D. Pancerovo ironiška nuomonė apie A. Račą. Ji pateikiama taip, kad visiems akivaizdu, kad tai nėra teiginiai ar žinios, kuriems galėtų būti taikomas tiesos kriterijus. TV apgailestauja, kad A. Račas nesuprato laidos humoristinio turinio.

A. Račo teigimu, laidoje jis yra atpažįstamas, nes buvo parodytos nuotraukos.

Komisijos nuomone, tai yra humoro laida, tokio pobūdžio laidoms nėra taikomi griežti informacijos tikslumo ir teisingumo kriterijai. A. Račas visuomenėje žinomas žmogus, pats aktyviai reiškiasi interneto erdvėje, savo publikacijose nevengia aštresnių žodžių ir išsireiškimų, todėl ir pats sulaukia daug kritikos. Daugumos Komisijos narių nuomone, laidoje kritika išreikšta su humoru, tačiau negalima to vertinti kaip tyčiojimosi, laida parengta neperžengiant etiškos kritikos ribų.

Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso galimo pažeidimo, balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 3, prieš – 2, susilaikė – 5. Balsavime nedalyvavo L. Remeika, A. Žilinskienė.

Nuspręsta:

1. 2014-05-08 “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Žinių naujienos” pateikiant informaciją apie A. Račą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: A. Račo skundas dėl publikacijų interneto portale “Delfi”

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertinti interneto portalo “Delfi” publikacijas: 1) 2014-03-28 publikciją “VSD ataskaitos aidai: Rusijos analitikas su A. Raču dėstė tiesas apie Ukrainą ir Baltijos šalis”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta netiksli informacija, nuomonė neatskirta nuo žinios, skaitytojai klaidinami sąmoningai; 2) 2014-03-20 publikaciją “Radikalai prie Seimo mojavo Rusijos vėliava”. Teigama, kad publikacijoje žurnalisto nuomonė neatskirta nuo faktų, jis kritiškai nevertino savo informacijos šaltinių ir neptikrino skelbiamos informacijos; 3) 2014-04-07 publikaciją “Susisprogdinti grasinusio vyro byla: suimta jauna mergina”. Teigiama, kad buvo paskelbti įtariamojo padarius nusikaltimą asmens duomenys; 4) 2013-09-13 publikaciją “Automobilio partrenktas briedis savo svoriu sutraiškė “Opel”, žuvo jaunas vyras”. Teigiama, kad publikaciją iliustruojanti nuotrauka pažeidžia Etikos kodekso nuostatas, draudžiančias piktnaudžiauti avarijų ir mirties vaizdais.

UAB “Delfi” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad A. Račas akivaizdžiai piktnaudžiauja teise, nes tik viena skundžiamų publikacijų yra susijusi su juo. Prašo atsisakyti nagrinėti tris skundus, kurie nesusiję su A. Raču, išaiškinti jam, kad skundą dėl publikacijų gali paduoti tik suinteresuoti asmenys. Teigiama, kad pagal Komisijos reglamentą, į Komisiją gali kreiptis visi suinteresuoti asmenys, o ne visi asmenys. O suinteresuotumas, pasak Delfi, turi būti nustatomas taip, kaip tai suformuluota Lietuvos vyriausiojo teismo praktikoje. Į tai A. Račas pasakė, kad į Komisiją gali kreiptis bet kas. Jo teigimu, jis yra suintersuotas asmuo, o Delfi naudoja savo erdvę sąskaitų suvedinėjimui.

Komisija nusprendė neatmesti nei vieno skundo. Komisijos nuomone, kiekvienas žmogus tampa suinteresuotu asmeniu, kai skaitant publikacijas ar žiūrint TV laidas yra įžeidžiami žmogaus jausmai ir akivaizdžiai pažeidžiamos etikos kodekso normos. Suprantama, negalima sąvokos “suintersuoti asmenys” išplėsti iki begalybės, Komisija nesvarsto skundų dėl kito asmens garbės ir orumo įžeidimo, šmeižto ir kitų asmeninių dalykų, dėl kurių gali kreiptis tik pats asmuo.

1. Publikacija “VSD ataskaitos aidai: Rusijos analitikas su A. Raču dėstė tiesas apie Ukrainą ir Baltijos šalis”.

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad negalima atsietai vertinti publikacijos pavadinimo ir teksto, publikacija turi būti vertinama visumoje. Teigiama, kad pateikta teisinga informacija, o skundas yra išpuolis prieš žurnalistą Š. Černiauską.

Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, pateikiama informacija apie renginį, žinia apie renginių ciklą “Format-A3” grindžiama VSD pažyma. Žurnalisto įspūdžiai iš renginio ir apie jo moderatorių A. Račą pateikti korektiškai, pateikta A. Račo nuomonė. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė.

2. Publikacija “Radikalai prie Seimo mojavo Rusijos vėliava”

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad žurnalistas Š. Černiauskas buvo įvykio vietoje, ten nebuvo A. Račo, todėl jis negali reikšti jokių prtenzijų dėl antraštės, kad “Rusijos vėliavos plazdėjimas kelioms dešimtims susirinkusiųjų, panašu, nekliudė”. Tai yra autoriaus nuomonė, kuri turi pagrindą. Pateikta J. Pankos ir R. Juknevičienės nuomonė.

Komisijos nuomone, skundas nepagrįstas, žurnalistas aprašė savo įspūdžius iš mitingo, pateikė įvairias nuomones, tačiau nedarė kategoriškų išvadų, pavadinime naudojamas žodelis “panašu”. Pretenzijų dėl publikacijos nereiškė nei J. Panka, nei V. Šustauskas. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė.

3. Publikacija “Susisprogdinti grasinusio vyro byla: suimta jauna mergina”

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad publikacija turi būti vertinama kaip visuma. Tekste yra nurodomi tik įtariamosios inicialai, todėl akivaizdu, kad Delfi nenorėjo atskleisti jos tapatybės. Nuotraukos buvo paskelbtos, nes to reikalavo viešasis interesas. Be to, Delfi teigimu, nėra duomenų, kad buvo pažeistos įtariamosios teisės, ji nėra pareiškusi jokių pretenzijų.

Komisijos nuomone, laba keistai pateikta publikacija - kam rašyti tik inicialus ir taip saugoti asmens duomenis, jeigu įdedi nuotrauką? Akivaizdu, kad išspausdinus nuotrauką, buvo atskleisti asmens duomenys. Buvo pasiūlyta parengti laišką redakcijai dėl nuotraukos publikavimo. J. Mažylės nuomone, labai neatsakingai parengta informacija, reikėtų balsuoti dėl Etikos kodekso 49 str. 2 dalies ir 40 straipsnio galimo pažeidimo.

Pirmiausia balsuota dėl pasiūlymo parengti laišką. Jeigu šis pasiūlymas nesurinktų balsų daugumos – būtų balsuojama dėl Etikos kodekso straipsnių pažeidimo.

“Parengti laišką”. Už – 6, prieš – 4, susilaikė – 0. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė ir A. Belickas.

4. Publikacija “Automobilio partrenktas briedis savo svoriu sutraiškė “Opel”, žuvo jaunas vyras”

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad tiek tekstas, tiek nuotraukos turi būti vetinami visumoje. Publikaciją iliustruoja daug nuotraukų, tačiau tik viena, kaip teigia pareiškėjas, neatitinka Etikos kodekso reikalavimų. Redakcija remiasi teismų praktika, kad iš žiniasklaidos negalima reikalauti visiško tikslumo, o tik sąžiningumo. Teigia, kad pažeidimas negali nustatomas formaliai, turi būi nustatytas aiškiai nesąžiningas žurnalisto elgesys.

Komisijos nuomonė šiuo klausimu nebuvo vienareikšmiška. L. Remeika mano, kad reikia atsižvelgti į tai, kad pateiktas visas nuotraukų spektras, be to, kartu su skundu pateikta nuotrauka buvo išimta. Jo manymu, Etikos pažeidimo nėra. L. Slušnys mano, kad reikėtų balsuoti dėl Etikos kodekso 47 str. galimo pažeidimo. Kitų Komisijos narių nuomone, su skundu pateikta nuotrauka tikrai gali žeisti skaitytojų emocijas ir jautrumą, nebuvo jokios būtinybės ją išspausdinti. Nuotrauka buvo išimta, tačiau akivaizdu, kad skaitytojai ją pastebėjo.

Balsuota “Pažeistas Etikos kodekso 47 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 2. Pirmininko balsas lemiamas – už. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė ir A. Belickas.

Nuspręsta:

1. 2014-03-28 interneto portalo DELFI publikacijoje “VSD ataskaitos aidai: Rusijos analitikas su A. Raču dėstė tiesas apie Ukrainą ir Baltijos šalis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. 2014-03-20 interneto portalo DELFI publikacijoje “Radikalai prie Seimo mojavo Rusijos vėliava” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Įpareigoti Komisijos pirmininką kreipimesi į interneto portalo DELFI redakciją išsakyti Komisijos pastabas dėl asmens duomenų apsaugos 2014-04-07 publikacijoje “Susisprogdinti grasinusio vyro byla: suimta jauna mergina”.

4. 2013-09-13 interneto portalo DELFI publikacijoje “Automobilio partrenktas briedis savo svoriu sutraiškė “Opel”, žuvo jaunas vyras” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.

 

 

2014-08-25 Nr. 16

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė, T. Musteikis,

L. Remeika, R. Šimukauskaitė, A. Žilinskienė,

V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. A. Račo skundas dėl LNK Go laidos “Aktualai. Pratęsimas”

2. A. Račo skundas dėl BTV laidos “Dviračio šou”

3. A. Račo skundas “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Žinių naujienos”

4. A. Račo skundas dėl publikacijų interneto portale “Delfi”

5. L. Pavlovienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Sekundė”

6. Kiti klausimai: A. Skučienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”ir interneto portale lrytas.lt, balsavimas dėl 0804 posėdyje svarstytų klausimų

1. Svarstyta: A. Račo skundas dėl LNK Go laidos “Aktualai. Pratęsimas”

Posėdyje dalyvavo Artūras Račas, Algis Ramanauskas, LNK atstovas advokatas Ąžuolas Čekanavičius.

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertinti 2014-03-26 LNK Go laidą “Aktualai. Pratęsimas – apie visus kitus kandidatus”. Skunde prašoma išsiaiškinti, ar LNK televizija nepažeidė Etikos kodekso normų skelbdama vaizdo siužetą su Prezidentės D. Grybauskaitės kalba į jos lūpas įdedant nešvankų tekstą, ir informaciją apie kitus, tuo metu kandidatavusius į Prezidento postą, asmenis.

Ą. Čekanavičius paaiškino, kad laidos “Aktualai. Pratęsimas” yra specifinis internetinių laidų ciklas, tai yra satyra arba “juodasis humoras”, laidos nėra rodomos TV eteryje, tokiems siužetamas LNK taiko kitokius reikalavimus. Advokato nuomone, tokioms humoro laidoms neturėtų būti taikomi ir griežti Etikos kodekso reikalavimai, ypač dėl tikrovę atitinkančios informacijos skelbimo, nes jose pateikiamas subjektyvus autorių požiūris. Į pokalbį įsiterpęs A. Ramanauskas paaiškino, jog, kaip sakė ir praėjusiame posėdyje svarstant P. Gražulio skundą, tai yra politinė satyra. R. Šimukauskaitė paklausė, kokie tie “kiti” advokato paminėti reikalavimai, kuriuos LNK taiko interneto portale talpinamiems siužetams? Ą. Čekanavičius atsakė, kad gali būti šiek tiek išplėstos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymo reikalavimo ribos. T. Musteikis paklausė A. Račo, ar, jo nuomone, tai yra humoro laida? A. Račas atsakė, kad jis nematąs nieko juokingo ir nemanąs, jog tai - humoro laida. Jo manymu, reikia žiūrėti į turinį. J. Mažylė, M. Kontrimaitė paklausė A. Ramanausko ir advokato, ar laidoje nebuvo pažeistas Etikos kodekso 54 str., kuriame draudžiama šaipytis iš pavardės, kaip buvo šaipomasi siužete apie N. Puteikį, vadinti žmogų alkoholiku? A. Ramanauskas atsakė, kad N. Puteikis yra marginalinis politikas, viešas asmuo ir sėdėjo areštinėje girtas. Jo nuomone, tokie faktai nepuošia net paprasto žmogaus biografijos, o čia asmuo, panoręs būti prezidentu. Jo nuomone, iš tokių faktų galima pasišaipyti, jis tai daro ir tai yra politinė satyra. Ą. Čekanavičius atsakė, kad, jeigu Komisija nuspręs, kad humoro laidose pajuokauti negalima ir reikės preciziškai laikytis Etikos kodekso nuostatų, LNK taip ir darys.

Pasibaigus diskusijai su svečiais Komisija aptarė gautą informaciją. Laida nėra žurnalistinis kūrinys. Daugumos Komisijos narių nuomone, tai yra humoro laida, politinė satyra, politinis šaržas, tiesos kriterijus tokioms laidoms netaikomas. Laidoje kalbama apie viešus asmenis, kritika jų atžvilgiu gali būti aštresnė. Tačiau netgi humoro laidose negalima šaipytis iš žmogaus pavardės, kaip tai buvo padaryta siužete apie N. Puteikį, todėl buvo pasiūlyta parengti laišką LNK ir atkreipti į tai dėmesį. A. Žilinskienė iškėlė klausimą, kaip humoro laidoms gali būti taikomas Etikos kodeksas, ar galima jas svarstyti Etikos kodekso požiūriu? L. Slušnio, V. Žukienės nuomone, humoro laidos yra viešoji informacija, todėl Komisija turėtų svarstyti. A. Žilinskienė sutiko, jog tai – viešoji informacija, tačiau tai ne žurnalisto darbo produktas, o meninis kūrinys, todėl, jos nuomone, ne Komisijos kompetencijoje vertinti jo turinį. Meninė kūryba, meno kūriniai nėra žurnalistinis darbas. Jų turinį vertina Etikos inspektoriaus tarnyba. Jai pritarė L. Elkimavičius. J. Mažylė mano, kad, jeigu negalima svarstyti humoro laidos turinio, reikėtų įvertinti ir pasisakyti dėl rengėjo ir skleidėjo profesinės etikos. I. Abramavičiūtės nuomone, negalima ir nereikia išbraukti tam tikrų žanrų iš Komisijos svarstomų klausimų rato, Komisija iki šiol vertino ir toliau turėtų vertinti humoristinių laidų turinį atsižvelgiant į žanro specifiką. Dauguma Komisijos narių pritarė I. Abramavičiūtės pozicijai.

Kadangi buvo pasiūlyta parengti laišką, balsavimui pateiktas klausimas “Parengti laišką”. Už – 5, prieš – 3, susilaikė – 3. Balsavime nedalyvavo L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” ir išsakyti Komisijos pastabas dėl to, kad net ir humoristinėse laidose negalima šaipytis iš žmogaus pavardės.

2. Svarstyta: A. Račo skundas dėl BTV laidos “Dviračio šou”

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertinti 2014-04-01 BTV laidą “Dviračio šou”. Teigiama, kad laidos siužete buvo paskelbtos melagingos žinios apie A. Račą ir sąmoningai iš jo tyčiojamasi.

Posėdyje dalyvavęs LNK atstovas advokatas Ą. Čekanavičius teigė, kad tai ilgametes tradicijas turinti humoro laida, jos kūrėjai su humoru pateikia viešoje erdvėje pasirodančią informaciją ir žinias. J. Mažylė paklausė, ar televizija nemano, kad laidos pagalba yra suvedinėjamas sąskaitos tarp dviejų žmonių, nes akivaizdu, kad yra įsisenėjęs konfliktas tarp A. Račo ir A. Ramanausko? Ą. Čekanavičius atsakė, kad nemano, jog taip yra, nes jis nepastebėjęs tendencijos A. Ramanausko kuriamo personažo pasisakymuose A. Račo atžvilgiu, bent jau tai nevyksta nuolatos. A. Ramanauskas atsakė, kad laidoje tikrai nėra sąskaitų suvedinėjimo, nes jo personažo peliuko tekstus kuria “Dviračio šou” kūrybinė grupė, jis tik perteikia. A. Račas, paklaustas ką jis galvoja apie šią laidą, pripažino, jog tai yra humoro laida. Tačiau, jo nuomone, prisidengiant humoru negalima skleisti melo.

Komisijos nuomone, laidoje informacija apie A. Račą pateikta su humoru, ji nėra įžeidžianti, tokio pobūdžio laidoms nėra taikomi griežti informacijos tikslumo ir teisingumo kriterijai. Kadangi nei vienas Komisijos narys neįžvelgė Etikos kodekso pažeidimo, vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. 2014-04-01 BTV laidoje “Dviračio šou” pateikiant informaciją apie A. Račą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: A. Račo skundas “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Žinių naujienos”

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertnti 2014-05-08 “Lietuvos ryto” televizijos laidą “Žinių naujienos”. Teigiama, kad apie jį laidoje buvo paskelbta tiesos neatitinkanti informacija, žeminama garbė ir orumas.

L. Slušnys pirmiausia atkreipė dėmesį į tai, kad pats A. Račo skundas yra neetiškas, parašytas negerbiant Komisijos, įžeidinėjant žmogų, kuriuo skundžiamasi. Paradoksas - skundžiasi, kad su juo elgiamasi neetiškai, tačiau pats elgiasi lygiai taip pat. Komisijos nariai svarstė, kad ateityje tokių skundų nereikėtų priimti.

“Lietuvos ryto” televizijos paaiškinime teigiama, kad “Žinių naujienos” – humoro laida. Daugumoje laidų buvo pateikiami šaržuoti konkretūs politikai, pramogų pasaulio atstovai, žinomi asmenys. Skundų nebuvo gauta, o tai įrodo, kad tiek žiūrovai, tiek “herojai” supranto laidos humoristinį turinį. “Lietuvos ryto” televizijos generalinio direktoriaus L. Ryškaus teigimu, laida, kurioje buvo kalbama apide A. Račą savo stilistika, struktūra ir humoro elementų panaudojimu nesiskyrė nuo kitų laidų. Pateikiama D. Pancerovo ironiška nuomonė apie A. Račą. Ji pateikiama taip, kad visiems akivaizdu, kad tai nėra teiginiai ar žinios, kuriems galėtų būti taikomas tiesos kriterijus. TV apgailestauja, kad A. Račas nesuprato laidos humoristinio turinio.

A. Račo teigimu, laidoje jis yra atpažįstamas, nes buvo parodytos nuotraukos.

Komisijos nuomone, tai yra humoro laida, tokio pobūdžio laidoms nėra taikomi griežti informacijos tikslumo ir teisingumo kriterijai. A. Račas visuomenėje žinomas žmogus, pats aktyviai reiškiasi interneto erdvėje, savo publikacijose nevengia aštresnių žodžių ir išsireiškimų, todėl ir pats sulaukia daug kritikos. Daugumos Komisijos narių nuomone, laidoje kritika išreikšta su humoru, tačiau negalima to vertinti kaip tyčiojimosi, laida parengta neperžengiant etiškos kritikos ribų.

Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso galimo pažeidimo, balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 3, prieš – 2, susilaikė – 5. Balsavime nedalyvavo L. Remeika, A. Žilinskienė.

Nuspręsta:

1. 2014-05-08 “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Žinių naujienos” pateikiant informaciją apie A. Račą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: A. Račo skundas dėl publikacijų interneto portale “Delfi”

Pristatė L. Slušnys: Artūras Račas prašo įvertinti interneto portalo “Delfi” publikacijas: 1) 2014-03-28 publikciją “VSD ataskaitos aidai: Rusijos analitikas su A. Raču dėstė tiesas apie Ukrainą ir Baltijos šalis”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta netiksli informacija, nuomonė neatskirta nuo žinios, skaitytojai klaidinami sąmoningai; 2) 2014-03-20 publikaciją “Radikalai prie Seimo mojavo Rusijos vėliava”. Teigama, kad publikacijoje žurnalisto nuomonė neatskirta nuo faktų, jis kritiškai nevertino savo informacijos šaltinių ir neptikrino skelbiamos informacijos; 3) 2014-04-07 publikaciją “Susisprogdinti grasinusio vyro byla: suimta jauna mergina”. Teigiama, kad buvo paskelbti įtariamojo padarius nusikaltimą asmens duomenys; 4) 2013-09-13 publikaciją “Automobilio partrenktas briedis savo svoriu sutraiškė “Opel”, žuvo jaunas vyras”. Teigiama, kad publikaciją iliustruojanti nuotrauka pažeidžia Etikos kodekso nuostatas, draudžiančias piktnaudžiauti avarijų ir mirties vaizdais.

UAB “Delfi” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad A. Račas akivaizdžiai piktnaudžiauja teise, nes tik viena skundžiamų publikacijų yra susijusi su juo. Prašo atsisakyti nagrinėti tris skundus, kurie nesusiję su A. Raču, išaiškinti jam, kad skundą dėl publikacijų gali paduoti tik suinteresuoti asmenys. Teigiama, kad pagal Komisijos reglamentą, į Komisiją gali kreiptis visi suinteresuoti asmenys, o ne visi asmenys. O suinteresuotumas, pasak Delfi, turi būti nustatomas taip, kaip tai suformuluota Lietuvos vyriausiojo teismo praktikoje. Į tai A. Račas pasakė, kad į Komisiją gali kreiptis bet kas. Jo teigimu, jis yra suintersuotas asmuo, o Delfi naudoja savo erdvę sąskaitų suvedinėjimui.

Komisija nusprendė neatmesti nei vieno skundo. Komisijos nuomone, kiekvienas žmogus tampa suinteresuotu asmeniu, kai skaitant publikacijas ar žiūrint TV laidas yra įžeidžiami žmogaus jausmai ir akivaizdžiai pažeidžiamos etikos kodekso normos. Suprantama, negalima sąvokos “suintersuoti asmenys” išplėsti iki begalybės, Komisija nesvarsto skundų dėl kito asmens garbės ir orumo įžeidimo, šmeižto ir kitų asmeninių dalykų, dėl kurių gali kreiptis tik pats asmuo.

1. Publikacija “VSD ataskaitos aidai: Rusijos analitikas su A. Raču dėstė tiesas apie Ukrainą ir Baltijos šalis”.

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad negalima atsietai vertinti publikacijos pavadinimo ir teksto, publikacija turi būti vertinama visumoje. Teigiama, kad pateikta teisinga informacija, o skundas yra išpuolis prieš žurnalistą Š. Černiauską.

Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, pateikiama informacija apie renginį, žinia apie renginių ciklą “Format-A3” grindžiama VSD pažyma. Žurnalisto įspūdžiai iš renginio ir apie jo moderatorių A. Račą paeikti korektiškai, pateikta A. Račo nuomonė. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė.

2. Publikacija “Radikalai prie Seimo mojavo Rusijos vėliava”

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad žurnalistas Š. Černiauskas buvo įvykio vietoje, ten nebuvo A. Račo, todėl jis negali reikšti jokių prtenzijų dėl antraštės, kad “Rusijos vėliavos plazdėjimas kelioms dešimtims susirinkusiųjų, panašu, nekliudė”. Tai yra autoriaus nuomonė, kuri turi pagrindą. Pateikta J. Pankos ir R. Juknevičienės nuomonė.

Komisijos nuomone, skundas nepagrįstas, žurnalistas aprašė savo įspūdžius iš mitingo, pateikė įvairias nuomones, tačiau nedarė kategoriškų išvadų, pavadinime naudojamas žodelis “panašu”. Pretenzijų dėl publikacijos nereiškė nei J. Panka, nei V. Šustauskas. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė.

3. Publikacija “Susisprogdinti grasinusio vyro byla: suimta jauna mergina”

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad publikacija turi būti vertinama kaip visuma. Tekste yra nurodomi tik įtariamosios inicialai, todėl akivaizdu, kad Delfi nenorėjo atskleisti jos tapatybės. Nuotraukos buvo paskelbtos, nes to reikalavo viešasis interesas. Be to, Delfi teigimu, nėra duomenų, kad buvo pažeistos įtariamosios teisės, ji nėra pareiškusi jokių pretenzijų.

Komisijos nuomone, laba keistai pateikta publikacija - kam rašyti tik inicialus ir taip saugoti asmens duomenis, jeigu įdedi nuotrauką? Akivaizdu, kad išspausdinus nuotrauką, buvo atskleisti asmens duomenys. Buvo pasiūlyta parengti laišką redakcijai dėl nuotraukos publikavimo. J. Mažylės nuomone, labai neatsakingai parengta informacija, reikėtų balsuoti dėl Etikos kodekso 49 str. 2 dalies ir 40 straipsnio galimo pažeidimo.

Pirmiausia balsuota dėl pasiūlymo parengti laišką. Jeigu šis pasiūlymas nesurinktų balsų daugumos – būtų balsuojama dėl Etikos kodekso straipsnių pažeidimo.

“Parengti laišką”. Už – 6, prieš – 4, susilaikė – 0. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė ir A. Belickas.

4. Publikacija “Automobilio partrenktas briedis savo svoriu sutraiškė “Opel”, žuvo jaunas vyras”

UAB “Delfi” paaiškinime teigiama, kad tiek tekstas, tiek nuotraukos turi būti vetinami visumoje. Publikaciją iliustruoja daug nuotraukų, tačiau tik viena, kaip teigia pareiškėjas, neatitinka Etikos kodekso reikalavimų. Redakcija remiasi teismų praktika, kad iš žiniasklaidos negalima reikalauti visiško tikslumo, o tik sąžiningumo. Teigia, kad pažeidimas negali nustatomas formaliai, turi būi nustatytas aiškiai nesąžiningas žurnalisto elgesys.

Komisijos nuomonė šiuo klausimu nebuvo vienareikšmiška. L. Remeika mano, kad reikia atsižvelgti į tai, kad pateiktas visas nuotraukų spektras, be to, kartu su skundu pateikta nuotrauka buvo išimta. Jo manymu, Etikos pažeidimo nėra. L. Slušnys mano, kad reikėtų balsuoti dėl Etikos kodekso 47 str. galimo pažeidimo. Kitų Komisijos narių nuomone, su skundu pateikta nuotrauka tikrai gali žeisti skaitytojų emocijas ir jautrumą, nebuvo jokios būtinybės ją išspausdinti. Nuotrauka buvo išimta, tačiau, akivaizdu, kad skaitytojai ją pastebėjo.

Balsuota “Pažeistas Etikos kodekso 47 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 2. Pirmininko balsas lemiamas – už. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė ir A. Belickas.

Nuspręsta:

1. 2014-03-28 interneto portalo DELFI publikacijoje “VSD ataskaitos aidai: Rusijos analitikas su A. Raču dėstė tiesas apie Ukrainą ir Baltijos šalis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. 2014-03-20 interneto portalo DELFI publikacijoje “Radikalai prie Seimo mojavo Rusijos vėliava” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Įpareigoti Komisijos pirmininką kreipimesi į interneto portalo DELFI redakciją išsakyti Komisijos pastabas dėl asmens duomenų apsaugos 2014-04-07 publikacijoje “Susisprogdinti grasinusio vyro byla: suimta jauna mergina”.

4. 2013-09-13 interneto portalo DELFI publikacijoje “Automobilio partrenktas briedis savo svoriu sutraiškė “Opel”, žuvo jaunas vyras” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.

5. Svarstyta: L. Pavlovienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Sekundė”

Pristatė L. Slušnys: Lenina Pavlovienė prašo įvertinti 2014-05-24 laikraščio “Sekundė” publikaciją “Valdžia laimina fermas soduose”. Teigiama, kad pateikta klaidinga ir šmeižikiška informacija.

UAB “On Media” pateiktame paaiškinime teigiama, kad skundo autorė savaip interpretuoja publikacijoje išdėstytus faktus bei subjektyvius vertinimus ir klaidina Komisiją. Korespondentė, rašydama apie sodų bendrijoje laikomus gyvūnus ir dėl to kylančius konfilktus tarp kaimynų, norėjo atkreipti visuomenės dėmesį į tai, jog Panevėžio miesto savivaldybės patvirtintos naminių gyvūnų laikumo taisyklės prasilenkia su sveika logika ir kelia grėsmę žmonių sveikatai. Teigiama, kad publikacija parengta laikantis visų profesinės etikos reikalavimų.

Komisija neatlieka tyrimų, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinama tik tai, kaip žurnalistė atskleidė pasirinktą temą ir pateikė informaciją skaitytojams. Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, žurnalistė savo nuomonės nereiškė ir vertinimų nedarė. Apie problemą kalbėjo sodų bendrijos gyventojai, pateikta pareigūnų nuomonė, pateikta ir pačios L. Pavlovienės nuomonė. Komisijos nuomone, tai pakankamai objektyvus ir korektiškas straipsnis, kritika skirta valdininkams, sukurpusiems keistas taisykles. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-05-24 laikraščio “Sekundė” publikacijoje “Valdžia laimina fermas soduose” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. A. Skučienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”

ir interneto portale lrytas.lt

Klausimas buvo svarstomas š.m. liepos 21 d. posėdyje. Iškilus neaiškumams dėl publikacijoje pateikiamos informacijos šaltinių, nuspręsta į artimiausią posėdį pakviesti žurnalistą A. Karaliūną.

Audronė Skučienė prašo įvertinti 2014-03-29 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “N. Venckienę mirtinai įbaugino slapti įrašai”. Teigiama, kad pateikta šmeižikiška informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.

Posėdyje dalyvavęs A. Karaliūnas atsakė į Komisijos narių klausimus. Jo teigimu, jo pateikta informacija yra teisinga, informacijos šaltinis yra realus ir jam žinomas. A. Žilinskienė atkreipė žurnalisto dėmesį į tai, kad niekas nereikalauja atskleisti informacijos šaltinio, tačiau publikacijoje turėjo būti vienas sakinys, kad autoriui šaltinis žinomas, tačiau jis negali jo įvardinti. Ir to būtų pakakę, ir niekam nekiltų jokių klausimų. A. Karaliūnas sutiko, kad gal ir reikėjo, tačiau, jo nuomone, iš teksto aišku, kad remtasi vaizdo medžiagos įrašais. I. Abramavičiūtė pastebėjo, kad pateikiami ikiteisminio tyrimo duomenys, o kokiu pagrindu taip ir neaišku. A. Žilinskienė dar kartą pabrėžė, kad yra viešas interesas pateikti tokią medžiagą, tačiau žurnalistas, apsaugodamas save, turi parašyti, kad jam informacijos šaltinis žinomas, tik jis negali jo atskleisti. Remiantis Etikos kodekso 15 str., tuo atveju žurnalistas prisiima teisinę ir moralinę atsakomybę už skelbiamą informaciją. A. Karaliūnas sutiko su Komisijos narių pastabomis.

Pasibaigus diskusijai su svečiu, Komisija aptarė gautą informaciją. Publikacijoje pritrūko tik sakinio apie tai, kad žurnalistui informacijos šaltinis žinomas tik jis negali jo atskleisti. Komisijos nuomone, to negalima vertinti kaip Etikos kodekso pažeidimo. Žurnalistas Komisijos pastabas suprato, svarstoma publikacija aktuali visuomenei, apie A. Skučienę pateikta minimali informacija, ji niekuo nekaltinama.

Balsuota “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. 2014-03-29 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “N. Venckienę mirtinai įbaugino slapti įrašai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6.2. Balsavimas dėl 2014-08-04 posėdyje svarstytų klausimų

Kadangi 2014-08-04 posėdyje nebuvo kvorumo, buvo nuspręsta apsvarstyti visus darbotvarkėje numatytus klausimus, išklausyti posėdžio svečius, o balsuoti ir sprendimus priimti artimiausio posėdžio metu.

1. J. Varkalos, A. Skučienės skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”.

Jonas Varkala ir Audronė Skučienė prašo įvertinti 2013-12-10 “Lietuvos ryto” televizijos laidą “Patriotai”. Teigiama, kad pateikta melaginga ir šmeižikiška informacija, žeminanti partijos ‘Drąsos kelias” reputaciją, jos pirmininko ir pavaduotojos garbę ir orumą.

Balsuota “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 4. Blasavime nedalyvavo I. Abramavičiūtė ir L. Remeika.

Nuspręsta:

1. 2013-12-10 “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Patriotai” pateikiant informaciją apie partiją “Drąsos kelias” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. J.K. Burdulio skundas dėl LNK laidos “KK2”

73-ios daugiabučių namų savininkų bendrijos “Viršuliškės” pirmininkas Jonas Kazimieras Burdulis prašo įvertinti 2014-03-18 LNK televizijos laidos “KK2” siužetą apie 73-iąją DNSB “Viršuliškės”. Teigiama, kad buvo parodytas tikrovę šiurkščiai iškreipęs šaržas, laidos tikslas buvo ne informuoti žiūrovus apie padėtį bendrijoje, bet sukritikuoti jos pirmininką.

Balsuota “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 4. Balsavime nedalyvavo L. Elkimavičius ir I Abramavičiūtė.

Nuspręsta:

1. 2014-03-18 LNK televizijos laidos “KK2” siužete apie 73-iąją DNSB “Viršuliškės” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. P. Gražulio skundas dėl LNK laidų “Aktualai. Pratęsimas” ir “KK2”

Seimo narys Petras Gražulis prašo įvertinti 2014-03-15 LNK Go laidą “Aktualai. Pratęsimas” ir 2014-04-02 LNK laidą “KK2”. Teigiama, kad pateikta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, kuria siekiama pakirsti pasitikėjimą P. Gražulio ir jo šeimos reputacija.

Balsuota “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 4. Balsavime nedalyvavo L. Elkimavičius ir I Abramavičiūtė.

Nuspręsta:

1. 2014-03-15 LNK Go laidoje “Aktualai. Pratęsimas” ir 2014-04-02 laidoje LNK laidoje “KK2” pateikiant informaciją apie P. Gražulį nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. UAB “Anykštos redakcija” skundas dėl publikacijų interneto portale temainfo.lt

UAB “Anykštos redakcija” direktorė-vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė prašo įvertinti interneto portalo www.temainfo.lt publikacijas: “Briedis Eugenijus ir “Anykščių tristukas” – paženklinti pavarde” (2014-01-10), “Meras Bronis Ropė ant rašytojo nepyksta” (2014-01-10), “Valdžia ir spauda: jeigu žinote ką nors tokio, parašykite…” (2014-05-03), “Anykštos” redakcija peržengė saviraiškos laivės ribas” (2014-05-20), “LGGRT centras: Asmenys mūsų nedomina” (2014-05-27). Teigiama, kad pateikiama vienpusiška ir tendencinga informacija, kritikuojami UAB “Anykštos redakcija” vadovai bei žurnalistai, nesuteikta teisė atsakyti.

Balsuota “Parengti laišką redakcijai”. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 4. Balsavime nedalyvavo I. Abramavičiūtė.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti kreipimąsį į interneto portalo www.temainfo.lt redakciją, išsakyti Komisijos pastabas dėl publikacijose “Meras Bronis Ropė ant rašytojo nepyksta” ir “LGGRT centras: Asmenys mūsų nedomina” nepakankamo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 11 straipsnių nuostatų laikymosi.

5. V. Semeškos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Mano Druskininkai”

Vilius Semeška prašo įvertinti 2014-04-10 laikraščio “Mano Druskininkai” publikaciją “Naujas herojus ar dar vienas tuščiagarbis?”. Teigiama, kad išspausdinta įžeidžianti, neetiška, garbę ir orumą žeminanti informacija.

Balsuota “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 4. Balsavime nedalyvavo I. Abramavičiūtė.

Nuspręsta:

1. 2014-04-10 laikraščio “Mano Druskininkai” publikacijoje “Naujas herojus ar dar vienas tuščiagarbis?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” direktorė Karilė Levickaitė prašo įvertinti 2014-05-26 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Ligonio žinutės Lietuvos gyventojams skrieja naktimis”. Teigiama, kad naudojamas nevartotinas žargonas psichikos sveikatos sutrikimų turinčio asmens atžvilgiu, pažeisti konfidencialumo ir asmens duomenų apaugos principai.

Balsuota “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 4. Balsavime nedalyvavo I. Abramavičiūtė.

Nuspręsta:

1. 2014-05-26 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Ligonio žinutės Lietuvos gyventojams skrieja naktimis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.  

 

 

2014-08-04 Nr. 15

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: L. Elkimavičius, V. Mačiulis, J. Mažylė, T. Musteikis,

L. Remeika, A. Žilinskienė

Darbotvarkė: 1. J. Varkalos, A. Skučienės skundas dėl “Lietuvos ryto”

TV laidos “Patriotai”

2. J.K. Burdulio skundas dėl LNK laidos “Kakadu”

3. P Gražulio skundas LNK laidų “Aktualai. Pratęsimas”

ir “KK2”

4. UAB “Anykštos redakcija” skundas dėl publikacijų

interneto portale temainfo.lt

5. V. Semeškos skundas dėl publikacijos laikraštyje

“Mano Druskininkai”

6. VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” skundas dėl

publikacijos interneto portale lrytas.lt

7. Kiti klausimai: A. Skučienės skundas

Prieš pradedant klausimų svarstymą Komisija turėjo nuspręsti kaip vyks posėdis, nes posėdyje dalyvauja tik 7 Komisijos nariai, t.y. nėra kvorumo. Po trumpos diskusijos buvo nuspręsta apsvarstyti visus darbotvarkėje numatytus klausimus, išklausyti posėdžio svečius, o balsuoti ir sprendimus priimti artimiausio posėdžio metu.

1. Svarstyta: J. Varkalos, A. Skučienės skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Patriotai”

Pristatė L. Slušnys: Jonas Varkala ir Audronė Skučienė prašo įvertinti 2013-12-10 “Lietuvos ryto” televizijos laidą “Patriotai”. Teigiama, kad pateikta melaginga ir šmeižikiška informacija, žeminanti partijos ‘Drąsos kelias” reputaciją, jos pirmininko ir pavaduotojos garbę ir orumą.

Komisija peržiūrėjo laidos vaizdo įrašą. Komisijos nuomone, laida informatyvi ir aktuali visuomenei, parengta profesionaliai. Posėdyje dalyvavę Komisijos nariai mano, kad laidos autoriai nepažeidė Etikos kodekso normų. Svarstyme nedalyvavo L. Remeika.

Nuspręsta:

1. Kadangi nebuvo kvorumo, sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

2. Svarstyta: J.K. Burdulio skundas dėl LNK laidos “Kakadu”

Posėdyje dalyvavo LNK atstovas advokatas Ąžuolas Čekanavičius.

Pristatė L. Slušnys: 73-ios daugiabučių namų savininkų bendrijos “Viršuliškės” pirmininkas Jonas Kazimieras Burdulis prašo įvertinti 2014-03-18 LNK televizijos laidos “KK2” siužetą apie 73-iąją DNSB “Viršuliškės”. Teigiama, kad buvo parodytas tikrovę šiurkščiai iškreipęs šaržas, laidos tikslas buvo ne informuoti žiūrovus apie padėtį bendrijoje, bet sukritikuoti jos pirmininką.

Komisija peržiūrėjo laidos vaizdo įrašą. Komisijos nuomone, informacijos pateikimas atitinka pramoginės humoristinės laidos stilių, tokioms laidoms nėra taikomi griežti informacijos tikslumo ir teisingumo kriterijai. Apie problemą šnekėjo laidos dalyviai, kuriems ir turi būti adresuojami kaltinimai dėl šmeižto. Komisija nevertino skundo dalies, kurioje kalbama apie neetišką laidos kūrėjų elgęsį patenkant į bendrijos patalpas, nes Komisija gali įvertinti tik tai, kas buvo parodyta laidoje. Peržiūrėtame siužete nesimato, jog žurnalistas būtų elgęsis netinkamai, informacija pateikta su lengva pašaipa įterpiant šaržuotus suvaidintus epizodus. Komisijos nuomone, laidoje neperžengtos etiškos kritikos ribos. Posėdyje dalyvavę Komisijos nariai mano, kad laidos autoriai nepažeidė Etikos kodekso normų. Svarstyme nedalyvavo L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. Kadangi nebuvo kvorumo, sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

3. Svarstyta: P Gražulio skundas LNK laidos “Aktualai. Pratęsimas” ir “KK2”

Posėdyje dalyvavo Algis Ramanauskas.

Pristatė L. Slušnys: Seimo narys Petras Gražulis prašo įvertinti 2014-03-15 laidą “Aktualai. Pratęsimas” ir 2014-04-02 laidą “KK2”. Teigiama, kad pateikta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, kuria siekiama pakirsti pasitikėjimą P. Gražulio ir jo šeimos reputacija.

A. Ramanauskas paaiškino, kad jis davė interviu KK2 žurnalistei ir bekalbant jam netyčia išsprūdo tie žodžiai apie P. Gražulį “(psichiškai nesveika beždžionė”). A. Ramanauskas pripažįsta, kad tai nebuvo labai etiškas išsireiškimas, bet, pasak jo, tai nebuvo skirta eteriui, tik žurnalistė kažkodėl įdėjo. Advokato Ą. Čekanavičiaus teigimu, A. Ramanauskas davė interviu, žinojo ką kalba ir kad visa tai bus eteryje. Kalbėdamas apie LNK Go laidą “Aktualai. Pratęsimas” A. Ramanauskas teigė, jog tai politinė satyra, P. Gražulis pats ne kartą yra viešai įžeidęs žmones vartodamas netinkamus išsireiškimus pvz. gėjų atžvilgiu, pats pažeidinėja įstatymus, todėl gavo tinkamą atsaką. A. Ramanausko pripažįsta, kad siužetas aštrus, tačiau jis nevartojęs vulgarių išsireiškimų ir mano, kad neperžengė etikos ribų.

Komisija peržiūrėjo laidų siužetus. Aptardama LNK Go laidos “Aktualai. Pratęsimas” siužetą Komisija mano, kad laida yra vertintina kaip politinis šaržas, politinė satyra. Tai ne žurnalistinis žanras. P. Gražulis yra viešas asmuo, jo atžvilgiu kritika gali būti aštresnė. Posėdyje dalyvavusių Komisijos narių nuomone, laidoje nebuvo peržengtos etiškos kritikos ribos. Be to, laida šiuo metu yra išimta ir neprieinama žiūrovams. Komisija nevertino, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, kaip to prašoma skunde, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.

LNK laidoje “KK2” buvo pateikta A. Ramanausko nuomonė. Jis apgailestavo, kad šis jo pasisakymas išėjo į eterį. Komisijos nuomone, nors tai ir pramoginė šou laida, žurnalistai turėtų kritiškiau vertinti savo pašnekovus. L. Remeika manymu, žurnalistai gerai pažįsta A. Ramanauską, ir kalbindami jį žino, kad gali sulaukti labai aštrių ir netikėtų atsakymų. Įvertinus šį pasisakymą visame siužeto kontekste, kuriame leista pasisakyti ir kritikuojamai pusei, t.y. P. Gražuliui, kuris, kaip matyti, taip pat nevengia aštresnių žodžių A. Ramanausko atžvilgiu, posėdyje dalyvavę Komisijos nariai mano, kad laidos autoriai nepažeidė etiškos kritikos ribų ir Etikos kodekso normų.

Nuspręsta:

1. Kadangi nebuvo kvorumo, sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

4. Svarstyta: UAB “Anykštos redakcija” skundas dėl publikacijų interneto portale temainfo.lt

Posėdyje dalyvavo IĮ “Tema” savininkė E. Briedytė ir žurnalistė R. Briedienė.

Pristatė L. Slušnys: UAB “Anykštos redakcija” direktorė-vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė prašo įvertinti interneto portalo www.temainfo.lt publikacijas: “Briedis Eugenijus ir “Anykščių tristukas” – paženklinti pavarde” (2014-01-10), “Meras Bronis Ropė ant rašytojo nepyksta” (2014-01-10), “Valdžia ir spauda: jeigu žinote ką nors tokio, parašykite…” (2014-05-03), “Anykštos” redakcija peržengė saviraiškos laivės ribas” (2014-05-20), “LGGRT centras: Asmenys mūsų nedomina” (2014-05-27). Teigiama, kad pateikiama vienpusiška ir tendencinga informacija, kritikuojami UAB “Anykštos redakcija” vadovai bei žurnalistai, nesuteikta teisė atsakyti.

R. Briedienė paaiškino, kad interneto portalas www.temainfo.lt susikūrė neseniai ir kolegos iš “Anykštos” jų “gimimą” sutiko labai nedraugiškai. Teigia, kad rinkdami informaciją Anykščiuose jie susiduria su neįtikėtinu žmonių nenoru teikti informaciją arba komentuoti dalykus, apie kuriuos buvo rašiusi “Anykšta”. Tačiau ji tvirtina, kad apie susiformavusią spaudos ir žurnalistikos kultūrą Anykščių krašte rašys, nepriklausomai nuo to, patiks tai “Anykštai”, ar ne. R. Briedienė teigė, kad renkdama publikacijas redakcija norėjo pateikti ir “Anykštos” redakcijos ar redaktorės nuomonę, tačiau interneto portale www.anyksta.lt komentarų skiltyje pateikiami jų klausimai buvo ir yra blokuojami. Komisijos nariai paklausė, ar klausimai buvo nusiųsti “Anykštos” redakcijai el paštu, arba paštu? Nes tik tokį paklausimą ir galima vadinti oficialiu paklausimu, o ne klausimus užduoti komentarų skiltyje. R. Briedienė atsakė, kad jie naudojosi viešu būdu užduoti klausimus, t. y. per komentarų skiltį ir mano, kad elgėsi teisingai. Taip pat ji atkreipė dėmesį į tai, kad ne visose publikacjose buvo būtinas “Anykštos” komentaras. J. Mažylės, V. Mačiulio nuomone, negerai, kada žurnalistai, redakcijos konfliktuoja tarpusavyje, tai kenkia visiems, o labiausiai profesijos prestižui. Etikos kodeksas draudžia redakcijoms ir žurnalistmas suvedinėti tarpusavio sąskaitas. A. Žilinskienė atskreipė dėmesį, kad publikacijoje “LGGRT centras: Asmenys mūsų nedomina” yra daromas spausdimas informacijos šaltiniui ir taip pažeidžiamas Eikos kodekso 11 str. Į tai R. Briedienė atsakė, kad ji abejojanti, ar centras galėjo paskelbti KGB sąrašus. J. Mažylė, L. Slušnys atsakė, kad prieš imant interviu pirmiausia ir reikėjo išsiaiškinti centro darbo nuostatus, ką jie gali ir ko ne, o ne primygtinai versti centro direktorę atsakinėti į klausimus.

Pasibaigus diskusijai su svečiais, Komisija aptarė išgirstą informaciją. Etikos kodekso nuostatos galioja visiems vienodai – seniai dirbančioms ir naujai įsikūrusioms žiniasklaidos įmonėms. Išklausius R. Briedienės paaiškinimus susidaro įspūdis, kad redakcija ėmėsi gynėjo ir tesingumo vykdytojo vaidmens – gina tuos, kuriuos kritikuoja “Anykšta”, gvildena neparankias temas, kurių kiti atsisako. Pagirtina redakcijos pozicija, tačiau rašydami jie naudoja tokius pat metodus, kaip ir jų kritikuojama “Anykšta”. A. Žilinskienė mano, kad publikacijoje “Meras Bronis Ropė ant rašytojo nepyksta” buvo pažeistas Etikdos kdokso 4 str., o publikacijoje “LGGRT centras: Asmenys mūsų nedomina” – Etikos kodekso 11 str. L. Elkimavičiaus teigė, kad jis laikosi principo, jeigu redakcija svarstoma pirmą kartą ir pažeidimai nėra labai didelį, ją reikėtų tik įspėti. Jo nuomone, pažeidimus galima įžvelgti dvejose publikacijose, kurias paminėjo A. Žilinskienė. Dauguma Komisijos narių pritarė L. Elkimavičiui. Pažeidimai nėra dideli, matosi, kad redakcija, nors ir netinkmai, bet bandė užduoti klausimus “Anykštai” ir pateikti jų nuomonę. Visa ta galima įvertinti kaip jaunos redakcijos klaidas. A. Žilinskienė sutiko su tokia kolegų pozicija nesiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso 4 ir 11 straipsnių galimo pažeidimo. Posėdyje dalyvavę Komisijos nariai mano, kad šį kartą reikėtų tik įspėti redakciją dėl galimo Etikos kodekso straipsnių pažeidimų.

Nuspręsta:

1. Kadangi nebuvo kvorumo, sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

5. Svarstyta: V. Semeškos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Mano Druskininkai”

Pristatė L. Slušnys: Vilius Semeška prašo įvertinti 2014-04-10 laikraščio “Mano Druskininkai” publikaciją “Naujas herojus ar dar vienas tuščiagarbis?”. Teigiama, kad išspausdinta įžeidžianti, neetiška, garbę ir orumą žeminanti informacija.

Laikraščio “Mano Druskininkai” redakcijos atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė.

Publikacija yra vertintina kaip nuomonė, ji ir išspausdinta specialioje rubrikoje “Pozicija”. Komisija nuomonių nevertina, nebent ji būtų išreikšta neetiškai. Gydytojo A. Stoncelio nuomonė išreikšta su didele sarkazmo doze, tačiau ji neperžengia etiškos kritikos ribų. Posėdyje dalyvavusių Komisijos narių nuomone, Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. Kadangi nebuvo kvorumo, sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

6. Svarstyta: VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” atstovas advokatas Paulius Čelkis.

Pristatė L. Slušnys: VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” direktorė Karilė Levickaitė prašo įvertinti 2014-05-26 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Ligonio žinutės Lietuvos gyventojams skrieja naktimis”. Teigiama, kad naudojamas nevartotinas žargonas psichikos sveikatos sutrikimų turinčio asmens atžvilgiu, pažeisti konfidencialumo ir asmens duomenų apaugos principai.

P. Čelkis paaiškino, kad redakcija nesutinka su skunde išsakytais priekaištais dėl žodžių “psichikos ligonis” ir “kvailai šypsodamasis” vartojimo. Žodžiai nėra žargonas, sąvoka “psichikos ligonis” yra bendrinis žodis ir reiškia, kad žmogus pasižymi mąstymo ir elgsenos sutrikimais. Publikacijos tikslas buvo parodyti, kad policijos pareigūnai neturi teisinių instrumentų išspręsti visuomenės narių probolemos, susijusių su psichikos liga sergančio asmens veiksmais jų atžvilgiu. Advokato teigimu, asmuo nėra atpažįstamas, neminima nei gatvė, nei pašnekovų tikslesni duomenys. L. Slušnys paklausė, iš kur žurnalistas sužinojo, kad asmuo – psichikos ligonis. P. Čelkis atsakė, kad taip pasakė policijos pareigūnai. L. Slušnys atkreipė dėmesį, kad žinutėje skyrelyje “Bendraukime” yra nurodyta pavardė ir adresas. Advokatas paaaiškino, kad informaciją atsiuntė skaitytojas, kuris gavo tokią žinutę. Žmogus pats viešina savo duomenis, jis arba jo atstovai nesikreipė dėl privatumo pažeidimo.

Komisijos nuomone, publikacijoje iškelta opi problema, žodžiai “psichikos ligonis” ir “kvailai šypsodamasis” nėra vartojami įžeidžiame kontekste. Skiltyje “Bendraukime” išspausdinta žinutė, kurioje asmuo pats nurodė savo asmens duomenis. Posėdyje dalyvavusių Komisijos narių nuomone, Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. Kadangi nebuvo kvorumo, sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

7. Svarstyta: Kiti klausimai

7.1. A. Skučienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”

ir interneto portale lrytas.lt

Klausimas buvo svarstomas š.m. liepos 21 d. posėdyje. Iškilus neaiškumams dėl publikacijoje pateikiamos informacijos šaltinių, nuspręsta į artimiausią posėdį pakviesti žurnalistą A. Karaliūną.

A. Karaliūnas pranešė, kad atostogauja, todėl atvykti į posėdį negalės, nuspręsta, klausimo svarstymą dar kartą atidėti.

Pasibaigus darbotvarkės klausimų svarstymui L. Elkimavičius asociacijos vardu kreipėsi į pirmininką ir išsakė nuomonę dėl susirašinėjimo socialiniuose tinkluose. Jo manymu, nereikėtų leistis į beprasmes diskusijas apie Komisiją ir jos darbą, tuo labiau kalbėti apie vidinius Komisijos reikalus, nes geri norai paaiškinti vieną ar kitą situaciją virsta komentatorių pašaipų objektu. Gerbkime Komisijos reputaciją.  

 

 

2014-07-21 Nr. 14

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: I. Abramavičiūtė

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, L. Elkimavičius, M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė, T. Musteikis, L. Remeika,

A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. A. Aleksandravičiūtės skundas dėl LNK žinių laidos

reportažo ir publikacijos interneto portale 15min.lt

2. A. Niauronytės, V.F.Kiurė ir R. Brundzaitės skundas dėl

TV3 laidos “Prieš srovę”

3. A. Skučienės skundas dėl publikacijos dienraštyje

“Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

4. L. Kedienės skundas dėl dienraštyje “Lietuvos rytas” ir

interneto portale lrytas.lt

5. I. Puskunigienės skundas dėl publikacijos laikraštyje

“Draugas”

6. Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl

publikacijos interneto portale respublika.lt

1. Svarstyta: A. Aleksandravičiūtės skundas dėl LNK žinių laidos reportažo ir publikacijos interneto portale 15min.lt

Posėdyje dalyvavo LNK žurnalistė Justina Bezaraitė.

Pristatė I. Abramavičiūtė: Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos Metodinės tarybos narė mokytoja Audronė Aleksandravičiūtė prašo įvertinti 2014-03-03 LNK Žinių laidos reportažą apie Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos direktorę Aušrą Šikšnelienę. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, elementarus direktorės ir darbuotojų konfliktas dėl darbo tvarkos pažeidimo buvo pateiktas kaip muzikos mokyklos direktorės A. Šikšnelienės “apolitiškas” ir nepilietiškas elgesys. Teigiama, kad tema toliau plėtojama 2014-03-04 interneto portalo www.15min.lt publikacijoje, kurios pavadinimas neatitinka tikrovės “Už “Ąžuoliuko” auklėtinių dainą Ukrainos palaikymo akcijoje chormeisterius užplūdo direktorės Aušros Šikšnelienės rūstybė”.

J. Bezaraitė paaiškino, kad gavę skundą redakcijoje dar kartą peržiūrėjo reportažą ir mano, kad skundas nepagrįstas, nes pateikta objektyvi ir teisinga informacija, pateikta abiejų pusių nuomonė. A. Žilinskienė paklausė kaip kilo mintis rengti tokį reportažą? Žurnalistė atsakė, kad į televiziją kreipėsi pasiaiškinimus turėję rašyti ”Ažuoliuko” mokytojai.

Interneto portalo “15min.lt” redakcijos atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimo nepateikė.

Komisijos nuomone, tiek televizijos žinių laidos reportaže, tiek interneto portalo publikacijoje yra pateikta informacija apie įvykį, jis nėra nei ypatingai sureikšmintas, nei eskaluojamas. Nėra pagrindo teigti, kad muzikos mokyklos vadovė kuo nors kaltinama, tik analizuojama situacija. Žurnalistai savo nuomonės nereiškė, ir TV reportaže, ir portalo publikacijoje pateikti abiejų konfliktuojančių pusių pasisakymai. Publikacijos antraštė, atsižvelgus į jos turinį, yra logiška ir teisinga. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-03-03 LNK Žinių laidos reportaže apie Vilniaus “Ąžuoliuko” muzikos mokyklą ir 2014-03-04 interneto portalo www.15min.lt publikacijoje “Už “Ąžuoliuko” auklėtinių dainą Ukrainos palaikymo akcijoje chormeisterius užplūdo direktorės Aušros Šikšnelienės rūstybė” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: A. Niauronytės, V.F.Kiurė ir R. Brundzaitės skundas dėl TV3 laidos “Prieš srovę”

Pristatė I. Abramavičiūtė: Aira Niauronytė, Vilma Fiokla Kiurė ir Ramunė Brundzaitė prašo įvertinti 2014-02-27 TV3 laidos “Prieš srovę” reportažą apie valstybės simboliką ir jos menines interpretacijas. Teigiama, kad pasitelkiant montažo priemones reportaže buvo sąmoningai iškreipta tikrovė, pokalbiai sumontuoti klaidinančiai. Pareiškėjų nuomone, toks jų asmenybių viešas pateikimas žeidžia jų garbę ir orumą, klaidina žiūrovus ir visuomenę, atvirai šaipomasi iš žmogaus teisių, kompromituojamas feminizmas.

Televizijos TV3 atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė.

Komisija susipažino su pateikta medžiaga, peržiūrėjo laidos vaizdo įrašą. A. Žilinskienės, L. Elkimavičiaus nuomone, reportažas konstruojamas taip, kad yra sureikšminami dalykai, kurie visai nebuvo reikšmingi – paprastas performansas pateiktas vos ne kaip konstitucinę santvarką kviečiantis nuversti ir himną pakeisti įvykis. Daromi nekorektiški sugretinimai. Juk performansas - viso labo tik provokacinis menas ir jo nereikėtų vertinti rimtai. J. Mažylės, T. Musteikio nuomone, tai publicistinė, ne žinių laida, tokiose laidose yra meninio prado, gali būti pateikta ir žurnalisto pozicija. A. Žilinskienė vis dėlto mano, kad žurnalistas turėtų atskirti, kur tikrai yra problema, o kur tik antraeiliai dalykai. Jos nuomone, visada reikia siekti tikslumo, interpretuojant galima nueiti labai toli. Ji pasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso 3 str. galimo pažeidimo. M. Kontrimaitė pasiūlė balsuoti ir dėl 4 str. V. Žukienės nuomone, šiandien valstybės simboliai himnas ir vėliava dar neturi tokio tvirto statuso, kad iš jų būtų galima daryti performansus. Viskas yra labai jautru. Apie šį menininkių pasirodymą buvo daug diskutuota spaudoje. Gal laidos žurnalistė ir padarė klaidą sureikšmindama įvykį, tačiau Etikos pažeidimo nėra. Buvo pasiūlyta parengti laišką. Dauguma Komisijos narių suabejojo, ar reikia, nes jie neįžvelgė jokio Etikos kodekso pažeidimo – reportažas aštrus, gal ir per per daug dėmesio skirta šių menininkių pasirodymui, tačiau negalima teigti, kad reportažas parengtas nekorektiškai, ar iškraipant informaciją, leista pasisakyti visoms trims menininkėms. Publicistinėse laidose nedraudžiama žurnalistui turėti savo poziciją nagrinėjamu klausimu ir ją išsakyti.

Pasibaigus diskusijoms balsuota:

1. “Parengti laišką”. Už – 1, prieš – 7, susilaikė – 3.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 1 prieš – 8, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0 prieš – 9, susilaikė – 2.

Nuspręsta:

1. 2014-02-27 TV3 laidos “Prieš srovę” reportaže apie valstybės simboliką ir jos menines interpretacijas nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: A. Skučienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė, UAB “Lrytas” atstovas advokatas Paulius Čelkis.

Pristatė I. Abramavičiūtė: Audronė Skučienė prašo įvertinti 2014-03-29 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “N. Venckienę mirtinai įbaugino slapti įrašai”. Teigiama, kad pateikta šmeižikiška informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.

Publikacijos autoriaus A. Karaliūno ir dienraščio “Lietuvos rytas” vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo F. Telksnio atsiųstuose paaiškinimuose teigiama, kad publikacijoje A. Skučienei nėra metami jokie kaltinimai, galintys įžeisti jos garbę ir orumą, pati pareiškėja taip pat jų nenurodo. Publikacijoje pateikta teisinga informacija, kad jai ir N. Venckienei priklausydavo lemiamas žodis priimant sprendimus, remtasi patikimais šaltiniais. Kadangi straipsnio autorius negali pateikti pokalbių įrašų ar jų išklotinių, nes tai yra ikiteisminio tyrimo medžiaga, redakcija rekomenduoja Komisijai kreiptis į tyrimą kontroliuojančią Generalinę prokuratūrą ir gauti šią medžiagą. UAB “Lietuvos rytas” atstovė L. Vainauskienė taip pat paaiškino, kad A. Skučienė negali teigti, kad pateikta neteisinga informacija, nes pasiklausymo aparatūra buvo sumontuota N. Venckienės namuose, todėl ji negalėjo žinoti visų ten vykusių pokalbių. UAB “Lrytas” atstovo P. Čelkio nuomone, publikacijoje pateikta neutrali informacija A. Skučienės atžvilgiu, apie ją parašyta tiek, kiek parašyta, jos negalima susieti su kitais aprašomais įvykiais. I. Abramavičiūtė atkreipė dėmesį, kad publikacijoje pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga. Ji paklausė, ar žurnalistas turėjo leidimą ją paviešinti? Posėdyje dalyvavę advokatai į tai atsakyti negalėjo.

Komisijos nuomone, apie A. Skučienę pateikta minimali informacija, ji niekuo nekaltinama. Tačiau publikacijoje pateikiama faktinė medžiaga, bet nenurodyti šaltiniai. Komisijos nuomone, vis dėlto reikėtų, kad posėdyje dalyvautų pats žurnalistas, o ne advokatai, ir paaiškintų kuo remiantis pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga. Vienbalsiai nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą, svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu, į posėdį pakviesti žurnalistą A. Karaliūną.

Nuspręsta:

1. Iškilus neaiškumams dėl publikacijoje pateikiamos informacijos šaltinių, svarstymą pabaigti artimiausio posėdžio metu. Į posėdį pakviesti žurnalistą A. Karaliūną.

4. Svarstyta: L. Kedienės skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė I. Abramavičiūtė: Laimutė Kedienė prašo įvertinti 2014-03-31 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Policijos pareigūnai neigia, kad kad su A. Matoniu buvo susidorota”. Teigiama, kad pateikta ją ir jos šeimą šmeižianti informacija, pateikiant informaciją apie D. Kedį buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.

UAB “Lietuvos rytas” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad dienraštyje “Lietuvos rytas” tokia publikacija nebuvo spausdinta. UAB “Lrytas” paaiškinime teigiama, kad publikacijos autorius rėmėsi ikiteisminio tyrimo medžiaga, teisėsaugos institucijų surinkti įrodymai liudija, kad publikacijoje minimas žmogžudystes įvykdė D. Kedys, tačiau jam mirus negali būti priimtas atitinkamas teismo nuosprendis. Todėl, advokato teigimu, epitetas “žudikas” galėjo netyčia išsprūsti žurnalistui atsižvelgus į susiklosčiusią situaciją, kai viešoje erdvėje neabejojama dėl to, kad D. Kedys įvykdė minėtas nusikalstamas veikas. I. Abramavičiūtė, L. Elkimavičius abejoja ar žodis žudikas gali būti naudojamas kaip epitetas, žurnalistas turėtų tai suprasti. Komisijos nariai paklausė advokato, ar jis, kaip teisininkas, gali pasakyti, kad D. Kedį pavadinus žudiku nebuvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas. P. Čelkis atsakė, kad sunku pasakyti, bet šiuo atveju lyg ir būtų galima teigti, kad nepažeistas.

Pasibaigus diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. L. Remeika mano, kad žurnalistas tiesiog iš inercijos, per neapsižiūrėjimą D. Kedį pavadino žudiku, nes publikacija visai ne apie D. Kedį, apie jį tik užsiminta kalbant apie A. Matonio istoriją. Daugumos Komisijos narių nuomone, šiuo atveju tai galima įvertinti kaip klaidą, laiške redakcijai reikėtų priminti, kad publikacijos būtų rengiamos atidžiau. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-03-31 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Policijos pareigūnai neigia, kad kad su A. Matoniu buvo susidorota” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Laiške redakcijai atkreipti dėmesį, kad publikacijos būtų rengiamos atidžiau.

5. Svarstyta: I. Puskunigienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Draugas”

Pristatė I. Abramavičiūtė: Ilonija Puskunigienė prašo įvertinti 2014-03-28 laikraščio “Draugas” publikaciją “Pieno statytojai prabilo apie I. Puskunigienės elgesį”. Teigiama, kad pateikta neteisinga informacija, paskelbti asmens duomenys, skelbiama apie seniai padarytą nusikalstamą veiką.

UAB “Daugtaškis” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad publikacijoje pateikta informacija apie tai, kas įvyko, nėra šmeižto, stengtasi išklausyti visų nuomones. Redakcija stebisi, kad dėl šios negražios istorijos pareiškėja kaltina visus, tik ne save.

Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, publikacijos autorė pateikė informaciją, kurią suteikė nurodyti šaltiniai, savo nuomonės nereiškė. Komisija netyrė ar publikacijoje pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Vertinta tik tai, kaip žurnalistė atskleidė pasirinktą temą ir pateikė ją skaitytojams. Komisijos nuomone, publikacija parengta korektiškai, akivaizdu, kad buvo suteikta teisė kritikuojamai pusei pateikti savo nuomonę. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-03-28 laikraščio “Draugas” publikacijoje “Pieno statytojai prabilo apie I. Puskunigienės elgesį” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl publikacijos interneto portale respublika.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Respublikos leidiniai” direktorė Diana Veleckienė.

Pristatė I. Abramavičiūtė: Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis prašo įvertinti 2013-12-03 interneto portalo www.respublika.lt publikaciją “Mūsų europarlamentarai išprotėjo”. Teigiama, kad tyčia pateikiama melaginga, faktų neatitinkanti informacija.

D. Veleckienė paaiškino, kad publikacija buvo išspausdinta rubrikoje “Nuomonės” (“Bus išklausyta”), žurnalistė O. Strikulienė pareiškė savo nuomonę, kuri, direktorės teigimu, yra aštri, bet suformuota remiantis dokumentais, kurie vėliau buvo pakeisti (jau po publikacijos). O. Strikulienė vadovavosi pirminiu dokumentu, o tai, kad jis vėliau buvo pakeistas – jau ne žurnalistės probolema. D. Veleckienė pateikė dokumentą, kuriuo vadovaujantis buvo parengta publikacija.

Komisija nevertino, ar pateikta tikrovę atitinkanti informacija, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinta tik tai, ar žurnalistė tinkamai atliko savo pareigą rinkdama medžiagą ir informuodama skaitytojus. Komisijos nuomone, neabejotina, kad publikacija parengta vadovaujantis oficialiu dokumentu, ji aktuali visuomenei. Žurnalistė galėjo suklysti su nuorodomis į dokumento redakcijas, nes tekstas buvo koreguojamas ir keičiamas, tačiau to negalima vertinti kaip Etikos kodekso pažeidimo. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-12-03 interneto portalo www.respublika.lt publikacijoje “Mūsų europarlamentarai išprotėjo” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 

 

2014-07-14 Nr. 13

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: L. Elkimavičius

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas,

J. Mažylė, T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus raštas dėl “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai”

2. V. Jonikos skundas dėl publikacijos interneto portale

lrytas.lt

3. V. Guzovskio skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

4. J. Kaminsko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

5. L. ir N. Kariniauskų ir grupės asmenų skundas dėl

publikacijos laikraštyje “Gimtoji žemė”

6. V. Juškevičienės skundas dėl publikacijos laikraštyje

“Naujasis Gėlupis”

7. Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl

publikacijos laikraštyje“Druskininkų naujienos” ir

interneto portale alytausnaujienos.lt

8. Kiti klausimai – R. Komo skundas

1. Svarstyta: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus raštas dėl “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Patriotai”

Pristatė L. Elkimavičius: LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymą įvertinti 2014-01-28 “Lietuvos ryto” televizijos laidą “Patriotai”. Teigiama, kad pateikiant informaciją apie D.Vegelės ir I. Šutovos šeimą buvo padaryta psichologinė žala nepilnamečiams vaikams, laidoje viešai pateikti I. Šutovos asmens duomenys ir informacija apie jos sveikatą.

UAB “Lietuvos ryto” televizija pateiktame paaiškinime teigiama, kad siužeto tikslas buvo išsiaiškinti, ar valstybės socialinės tarnybos pajėgios apginti nepilnametį vaiką nuo motinos, kuri jau buvo sužalojusi kitą savo vaiką, potencialuas smurto. Redakcija sutinka, kad vaikų tapatybės – vieno tiesiogiai, kito – netiesiogiai, buvo atskleistos, tačiau vaikai - dar kūdikiai, tai koks realus neigiamas poveikis jiems galėjo būti padarytas? Apie galimą žalą jų motinai, kuri įvykdė sunkų nusikaltimą, TV nuomone, net kalbėti neverta. TV teigimu, šiuo atveju svarbiausia atsakyti į klausimą, kas svarbiau – vaiko teisė į gyevnimą, ar kažkokia menama žala nepilnamečiams, jiems dar esant kūdikiais.

Komisijos nuomone, reportažas aktualus visuomenei, įvykdytas neeilinis ir žiaurus nusikaltimas, todėl šiuo atveju motinos pavardę paminėti net buvo būtina - vieną savo vaiką žiauriai sužalojo, o kitą ruošiasi gimdyti. Ar ir jo nelaukia tokia pat lemtis? Komisijos nuomone, nėra pagrindo teigti, kad buvo padaryta žala nepilnamečiams vaikams. Atvirkščiai, iškelta opi problema, kad visa socialinės apsaugos sistema neveikia, net ir turint informacijos apie smurtaujančią motiną, valstybės institucijos nepajėgia apsaugoti nepilnamečių vaikų nuo jos smurto. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-01-28 “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Patriotai” pateikiant informaciją apie D.Vegelės ir I. Šutovos šeimą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: V. Jonikos skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” atstovas advokatas Paulius Čelkis.

Pristatė L. Elkimavičius: Vidmantas Jonika prašo įvertinti 2013-11-14 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Kovotojus su mafija finansuoja buvęs nusikaltėlis”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta iškraipyta ir nepilna informacija, primenama apie seniai buvusį teistumą tuo siekiant sumenkinti V. Jonikos dalykinę reputaciją, garbę ir orumą.

Publikacijos autoriaus Dovydo Pancerovo paaškinime teigiama, kad jis susidomėjo internetinio tinklalapio “Ekspertai.eu” veikla ir finansiniais rodikliais, nes 2013 m. pabaigoje prasidėjo didelė ir, specialistų nuomone, brangi jų reklaminė kampanija. Nors redakcija skelbiasi, kad dirba neatlygintinai, t.y. “už dyką”. Žurnalisto teigimu, net tik jam iškilo klausimas, kas finansuoja šią viešąją įstaigą. Portalo redaktorius A. Nakas į klausimą, kas suteikė 150 tūkst. Lt paramą neatsakė, tačiau žurnalistas išsiaiškino pats, kad parama gauta iš V. Jonikos labdaros fondo. Pasak D. Pancerovo, rašydams pie V. Joniką jis rėmėsi anksčiau publikuotais straipsniais ir kitų žurnalistų surinkta medžiaga.

P. Čelkis teigė, kad skunde daromi išvedžiojimai nėra pagrįsti, žurnalistas išdėstė faktus apie V. Jonikos praeitį, tačiau niekuo nekaltino. Advokato teigimu, publikacijos autorius kelia pagrįstas abejones dėl “Ekspertai.eu” finansavimo skaidrumo.

J. Mažylės nuomone, publikacija nekorektiška, nes primenama apie seniai padarytą nusikalstamą veiką, už kurią bausmė jau yra atlikta. Jos nuomone, reikėtų balsuoti dėl Etikos kodekso 45 str. galimo pažeidimo. Su kolegės nuomone nesutiko A. Žilinskienė teigdama, kad yra visuomenės interesas žinoti, kas finansuoja žiniasklaidos priemones. L. Remeika manymu, Etikos kodekso 45 str. gali būti taikomas tada, jeigu šiandieninė verslininko veikla nebūtų susijusi su buvusiu teistumu. Tačiau, akivaizdu, kad susijusi. Daugumos Komisijos narių nuomone, publikacija aktuali visuomenei, žurnalistas pagrįstai domėjosi, kas finansuoja interneto portalą “Ekspertai.eu”, ir pateikė informaciją apie verslininko V. Jonikos buvusią ir esamą veiklą.

Balsavimui pateiktas klausimas “Pažeistas Etikos kodekso 45 str.”. UŽ – 1, prieš – 4, susilaikė – 5. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Nuspręsta:

1. 2013-11-14 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Kovotojus su mafija finansuoja buvęs nusikaltėlis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: V. Guzovskio skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė L. Elkimavičius: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” teisininkas Valdemaras Guzovskis prašo įvertinti 2013-10-09 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Autobusėlis į lenkyną man kelia orgazmą”. Teigiama, kad publikacijos antraštė yra neetiška ir pažeidžianti dorovines normas, skatinanti neigiamą skaitytojų požiūrį į aprašomus žmones ir vietoves, pažeidžiamos nepilnamečių asmenų teisės. Dėl tos pačios publikacijos ir panašaus turinio skundą V. Guzovskis pateikė ir savo, kaip asmens, vardu.

Publikacijos autorės Audronės Urbonaitės atsiųstame paaiškinime teigiama, kad jos publikacija “Autobusėlis į lenkyną man kelia orgazmą” nėra straipsnis, nėra dokumentinis reportažas iš įvykio vietos, o literatūrinis kūrinys, kuriame išreikštas santykis su aplinka. Jis ir buvo išspausdintas beletristinėje svetainės lrytas.lt rubrikoje “Žvilgsnis”. Jos manymu, tiems, kurie publikacijoje įžvelgia diskriminaciją, nepakanka literatūros skaitymo įgūdžių.

Posėdyje dalyvavęs advokatas P. Čelkis prašė atsižvelgti į Etikos inspektoriaus sprendimą, kuriame teigiama, kad nebuvo pažeistas Visuomenės informavimo įstatymas.

A. Urbonaitė yra ne tik žurnalistė, bet ir rašytoja, Komisijos nuomone, neabejotina, jog publikacija – literatūrinis kūrinys, jam negali būti taikomi tokie patys reikalavimai, kokie yra taikomi žurnalistiniam informaciniam straipsniui, publikacija interneto svetainėje išspausdinta specialioje rubrikoje. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-10-09 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Autobusėlis į lenkyną man kelia orgazmą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: J. Kaminsko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė L. Elkimavičius: Juozas Kaminskas prašo įvertinti 2014-02-28 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Ukrainos tautininkai pribaigs šalį uosiniu kuolu”. Teigiama, kad publikacijoje paniekinamai atsiliepiama apie rusų tautybės asmenis.

Interneto portalo lrytas.lt redaktorius Liudas Dapkus paaiškinime teigia, kad žurnalistas A. Brazauskas yra radijo stoties “Laisvoji banga” darbuotojas, šis komentaras skambėjo radijo eteryje ir vėliau buvo publikuotas interneto svetainėje. Publikacijoje tai yra nurodyta.

Posėdyje dalyvavęs advokatas P. Čelkis taip pat prašė atkreipti dėmesį į tai, jog tai - radijo stoties “Laisvoji banga” kūrinys, taip pat paaiškino, kad naudojami žodžiai kacapas, maskoliai, negali būti traktuojami kaip įžeidžiantys ar žeminantys kalbant apie tautybę.

A. Žilinskienė atkreipė dėmesį, kad nors skunde publikacija yra įvardinta kaip interneto portalo lrytas.lt kūrinys, tačiau pirminis informacijos šaltinis yra radijo stotis “Laisvoji banga”. Ateityje, esant aiškiam pirminiam informacijos šaltiniui, jį ir reikėtų svarstyti ir kviesti į posėdį. Komisijos nariai tam pritarė. Diskutuojant apie pačią publikaciją, visiems buvo akivaizdu, jog tai yra komentaras, patalpintas specialioje rubrikoje. Komisijos nuomone, komentaras korektiškas, žodžiai “kacapas” ir “maskoliai” neturi savyje niekinančio ar įžeidžiančio atspalvio. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-02-28 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Ukrainos tautininkai pribaigs šalį uosiniu kuolu” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: L. ir N. Kariniauskų ir grupės asmenų skundas dėl publikacijos laikraštyje “Gimtoji žemė”

Posėdyje dalyvavo laikraščio “Gimtoji žemė” vyriausioji redaktorė Genovaitė Kazielienė.

Pristatė L. Elkimavičius: L. ir N. Kariniauskai ir grupė asmenų prašo įvertinti 2014-02-22 laikraščio “Gimtoji žemė” publikaciją “Užtverta gatvė įžiebė konfliktą”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti ir šališka informacija, be asmenų sutikimo pateikta privataus pobūdžio informacija, paviešinta privataus sklypo nuotrauka.

A. Žilinskienės nuomone, publikacija savotiška, pateiktas vienos pusės dokumentų kratinys, ji paklausė redaktorės, koks viešas interesas buvo rengti šią publikaciją? G. Kazielienė paaiškino, kad buvo viešas interesas rengti šią publikaciją, nes yra konfliktinė situacija, dalis sodų bendrijos “Dukstynėlė” narių negali privažiuoti prie savo sklypų, nes privatizuotas kelias. Redaktorės teigimu, ji pateikė dokumentus, kuriuos jai pateikė viena iš pusių, kita pusė taip pat pakalbinta, tačiau dokumentų jie nepateikė.

Komisija nevertino, ar pateikita informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinama tik tai, kaip žurnalistė išngarinėjo pasirinktą temą ir ją pateikė skaitytojams. Akivaizdu, kad žurnalistė stengėsi išsiaikinti problemą, cituojama daug dokumentų, problemos esmę pateikia sodų bendrijos pirmininkas, nes privatizuoto kelio problema jam, kaip pirmininkui, yra svarbi. Pateikta ir kitos pusės nuomonė. Komisijos nuomone, publikacija parengta nepažeidžiant profesinės etikos normų, žurnalistė savo nuomonės nereiškė, tiesiog aprašė susidariusią situaciją, nėra pagrindo teigti, kad publikacija šališka. Skunde teigiama, kad be leidimo paviešinta privati informacija – vardai, pavardės, sklypų dydžiai ir t.t., paviešinta privataus sklypo nuotrauka. Komisijos nuomone, visa informacija yra pateikta cituojant oficialius dokumentus, akivaizdu, kad sodybos nuotrauka daryta iš tolo, leidimą reikia gauti tik fotografuojant privačioje valdoje. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-02-22 laikraščio “Gimtoji žemė” publikacijoje “Užtverta gatvė įžiebė konfliktą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: V. Juškevičienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Naujasis Gėlupis”

Posėdyje dalyvavo laikraščio “Naujasis Gėlupis” žurnalistas Mantvydas Prekevičius.

Pristatė L. Elkimavičius: Virginija Juškevičienė prašo įvertinti 2014-03-12 laikraščio “Naujasis Gėlupis” publikaciją “Mirtį darbe dažniausiai sukelia net keli pažeidimai”. V. Juknevičienė teigia, kad pažeistas jos šeimos privatumas.

Publikacijos autorius M. Prekevičius paaiškino, kad pagrindinė publikacijos tema - neblaivūs darbuotojai ir dėl to darbe įvykę nelaimingi atsitikimai. Kaip pavyzdys pateikta istorija, įvykusi Prienų rajono lentpjūvėje. Diskusijoje kalbėjusi A. Žilinskienė mano, kad buvo viešas interesas publikuoti šį straipsnį, tačiau klausė, koks viešas interesas buvo skelbti žuvusio žmogaus vardą ir pavardę? M. Prekevičius atsakė, kad lentpjūvėje buvo keli nelaimingi atsitikimai, todėl tam, kad būtų aišku apie kurį kalbama, kad nebūtų kuriamos istorijos ir platinami gandai, buvo paskelbta žuvusiojo pavardė. R. Šimukauskaitė pastebėjo, kad yra rašoma apie konkretų žmogų, pateikiama, Darbo inspekcijos medžiaga, tačiau nepakalbinta žuvusiojo šeima ar darbdavys. M. Prekevičius atsakė, kad publikacijos tikslas buvo ne aprašyti konkrečią nelaimę, bet pateikti informaciją apie nelaimingus atsitikimus darbe, kodėl taip atsitinka, pateikti statistiką. Be to, žurnalisto teigimu, jis žinojęs, kad žuvusio R. Juškevičiaus žmona nekalbės su žurnalistais, todėl kalbinęs artimiausius giminaičius.

L. Remeikos, A. Matuso nuomone, publikacija parengta vadovaujantis gerais norais, pasirinkta tema aktuali, tačiau akivaizdu, kad žurnalistas nepatyręs, todėl ir padarė klaidą įvardindamas žuvusį darbininką. Dauguma Komisijos narių pritarė tokia pozicijai, pažeidimas nėra didelis ir pasiūlė Komisijos pastabas išsakyti laiške redakcijai, pateikiant nuorodą į Etikos kodeksą. A. Žilinskienė vis dėlto mano, kad reikėtų balsuoti dėl Etikos kodekso 41 str. galimo pažeidimo. Pirmiausia balsavimui pateiktas klausimas “Parengti laišką”, jeigu šis pasiūlymas nesurinktų balsų daugumos, balsuoti dėl 41 str. galimo pažeidimo. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 3. Balsavime nedalyvavo R. Šimukauskaitė.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti posėdžio pirmininką kreipimesi į laikraščio “Naujasis Gėlupis” redakciją išsakyti Komisijos pastabas dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 41 str. nuostatų laikymosi.

7. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje“Druskininkų naujienos” ir interneto portale alytausnaujienos.lt

Posėdyje dalyvavo laikraščio “Druskininkų naujienos” redaktorius Romas Sadauskas.

Pristatė L. Elkimavičius: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė prašo įvertinti 2014 m. kovo 28-balandžio 03 laikraščio “Druskininkų naujienos” publikaciją “Druskininkuose reabilituosis Krymo savigynos būrių nariai”. Publikacija buvo išspausdinta ir interneto portale www.alytausnaujienos.lt. Teigiama, kad skleidžiant žinomai netikrą informaciją yra keliama sumaištis visuomenėje ir vykdomas piliečių dezinformavimas.

R. Sadauskas paaiškino, kad publikacija buvo Balandžio 1-osios pokštas. Apie tai buvo parašyta vėlesniame numeryje. Ir internete buvo užrašas, jog tai balandžio 1-osios publikacija, iš interneto yra išimta. Redaktoriaus teigimu, kadangi Druskininkiuose labai jaučiamas pataikavmas Rusijai ir iš jos atvykstantiems turistams, atsirado toks papokštavimas Balandžio 1-osios proga.

Kadangi tai Balandžio 1-osios pokštas, ir, kaip įprasta, skaitytojai apie tai buvo informuoti vėlesniame numeryje, Komisija nusprendė nevertinti publikacijos turinio Žurnalistų ir eidėjų etikos kodekso požiūriu.

Nuspręsta:

1. Nevertinti 2014 m. kovo 28-balandžio 03 laikraščio “Druskininkų naujienos” publikacijos “Druskininkuose reabilituosis Krymo savigynos būrių nariai” Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes tai Balandžio 1-osios pokštas.

8. Svarstyta: Kiti klausimai

8.1. R. Komo skundas

 

Richardas Komas prašo įvertinti interneto portalų 15min.lt, balsas.lt, delfi.lt, dienraščio “Respublika” publikacijas, televizijos LNK žinių laidoje paskelbtą informaciją. Kadangi skunde keliami klausimai dėl Visuomenės informavimo įstatymo normų pažeidimo, Komisiją nusprendė skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Nuspręsta:

1. Kadangi skunde keliami klausimai dėl Visuomenės informavimo įstatymo normų pažeidimo, perduoti skundą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. 

 

 

2014-06-30 Nr. 12

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, L. Elkimavičius, V. Mačiulis, A. Matusas,

J. Mažylė, T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos skundas

dėl publikacijų laikraštyje “Tauragės žinios”

2. Tauragės rajono svaivaldybės mero skundas dėl

publikacijos laikraštyje “Tauragės žinios”

3. L. Plagienės skundas dėl publikacijos dienraštyje

“Lietuvos rytas”

4. L. Šilgalienės skundas dėl publikacijos laikraštyje

“Klaipėda”

5. VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” skundas dėl

publikacijos interneto portale lrytas.lt

6. Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl

publikacijos interneto portale respublika.lt

7. Kiti klausimai: A. Cibulskio prašymas dėl publikacijos

laikraštyje “Zarasų kraštas”, sambūrio “Patirtis” raštas

1. Svarstyta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijų laikraštyje “Tauragės žinios”

Pristatė L. Slušnys: Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus prašo įvertinti laikraščio “Tauragės žinios” publikacijas: “Tauragei gresia vienvaldystė” (2013-02-01), “Gauti palaiminimo - už valdiškus pinigus” (2013-03-01), “Dešimtims valdininkų keliamos algos” (2013-03-01), “Tauragės valdininkai – arčiausiai korupcijos” (2013-06-14), “Dirbti savivaldybės “baltuosiuose rūmuose” – tikras rojus” (2013-07-26), “Kam atiteks?” (2013-09-13), “Jiems gera gyventi” (2013-11-08), “Atsipūtė” (2013-11-15). Teigiama, kad publikacijos tendencingos, šališkos ir klaidinančios visuomenę, jomis siekiama sumenkinti savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos darbuotojų reputaciją.

VšĮ “Tauragės žinios” direktorės-redaktorės Ramunės Ramanauskienės atsiųstame paaiškinime teigiama, kad visi Tauragės rajono savivaldybės valdininkų reikalavimu pradėti tyrimai dėl laikraščio “Tauragės žinios” publikacijų yra nutraukti. Redaktorės nuomone, visi skundai yra tik gasdinimo ir persekiojimo būdas, siekis sužlugdyti valdininkus kritikuojančią žiniasklaidos priemonę. Paaiškina, kad publikacijose pateikta informacija yra teisinga, kritikuojamai pusei buvo suteikta atsakymo teisė. Pasak redaktorės, informaciją buvo būtina skelbti visuomenei, nes jos interesas yra aukščiau už asmeninius valstybės tarnautojų interesus.

Komisija neatlieka tyrimų ir nevertino, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinama tik tai, ar žurnalistai, rengę publikacijas, tinkamai atliko darbą rinkdami ir pateikdami skaitytojams informaciją. Taip pat Komisija publikacijas vertino visumoje, o ne iš konteksto ištrauktus atskirus teiginius, nes tik taip galima suprasti, kodėl atsirado vienoks ar kitoks savivaldybės darbo vertinimas ir kas jį pateikė. Komisijos nuomone, publikacijos parengtos pakankamai profesionaliai, publikacijos aktualios visuomenei, suteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei, informacija paremta faktais, kuriuos pateikia nurodyti šaltiniai. Savivaldybės skunde prašoma įvertinti įvairių publikacijų teiginius, tačiau jie plačiau nekomentuojami, tik abstrakčiai teigiama, kad publikacijose pateikta informacija šališka ir tendencinga, nenurodoma kaip jie (teiginiai), savivaldybės nuomone, pažeidžia Etikos kodeksą. Plačiau pakomentuota tik pretenzija dėl teiginių publikacijoje “Kam atiteks?” (2013-09-13). Tačiau redakcija pripažino savo klaidą, jog neteisingai nurodė, kam priklauso žemės sklypas Prezidento g.32, ir klaidą ištaisė publikacijoje “Gandais apipinta istorija sudomino tyrėjus”. Komisijos nuomone, klaida buvo ištaisyta tinkamai. Įvertinusi visą turimą medžiagą Komisija mano, kad publikacijose nebuvo peržengtos etiškos kritikos ribos. A. Žilinskienė atkreipė dėmesį į tai, kad, kaip ir anksčiau, kai buvo svarstomos “Lietuvos ryto” ir “Respublikos” publikacijos, viename skunde pateiktos pretenzijos dėl daugybės publikacijų. Jeigu jos būtų pripažintos pažeidusios Etikos kodeksą, laikraštį jau būtų galima svarstyti dėl priskyrimo neetiškos žiniasklaidos kategorijai. Ji siūlo apsispręsti dėl tokių skundų svarstymo tvarkos - gal išskaidyti ir svarstyti per kelis kartus ar pan. Tačiau diskusija šiuo klausimu toliau nevyko, buvo balsuojama dėl svarstomų publikacijų. Kadangi nei vienas Komisijos narys nepareiškė, jog kurioje nors publikacijoje yra pažeistas Etikos kodeksas, balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Tauragės žinios” publikacijose “Tauragei gresia vienvaldystė” (2013-02-01), “Gauti palaiminimo - už valdiškus pinigus” (2013-03-01), “Dešimtims valdininkų keliamos algos” (2013-03-01), “Tauragės valdininkai – arčiausiai korupcijos” (2013-06-14), “Dirbti savivaldybės “baltuosiuose rūmuose” – tikras rojus” (2013-07-26), “Kam atiteks?” (2013-09-13), “Jiems gera gyventi” (2013-11-08), “Atsipūtė” (2013-11-15) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: Tauragės rajono svaivaldybės mero skundas dėl publikacijos laikraštyje “Tauragės žinios”

Pristatė L. Slušnys: Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius ir grupė Savivaldybės tarybos narių prašo įvertinti 2014-01-24 laikraščio “Tauragės žinios” publikaciją “Valdiškų pinigų taškytojai”. Teigiama, kad pateikta tendencinga, šališka ir teisės aktais nepagrįsta informacija, menkinanti savivaldybės tarybos narių dalykinę reputaciją.

VšĮ “Tauragės žinios” direktorės-redaktorės atsiųstame paaiškinime teigiama, kad redakcija nesutinka su skunde išdėstytais teiginiais, kad straipsnis šališkas. Žurnalistė, rengusi publikaciją, stengėsi surinkti kaip įmanoma daugiau informacijos, susijusios su rašoma tema, t.y., kaip buvo panaudotos kanceliarinėms išlaidoms skirtos lėšos. Redaktorės teigimu, publikacija parengta laikantis VIĮ, o šis ir kiti skundai yra tik valdininkų noras sužlugdyti valdininkus kritikuojančią žiniasklaidos priemonę.

Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, žurnalistė bandė išsiaiškinti, kaip savivaldybės tarybos nariai panaudoja kanceliarinėms išlaidoms skirtus pinigus. Publikacijoje neteigiama, kad tarybos nariai nusižengia įstatymui, norėta tik išsiaiškinti, kur kiekvieną mėnesį išleidžiami pinigai. Visuomenė turi teisę žinoti, o žurnalisto pareiga išsiaiškinti ir informuoti. Komisijos nuomone, publikacija parengta neperžengiant etiškos kritikos ribų, žurnalistė savo nuomonės nereiškė, remtasi oficialia informacija, pateiktos tarybos narių nuomonės. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-01-24 laikraščio “Tauragės žinios” publikacijoje “Valdiškų pinigų taškytojai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: L. Plagienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”

Posėdyje dalyvavo L. Plagienė, dienraščio “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja L. Vainauskienė.

Pristatė L Slušnys: Laima Plagienė prašo įvertinti 2013-04-06 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Vaikų žagintojo drąsa išgaravo teisme”, 2013-07-07 interneto portalo www.alfa.lt publikaciją “Apeliacinis teismas pasigailėjo serijinio žagintojo”, 2013-07-11 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “Nepilnametes žaginusiam Elvinui Plagai skirta mažesnė bausmė”. Teigiama, kad pateikta neteisinga ir netiksli informacija, pakelbta informacija apie jos privatų gyvenimą, nors ji nėra viešas asmuo.

L. Plagienė dar kartą pakartojo skunde išdėstytus teiginius, kad, jos nuomone, publikacijose pateikiama neteisinga ir netiksli informacija, kad jos sūnaus negalima vadinti žagintoju, nes jis yra nuteistas pagal kitą Baudžiamojo kodekso straipsnį. L. Plagienė mano, kad buvo pažeisti Etikos kodekso 3 ir 36 straipsniai, žurnalistas neturėjo teisės skelbti informacijos apie jos privatų gyvenimą, t.y. kad ji išsituokusi, nes ši informacija buvo slepiama nuo giminių. Tačiau labiausiai ji norėtų, kad publikacijų neliktų internete, nes tai traumuoja jos jaunesnįjį sūnų, jis yra smerkiamas dėl brolio klaidų.

Posėdyje dalyvavusi dienraščio “Lietuvos rytas” atstovė L. Vainauskienė dar kartą išdėstė anksčiau pateiktuose rašytiniuose laikraščio vyr. redaktoriaus pavaduotojo ir žurnalisto paaiškinimuose išsakytus teiginius. Dienraščio “Lietuvos rytas” korespondento Arūno Karaliūno ir vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo Felikso Telksnio atsiųstuose paaiškinimuose teigiama, kad E. Plaga buvo nuteistas už prievartavimą. A. Karaliūno teigimu, pateikti visiškai tikslios informacijos nebuvo galimybių, nes byla buvo nagrinėjama ne viešuose posėdžiuose. Redakcijos nuomone, informacija apie E. Plagos tėvų šeimyninį statusą yra vieša informacija, skelbiama viešuose registruose, o rašant tokia tema natūraliai kyla klausimas, kokioje šeimoje augo nusikaltimą padaręs jaunuolis.

UAB “Alfa Media” paaiškinime teigiama, kad nei pareiškėja, nei jos nepilnametis sūnus publikacijoje nėra minimi, tik skelbiama informacija apie Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą. Teigiama, kad “Alfa media” negali pakomentuoti skundo dalies, kurioje nurodoma, kad straipsnyje skelbiama netiksli informacija, nes nėra nurodyta, kokia konkrečiai informacija yra netiksli.

Interneto portalo www.balsas.lt redakcijos atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė.

Komisijos nuomone, publikacijos aktualios visuomenei, parengtos laikantis Etikos kodekso reikalavimų. Galbūt E. Plaga neturėjo būti vadinamas žagintoju, bet tai tik niuansas, kuris esmės nekeičia. Informacija apie E. Plagienės šeimyninį statusą taip pat galėjo būti viešinama, nes tai nėra privati informacija. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Komisija nusprendė laiške redakcijoms pasiūlyti atsižvelgti į L. Plagienės susirūpinimą dėl informacijos poveikio jos kito nepilnamečio sūnaus gerovei, ir, jeigu įmanoma, padaryti, kad šeima nebūtų atpažįstama interneto svetainėse patalpintose publikacijose. Tuo labiau, kad tai jau sena istorija ir šiuo metu pateikiama informacija yra mažiau aktuali.

Nuspręsta:

1. 2013-04-06 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Vaikų žagintojo drąsa išgaravo teisme”, 2013-07-07 interneto portalo www.alfa.lt publikacijoje “Apeliacinis teismas pasigailėjo serijinio žagintojo”, 2013-07-11, interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “Nepilnametes žaginusiam Elvinui Plagai skirta mažesnė bausmė” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: L. Šilgalienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Klaipėda”

Pristatė L. Slušnys: Lina Šilgalienė prašo įvertinti 2014-02-18 laikraščio “Klaipėda” publikaciją “Aukų rinkėjus lydi įtarimai”. Teigiama, kad publikacija yra šmeižiančio pobūdžio, išklausyta tik viena pusė, pateikta informacija apie L. Šilgalienės privatų gyvenimą.

Dienraščio “Klaipėda” vyriausiojo redaktoriaus Sauliaus Pociaus atsiųstame paaiškinime teigiama, kad publikacijoje nėra informacijos, kuri galėtų įžeisti L. Šilgalienės garbę ir orumą, net neminima jos pavardė. Teigiama, kad nuotrauka padaryta viešoje vietoje, ją pateikė pilietiška klaipėdietė, įtarusi, jog labdara renkama neteisėtai.

Komisijos nuomone, publikacijos tema aktuali visuomenei, L. Šilgalienės neturi pagrindo skųstis, kad buvo askleisti jos asmens duomenys, nes jos pavardė publikacijoje neminima, ji nėra atpažįstama, kritika yra išsakoma A. Zagorskio įmonės atžvilgiu, publikacijoje pateikta kritikuojamos pusės, t.y. A. Zagorskio, nuomonė. Akivaizdu, kad nuotrauka, iliustruojanti publikaciją, daryta viešoje vietoje, todėl, Komisijos manymu, redakcija nenusižengė profesinės etikos normoms ją išspausdindama. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-02-18 laikraščio “Klaipėda” publikacijoje “Aukų rinkėjus lydi įtarimai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” l.e.p. direktorė Virginija Klimukienė prašo įvertinti 2014-02-21 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Pakistanas šizofrenikui skyrė mirties nuosprendį”. Teigiama, kad publikacijoje vartojamas įžeidus ir nevartotinas žargonas psichikos sveikatos sutrikimų turinčio konkretaus asmens atžvilgiu, pažeidžiami asmens duomenų apsaugos principai.

A. Bajorienė paaiškino, kad publikacija buvo išspausdinta dienraštyje “Lietuvos rytas”, publikacija parengta britų žiniasklaidos pranešimų pagrindu dėl viso pasaulio bendruomenę sukrėtusios žinios, kad mirties bausme nuteistas psichikos liga sergantis žmogus. Advokatė teigė, kad sąvokos “šizofrenikas”, “psichikos ligonis” negali būti vertinamos kaip žargonas, jos yra vartojamos lietuvių kalboje ir savyje neturi neigiamo krūvio. Advokatės teigimu, apie tai, kad pažeistas duomenų apsaugos principas ir kalbos negali būti, nes publikacijoje pažymėta, kad į visuomenę kreipėsi nuteistojo šeima, siekdama atkreipti žmogaus teisių gynėjų dėmesį į psichikos liga sergančio žmogaus nuteisimą mirties bausme.

Daugumos Komisijos narių nuomone, publikacija parengta nepažeidžiant Etikos kodekso normų, sąvokos “šizofrenikas”, “psichikos ligonis” negali būti traktuojamos kaip žargonas, “šizofrenikas” ir “psichikos ligonis” lietuvių kalboje yra naudojami žodžiai, šioje publikacijoje jie nėra pateikiami įžeidžiame kontekste. Akivaizdu, kad ligonio šeima norėjo, kad apie įvykį sužinotų visuomenė, galima teigti, kad publikacijoje ginamos ligonio teisės. Komisijos nuomone, šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeisti konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos principai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Nors nuspręsta, kad profesinė etika nebuvo pažeista, Komisija atkreipia redakcijos dėmesį į tai, kad rašant apie ligas ir ligonius reikėtų labai atsargiai rinkti frazes ir apibūdinimus, suprasti, kad visuomenė labai jautriai reaguoja į tokiose publikacijose padarytą net menkiausią netikslumą ar šiurkštesnį išsireiškimą.

Nuspręsta:

1. 2014-02-21 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Pakistanas šizofrenikui skyrė mirties nuosprendį” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl publikacijos interneto portale respublika.lt

Pristatė L. Slušnys: Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Rudomanskis prašo įvertinti 2013-12-03 interneto portalo www.respublika.lt publikaciją “Mūsų europarlamentarai išprotėjo”. Teigiama, kad tyčia pateikiama melaginga, faktų neatitinkanti informacija.

UAB “Respublikos” leidiniai” kreipėsi į Komisiją su prašymu atidėti klausimo svarstymą, nes atostogauja ir direktorė ir vyriausiasis redaktorius. Komisija nusprendė atsižvelgti į prašymą ir atidėti klausimo svartymą iki UAB “Respublikos leidiniai” pageidaujamo laikotarpio – liepos pabaigai.

Nuspręsta:

1. UAB “Respublikos” leidiniai prašymu, atidėti klausimo svarstymą iki pasibaigs atsakingų asmenų atostogos, t.y. liepos pabaigos.

7. Svarstyta: Kiti klausimai

7.1. A. Cibulskio prašymas dėl publikacijos laikraštyje “Zarasų kraštas”

Algimantas Cibulskis prašo įvertinti laikraštyje “Zarasų kraštas” ir interneto portale www.zarasai.lt išspausdintos Algimanto Cibulskio publikacijos “Valdžią paimti yra maža, reikia sugebėti dirbti” teiginius.
Keista situacija, nes publikacijos autorius prašo įvertinti jo publikaciją, dėl kurios nėra gauta jokio skundo. Akiavizdu, kad autorius nori gauti savo publikacijos turinio ekspertinį įvertinimą. Kadangi Komisija tokių paslaugų neteikia, todėl nuspręsta atmesti A. Cibulskio prašymą.

Nuspręsta:

1. Atmesti A. Cibulskio prašymą, nes Komisija neatlieka publikacijų ekspertizių.

7.2. Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo raštas

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas persiuntė sambūrio “Patirtis” laišką “Dėl kalinių socialinės integracijos į moralios visuomenės gyvenimą”. Jame teigiama, kad “socialinė nuteistųjų integracija į įprastinį pilietinės visuomenės gyvenimą neturėtų virsti reklaminių šou ar viešų konkursų renginių kasdienybe”. Ji turi būti pakankamai subtili ir santūri, orientuota į edukacinio darbo veiklą.

Komisijos nuomone, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse yra apibrėžta žiniasklaidos atsakomybė už netinkamo turinio publikacijas ir laidas. Todėl Komisijos atsakyme Vyrausybės kanclerio pavaduotojui ir sambūriui “Patirtis” galima tik pabrėžti, kad Komisija dirba ir dirbs savo kompetencijos ribose, t.y. vertina viešąją informaciją Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų požiūriu.

 

 

2014-06-09 Nr. 11

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. V. Karabino skundas dėl publikacijos laikraštyje

“Naujas rytas”

2. ŽEIT prašymas įvertinti interneto portalų delfi.lt ir

15min.lt publikacijas

3. K. Žalnieriūnaitės skundas dėl publikacijos interneto

portale 15min.lt

4. UAB “Kūrybos sodas” skundas dėl publikacijos

interneto portale lrytas.lt

5. VšĮ “Ekspertai.eu” skundas dėl publikacijos interneto

portale lrytas.lt

6. Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

1. Svarstyta: V. Karabino skundas dėl publikacijos laikraštyje “Naujas rytas”

Pristatė L. Slušnys: Vidmantas Karabinas prašo įvertinti 2013-11-23 laikraščio “Naujas rytas” publikaciją “Partijos šulas “prišiko” ir paliko?”. Teigiama, kad pateikta subjektyvi ir tiesos neatitinkant informacija, formuojamas neigiamas V. Karabino, kaip politiko, įvaizdis, antraštė vulgari ir nekorektiška.

UAB “Naujas rytas” redaktorius Linas Garbenis paaiškinime teigia, kad V. Karabino skunde išdėstyti kaltinimai yra nepagrįsti ir prašo skundo atmesti. Teigiama kad V. Karabinas yra viešas asmuo, todėl yra pateisinama kritiškesnė nuomonė apie jį, jo kritikos ribos yra platesnės. Redaktorius pateikia žodžio “šikti” aiškinimą pagal lietuviškų terminų žodyną. Jo teigimu, prie žodžio nėra nuorodos, jog tai - nevartotinas žodis. Atvirkščiai, žodyne aiškinama, kad frazeologizmas, žodžių junginys “apšikęs paliko” reiškia, jog “pradėjęs nebaigė”. Jo manymu, pavadinimas yra taiklus publikacijos esmės apibūdinimas.

Komisija netiria, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija vertino tik tai, kaip žurnalistas pateikė surinktą informaciją. Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, tačiau stilius, kuriuo ji parašyta, nėra žurnalisto profesionalumo pavyzdys ir yra taisytinas. Nors žodžių junginys “prišiko ir paliko” gali būti naudojamas situacijai “pradėti ir nebaigti” apibūdinti, tačiau tai grubus ir daugiau šnekamojoje kalboje naudotinas išsireiškimas, todėl naudoti jį antraštėje nėra labai geras pasirinkimas. Vienbalsiai nuspręsta, kad nėra pagrindo teigti jog buvo pažeistos Etikos kodekso normos, tačiau laiške redakcijai išsakyti Komisijos nuomonę dėl rašymo stiliaus ir antraštės.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl netinkmo publikacijos stiliaus ir antraštės.

2. Svarstyta: ŽEIT prašymas įvertinti interneto portalų delfi.lt ir 15min.lt publikacijas

Posėdyje dalyvavo UAB DELFI redaktorės pavaduotojas Kęstutis Cemnolonskis ir advokatai, UAB “15 min” redaktoriaus pavaduotojas Raimundas Celencevičius.

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba praneša, kad pagal bendradarbiavimo susitarimą su LR Ryšių reguliavmo tarnyba, buvo gauti anoniminis ir pareiškėjos O. Važnevičienės pranešimai dėl publikacijų interneto portaluose www.delfi.lt ir www.15min.lt “A. Ramanauskas apie O. Gazmanovo gerbėjus Lietuvoje: benamiai šunys galėtų ant jų snukių žymėti teritoriją” (DELFI, 2013-12-13), “Algis Ramanauskas: “Visi, kas eis į russonacionalistinio minedo koncertą, turi būti pakabinti žemyn galva” (15min.lt, 2013-12-13). ŽEIT publikacijų turinį įvertino savo kompetencijos ribose, Komisijos prašo įvertinti viešosios informacijos rengėjų (skleidėjų) veiksmus platinant minėtas publikacijas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

K. Cemnolonskis išsakė UAB DELFI nuomonę svarstomu klausimu. Jo teigimu, DELFI buvo paskelbęs Seimo narės R. Juknevičienės pasisakymą apie O. Gazmanovą, ji viešai pareikalavo neįleisti O. Gazmanovo į Lietuvą ir paskelbti jį persona non grata Lietuvoje. R. Juknevičienės kreipimasis sulaukė dėmesio ir socialiniuose tinkluose. A. Ramanauskas savo Facebook paskyroje irgi pasisakė šiuo klausimu. Kadangi ir jo komentaras susilaukė didžiulio dėmesio, DELFI nusprendė jo nuomonę pateikti savo portale. Redakcija teigia, kad A. Ramanausko nuomonė yra griežta, išsakyta su jam būdingu įkarščiu ir gali būti skirtingai suprasta ir priimta, tačiau nėra neapykantos kurstymo. Teigiama, kad A. Ramanausko nuomonės paskelbimas yra pateisinamas, nes buvo siekiama teisingai ir visapusiškai informuoti skaitytojus bei užtikrinti saviraiškos laisvę. Redakcijos teigimu, dėl šios nuomonės publikavimo UAB “Delfi” negali būti taikoma redakcinė atsakomybė, nes yra nurodytas pirminis informacijos šaltinis. V. Žukienė paklausė, kas įmonėje sprendžia, kokias publikacijas dėti? K. Cemnolonskis atsakė, kad redakcija, šiuo atveju - ir pramogų skilties redaktorius. Tada V. Žukienė paklausė, kur yra riba, ką galima cituoti ir ko ne? Tuo pačiu L. Elkimavičius paklausė, kodėl būtent A. Ramanausko nuomonė pateikta? Nes, jo manymu, A. Ramanauskas nėra nei žurnalistas, nei politinis veikėjas. K. Cemnolonskis atsakė, kad A. Ramanauskas yra žinomas žmogus, priklauso politinei partijai, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, be to, jo tekstas buvo daug kartų perskaitytas. V. Mačiulis retoriškai klausė, kodėl citavimui reikia pasirinkti bjaurius tekstus? Tai, kad privačioje socialinio tinklo paskyroje išsakytą nuomonę perskaitė daug žmonių ir paspaudė “patinka” dar nereiškia, kad citata turi būti platinama visai Lietuvai. Reikia atsirinkti ką spausdinti. V. Žukienė ir kiti Komisijos nariai pritarė V. Mačiuliui, kad redakcija turėtų atsakingiau vertinti savo informacijos šaltinius ir citavimui pairenkamas nuomones, nes negalima menkinti žmonių, kurių skonis kitoks nei pvz. A. Ramanausko. K. Cemnolonskis atsakė, kad portalas DELFI nieko nevertino ir nemenkino, tik paskelbė, kad yra ir tokia nuomonė.

Komisijai buvo pateiktas A. Ramanausko paaiškinimas, kuriame teigiama, kad jis viešai išreiškė savo nuomonę ir poziciją apie O. Gazmanovą, jo kūrybą ir gerbėjus. Jo įsitikinimu, O. Gazmanovas yra rusiškojo šovinizmo, karinės agresijos trubadūras ir tai jam, A. Ramanauskui, įdėmiai sekančiam Rusijos visuomenės raidą, yra seniai aišku. Savo Facebook paskyroje jis nekvietė susidoroti su asmenimis, eisiančiais į O. Gazmanovo koncertą, o išreiškė savo poziciją politinės-socialinės satyros ir literatūrinės hiperbolės priemonėmis.

R. Celencevičius pateikė UAB “15 min.” paaiškinimą. Jame primenama, kad O. Gazmanovas per Rusijos Konstitucijos 20-mečio minėjimą atliko Sovietų Sąjungą šlovinančią dainą, kurią LR užsienio reikalų ministerija pavadino kurstančia nesantaiką, ja pasipiktino ir Latvijos ambasada. Tokiame kontekste A. Ramanauskas išsakė savo nuomonę, ji buvo išprovokuota kilusio politinio skandalo ir yra protesto forma. R. Celencevičius teigė, kad interneto portale 15min.lt buvo atspindėtos visos šiame skandale pareikštos nuomonės, buvo pateikta ir O. Gazmanovo nuomonė. Jis informavo, kad Generalinė prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A. Ramanausko nuomonės paskelbimo. R. Celencevičius pacitavo prokuroro žodžius “/…/Šis A. Ramanausko nepritarimas ir šis nepritarimo pareiškimas savaime nėra neapykantos kurstymas, nes žodžio laisvė apima ir galimybę nepritarti tam tikriems vykstantiems procesams bei galimybę tai išreikšti protestu.”

A. Ramanauskas, kaip pilietis, turi teisę išsakyti savo nuomonę visais gyvenimo klausimais. Komisijos nuomone, pasisakymas apie O. Gazmanovo koncertą ir dainininko gerbėjus gali būti laikoma tam tikra protesto forma. Bet ar tokią (grubią, nerenkant žodžių) asmeninėje paskyroje socialiniame tinkle išsakytą nuomonę turėtų platinti didžiausi naujienų portalai – abejotina. Nors tekstas ir būtų surinkęs daug peržiūrų. Komisijos nuomone, išplatintas A. Ramanausko pasisakymas galėjo įžeisti tam tikrą visuomenės dalį ir neabejotina, kad turėjo atvirkštinį poveikį, iššaukė pyktį ir priešiškumą. Redakcijos turėtų atsakingiau įvertinti citavimui pasirenkamus tekstus ir autorius. Komisijos nariai išsakė savo pastabas dėl cituojamo teksto, tačiau nesiūlė svarstyti redakcijų elgesio Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, buvo pasiūlyta parengti laišką redakcijoms. Už – 9, prieš – 1, susilaikė – 2. Balsavime nedalyvavo A. Žilinskienė.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką UAB DELFI ir UAB “15 min”, kuriame išsakyti Komisijos pastabas dėl atsakingesnio požiūrio į citavimui pasirenkamus tekstus ir autorius.

3. Svarstyta: K. Žalnieriūnaitės skundas dėl publikacijos interneto portale 15min.lt

Pristatė L. Slušnys: Kristina Žalnieriūnaitė prašo įvertinti 2014-01-15 interneto portalo www.15min.lt publikaciją “Kalėdų naktį Vilniuje pasmaugtos vėrimo meistrės nužudymu įtariamas baro administratorius veržiasi į laisvę”. Teigiama, kad, pažeidžiant profesinės etikos kodekso reikalavimus, buvo paskelbti duomenys, leidžiantys identifikuoti nusikaltimo padarymu įtariamą asmenį.

UAB “15 min” korespondento Sauliaus Chadasevičiaus atsiųstame paaiškinime teigiama, kad apie K. Jakelevičiaus teismo procesą 15min.lt paskelbė pirmiausia dėl to, kad Vilniuje buvo nužudyta jauna moteris, tačiau policija apie tai nebuvo paskelbusi jokios oficialios informacijos. Redakcija mano, kad tyčinis gyvybės atėmimas yra vienas sunkiausių nusikaltimų, visuomenė turi žinoti apie tai ir apie teisėsaugos pastangas tokį nusikaltimą išaiškinant. Teigiama, kad K. Jakelevičiaus sulaikymas ir suėmimas buvo oficialaus tyrimo dalis, informacija apie tai, kad bus nagrinėjamas K. Jakelevičiaus skundas dėl jo suėmimo, teisme buvo skelbiama viešai. S. Chadasevičius teigia, kad įtariamojo tapatybės atskleidimas nebuvo savitikslis, o pagrįstas viešuoju interesu. Posėdyje dalyvavęs UAB “15 min” redaktoriaus pavaduotojas Raimundas Celencevičius paaiškino, kad publikacijoje buvo paskelbta tik tai, kas buvo viešai žinoma (įtariamojo pavardė), redakcija vadovavosi viešuoju interesu, visuomenė turi žinoti, kas vyksta, kad būtų iš vengta daugiau nelaimių. I. Abramavičiūtė paklausė, iš kur redakcija sužinojo apie nusikaltimą, jeigu apie jį nebuvo jokios viešos informacijos policijos suvestinėse. R. Celencevičius atsakė, kad apie tai daugiau žino žurnalistas, tačiau ir jis informacijos šaltinio neatskleistų. A. Belickas paklausė ar redakcija nemano, jog buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas. R. Celencevičius atsakė, kad čia reikėtų kalbėti tik apie įtariamojo asmens duomenų atskleidimą, o ne apie nekaltumo prezumpcijos pažeidimą. Jeigu įtarimai nepasitvirtins, redakcija pasielgs taip kaip įpareigoja Etikos kodeksas – apie tai paskelbs. V. Mačiulis klausė, ar būtų labai nukentėjusi publikacijos kokybė, jeigu būtų paskelbti tik įtariamojo inicialai. R. Celencevičius atsakė, kad gal ir nelabai, tačiau redakcija vadovavosi viešuoju interesu.

J. Mažylės, V. Žukienės nuomone, viešasis interesas yra tai, kad buvo bandoma nuslėpti nusikaltimą, tačiau pavardė nėra viešasis interesas. I. Abramavičiūtės nuomone, šiuo atveju reikėtų spręsti, ar buvo viešas interesas skelbti įtariamojo padarius nusikaltimą pavardę, ar Etikos kodekso 40 str. išlyga yra taikoma tinkamai. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 str. numato, jog draudžiama skelbti įtariamojo padarius nusikalstamą veiką asmens duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti įtariamojo tapatybę. Toks reikalavimas yra grindžiamas tuo, jog įtarimai, nors ir yra pareikšti konkrečiam asmeniui, dar nereiškia, jog asmuo bus teismo pripažintas kaltu dėl konkrečios nusikalstamos veikos padarymo. Todėl, Komisijos nuomone, labai svarbu laikytis šios nuostatos reikalavimo. Nagrinėjamoje publikacijoje sunku įžvelgti poreikį paskelbti konkretaus asmens vardą, pavardę ir darbovietę. Nors R. Celencevičius paaiškino priežastis, kodėl nagrinėjamu atveju reikėjo paskelbti įtariamojo vardą ir pavardę (padarytas sunkus nusikaltimas – tyčinė žmogžudystė, nusikaltimą buvo bandoma nuslėpti), tačiau Komisijos narių vertinimu, nurodytos priežastys nėra pakankamos. Dar daugiau, apie nusikaltimo padarymą nebuvo paskelbta policijos suvestinėse, tačiau apie tai publikacijoje nebuvo užsiminta, t.y. iš publikacijos skaitytojui neaišku, kokios priežastys nulėmė įtariamojo asmens vardo, pavardės ir darbovietės faktų paviešinimo poreikį.

Pasibaigus diskusijoms ir įvertinus turimą informaciją, nebuvo siūloma svarstyti publikacijos dėl konkrečių Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo. Daugumos Komisijos narių nuomone, reikėtų atkreipti redakcijos dėmesį į tai, kad pats galimo nusikaltimo padarymo faktas, nors ir sunkaus nusikaltimo - savaime nėra pakankama priežastis paviešinti įtariamojo asmens vardą ir pavardę. Tokiam paviešinimui yra reikalingos reikšmingos, išskirtinės aplinkybės, apie kurias kalba Etikos kodekso 40 str. 2 dalis. Už – 8, prieš – 4, susilaikė – 1.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką laiške atkreipti redakcijos dėmesį į tai, kad pats galimo nusikaltimo padarymo faktas, nors ir sunkaus nusikaltimo, savaime nėra pakankama priežastis paviešinti įtariamojo asmens vardą ir pavardę. Tokiam paviešinimui yra reikalingos reikšmingos, išskirtinės aplinkybės, apie kurias kalba Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 str. 2 d.

4. Svarstyta: UAB “Kūrybos sodas” skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Posėdyje dalyvavo žurnalistas Nerijus Povilaitis ir UAB “Lrytas” advokatė Asta Bajorienė.

Pristatė L. Slušnys: UAB “Kūrybos sodas” (buv. UAB “Elitaz”) advokatė Eglė Krikščiūnienė prašo įvertinti 2013-10-31 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “S. Jasevičiūtė dėl “Skaivos lietinio” kreipėsi į teismą”. Teigiama, kad apie bendrovę “Elitaz” pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti.

N. Povilaitis paaiškino, kad rengdamas publikaciją apie civilinę bylą, jis kalbėjosi tiek su S. Jasevičiūte, tiek su UAB “Vičiūnų restoranų” grupės atstovais. Visi, aiškindami ginčo detales, minėjo bei skirtingai interpretavo susitarimo su agentūra “Elitaz” detales. Žurnalisto teigimu, publikacijoje buvo pateikta abiejų pusių nuomonė. Su agentūra “Elitaz” susisiekta nebuvo, nes ji tuo metu nebuvo proceso dalyvis. Pasirodžius publikacijai, žurnalisto teigimu, jis iš subdomeno elitaz.lt gavo pranešimą, kuriame buvo išdėstyta “Elitaz” pozicija dėl ginčo. Žurnalistas pažymėjo, kad agentūra “Elitaz” nesikreipė dėl atsakomosios nuomonės ar paneigimo, tačiau jo iniciatyva agentūros “Elitaz” nuomonė buvo atspindėta kitoje publikacijoje “Skaivos lietinių” kaina – 40 tūkstančių litų.” Pasak jo, su agentūra buvo suderinta, kad atskiro komentaro nebus, kad reikėtų vadovautis anksčiau išplatintu pranešimu spaudai.

Komisija nevertino, ar pateikti faktai atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinta tik tai, kaip žurnalistas išnagrinėjo temą ir pateikė skaitytojams turimą informaciją. Komisijos nuomone, publikacija parengta profesionaliai, žunalistas savo nuomonės nereiškė, apie ginčą kalbėjo S. Jasevičiūtė, “Vičiūnų restoranų” grupės atstovė. Komisija mano, kad išspausdinant publikaciją “Skaivos lietinių” kaina – 40 tūkstančių litų” buvo tinkamai pateikta agentūros “Elitaz” nuomonė.

Įvertinusi visą turimą informaciją, Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-10-31 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “S. Jasevičiūtė dėl “Skaivos lietinio” kreipėsi į teismą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: VšĮ “Ekspertai.eu” skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė L. Slušnys: VšĮ “Ekspertai.eu” redaktorius A. Nakas prašo įvertinti 2014-01-06 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “ N. Venckienė ir A. Venckus nebenori būti vyras ir žmona – jie skiriasi”. Teigiama, kad publikacijoje pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.

Astos Kuznecovaitės paaiškinime teigiama, kad žodis “gresia” nereiškia baigtinio proceso ar įvykusio fakto, todėl formuluotė “gresia kaltinimai” negali būti suprantama baudžiamaja prasme ir negali būti vertinama pagal baudžiamųjų įstatymų standartus. Žurnalistės nuomone, publikacijoje yra daromos prielaidos, nėra jokių kaltinimų, todėl, jos manymu, skundas nepagrįstas.

Komisijos nuomone, publikacijoje N. Venckienė nėra kaltinama, tik pateikiama inormacija ir daromos prielaidos. Žurnalistė teisi sakydama, kad žodis “gresia” nereiškia kaltinimo. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2014-01-06 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “N. Venckienė ir A. Venckus nebenori būti vyras ir žmona – jie skiriasi” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

Pirmiausia Komisijos pirmininkas L. Slušnys buvo paprašytas pateikti ataskaitą už praėjusius darbo metus, paskui atsakė į Komisijos narių klausimus ir išklausė pastabas. Komisijos nariai paklausė, ar L. Slušnys sutiktų dar padirbėti pirmininku. Į tai L. Slušnys atsakė, kad šitas klausimas buvo aptartas jo asociacijoje, asociacija norėtų, kad jis dirbtų Komisijoje ir toliau jai vadovautų, jeigu būtų išrinktas. Be L. Slušnio, į Komisijos pirmininko pareigas buvo pasiūlyti A. Žilinskienė, V. Trofimišinas ir I. Abramavičiūtė. Pastariesiems trims atsiėmus savo kandidatūras, atviru balsavimu buvo balsuojama dėl L. Slušnio išrinkimo Komisijos pirmininku. Už – 9, susilaikė – 3. (Nebalsavo L. Slušnys). L. Slušnys pasiūlė pirmininko pavaduotoju išrinkti I. Abramavičiūtę. Už – 12 (nebalsavo I. Abramavičiūtė).

Nuspręsta:

1. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininku išrinkti Liną Slušnį.

2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkti Ingą Abramavičiūtę.

 

 

2014-05-26 Nr. 10

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: L. Slušnys

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

V. Trofimišinas, A. Žilinskienė

Darbotvarkė: 1. Pokalbis su Mykolo Romerio profesoriumi

M. Kiškiu

2. Pasiūlymų dėl Komisijos reglamento tobulinimo

aptarimas

3. Kiti klausimai - balsavimas dėl 2014-05-12

posėdžio metu svarstyto D. Ulbinaitės skundo, IVPL prie

Susisiekimo m-jos raštas, Seimo Švietimo, mokslo

ir kultūros k-to raštas

1. Svarstyta: Pokalbis su Mykolo Romerio profesoriumi M. Kiškiu

Mindaugas Kiškis - teisininkas, MRU profesorius, veiklos sritis – informacinės technlogijos, intelektinė nuosavybė, privatumas ir duomenų teisinė apsauga, visuomenės informavimas ir reklama. Buvo išklausyta M. Kiškio paskaita apie socialinius tinklus ir jų teisinį reglamentavimą. Komisijos nariams buvo įdomu sužinoti kaip traktuoti etikos pažeidimus socialiniuose tinkluose. Akivaizdu, kad šiuo metu nėra tiksliai reglamentuota socialinių tinklų erdvė. Buvo išsakyta pagrindinė mintis, kad socialiniuose tinkluose įvykstančius pažeidimus reikia traktuoti kaip viešoje erdvėje padarytus pažeidimus. Profesoriaus manymu, reikia taikyti tuos įstatymus, kurie jau veikia Lietuvoje, o ne reglamentuoti kuriant vis naujus, nes dabartinės technologijos yra taip greitai besivystančios, jog nėra jokių galimybių spėti viską reglamentuoti. Išvada viena - Komisijai reikia pačiai kurti tam tikrą socialinių tinklų etikos priežiūros praktiką.

2. Svarstyta: Pasiūlymų dėl Komisijos reglamento tobulinimo aptarimas

L. Remeikos pasisakymas dėl Reglamento tobulinimo:

“Teko dalyvauti svarstant ir priimant Etikos kodeksą - kiekvienas jo straipsnis buvo pakankamai audringai aptartas, ir keblumų kilo netik dėl 3 str., kuriame padaryta išlyga. Tuomet 71 str. buvo suvokiamas kaip priemonė visuomenei parodyt kad x žiniasklaidos priemonė yra nepatikima t.y iš esmės moralinio pobūdžio nuobauda. Toliau sekė Reglamento rengimas tobulinimas, ir jame kaip būtinoji sąlyga šio straipsnio taikymui numatyti 2, o vėliau - 3 ŽLEK pažeidimų atvejai per vienerius metus.

Per laikotarpį nuo Etikos Kodekso priėmimo (nuo 2006 metų) atsirado šie reikšmingi sprendimai:

1. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas (berods, 2007 metais) į savo Reglamentą įtraukė nuostatą, kad esant ir vienam ŽLEK pažeidimui per metus, žiniasklaidos priemonė šalinama iš konkurso.

2. Viešųjų pirkimų įstatymas numato galimybę 71 str. pažeidėjams neleisti dalyvauti valstybės (savivaldybių) viešuosiuose pirkimuose.

3. PVM įstatymas ( 19 str.3 d 4p.) nuo 2013 01 01 numato, kad 71str. pažeidėjams PVM lengvata netaikoma. Citata: „laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto“

Matome, kad 71 str. svarba išaugo labai stipriai ir ŽLEK sprendimai dėl trečiųjų asmenų priimtų norminių aktų gali sukelti dideles neigiamas ekonomines pasekmes, t.y. ŽLEK iš savitvarkos institucijos gali tapti administraciniu instrumentu.

Nenuneigiant teigiamo ekonominių sankcijų aspekto, derėtų įvertinti kad net ŽE Inspektoriaus sprendimai negali sukelti tokių ekonominių pasekmių. Ir tos ekonominės pasekmės gali būti neadekvačiai sunkios - vien dėl PVM lengvatos netekimo laikraštis gali ekonomiškai žlugti. O juk ŽEI, pagal Visuomenės informavimo įstatymą, yra valstybės pareigūnas, t.y administruojanti, o ne savitvarkos institucija.

Įvertinat naujai atsiradusias aplinkybes, dėl kurių ŽLEK sprendimų svarba stipriai išaugo, siūlau peržiūrėti ir pataisyti Reglamentą nustatant, kad:

 1. 3 įskaitiniai Etikos kodekso pažeidimai dėl kurių x žiniasklaidos priemonė gali būti svarstoma dėl 71 str. pažeidimo buvo priimti ne mažesne kaip 2/3 Komisijos balsų dauguma

 2. Balsavimas dėl 71 str. pažeidimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 balsų Komisijos balsų dauguma.

Manau, balsavimo kvotos kartelės pakėlimas į aukštesnį lygį apribotų atsitiktinumo elementą ir amortizuotų galimas neigiamas ekonomines pasekmes. Be to, manau, reikėtų įvesti nusižengimų diferencijavimą pagal jų sunkumą (tą neseniai siūlė kolega Viktoras). Lengviems pažeidimams galėtų būti dažniau taikomi Komisijos „auklėjamieji“ raštai. Tada sumažėtų pažeidimų skaičiaus (aritmetinė) reikšmė ir ŽLEK sprendimai būtų labiau subalansuoti. Manau visa tai padėtų išsaugoti ŽLEK kaip savitvarkos institucijos statusą.“

Komisijos nariai neabejoja, kad L. Remeikos pasiūlymas yra rimtas ir vertas dėmesio. Vienbalsiai nuspręsta pasiūlymus dėl Reglamento tobulinimo dar teikti iki 2014 metų rugsėjo 15 d., paskirti posėdį jų aptarimui ir patvirtinti naują Reglamento versiją.

Taip pat nuspręsta, kad reikia kviesti visuotinį organizacijų, delegavusių narius į Komisiją, susirinkimą, kuriame būtų aptarti svarbūs Etikos kodekso, Komisijos darbo nuostatų klausimai (kol kas nėra aišku, ar nuostatai yra reikalingi Komisijai).

3. Svarstyta: Kiti klausimai

3.1. Balsavimas dėl 2014-05-12 posėdžio metu svarstyto D. Ulbinaitės skundo

Skundas buvo svarstomas š.m. gegužės 12 d. posėdyje. Nuo svarstymo ir balsavimo nusišalinus dviems Komisijos nariams, neužteko kvorumo sprendimo priėmimui, todėl buvo nuspręsta balsavimo procedūrą užbaigti artimiausio posėdžio metu.

Daiva Ulbinaitė prašė įvertinti 2013-12-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Prezidentės ginklanešė D. Ulbinaitė – nievienspalvė”. Teigiama, kad žurnalistė A. Urbonaitė nepatikrino skelbiamos informacijos, todėl buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir visuomenę klaidinanti publikacija.

Komisijos nuomone, reikėtų kruopščiau tikrinti šaltinius, tačiau žurnalistės padarytą klaidą galima pateisinti, nes iš pateiktos papildomos medžiagos aišku, kad buvo bandyta aiškintis kam priklauso tinklaraštis, tačiau D. Ulbinaitė nesutiko kalbėtis ir ką nors paaiškinti. Redakcija klaidą pripažino ir ją tinkamai ištaisė. Nuo svarstymo ir balsavimo nusišalinus dviems Komisijos nariams, neužteko kvorumo sprendimo priėmimui.

Šio posėdžio metu buvo baigta balsavimo procedūra. Balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už - vienbalsiai. Balsavime ir svarstyme nedalyvavo L. Slušnys ir L. Remeika.

Nuspręsta:

1. 2013-12-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Prezidentės ginklanešė D. Ulbinaitė – nievienspalvė” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3.2. IVPK prie Susisiekimo ministerijos raštas

Informacinės visuomenės plėtros komitetats prie Susisiekimo ministerijos persiuntė LR Prezidento kanceliarijoje gautą B. Baltrušaičio kreipimąsi dėl spocialiniame tinkle Facebook skleidžiamos informacijos. Teigiama, kad www.facebook.com/lietuva.durniu.laivas? atvirai tyčiojamasi iš Prezidentės, diskredituojama Lietuva.

Komisijos nuomone, nėra prasmės svarstyti minėtos Facebook paskyros dėl Etikos pažeidimo, nes norint matyti nurodytą puslapį, reikia asmeniškai prisiregistruoti. Kitu atveju informacija nematoma. Žmogus turi teisę pasirinkti kur ir ką matyti socialiniuose tinkluose, todėl Komisija rekomenduoja pačiam skaitytojui pasielgti pilietiškai, išsiregistruoti iš “draugų” ir tokiu būdu sumažinti abonentų skaičių nurodytoje Facebook paskyroje.

3.3. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto raštas

Komisijos pirmininkas L. Slušnys pateikė trumpą ataskaitą apie įvykusį Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdį, kuriame buvo aptariamas klausimas dėl žurnalistų profesinės etikos. Komisijai atsiųstas 2014-05-14 posėdžio protokolo išrašas. Jame teigiama, kad nutarta kreiptis į organizacijas, delegavusias narius į LŽLEK, ir atkreipti jų dėmesį į tai, kad VIĮ 46 str. 2 d. įtvirtina pareigą minėtoms organizacijoms rengti susirinkimus ir patvirtinti LŽLEK veiklos nuostatus.

Komisija aptartė visuotinio organizacijų, delegavusių narius į Komisiją, susirinkimo kvietimo klausimą. Kaip jau anksčiau buvo kalbėta aptariant Reglamento pataisas, nuspręsta, kad visuotinis susirinkimas turėtų būti kviečiamas rugsėjo mėnesį. L. Slušnys įpareigotas parengti raštą visoms organizacijoms dėl susirinkimo.

 

 

2014-05-12 Nr. 9

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: L. Elkimavičius, M. Kontrimaitė, A. Matusas,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

V. Trofimišinas, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Vakaro žinios” redakcijos atžvilgiu

2. Buitinių vartotojų sąjungos skundas dėl “Lietuvos ryto” TV Žinių reportažo

3. UAB “Varėnos autobusų parkas” skundas dėl publikacijų laikraštyje “Merkio kraštas”

4. J.Balčiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alytaus naujienos”

5. D. Ulbinaitės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”

1. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Vakaro žinios” redakcijos atžvilgiu.

Posėdyje dalyvavo UAB “Naujasis aitvaras” direktorius, dienraščio “Vakaro žinios” redaktorius Alfredas Zdramys, žurnalistai ir fotografai.

Pristatė L. Slušnys: Vadovaujantis Komisijos reglamentu, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip tris kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Vienerių metų laikotarpyje dienraščio “Vakaro žinios” redakcija buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą tris kartus:

1. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad dienraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 38, 56 straipsniai.

2. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad dienraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8 straipsniai.

3. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad dienraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8, 38 straipsniai.

A. Zdramys mano, kad Komisija neturi pagrindo priskirti lakraščio “Vakaro žinios” redakcijos profesinės etikos nesilaikančiųjų kategorijai, nes viena publikacija jau nepatenka į vienerių metų laikotarpį, antroji yra feljetonas, o renkant medžiagą trečiajai nebuvo įmanoma pakalbinti N.H. Kuperio, nes jis neatsakinėjo į jokius klausimus, išskyrus apie tai kokią picą valgė, kokios merginos patinka. A. Zdramys priminė, kad šiuo metu N.H. Kuperiui iškelta byla, jam pareikšti įtarimai.

Komisija svarstė, ar 2014-01-13 posėdžio metu priimti trys sprendimai dėl Etikos kodekso pažeidimų, atsižvelgiant į pripažintų pažeidimų pobūdį, yra pagrindas priskirti dienraštį “Vakaro žinios” profesinės etikos nesilaikančiųjų kategorijai. Komisija iš naujo nesvarsto publikacijų turinio, nes jos jau apsvarstytos 2014-01-13 posėdyje, dėl jų priimtas sprendimas, publikacijos apsvarstytos nepažeidžiant vienerių metų laikotarpio termino. Pasibaigus diskusijoms su svečiais, jiems buvo pranešta, kad toliau vyks aptarimas ir balsavimas kuriame, pagal Komisijos reglamentą, gali dalyvauti tik Komisijos nariai. Tačiau denraščio “Vakaro žinios” atstovai nesutiko išeiti iš posėdžių salės, jų nuomone, Komisija viską turėtų daryti atvirai, klausė, kodėl Komisijos nariai slepiasi ir nebalsuoja atvirai. Pirmininkas paaiškino, kad Komisijos sprendimas yra kolegialus ir paklausė, kodėl žurnalistams yra įdomu, kaip kuris Komisijos narys balsuos? Gal, kaip jau yra buvę, “Vakaro žinios” nekantrauja pasišaipyti ir apipilti Komisijos narius purvais? Pirmininkas patikino, kad jis dirbs pagal Reglamentą ir nesuteiks galimybės žurnalistams persekioti Komisijos narių už jų atliekamą darbą. Toliau vyko tuščias “Vakaro žinių” inicijuotas ginčas ką Komisija gali ir ko negali, priekaištauta, kad Komisija pasitvirtina Reglamentą taip kaip jai reikia ir t.t. Kadangi “Vakaro žinių” žurnalistai girdėjo tik save, Komisijos argumentai ir pastabos jiems buvo neįdomūs. Komisijos pirmininkas pasiūlė nutraukti šią bevaisę diskusiją ir užbaigti klausimo svarstymą balsuojant internetu. Komisija tam pritarė.

Komisijos nuomone, trys pripažinti pažeidimai, atsižvelgiant ir į tai, kad jie padaryti rašant viena tema, šiuo atveju nėra pakankamas pagrindas priskirti dienraštį profesinės etikos nesilaikančiųjų kategorijai. Komisija vienbalsiai nusprendė nepriskirti “Vakaro žinių” profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Nuspręsta:

1. Nepriskirti dienraščio “Vakaro žinios” profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

2. Svarstyta: Buitinių vartotojų sąjungos skundas dėl “Lietuvos ryto” TV Žinių reportažo

Pristatė L. Slušnys: Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašo įvertinti 2013-11-23 televizijos “Lietuvos ryto” televizija Žinių laidos reportažą “Daugiabučių bendrijos kratosi joms brukamų šilumos punktų”. Teigiama, kad reportaže pateikta “tikslingai surežisuota neteisinga informacija”.

“Lietuvos ryto” televizijos paaiškinime teigiama, kad pagrindinė žinia, kuri pateikiama siužete, yra žmonių reakcija į galimybę įsigyti bendrojon nuosavybėn gyvenamųjų namų šilumos punktus, pateikiamas šilumininkų pasisakymas. “Lietuvos ryto” televizija pripažįsta, kad buvo netikslumų, tačiau jie nėra esminiai, siužetas pateiktas plačiai auditorijai suprantama kalba, nevartojant juridinių ir specifinių terminų.

Komisijos nuomone, reportažas informatyvus ir aktualus visuomenei, padaryti netikslumai negali būti traktuojami kaip sąmoningas žiūrovų klaidinimas. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-11-23 televizijos “Lietuvos ryto” televizija Žinių laidos reportaže “Daugiabučių bendrijos kratosi joms brukamų šilumos punktų” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: UAB “Varėnos autobusų parkas” skundas dėl publikacijų laikraštyje “Merkio kraštas”

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. L.e.p. UAB “Varėnos autobusų parkas” direktorius Juozas Lankelis prašo įvertinti laikraščio “Merkio kraštas” publikacijas “Kokia Varėnos autobusų parko specifika?” (2013-10-29), “J. Lankelis nenuvaldo liežuvio” (2013-11-05), “Apie tikrovės paieškas ir melą valdžios dokumentuose” (2013-11-22, 2013-11-29). Teigiama, kad publikacijose paskelbta tikrovės neatitinkanti informacja, netinkamai paskelbtas informacijos paneigimas.

Laikraščio “Merkio kraštas” redakcijos paaiškinime teigiama, kad publikacijoje “Kokia Varėnos autobusų parko specifika?” yra pateikta iniciatyvinės grupės nuomonė kaip patobulinti savivaldybei priklausančios UAB “Varėnos autobusų parkas” veiklą. Kitose publikacijose pateikta informacija iš rajono savivaldybės tarybos posėdžio, paaiškinta, kodėl redakcija nespausdina J. Lankelio prašomo paneigimo teksto.

Komisija netiria, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinama tik tai, ar žurnalistai tinkamai įvykdė savo pareigą rinkdami ir pateikdami informaciją. Kadangi skundas skirtas Etikos inspektoriaus tarnybai, jame nėra nurodyta, kaip, pareiškojo nuomone, yra pažeidžiama žurnalistų profesinė etika. Skunde abstrakčiai prašoma ištirti, ar nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Komisija susipažino su publikacijomis. Akivaizdu, kad nagrinėjama aktuali problema, susijusi su Varėnos autobusų parko veikla, publikacijose pateikiama informacija iš Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame buvo svarstomas šis klausimas. Komisijos nuomone, informacija pateikta korektiškai, remtasi tiek paties J. Lankelio žodžiais, tiek tarybos narių pasisakymais. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Merkio kraštas” publikacijose “Kokia Varėnos autobusų parko specifika?” (2013-10-29), “J. Lankelis nenuvaldo liežuvio” (2013-11-05), “Apie tikrovės paieškas ir melą valdžios dokumentuose” (2013-11-22, 2013-11-29) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: J.Balčiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alytaus naujienos”

Posėdyje dalyvavo laikraščio “Alytaus naujienos” redaktorius Romas Burba.

Pristatė L. Slušnys: Alytaus miesto tarybos narys Jonas Balčius ir UAB “Cika” direktorė Jūratė Marčiulaitienė prašo įvertinti 2013-12-05 laikraščio “Alytaus naujienos” publikaciją “Miesto tarybos narys dėl nesumokėtų bylinėjimosi išlaidų sulaukė turto arešto”. Teigiama, kad publikacija parengta neišklausius kritikuojamos pusės, pateikta informacija kenkia J. Balčiaus, kaip tarybos nario reputacijai, UAB “Cika” patyrė finansinių nuostolių.

R. Burba paaiškino, kad neginčijamas faktas, išdėstytas skunde yra tik tas, kad publikacija buvo išspausdinta. Visa kita – tik išvedžiojimai ir J. Balčiaus samprotavimai. Redaktoriaus teigimu, norint apginti savo reputaciją, visų pirma ją reikia turėti. J. Balčiaus įmonės žlunga, todėl, būdamas tarybos nariu, bando tvarkyti savo reikalus. Teigiama, kad publikacijose pateikta informacija yra teisinga, UAB “Cika” iš viso neminima.

Komisijos nuomone, J. Balčius yra viešas asmuo, todėl apie jo reikalus su antstoliais ir teismais galima rašyti, tuo nėra pažeidžiama teisė į privatų gyvenimą. Žurnalistė savo nuomonės nereiškė, remtasi paties J. Balčiaus pasisakymu, apie problemas kalbėjo T. Cibulskas. Už pareikštą nuomonę atsako ją pareiškęs asmuo, šiuo atveju žurnalistės pašnekovas T. Cibulskas. Redakcija negali paneigti jo žodžių. Komisija netiria, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, tačiau iš pateiktos papildomos medžiagos aišku, kad T. Cibulsko pateikta kritiška nuomonė yra pakankamai pagrįsta. Todėl redakcija nenusižengė profesinei etikai ją išspausdindama. Neaišku, kodėl pretenzijų turi UAB “Cika”, nes ji publikacijoje nepaminėta.

Komisija viebalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-12-05 laikraščio “Alytaus naujienos” publikacijoje “Miesto tarybos narys dėl nesumokėtų bylinėjimosi išlaidų sulaukė turto arešto” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: D. Ulbinaitės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”

Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė ir žurnalistė Audronė Urbonaitė.

Pristatė L. Slušnys: Daiva Ulbinaitė prašo įvertinti 2013-12-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Prezidentės ginklanešė D. Ulbinaitė – nievienspalvė”. Teigiama, kad žurnalistė A. Urbonaitė nepatikrino skelbiamos informacijos, todėl buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir visuomenę klaidinanti publikacija.

A. Urbonaitė paaiškino, kad publikacija yra teigiamo pobūdžio, niekas nesiruošė įžeidinėti D. Ulbinaitės. Redakcija šeštadienio numeriuose dažnai pateikia visuomenei asmenybių portretus. Taip buvo ir šiuo atveju. Tiktai įsivėlė žmogiška klaida dėl publikacijų tinklaraštyje sapaliojimai.worldpress.com autorystės, jame dėstomos mintys buvo priskirtos D. Ulbinaitei. Žurnalistės teigimu, norėdama išsiaiškinti, ar tikrai šis tinklaraštis priklauso D. Ulbinaitei, ji paskambino D. Ulbinaitei, tačiau ji nesutiko kalbėtis. D. Urbonaitės teigimu, ji gavo medžiagos mokykloje, kurioje mokėsi D. Ulbinaitė, kalbėjosi su jos drauge J. Butkevičiene. Visų atsiliepimai labai gražūs ir teigiami, iš jų ji sužinojusi, kad D. Ulbinaitė rašė gražius literatūrinius kūrinius. Todėl, žurnalistės tegimu, ji net nesuabejojusi, kad vaizdingi pasisakymai tinklaraštyje galėtų būti ne D. Ulbinaitės. Redakcijos atstovių teigimu, sužinojus, kad buvo padaryta klaida, melagingi tekstai iš interneto buvo išimti nedelsiant, o laikraštyje išspausdinta publikacija “Netikrų daivų, petrų ir netgi dalių apstu”, kurioje buvo atsiprašyta D. Ulbinaitės tuo pačiu ir panagrinėta tema apie padirbtus socialinius tinklaraščius. A. Urbonaitei iki šiol šis atvejis labai keistas ir ji iki šiol abejojanti, ar tikrai minėtas tinklaraštis nepriklausė D. Ulbinaitei. Jai taip pat keista, kad viešas asmuo, prezidentės patarėja, nesutiko kalbėtis ir iš karto visko paaiškinti. Keista, kad D. Ulbinaitė, pati būdama žurnaliste, nesupranta kolegų, ir to, kad tik kalbantis galima išvengti klaidingos infomacijos pateikimo skaitytojams.

Komisijos nuomone, reikėtų kruopščiau tikrinti šaltinius, tačiau žurnalistės padarytą klaidą galima pateisinti, nes iš pateiktos papildomos medžiagos aišku, kad buvo bandyta aiškintis kam priklauso tinklaraštis, tačiau D. Ulbinaitė nesutiko kalbėtis ir ką nors paaiškinti. Redakcija klaidą pripažino ir ją tinkamai ištaisė. Balsavime ir svarstyme nedalyvavo L. Slušnys ir L. Remeika. Kadangi sprendimo priėmimui neužteko kvorumo, nuspręsta balsuoti ir sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

Nuspręsta:

1. Nuo svarstymo ir balsavimo nusišalinus dviems Komisijos nariams, neužteko kvorumo sprendimo priėmimui, balsavimo procedūrą užbaigti artimiausio posėdžio metu.  

 

 

2014-04-28 Nr. 8

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, T. Musteikis,

L. Remeika, R. Šimukauskaitė, A. Žilinskienė

Darbotvarkė: 1. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt redakcijų atžvilgiu

2. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė skundas dėl TV3 Žinių laidos

3. I. Cechanovičienės skundas dėl publikacijų laikraštyje “Elektrėnų kronika” ir interneto portale kronika.lt

4. LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos raštas dėl publikacijos laikraštyje “Kaišiadorių aidai”

5. B. Tiškevič paklausimas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

6. Kiti klausimai – pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

1. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt redakcijų atžvilgiu

Posėdyje dalyvavo UAB “Respublikos leidiniai” direktorė Diana Veleckienė.

Pristatė L. Slušnys: Klausimas buvo svarstomas š.m. balandžio 14 d. posėdyje. Svarstymas nebaigtas. Sprendimą nuspręsta priimti artimiausio posėdžio metu.

Vadovaujantis Komisijos reglamentu, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip tris kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Vienerių metų laikotarpyje dienraščio “Respublika” redakcija buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą daugiau negu tris kartus:

1. 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8 str., 22 str. 2 d.

2. 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

4. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 8 str., 22 str. 2 d., 38 straipsniai.

5. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 38 straipsniai.

6. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

7. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 4 straipsniai.

8. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale respublika.lt “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnis.

9. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, interneto portale respublika.lt “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

10. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

11. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 6 straipsniai.

Praėjusio posėdžio metu UAB “Respublikos leidiniai” direktorė D. Veleckienė ir advokatas J. Petrulionis informavo Komisiją, kad teismui yra apskųstas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas, kuriuo vadovaujantis Komisija priiminėjo ir savo sprendimus dėl tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimo. Todėl prašo atidėti klausimo dėl dienraščio “Respublika” priskyrimo neetiškų leidinių kategorijai nagrinėjimą iki pasibaigs teismai su ŽEIT. D. Veleckienė atkreipė Komisijos dėmesį į tai, kad priimtas nepalankus sprendimas turėtų didelių neigiamų ekonominių pasekmių dienraščiui, nes būtų panaikinta PVM lengvata. Ji taip pat paaiškino, kad visi pažeidimai atsirado ne iš laikraščio žurnalistų noro ką nors apšmeižti, bet, iš dalies, ir dėl kitos pusės neveikimo. Direktorės ir advokato teigimu, skaičiuoti reikėtų posėdžius, o ne juose svarstytų publikacijų ir pripažintų pažeidimų skaičių. Todėl, jų nuomone, buvo du posėdžiai ir du sprendimai, iš jų vieno posėdžio visos publikacijos patenka ir į kito posėdžio svarstymą, t.y. turėtų būti skaičiuojamas tik vienas posėdis ir vienas pažeidimas. Redakcijos atstovų nuomone, nėra pagrindo taikyti 3 pažeidimų per metus skaičiaus ir tuo vadovaujantis svarstyti redakciją dėl priskyrimo neetiškos žiniasklaidos kategorijai. Šio posėdžio metu “Respublikos leidiniai” direktorė D. Veleckienė dar kartą paprašė atsižvelgti į praėjusio posėdžio metu išsakytus argumentus kodėl neturėtų būti taikomos Etikos kodekso 71 str. nuostatos “Respublikos” atžvilgiu, priminė Komisijai apie jos misiją ne tik bausti, bet ir apie auklėjamąjį pobūdį.

Komisijos nuomone, šiuo metu tiek Etikos inspektoriaus, tiek Komisijos sprendimai yra galiojantys, vadovaujantis Komisijos reglamentu, yra skaičiuojamas pažeidimų, o ne posėdžių, kuriuose buvo pripažinti pažeidimai, skaičius, tos pačios publikacijos buvo svarstomos pagal du skundus, ir sprendimai priimti dėl skirtingų Etikos kodekso straipsnių pažeidimo, todėl Komisija gali svarstyti klausimą dėl Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo dienraščio “Respublika” atžvilgiu. Kai kurie diskusijoje kalbėję Komisijos nariai vis dėlto siūlė atsižvelgtį į tai, kad žurnalistams buvo sunku gauti ir pateikti “Snoro” administratorių nuomonę, nes jie su žurnalistais nebendravo, taip pat, skirtingai nei “Lietuvos ryto” atžvilgiu, pažeidimai padaryti rašant viena tema. Didžioji dauguma Komisijos narių nesutiko su tokia kolegų pozicija. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad pažeidimai dėl atsakymo teisės nesuteikimo buvo konstatuoti tik du kartus, o publikacijų serija viena tema neturint tikslios informacijos tęsėsi, jų tęstinumas leidžia manyti, kad tai galėjo būti ir sąmoningai daromi pažeidimai.

Laikotarpiu nuo 2013-12-16 iki 2014-01-13 buvo pripažinta, kad dienraščio “Respublika” redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas 11 kartų. Skaičius įspūdingas. Komisijos nuomone, pažeidimai rimti, pažeisti net šeši skirtingi Etikos kodekso straipsniai, jie yra pasikartojantys, daugumoje publikacijų pripažinti Etikos kodekso 3, 4 ir 6 straipsnių pažeidimai, t.y. pažeidimai, išimtinai susiję su reikalavimu skleisti tikslią informaciją ir įvairias nuomones, etišku nuomonės reiškimu, kritišku savo informacijos šaltinių vertinimu. Du kartus buvo pripažintas Etikos kodekso 22 str. 2 d. pažeidimas, susijęs su atsakymo teise, ir 38 str. pažeidimas, susijęs su nepagrįstų kaltinimų skelbimu.

Kadangi interneto portalas respublika.lt perspausdino dienraščio “Respublika” publikacijas, kuris buvo pirminis informacijos šaltinis ir kuriam tenka redakcinė atsakomybė už publikacijų turinį, vienbalsiai nuspręsta nesvarstyti Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo portalo respublika.lt atžvilgiu.

Pasibaigus diskusijoms balsuota “Priskirti dienraštį “Respublika” profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai”. Už – 7, prieš – 4, susilaikė – 0.

Nuspręsta:

1. Dėl per vienerius metus padarytų vienuolikos profesinės etikos pažeidimų: 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8 str., 22 str. 2 d.; 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6 str.; 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 8 str., 22 str. 2 d., 38 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 38 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 4 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo” (2013-05-13), buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, (2013-05-21) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 str.; 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad publikacijoje “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 6 str., žiniasklaidos priemonę dienraštį “Respublika” priskirti profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Sprendimas galioja vienerius metus.

2. Kadangi interneto portale respublika.lt buvo spausdinamos dienraščio “Respublika” publikacijos, kuriam ir priklauso redakcinė atsakomybė už publikacijų turinį, nesvarstyti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodesko 71 str. nuostatų taikymo interneto portalo respublika.lt redakcijos atžvilgiu.

2. Svarstyta: VšĮ Kauno klinikinė ligoninė skundas dėl TV3 Žinių laidos

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė direktorius Gediminas Abeciūnas prašo įvertinti 2013-10-03 televizijos TV3 Žinių laidos reportažą. Teigiama, kad buvo paskleista netiksli ir šališka informacija, žeminanti ligoninės dalykinę reputaciją.

TV3 atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė.

Komisija peržiūrėjo laidos vaizdo įrašą. Komisijos nuomone, reportažas yra objektyvus, iškelta problema, pateiktos abiejų konfliktuojančių pusių (ligoninės direktoriaus pavaduotojos R. Banevičienės ir direktoriaus G. Abeciūno) nuomonės, reportažo autoriai savo nuomonės nereiškė ir ligoninės nekaltino, rėmėsi R. Banevičienės žodžiais. A. Belickas atkreipė dėmesį, kad reportažo pradžioje vis dėlto buvo žurnalistų teiginys, jog pavogti dokumentai.

Pasibaigus diskusijoms balsuota: “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 10, prieš – 0, susilaikė – 1.

Nuspręsta:

1. 2013-10-03 televizijos TV3 Žinių laidos reportaže apie VšĮ Kauno klinikinė ligoninė nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: I. Cechanovičienės skundas dėl publikacijų laikraštyje “Elektrėnų kronika” ir interneto portale kronika.lt

Posėdyje dalyvavo “Elektrėnų kronika” ir interneto portale kronika.lt redaktorė Julija Kirkilienė, LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Inga Cechanovičienė prašo įvertinti: 1) laikraščio “Elektrėnų kronika” publikacijas “Savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybė gyvena gerai, bet ne rojuje” (2013-02-15, interneto portale kronika.lt 2013-02-19), “Informacijos patikslinimas” (2013-03-01), “Apie spaudos laisvę savivaldybėje ir šalyje” (2013-05-03, interneto portale kronika.lt 2013-05-03). Publikacijoje buvo patalpinta ir Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių asociacijos interneto puslapyje nrmlla.lt 2013-05-06); 2) 2013-03-22 LŽS pirmininko D. Radzevičiaus internetiniame portale išspausdintą publikaciją “Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautoja užsimanė cenzūruoti laikraštį “Elektrėnų kronika”. Teigiama, kad laikraščio “Elektrėnų kronika” žurnalistė Julija Kirkilienė paskelbė tikrovės neatitinkančią ir šališką informaciją, nesuteikė atsakymo teisės.

D. Radzevičius paaiškino, kad jis išreiškė savo subjektyvų požiūrį, asmeninę poziciją į valstybės tarnautojos pareiškimą, draudžiantį rašyti apie ją, minėti jos vardą ir pavardę, publikuoti apie ją tekstus be raštiško suderinimo ir t.t. Absurdiška situacija ir draudimai, žinant, kad kolegos žurnalistai ir taip yra persekiojami, trukdoma dirbti. J. Kirkilienė paaiškino, kad publikacijose pateikta informacija yra teisinga, ji buvo suklydusi rašydama apie bylas, tačiau savo klaidą ištaisė.

Publikacijoje “Savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybė gyvena gerai, bet ne rojuje” pateikiama informacija apie Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį, įsivėlę netikslumai nėra esminiai, todėl nėra pagrindo teigti jog buvo pažeistos Etikos kodekso normos, be to buvo išspausdintas “Informacijos patikslinimas”. L. Remeika pastebėjo, kad “Informacijos patikslinime” patikslinta informacija tik apie bylas, tačiau nėra apie STT pažymą. R. Šimukauskaitė atsakė, kad J. Kirkilienė rėmėsi Tarybos posėdžio metu gauta informacija, taip ir parašyta. Publikacijoje “Apie spaudos laisvę savivaldybėje ir šalyje” redaktorė išreiškė savo nuomonę, nuomonė išreikšta korektiškai. D. Radzevičiaus interviu su J. Kirkiliene “Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautoja užsimanė cenzūruoti laikraštį “Elektrėnų kronika” yra korektiškas, J. Kirkilienės nuomonė išreikšta korektiškai.

Pasibaigus diskusijoms balsuota:

1. “Publikacijoje “Savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybė gyvena gerai, bet ne rojuje” Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 9, prieš – 0, susilaikė – 2.

2. “Publikacijoje “Informacijos patikslinimas” Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 10, prieš - 0, susilaikė – 1.

3. “Publikacijoje “Apie spaudos laisvę savivaldybėje ir šalyje”Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienbalsiai.

4. “Publikacijoje “Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautoja užsimanė cenzūruoti laikraštį “Elektrėnų kronika” Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – venblasiai.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Elektrėnų kronika” publikacijose “Savivaldybės tarybos posėdyje. Savivaldybė gyvena gerai, bet ne rojuje” (2013-02-15, interneto portale kronika.lt 2013-02-19), “Informacijos patikslinimas” (2013-03-01), “Apie spaudos laisvę savivaldybėje ir šalyje” (2013-05-03, interneto portale kronika.lt 2013-05-03) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. 2013-03-22 LŽS pirmininko D. Radzevičiaus internetiniame portale išspausdintoje publikacijoje “Sveikatos apsaugos ministerijos tarnautoja užsimanė cenzūruoti laikraštį “Elektrėnų kronika” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybos raštas dėl publikacijos laikraštyje “Kaišiadorių aidai”

Posėdyje dalyvavo laikraščio “Kaišiadorių aidai” redaktoriaus pavaduotoja Angelė Rabačiauskienė, žurnalistė Laima Kmeliauskienė.

Pristatė L. Slušnys: LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė prašo įvertinti 2013-11-08 laikraščio “Kaišiadorių aidai” publikaciją “Žvarbus spalio vakaras buvo gana taikus”. Teigiama, kad į tarnybą kreipėsi nepilnametis Kazimieras Stanionis, kuris nurodė, jog publikacijoje pateikiama melaginga ir nepatikrinta informacija apie jo šeimą.

A. Rabačiauskienė ir L. Kmeliauskienė paaiškino, kad policijos kvietimu dalyvavo reide dėl viešosiose vietose vykdomų teisės pažeidimų prevencijos, publikacijoje pateikė informaciją, kurią suteikė policijos pareigūnai ir vaiko teisių apsaugos įstaigos darbuotojai. Jų teigimu, niekur nepaminėtos pavardės, vaikai neatpažįstami.

Komisijos nuomone, publikacija aktuali visuomenei, parašyta korektiškai ir santūriai, publikacijoje pateikta bendra informacija apie problemines šeimas, nepaminėtos pavardės. Komisijos nuomone, publikacijoje nėra pateikta pakankamai duomenų, iš kurių būtų galima atpažinti skundą parašiusio jaunuolio šeimą.

Balsuota “Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – 10, prieš – 0, susilaikė – 1.

Nuspręsta:

1. 2013-11-08 laikraščio “Kaišiadorių aidai” publikacijoje “Žvarbus spalio vakaras buvo gana taikus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: B. Tiškevič paklausimas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

Pristatė L. Slušnys: Beata Tiškevič prašo įvertinti interneto 2013-11-19 portalo alfa.lt publikaciją “Beata Tiškevič: mano draugas musulmonas manęs nemuša”. Teigiama, kad publikacijoje pasinaudota jos Facebook paskyroje paskelbta žinute, ji papildyta žurnalistės teiginiais, kurie iškreipia žinutės esmę. Teigiama, kad antraštė yra klaidinga, žeidžianti ją ir artimuosius.

UAB “Alfa Media” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad pati B. Tiškevič rašo, jog jos Facebook paskyra yra vieša, ir ne tik vieša, tačiau naudojama funkcija Follow, kuri įjungiama, jeigu asmuo nori, kad informaciją gautų visi pageidaujantys. Teigiama, kad informacija paskelbta neiškraipyta, turinys nėra pakeistas, aiškiai atskleista, jog tai buvo viešas Pareiškėjos pranešimas socialiniame tinklapyje.

Komisijos nuomone, interneto portale alfa.lt buvo paskleista originali filmo reklama. Informacija neiškraipyta, žurnalistai pasinaudojo viešai prieinama informacija, B. Tiškevič profilis sukurtas taip, kad jame skelbiamą informaciją būtų galima ir prenumeruoti. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-11-19 portalo alfa.lt publikacijoje “Beata Tiškevič: mano draugas musulmonas manęs nemuša” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: Pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

Komisijos pirmininkas ir pavaduotojas yra renkami vienerių metų laikotarpiui. Šiuo metu dirbančių pirmininko ir pavaduotojo įgaliojimai baigiasi balandžio 29 d. Kadangi posėdyje negalėjo dalyvavo visi Komisijos nariai, vienbalsiai nuspręsta pirmininko ir pavaduotojo įgaliojimus pratęsti 1 mėnesio laikotarpiui, t.y. iki gegužės 28 d.

Nuspręsta:

1. Pirmininko ir pvaduotojo įgaliojimus pratęsti 1 mėnesio laikotarpiui.

 

 

2014-04-14 Nr. 7

Vilnius

Posėdžio pirmininkas: A. Žilinskienė

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, L. Elkimavičius, M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė

Darbotvarkė: 1. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt redakcijų atžvilgiu

2. V. R. Garcia skundas dėl publikacijos interneto portale anyksta.lt

3. Buitinių vartotojų sąjungos prašymas įvertinti interneto portalo anyksta.lt redaktorės elgesį

4. E. Jennings-Didžiulis skundas dėl publikacijų naujienų portale zmones.lt ir žurnale “Žmonės”

5. Kiti klausimai

1. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt redakcijų atžvilgiu

Posėdyje dalyvavo UAB “Respublikos leidiniai” direktorė Diana Veleckienė, advokatas Julius Petrulionis, neprisistačiusi žurnalistė.

Pristatė A. Žilinskienė: Vadovaujantis Komisijos reglamentu, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip tris kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Vienerių metų laikotarpyje dienraščio “Respublika” redakcija buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą daugiau negu tris kartus:

1. 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8 str., 22 str. 2 d.

2. 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje (S.V. Freakley skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

4. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 8 str., 22 str. 2 d., 38 straipsniai.

5. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 38 straipsniai.

6. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

7. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 4 straipsniai.

8. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale respublika.lt “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnis.

9. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” publikacijoje “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, interneto portale respublika.lt “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

10. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

11. 2014-01-13 posėdyje (N.H. Cooper skundo nagrinėjimas) pripažinta, kad dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 6 straipsniai.

UAB “Respublikos leidiniai” advokatas J. Petrulionis informavo Komisiją, kad teismui yra apskųstas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas, kuriuo vadovaujantis Komisija priiminėjo ir savo sprendimus dėl tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimo. Todėl prašo atidėti klausimo dėl dienraščio “Respublika” priskyrimo neetiškų leidinių kategorijai nagrinėjimą iki pasibaigs teismai su ŽEIT. D. Veleckienė atkreipė Komisijos dėmesį į tai, kad priimtas nepalankus sprendimas turėtų didelių neigiamų ekonominių pasekmių dienraščiui, nes būtų panaikinta PVM lengvata. Ji taip pat paaiškino, kad visi pažeidimai atsirado ne iš laikraščio žurnalistų noro ką nors apšmeižti, bet, iš dalies, ir dėl kitos pusės neveikimo. Visų pirma dėl to, kad banko “Snoras” administratoriai nebendravo su dienraščio žurnalistais, neteikė informacijos, todėl ruošiant publikacijas buvo vadovaujamasi tik viešai prieinamomis ataskaitomis, kitų suinteresuotų asmenų suteikta informacija, tik ja vadovaujantis buvo daromos tam tikros išvados ir apibendrinimai. Antra, kritikuojama pusė nereiškė jokių pretenzijų, nebendravo su redakcija, vėliau dėl visų publikacijų iš karto kreipėsi į Komisiją ir į Inspektorių. Direktorės ir advokato teigimu, skaičiuoti reikėtų posėdžius, o ne juose svarstytų publikacijų ir pripažintų pažeidimų skaičių. Todėl, jų nuomone, buvo du posėdžiai ir du sprendimai, iš jų vieno posėdžio visos publikacijos patenka ir į kito posėdžio svarstymą, t.y. turėtų būti skaičiuojamas tik vienas posėdis ir vienas pažeidimas. Redakcijos atstovų nuomone, nėra pagrindo taikyti 3 pažeidimų per metus skaičiaus ir tuo vadovaujantis svarstyti redakciją dėl priskyrimo neetiškos žiniasklaidos kategorijai. A. Žilinskienė atsakė, kad tos pačios publikacijos buvo svarstomos pagal du skundus, ir sprendimai priimti dėl skirtingų Etikos kodekso straipsnių pažeidimo. R. Šimukauskaitė paklausė, ar redakcija bandė gauti informacijos iš “Snoro” darbuotojų? D. Veleckienė ir žurnalistė atsakė, kad šiuo klausimu pasisakė jau anksčiau, kai buvo svarstomas skundas. Jų teigimu, banko “Snoras” atstovai ir administratoriai nebendravo su redakcija, tiesioginės informacijos iš jų nebuvo įmanoma gauti. D. Veleckienės teigimu, publikacijose pateikiama informacija teisinga, tik su tam tikru emociniu fonu, kurį kiekvienas skaitytojas priima savaip. Baigiantis diskusijoms advokatas J. Petrulionis dar kartą paprašė atidėti svarstymą kol pasibaigs bylos su ŽEIT nagrinėjimas. Jis taip pat priminė, kad Komisijos sprendimai turi būti prevencinio pobūdžio, retoriškai klausė, kaip redakcijai pasitaisyti, kada po vieno posėdžio iš karto yra skaičiuojama daugybė pažeidimų ir laikraštis svarstomas dėl pripažinimo neetišku.

Pasibaigus diskusijoms su svečiais Komisija aptarė išgirstą informaciją. Diskusijoje kalbėję kai kurie Komisijos nariai sakė, kad gal reikėtų atsižvelgti į redakcijos prašymą ir atidėti svarstymą iki pasibaigs teismai. Ne visi pritarė tokiai nuomonei, nes tai, kad yra apskųsti Inspektoriaus sprendimai, dar nereiškia, jog Komisija negali svarstyti klausimo dėl 71 str. nuostatų taikymo, nes šiuo metu tiek Etikos inspektoriaus, tiek Komisijos sprendimai yra galiojantys. L Remeikos nuomone, reikėtų įvertinti tai, kad pažeidimai yra susiję su publikacijomis viena tema. Pasak jo, galima suprasti redakciją, kuri iki tam tikro laiko nežinojo, kad kažkas nepatenkintas jų straipsniais, o vėliau gauna pretenziją dėl visų iš karto, tuo pačiu ir svarstymą dėl Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo. Kitų Komisijos narių nuomone, nesvarbu, kad tema viena, tačiau publikacijų daug, pažeidimai yra įvairūs - dėl šešių skirtingų straipsnių, beveik visose publikacijose pripažintas Etikos kodekso 4 str. pažeidimas, t.y. pažeidimas susijęs su nuomonės reiškimu. Kadangi klausimas sudėtingas, buvo pasiūlyta atidėti sprendimo priėmimą, įvertinti posėdyje pasisakiusių redakcijos atstovų argumentus, dar kartą įvertinti priimtus sprendimus ir nustatytų pažeidimų rimtumą. Už sprendimo atidėjimą – 5, prieš – 3, susilaikė – 1.

Nuspręsta:

1. Klausimą pabaigti svarstyti artimiausio posėdžio metu.

2. Svarstyta: V. R. Garcia skundas dėl publikacijos interneto portale anyksta.lt

Pristatė A. Žilinskienė: Skundas buvo įtrauktas į š.m. kovo 31 d. posėdžio darbotvarkę. Svarstymas atidėtas redakcijos prašymu dėl redaktorės ligos. Anykščių rajono savivaldybės specialistė ryšiams su visuomene Virginija Ros Garcia prašo įvertinti 2013-11-25 interneto portalo www.anyksta.lt publikaciją “Specialistė ryšiams su visuomene – nepasiekiama kaip Anglijos karalienė”. Teigiama, kad tokia žinute yra pažeidžiama jos teisė į privatų gyvenimą, žinutės turinys yra įžeidžiančio pobūdžio. V. R. Garcia mano, kad tiek žurnalistas A. Lingaitis, tiek UAB “Anykštos redakcija” pažeidžia ne tik profesinę etiką, bet baudžiamąjį kodeksą.

Kadangi ir į šį posėdį redaktorė G. Šmigelskienė negalėjo atvykti, buvo gautas redakcijos paaiškinimas raštu. Teigiama, kad interneto portale anyksta.lt publikacija buvo įdėta po to, kai viešo asmens statusą turinti V. R. Garcia (savivaldybės tarnautoja, Socialdemokratų moterų sąjungos Anykščių klubo vadovė) atsisakė duoti interviu apie savo darbą bei pomėgius laikraščiui “Anykšta”, nors su kitų Anykščių rajono žiniasklaidos priemonių atstovais apie tai kalbėjosi. Teigiama, kad redakcija niekda nei skaitytojų, nei kitų asmenų nėra prašiusi rinkti informacijos apie V.R. Garcia privatų gyvenimą. Redaktorės teigimu, V.R. Garcia rašte taip pat nenurodoma, kokiu būdu buvo pažeista jos teisė į privatų gyvenimą. R. Šmigelskienė teigia turinti pagrindo manyti, jog šis skundas buvo inspiruotas laikraštyje ir portale publikuotų kritinių straipsnių dėl Anykščių rajono savivaldybės nustatytos Konstituciją ir įstatymus pažeidžiančios informacijos žiniasklaidai teikimo tvarkos, ir paviešintos informacijos, kad tiesioginis V.R. Garcia viršininkas - buvęs KGB rezervo karininkas.

Komisijos nuomone, V.R. Garcia yra viešas asmuo, bet neprivalo kalbėti apie savo asmeninį gyvenimą ir šeimą. Iš pateikto susirašinėjimo el. paštu tarp žurnalisto A. Lingaičio ir V.R. Garcia matyti, kad buvo prašoma kalbėti ne tik apie darbą ir politiką, bet ir apie šeimą. Žinutės interneto portale negalima vertinti kaip kritikos dėl savivaldybės darbuotojos darbo, ji vertintina kaip spaudimas savivaldybės tarnautojai dėl interviu apie privatų gyvenimą. Komisijos nuomone, informacijos rinkimo ir pateikimo būdas yra neetiškas ir nekorektiškas, žinutė pateikta lyg būtų paieškomas kriminalinis nusikaltėlis. Nors redakcijos paaiškinime tegiama, kad redakcija neprašė rinkti informacijos apie V.R. Garcia, tačiau išspausdinta žinutė labai iškalbinga “/…/ jeigu ką nors tokio žinote apie šią ponią, siųskite informaciją “Anykštai”/…/”. Komisijos nuomone, buvo peržengtos elementarios kultūros ir padorumo ribos, pažeistos profesinės etikos normos. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 8, 11 ir 16 straipsnių galimo pažeidimo.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už - 5, prieš – 4, susilaikė - 0.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 11 str.”. Už - 6, prieš – 3, susilaikė - 0.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 16 str.”. Už - 1, prieš – 6, susilaikė - 2.

Nuspręsta:

1. 2013-11-25 interneto portalo www.anyksta.lt publikacijoje “Specialistė ryšiams su visuomene – nepasiekiama kaip Anglijos karalienė”, buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 11 straipsniai.

3. Svarstyta: Buitinių vartotojų sąjungos prašymas įvertinti interneto portalo anyksta.lt redaktorės elgesį

Posėdyje dalyvavo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Pristatė A. Žilinskienė: Skundas buvo įtrauktas į š.m. kovo 31 d. posėdžio darbotvarkę. Svarstymas atidėtas redakcijos prašymu dėl redaktorės ligos. Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis teigia, kad laikraščio “Anykšta” redaktorė Gražina Šmigelskienė pradėjo žurnalistinę kampaniją prieš Anykščių savivaldybę. Teigiama, kad tiek interneto portale anyksta.lt, tiek televizijoje, tiek viešuose renginiuose pateikiama neobjektyvi ir šališka informacija siekiant diskredituoti Anykščių savivaldybę.

Kadangi ir į šį posėdį redaktorė G. Šmigelskienė negalėjo atvykti, buvo gautas redakcijos paaiškinimas raštu. UAB “Anykštos redakcija” direktorė-redaktorė G. Šmigelskienė teigia, kad nelabai suprantamas Buitinių vartotojų sąjungos skundas – neįvardinta nei kokia žurnalistinė kampanija pradėta prieš Anykščių rajono savivaldybę, nei kuo ji pasireiškia, nėra jokių konkrečių faktų, kuriuos būtų galima komentuti. Redaktorės teigimu, savaime suprantama, kad laikraštyje ir portale yra aprašomas savivaldybės darbas, komentuojami sprendimai, rašoma aktualiomis bendruomenei temomis. Teigiama, kad pastaraisiais mėnesiais nemažai dėmesio buvo skiriama Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiksmams, kuriais nustatyti Konstituciją ir įstatymus pažeidžianti informacijos teikimo žiniasklaidai tvarka bei nustatyti pertekliniai apribojimai “Anykštos” grupės žurnalistams.

Posėdyje dalyvavęs D. Radzevičius patvirtino, kad problema egzistuoja, ir ne tik Anykščių rajone, kad ir daugiau savivaldybių yra nustačiusios labai formalizuotą informacijos teikimo žiniasklaidai tvarką, kuri apsunkina darbą žurnalistams gauti ir rinkti informaciją. Jo teigimu, Žurnalistų sąjunga kartu su Savivaldybių asociacija sprendžia šį klausimą, ieško bendrų pozicijų.

Komisijai pateiktose interneto portalo anyksta.lt žinutėse negalima įžvelgti tikslingos “Anykštos” redaktorės žurnalistinės kampanijos prieš Anykščių rajono savivaldybę. Tiesiog kalbama apie problemą, pateikiama informacija, žinutės nėra įžeidžiančios. Tai, kad problema egzistuoja, kad savivaldybės (pvz. Druskininkų), pažeisdamos įstatymus, steigia savo laikraščius, o kitiems rajono laikraščiams yra sudarytos apsunkintos informacijos gavimo iš savivaldybės sąlygos, patvirtino ir D. Radzevičius, žino ir Komisija. Komisija neturi pagrindo įtarti, kad UAB “Anykštos redakcija”, kerštaudama už pralaimėtą viešųjų pirkimų konkursą dėl užsakomosios spausdinimo paslaugos, pradėjo žurnalistinę kampaniją prieš Anykščių rajono savivaldybę, o ją palaiko Žurnalistų sąjungos pirmininkas D. Radzevičius, kuriuos, kaip paslaptingomis užuominomis teigiama skunde, sieja “artimi ryšiai”. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. Nėra pagrindo teigti, kad UAB “Anykštos redakacija” vykdo žurnalistinę kampaniją prieš Anykščių rajono savivaldybę, redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.

4. Svarstyta: E. Jennings-Didžiulis skundas dėl publikacijų naujienų portale zmones.lt ir žurnale “Žmonės”

Posėdyje dalyvavo žurnalo “Žmonės” ir interneto portalo zmones.lt redaktorė Daina Žemaitytė, advokato padėjėja Monika Mališauskaitė, žurnalistė Justina Dirsė.

Pristatė A. Žilinskienė: Klausimas buvo svarstomas 2014-03-03 posėdyje. Buvo nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą ir paprašyti papildomos medžiagos, kuri padėtų išsiaiškinti, ar publikacijose cituojami E. Jennings-Didžiulis teiginiai yra tikslūs. Erika Jennings-Didžiulis prašo įvertinti 2013-07-10 interneto portalo www.zmones.lt publikaciją “Aš nenoriu naudotis “Bitės” paslaugomis, nes jas reklamuoja Lavrinovičiai” ir 2013-08-01 žurnalo “Žmonės” publikaciją “Žvaigždžių karai”. Teigiama, kad publikacijose pateikta informacija yra netiksli ir sąmoningai iškraipyta, nesuteikta atsakymo teisė, neišspausdintas paneigimas.

Kovo 03 d. posėdyje buvo diskutuojama paie tai, ar, remiantis pateiktomis citatomis, žurnalistai galėjo daryti apibendrinimą, kad E.Jennings-Didžiulis siūlė kastruoti brolius Lavrinovičius? L. Elkimavičius priminė, kad redaktorė sakė, jog tokie žodžiai buvo pasakyti, citata išversta tiksliai, tik ji ištrinta. Tiktai kuo tikėti, jeigu viena pusė sako, kad citata buvo, o kita - kad nebuvo. Nei vieni, nei kiti nepateikė jokių įrodymų. Komisijai kartu su skundu pateiktame žurnalo redakcijos atstovo advokatų kontoros Borenius atsakyme E. Jennings-Didžiulis teigiama, kad nors E. Jennings-Didžiulis teiginiai po jų paviešinimo žiniasklaidoje iš socialinio tinklalapio Facebook buvo pašalinti, tačiau įrodymai apie šios žinios paskleidimą yra išlikę.

Iki šio posėdžio E. Jennings-Didžiulis pateikė iš savo ir vyro socialinio tinklo Facebook atspausdintą informaciją, dar kartą atsiuntė prašymo, teikto UAB “Žurnalų leidybos grupė” dėl atsakymo teisės suteikimo, kopiją.

UAB “Žurnalų leidybos grupė” (toliau - LŽG) atstovai tiek žodžiu, tiek raštu dar kartą patvirtino, kad E.Jennings-Didžiulis citata buvo paimta iš jos Facebook paskyros ir pacituota tiksliai. Teigiama, kad vėliau jų paskyros ir komentarai buvo ištrinti ir sukurtos naujos paskyros. Teigiama, jog tokia aplinkybė ir tai, kad kartu su skundu nebuvo pateikti visi komentarai, tik įrodo, kad LŽG nurodyti teiginiai atitiko tikrovę, o skundas nepagrįstas. Teigiama, kad LŽG neturi galimybės pateikti konkrečios svarstomos citatos ir daugelio komentarų, tačiau prideda su LŽG nesusijusio asmens žurnalisto Luko Pilecko liudijimą apie tai, kad teiginius, kurie paskelbti interneto portale zmones.lt, jis yra matęs E.Jennings-Didžiulis ir jos vyro Facebook paskyrose. Taip pat pateikia papildomus komentarus iš J. Didžiulio Facebook paskyros.

Komisijos nuomone, nors vis dėlto nėra galimybės nustatyti, ar tiksliai buvo pacituotas E.Jennings-Didžiulis teiginys, tačiau akivaizdu, kad visa diskusija apie bausmes žagintojams ir kilo būtent dėl brolių Lavrinovičių teistumo už tokį nusikaltimą, o iš pateiktos papildomos informacijos – J. Didžiulio paskyros Facebook atspausdintų komentarų – aišku, kad E.Jennings-Didžiulis vis dėlto sakė, kad: “I didn’t say they should’ve been executed. I said they should’ve been castrated”. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-07-10 interneto portalo www.zmones.lt publikacijoje “Aš nenoriu naudotis “Bitės” paslaugomis, nes jas reklamuoja Lavrinovičiai” ir 2013-08-01 žurnalo “Žmonės” publikacijoje “Žvaigždžių karai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 

 

2014-03-31 Nr. 6

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, R. Šimukauskaitė,

V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Lietuvos rytas” redakcijos atžvilgiu

2. LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus raštas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Nusikaltimas ir bausmė”

3. A. Kuznecovaitės prašymas dėl publkacijų interneto portale ekspertai.eu

4. V. R. Garcia skundas dėl publikacijos interneto portale anyksta.lt

5. Buitinių vartotojų sąjungos prašymas įvertinti interneto portalo anyksta.lt redaktorės elgesį

6. Kiti klausimai: L. Slušnio paklausimas dėl knygos viršelio ir turinio

1. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas dienraščio “Lietuvos rytas” redakcijos atžvilgiu.

Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė.

Pristatė L. Slušnys: Klausimas buvo įtrauktas į š.m. kovo 17 d. posėdžio darbotvarkę. Svarstymas atidėtas redakcijos prašymu.

Vadovaujantis Komisijos reglamentu, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip tris kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
Dienraščio “Lietuvos rytas” redakcija 2013-2014 metais buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą daugiau negu tris kartus:

1. 2013-07-01 posėdyje pripažinta, kad 2013-01-04 publikacijoje “Teis už mirusiojo šmeižimą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.

2. 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad 2013-04-23 publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

4. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai. 

5. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

6. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

Praėjusio posėdžio metu buvo nuspręsta, kad dienraščio “Lietuvos rytas” redakcija apie posėdžius buvo informuota tinkamai, informacija išsiųsta teisingu adresu, informacija apie posėdžius ir svarstomi klausimai bei sprendimai buvo paskelbti viešai. Todėl, Komisijos nuomone, nėra priežasčių, kodėl negalėtų būti svarstomas klausimas dėl Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo dienraščio “Lietuvos rytas” atžvilgiu. Atsižvelgus į UAB “Lietuvos rytas” prašymą atidėti klausimo nagrinėjimą vėlesniam posėdžiui, kad UAB “Lietuvos rytas” galėtų tinkamai pasiruošti, klausimo svarstymas buvo atidėtas, nuspręsta įteikti redakcijai sprendimų kopijas ir pakviesti UAB “Lietuvos rytas” atstovus pakartotinai.

Šios dienos posėdyje dalyvavusi advokato padėjėja L. Vainauskienė paprašė dar kartą atidėti svarstymą, nes sprendimai yra apskųsti teismui. Komisijos nariai paklausė, ar ji gali ką nors paaiškinti dėl svarstomų konkrečių publikacijų ir sprendimų. L. Vainauskienė atsakė, kad ji tik gali prašyti atidėti svarstymą kol bus išspręstos bylos teismuose.

Diskusijoje kalbėję kai kurie Komisijos nariai sakė, kad gal reikėtų dart kartą atidėti svarstymą ir palaukti teismų sprendimo. Ne visi pritarė tokiai nuomonei, nes šiuo metu protokoliniai sprendimai yra galiojantys, todėl gali būti svarstomas klausimas dėl Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo dienraščio “Lietuvos rytas” redakcijos atžvilgiu. Už tokį sprendimą balsavo – 9, prieš – 3, susilaikė – 0.

Laikotarpiu nuo 2013-07-01 iki 2014-01-13 buvo pripažinta, kad dienraščio “Lietuvos rytas” redakcija pažeidė profesinės etikos kodekso nuostatas šešis kartus. Komisijos nuomone, pažeidimai yra rimti, pažeidinėjami įvairūs Etikos kodekso straipsniai. Jie yra pasikartojantys ir išimtinai susiję su reikalavimu skleisti tikslią informaciją ir įvairias nuomones (Etikos kodekso 3 str.), kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius (Etikos kodekso 6 str.), nekaltumo prezumpcijos principo pažeidimu ir faktais neparemtų kaltinimų skelbimu (Etikos kodekso 37 ir 38 str.).

Pasibaigus diskusijoms balsuota “Priskirti dienraštį “Lietuvos rytas” profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai”. Už – 7, prieš – 1, susilaikė – 4.

Nuspręsta:

1. Dėl per vienerius metus padarytų šešių profesinės etikos pažeidimų: 2013-07-01 posėdyje pripažinta, kad 2013-01-04 publikacijoje “Teis už mirusiojo šmeižimą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.; 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad 2013-04-23 publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai; 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad 2013-03-01 publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai; 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad 2013-05-24 publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai;  2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad 2013-05-29 publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai; 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad 2013-05-23 publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai, žiniasklaidos priemonę dienraštį “Lietuvos rytas” priskirti profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Sprendimas galioja vienerius metus.

2. Svarstyta: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus raštas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Nusikaltimas ir bausmė”

Pristatė L. Slušnys: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba prašo įvertinti 2013-11-04 “Lietuvos ryto” TV laidą “Nusikaltimas ir bausmė” apie Jonaičių šeimos tragediją. Persiuntė A. Bružaitės laišką, kuriame teigiama, kad anonsuojamoje laidoje “Nusikaltimas ir bausmė” bus kalbama apie jos vaikus, teigiama, kad nuolatinis kalbėjimas apie bylą traumuoja vaikus, jie gali tapti patyčių aukomis.

Komisija peržiūrėjo laidos vaizdo įrašą. Komisijos nuomone, nereikėtų nuolatos kartoti tos pačios istorijos ir vis priminti apie įvykdytą nusikaltimą. Nors byla ir rezonansinė, vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad yra likusių gyvų vaikų. Šiuo atveju gal ir galima pateisinti laidos kūrėjus, nes žurnalistai jau gali susipažinti su visa bylos medžiaga, t.y. atsirado papildmos medžiagos, su kuria reikėjo supažindinti žiūrovus. Komisijos nuomone, nėra pagrindo svarstyti laidos dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimo, tačiau reikėtų priminti laidos autoriams, kad televizija yra labai paveiki informacijos priemonė ir žurnalistai turėtų rasti balansą tarp pareigos informuoti visuomenę ir pareigos rūpintis vaikų gerove, savo skelbiama informacija nesukelti jiems sielvarto ir papildomų išgyvenimų.

Nuspręsta:

1. Įpareigoti Komisijos pirmininką viešame laiške laidos kūrėjams išsakyti Komisijos pastabas dėl to, kad žurnalistai turėtų labiau įvertinti pateikiamos informacijos aktualumą, atskirti informaciją, kuri tik tenkina smalsumą nuo tos, kurios paskelbimą pateisina viešasis interesas, rasti balansą tarp pareigos informuoti visuomenę ir pareigos rūpintis vaikų gerove, savo skelbiama informacija nesukelti jiems sielvarto ir papildomų išgyvenimų.

 

3. Svarstyta:A. Kuznecovaitės prašymas dėl publikacijų interneto portale ekspertai.eu

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistė A. Kuznecovaitė prašo įvertinti interneto portalo ekspertai.eu publikacijas “A. Kuznecovaitė pakišinėja M. Žalimą” (2013-02-02), “Lietuvos rytas” ir LRT skleidžia klaidinančią informaciją apie V. Pociūno žūtį” (2013-02-13). Teigiama, kad ji yra žeminama kaip žurnalistė, šmeižiama ir įžeidinėjama.

VšĮ “Eksertai.eu” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad publikacijos, dėl kurių skundžiasi A. Kuznecovaitė, yra parengtos konkrečių autorių, ne VšĮ “Ekspertai.eu”. Teigiama, kad skunde nėra pateikiami argumentai ir motyvai, kuriais A. Kuznecovaitė galėtų pagrįsti savo poziciją dėl tariamo šmeižto ar įžeidinėjimo, tik konstatuojama, kad ji taip jaučiasi. VšĮ “Ekspertai.eu” direktorius A. Nakas užtikrina, kad įmonė niekada nesiekė ir nevykdė vieno asmens tyčinio šmeižimo, ji tik stebi viešoje erdvėje skelbiamos informacijos turinį ir tokios informacijos atitikimą galiojančioms teisės normoms bei etikai.

Komisijos nuomone, VšĮ “Ekspertai.eu” interneto portale skelbiamose publikacijose aptariamos ir nagrinėjamos kitose žiniasklaidos priemonėse skelbtos publikacijos, t.y. pateikiama nuomonė apie tam tikroje publikacijoje skelbiamus faktus. Skunde paminėtose publikacijose pateikiama nuomonė apie A. Kuznecovaitės straipsnius. Nuomonė išreikšta aštriai, tačiau nėra pagrindo teigti, kad žurnalistė įžeidinėjama. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. Interneto portalo ekspertai.eu publikacijose “A. Kuznecovaitė pakišinėja M. Žalimą” (2013-02-02), “Lietuvos rytas” ir LRT skleidžia klaidinančią informaciją apie V. Pociūno žūtį” (2013-02-13) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta:V. R. Garcia skundas dėl publikacijos interneto portale anyksta.lt

Pristatė L. Slušnys: Anykščių rajono savivaldybės specialistė ryšiams su visuomene Virginija Ros Garcia prašo įvertinti 2013-11-25 interneto portalo www.anyksta.lt publikaciją “Specialistė ryšiams su visuomene – nepasiekiama kaip Anglijos karalienė”. Teigiama, kad tokia žinute yra pažeidžiama jos teisė į privatų gyvenimą, žinutės turinys yra įžeidžiančio pobūdžio. V. R. Garcia mano, kad tiek žurnalistas A. Lingaitis, tiek UAB “Anykštos redakcija” pažeidžia ne tik profesinę etiką, bet baudžiamąjį kodeksą.

Redakcija paprašė atidėti klausimo svarstymą, nes laikraščio redaktorė G. Šmigelskienė serga, tačiau norėtų dalyvauti posėdyje. Komisija nusprendė atsižvelgti į redakcijos prašymą ir klausimo svarstymą atidėti.

Nuspręsta:

1. Redakcijos prašymu, atidėti klausimo svarstymą, įtraukti į artimiausio posėdžio darbotvarkę.

5. Svarstyta: Buitinių vartotojų sąjungos prašymas įvertinti interneto portalo anyksta.lt redaktorės elgesį

Pristatė L. Slušnys: Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis teigia, kad laikraščio “Anykšta” redaktorė Gražina Šmigelskienė pradėjo žurnalistinę kampaniją prieš Anykščių savivaldybę. Teigiama, kad tiek interneto portale anyksta.lt, tiek televizijoje, tiek viešuose renginiuose pateikiama neobjektyvi ir šališka informacija siekiant diskredituoti Anykščių savivaldybę.

Redakcija paprašė atidėti klausimo svarstymą, nes laikraščio redaktorė G. Šmigelskienė serga, tačiau norėtų dalyvauti posėdyje. Komisija nusprendė atsižvelgti į redakcijos prašymą ir klausimo svarstymą atidėti.

Nuspręsta:

1. Redakcijos prašymu, atidėti klausimo svarstymą, įtraukti į artimiausio posėdžio darbotvarkę.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

L. Slušnys paprašė įvertinti spaudai ruošiamos knygos viršelį ir viename iš knygos puslapių pateikiamą informaciją, t. y., ar sakinys “AR ŽINOJOTE, KAD NUO HEROINO PRIKLAUSOMI ŽMONĖS VADINAMI “ŠIUKŠLĖMIS? gali pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. L. Slušnys paaiškino, kad šis sakinys yra paimtas iš knygos Concepts of chemical Dependency, kuri yra akademinė knyga ir platinama visame pasaulyje, yra išleisti šeši leidimai ir niekas leidėjų nekaltino diskriminacija. Pasak jo, knygoje, kuri skirta mokytojams, šis sakinys naudojamas tam, kad vaikai labiau įsivaizduotų su kokia visuomenės reakcija gali susidurti, jeigu vartos opiatus.

Komisijos nuomone, žodis naudojamas kaip metafora, jis rašomas kabutėse, sakinys yra klausiamojo pobūdžio. Vienbalsiai nuspręsta, kad tokios informacijos pateikimas nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. Balsavime nedalyvavo V. Žukienė.

Nuspręsta:

1. Komisijai pateiktos knygos apie psichoaktyviąsias medžiagas viršelis ir skyrelyje “Opiatai” išspausdintas sakinys “Ar žinojote, kad nuo heroino priklausomi žmonės vadinai “šiukšlėmis”?” nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų.

Pirmininkas Linas Slušnys

Pirmininko padėjėja Egidija Leveikaitė

 

 

2014-03-17 Nr. 5

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, A. Matusas, V. Mačiulis, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

 

Darbotvarkė: 1. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas interneto portalo lrytas.lt ir dienraščio “Lietuvos rytas” redakcijų atžvilgiu

2. L. Andriuškeičienės skundas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

3. VšĮ Geopolitinių studijų centras skundas dėl publikacijų interneto portale balsas.lt

4. Kiti klausimai

1. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas interneto portalo lrytas.lt ir dienraščio “Lietuvos rytas” redakcijų atžvilgiu.

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” atvokatė Asta Bajorienė, portalo redaktorius Liudas Dapkus, UAB “Lietuvos rytas” atstovė advokato padėjėja Laura Vainauskienė.

Pristatė L. Slušnys: Vadovaujantis Komisijos reglamentu, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip tris kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Interneto portalas lrytas.lt

2013 metais interneto portalas www.lrytas.lt buvo pripažintas pažeidęs profesinės etikos kodeksą daugiau negu tris kartus:

1. 2013-08-05 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.

2. 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

4. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

5. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

6. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

7. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad 2013-08-23 “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

Klausimas buvo svarstomas š.m. kovo 03 d. posėdyje. Atsižvelgus į UAB “Lrytas” atstovų pateiktą papildomą informaciją ir paaiškinimus, kuriems įvertinti reikia laiko, buvo nuspręsta klausimą pabaigti svarstyti artimiausio posėdžio metu.

Kovo 03 d. posėdžio metu UAB “Lrytas” advokatė Asta Bajorienė teigė, kad beveik visų publikacijų rengėjas yra dienraštis “Lietuvos rytas”. UAB “Lrytas” turi Licencinę sutartį su UAB “Lietuvos rytas”, pagal kurią spausdina dienraščio publikacijas interneto portale lrytas.lt. Advokatės teigimu, pagal Visuomenės informavimo įstatymą, redakcinė atsakomybė tenka pirminiam infomacijos šaltiniui, o ne redakcijai, kuri perspausdina publikacijas. Šiuo atveju tai būtų dienraštis “Lietuvos rytas”. Komisija nusprendė, kad redakcijos atstovai teisūs teigdami, kad svarstant klausimą dėl galimo portalo priskyrimo neetiškos žiniasklaidos kategorijai, reikėtų labai atidžiai įvertinti visas aplinkybes. Tuo pačiu ir išsakytas šiame posėdyje dėl publikacijų autorystės. Buvo pasiūlyta atidėti klausimo svarstymą, dar kartą peržvelgti visas publikacijas, nustatyti jų rengėjus ir redakcinę atsakomybę.

Komisijos nariai dar kartą atidžiai įvertino turimą medžiagą. Atsižvelgus į publikacijų autorystę, interneto portalo redakcinė atsakomybė turėtų būti taikoma 3 publikacijoms: “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01), “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29), “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” (2013-08-23). Advokatė A. Bajorienė paaiškino, kad jų nuomone, vis dėlto kalba turėtų eiti apie 2 publikacijas, nes publikacija “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” pirmiau buvo išspausdinta dienraštyje, portale atsirado vėliau.

Pasibaigus diskusijoms, pirmininkas apibendrino turimą informaciją - nustatyta, kad pagal Licencinę sutartį interneto portalas lrytas.lt spausdina dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas, pripažinta, kad redakcinė atsakomybė interneto portalo lrytas.lt redakcijai gali būti taikoma dėl dviejų publikacijų, nes kitų pirminis informacijos šaltinis yra dienraštis “Lietuvos rytas”. Atsižvelgus į šias aplinkybes, Komisijos nuomone, nėra pagrindo svarstyti interneto portalo lrytas.lt redakcijos priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Nuspręsta vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Nėra pagrindo svarstyti interneto portalo lrytas.lt redakcijos priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

 

Dienraštis “Lietuvos rytas”

Dienraščio “Lietuvos rytas” redakcija 2013 metais buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą daugiau negu tris kartus:

1. 2013-07-01 posėdyje pripažinta, kad 2013-01-04 publikacijoje “Teis už mirusiojo šmeižimą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.

2. 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad 2013-04-23 publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

4. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai. 

5. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

6. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

Posėdyje dalyvavusi advokato padėjėja L. Vainauskienė paprašė atidėti svarstymą, nes jie nėra gavę medžiagos, be to ruošiasi skųsti paskutinį Komisijos sprendimą. Taip pat ji pareiškė, kad redakcija nėra gavausi nei pranešimų apie posėdžius, nei Komisijos sprendimų. Komisijos pirmininkas jai parodė išrašus iš el. pašto siųstų dokumentų, kurie įrodo, kad pranešimai apie posėdžius buvo išsiųsti. L. Vainauskienė atsakė, kad, matyt, ne tuo adresu. Pirmininko padėjėja patvirtino, kad ir pranešimai apie Komisijos posėdžius, ir Komisijos sprendimai šios žiniasklaidos priemonės atžvilgiu buvo išsiųsti tinkamai, t.y. UAB “Lietuvos rytas” redakcijos elektroniniu pašto adresu, kuris yra viešai skelbiamas dienraščio adresų skiltyje. Komisijos pirmininko nuomone, tokio pobūdžio redakcijos paaiškinimai yra vertintini kaip siekis vilkinti Komisijos sprendimo priėmimą. Kadangi UAB “Lietuvos rytas” paprašė atidėti Komisijos posėdį dėl nagrinėjamo klausimo, Komisija nusprendė atsižvelgti į prašymą ir klausimo svarstymą atidėti. Pirmininkas paaiškino UAB “Lietuvos rytas” atstovams, jog Komisijos sprendimus į redakciją pakartotinai atneš pats.

Pasibaigus diskusijoms su svečiais, Komisija aptarė išgirstą informaciją. Komisijos reglamente yra nurodyta, jog apie posėdžius konkrečios žiniasklaidos priemonės ir pareiškėjai yra informuojami, konkreti detali informavimo tvarka nėra nurodyta. Reglamente taip pat nurodyta, jog Komisijos sprendimai yra išsiunčiami žiniasklaidos priemonėms ir pareiškėjams, Komisijos sprendimai ir informacija apie posėdžius yra viešai skelbiami Komisijos internetinėje svetainėje. Komisijos nuomone, pranešimas apie Komisijos posėdį, išsiunčiamt pranešimą elektroniniu paštu, yra tinkamas informavimo apie posėdį būdas. Sprendimai visada yra siunčiami paštu. Laiškų kopijos lieka Komisijoje. Komisijos pirmininkas patikino, kad visada pasirašo laiškus, jo manymu, keista, kad visi suinteresuoti asmenys sprendimus gauna, negauna tik “Lietuvos rytas”. Paskutiniai sprendimai dėl V. Freakley ir N. Cooper skundo buvo išsiųsti advokatų kontorai Borenius, “Vakaro žinioms”, “Respublikai”. Visi gavo, net portalo lrytas.lt redakcija gavo, išskyrus “Lietuvos rytą”. Tai verčia susimąstyti, ar dienraščio redakcija elgiasi sąžiningai.

Komisija nėra Viešojo administravimo subjektas, dirba pagal patvirtintą Reglamentą. Komisijos nuomone, dienraščio “Lietuvos rytas” redakcija apie posėdžius buvo informuota tinkamai, informacija išsiųsta teisingu adresu, informacija apie posėdžius ir svarstomi klausimai bei sprendimai buvo paskelbti viešai. Todėl, Komisijos nuomone, nėra priežasčių, kodėl negalėtų būti svarstomas klausimas dėl Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo dienraščio “Lietuvos rytas” atžvilgiu. Atsižvelgus į UAB “Lietuvos rytas” prašymą atidėti Komisijos posėdyje svarstomo klausimo nagrinėjimą vėlesniam posėdžiui, kad UAB “Lietuvos rytas” galėtų tinkamai pasiruošti klausimo svarstymui ir pateikti savo nuomonę, ir į tai, jog Komisija nustatė, jog UAB “Lietuvos rytas” apie Komisijos posėdžius buvo informuota tinkamai, Komisijos sprendimai buvo išsiųsti UAB “Lietuvos rytas” paštu ir pakelbti Komisijos interneto svetainėje, Komisija nusprendė atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui, kviečiant UAB “Lietuvos rytas” atstovus pakartotinai.

Nuspręsta:

1. Kadangi UAB “Lietuvos rytas” pateikė prašymą atidėti Komisijos posėdyje svarstomo klausimo dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo nagrinėjimą vėlesniam posėdžiui, kad UAB “Lietuvos rytas” galėtų tinkamai pasiruošti klausimo svarstymui ir pateikti savo nuomonę, bei atsižvelgiant į tai, jog Komisija nustatė, jog UAB “Lietuvos rytas” apie Komisijos posėdžius buvo informuota tinkamai, Komisijos sprendimai buvo išsiųsti UAB “Lietuvos rytas” paštu ir pakelbti Komisijos interneto svetainėje, nuspręsta atidėti klausimo svarstymą artimiausiam posėdžiui, kviečiant UAB “Lietuvos rytas” atstovus pakartotinai.

2. Svarstyta: L. Andriuškeičienės skundas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

Pristatė L. Slušnys: skundas buvo svarstomas š.m. vasario 10 d. Kadangi interneto portalo www.alfa.lt redakcija nepateikė paaiškinimų, nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą ir dar kartą keiptis į redakciją, kad vis dėlto pateiktų redakcijos nuomonę dėl L. Andriuškevičienės skunde keliamų pretenzijų dėl nekaltumo prezumpcijos pažeidimo ir nesuteiktos atsakymo teisės.

Lina Andriuškevičienė prašo įvertinti 2013-09-18 interneto portalo alfa.lt publikaciją “Išteisintus FNTT tyrėją ir advokatą prokuratūra vis tiek nori matyti už grotų”. Teigiama, kad publikacijos pavadinime iškraipoma tikrovė, publikacijoje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, neteisėtai išspausdinta L. Andriuškevičienės nuotrauka.

Š.m. vasario 10 d. posėdyje publikacija buvo išsamiai aptarta, trūko tik alfa.lt redakcijos paaiškinimo. Publikacijoje rašoma apie bylą, kurioje yra priimtas išteisinamasis nuosprendis, tačiau daugiau rašoma ne apie jį, bet pakartojama ikiteisminio tyrimo medžiaga. I. Abramavičiūtės numone, yra pagrindo teigti, kad daromas spaudimas teismui, L. Andriuškevičienės atžvilgiu pažeistas nekaltumo prezmpcijos principas, nesuteikta teisė atsakyti. Taip pat ji atkreipė dėmesį į tai, kad vieno iš publikacijos herojų atžvilgiu, neleistinai primenamas senas nusikaltimas, už kurį jau atlikta bausmė.

UAB “Alfa Media” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad nekaltumo prezumpcija laikoma pažeista, kai nepagrįstai skelbiama informacija apie asmens padarytą pažeidimą. Šiuo atveju skelbiama informacija apie apskųstą pirmos instancijos teismo išteisinamąjį nuosprendį, kuriame konstatuojamojo pobūdžio teiginiai apie jos padarytą nusikalstamą veiką neskelbiami. Teigiama, kad buvo viešas interesas skelbti informaciją apie FNTT tyrėjos ir advokato atžvilgiu priimtą išteisinamąjį nuosprendį ir jo apskundimą. Teigiama, kad Pareiškėja publikacijoje nėra kritikuojama, tik siekta supažindinti visuomenę su priimto sprendimo išvadomis ir motyvais, apskundimo faktu ir motyvais. Paaiškinime teigiama, kad pretenzija dėl atvaizdo panaudojimo yra atmestina, nes nuotrauka daryta viešoje vietoje, todėl sutikimo ją publikuoti nereikėjo. Paaiškinime akcentuojama, kad nebuvo pažeistas Etikos kodekso 45 str., nes draudimas nuolat priminti apie seniai atliktą nusikaltimą, už kurį atlikta bausmė, negali būti taikomas L. Andriuškevičienės atžvilgiu, nes ji ne tik kad neatliko bausmės, bet ir buvo išteisinta.

Komisija nevertino, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinta tik tai, ar žurnalistas tinkamai atliko savo darbą rinkdamas ir pateikdamas informaciją. Komisijos nuomone, pateikta informacija svarbi visuomenei, žurnalistas pateikė medžiagą apie baudžiamojo procesą eigą ir priimtą išteisinamąjį nuosprendį, tokiais atvejais nėra privaloma pateikti byloje figūruojančių asmenų nuomones, nes jų pozicija akivaizdi ir aiški iš bylos medžiagos, tuo labiau kai yra priimamas išteisinamasis nuosprendis. Taip pat negalima teigti, kad buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, nes L. Andriuškevičienė niekuo nekaltinama, tik pateikiama informacija, kad jos atžvilgiu buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis.

Įvertinusi visą turimą informaciją Komisija vienbalsiai nusprendė, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-09-18 interneto portalo alfa.lt publikacijoje “Išteisintus FNTT tyrėją ir advokatą prokuratūra vis tiek nori matyti už grotų” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: VšĮ Geopolitinių studijų centras skundas dėl publikacijų interneto portale balsas.lt

Pristatė L. Slušnys: Skundas buvo svarstomas š. m. sausio 27 d. posėdyje. Buvo nuspręsta pasiūlyti redakcijai per 2 savaites išspręsti autorystės klausimus su VšĮ “Geopolitinių studijų centras” ir apie tai informuoti Komisiją. Komisija negavo jokios informacijos apie tai, kad klausimas išspręstas, todėl VšĮ “Geopolitinių studijų centro” skundas svarstomas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

VšĮ “Geopolitinių studijų centras” mano, kad naujienų portalas Balsas.lt pažeidinėja autorines teises, t.y. savinasi interneto portalo geopolitika.lt publikacijas. Prideda straipsnių kopijas: 1) geopolitika.lt - “Kroatijos prisijungimas prie ES šaliai atnešė daugiau abejonių nei ateities garantijų”, balsas.lt - “Kroatija: kapinės Vokietijos milijardams” (2013-07-31); 2) geopolitika.lt ir balsas.lt - “Sočio olimpinių žaidinynių boikotas - kas čia ne taip?” (2013-09-02); 3) geopolitika.lt - “Gazprom” prieš I. Sečiną ir suskystintos dujos Lietuvai”, balsas.lt – “Ar Rusija aptarnaus SGD terminalą?” (2013-06-14).

Prieš posėdį, interneto portalo www.balsas.lt vyriausioji redaktorė Meilė Taraškevičienė informavo Komisiją, kad buvo atkreiptas dėmesys į VšĮ “Geoplitinių studijų centras” pateiktas pastabas, ištaisytos klaidos, atkurtos tekstų autorinės teisės, apie tai informuota VšĮ “Geoplitinių studijų centras”, atsiprašyta ir aptarti tolimesnio bendradarbiavimo klausimai.

Komisijos nuomone, nėra pagrindo netikėti redakcijos paaiškinimu, todėl vienbalsiai nuspręsta nesvarstyti skundo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

Nuspręsta:

1. Kadangi interneto portalo balas.lt redakcija patvirtino, jog autorystės klausimas su VšĮ “Geopolitinių studijų centras” išspręstas, nėra pagrindo nagrinėti skundo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

Pirmininkas Linas Slušnys

Pirmininko padėjėja Egidija Leveikaitė

 

 

2014-03-03 Nr. 4

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. E. Jennings-Didžiulis skundas dėl publikacijų naujienų portale zmones.lt ir žurnale “Žmonės”

2. A. Betingio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Tauragės žinios”

3. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas LNK ir interneto portalo lrytas.lt redakcijų atžvilgiu

4. Kiti klausimai – U. M. Andrijauskaitės skundas dėl publikacijos Facebook, Anykščių rajono PK KPS paklausimas dėl IP adreso atskleidimo

1. Svarstyta: E. Jennings-Didžiulis skundas dėl publikacijų naujienų portale zmones.lt ir žurnale “Žmonės”

Posėdyje dalyvavo Jurgis Didžiulis, advokatė Kristina Čeredničenkaitė, žurnalo “Žmonės” ir interneto portalo zmones.lt redaktorė Daina Žemaitytė.

Pristatė L. Slušnys: Erica Jennings-Didžiulis prašo įvertinti 2013-07-10 interneto portalo www.zmones.lt publikaciją “Aš nenoriu naudotis “Bitės” paslaugomis, nes jas reklamuoja Lavrinovičiai” ir 2013-08-01 žurnalo “Žmonės” publikaciją “Žvaigždžių karai”. Teigiama, kad publikacijose pateikta informacija yra netiksli ir sąmoningai iškraipyta, nesuteikta atsakymo teisė, neišspausdintas paneigimas.

Advokatė K. Čeredničenkaitė dar kartą paaiškino, kad E. Jennings-Didžiulis nesiūlė kastruoti brolių Lavrinovičių, žurnale ir portale pateikti teiginiai neatitinka tikrovės, yra konstatuojamojo pobūdžio, todėl negali būti vertinami kaip nuomonė. Advokatės teigimu, buvo pasinaudota žinomų žmonių vardu sensacijai sukelti. D. Žemaitytė paaiškino, kad E. Jennings-Didžiulis komentaras Facebook tinkle buvo pacituotas ir išverstas tiksliai. Šiuo metu komentaro nebėra, jis išimtas. Pasak redakatorės, publikacija žurnale pasirodė daug vėliau, kai tokia informacija jau buvo paskelbta ir kitose žiniasklaidos priemonėse (portaluose lrytas.lt (0710) ir delfi.lt (0710), eurobasket.lt (0711). Ji atkreipė dėmesį tai, kad iki to laiko citata nebuvo paneigta. Į tai advokatė K. Čeredničenkaitė atsakė, kad pirminis informacijos šaltinis buvo portalo zmones.lt publikacija, kitos žiniasklaidos priemonės pasinaudojo ta medžiaga. L Elkimavičius paklausė, ar buvo ištrintas komentaras? J. Didžiulis atsakė, kad jie nieko netrynė, nes tokio komentaro nebuvo. D. Žemaitytė paaiškino, kad buvo ištrinta visa paskyra. J. Mažylė, I. Abramavičiūtė paklausė, kodėl žurnalistė, rašiusi publikaciją, nepasitikslino, nepakalbino pačios E. Jennings-Didžiulis, neleido jai pasisakyti. Redaktorė atsakė, kad yra cituojami E. Jennings-Didžiulis žodžiai, todėl kitokios atsakymo teisės kaip ir nereikia, be to, yra įvairių būdų suteikti asmeniui atsakymo teisę. Šiuo aveju redakcija pasinaudojo trečiojo šaltinio medžiaga. Įstatymas to nedraudžia. Į tai J. Mažylė replikavo, kad informacijos šaltinis pats siūlėsi patikslinti ir paaiškinti, bet redakcija neleido. Redaktorė atsakė, kad portalo zmones.lt publikacijoje yra pakalbintas J. Didžiulis.

Pasibaigus diskusijoms su svečiais, Komisijos nariai aptarė gautą informaciją. I. Abramavičiūtė klausė, ar, remiantis pateiktomis citatomis, žurnalistai galėjo daryti apibendrinimą, kad E.Jennings-Didžiulis siūlė kastruoti brolius Lavrinovičius? L. Elkimavičius priminė, kad redaktorė sakė, jog tokie žodžiai buvo pasakyti, citata išversta tiksliai, tik ji ištrinta. Tiktai kuo tikėti, jeigu viena pusė sako, kad citata buvo, o kita - kad nebuvo. Nei vieni, nei kiti nepateikė jokių įrodymų. Komisijai kartu su skundu pateiktame žurnalo redakcijos atstovo advokatų kontoros Borenius atsakyme E. Jennings-Didžiulis teigiama, kad nors E. Jennings-Didžiulis teiginiai po jų paviešinimo žiniasklaidoje iš socialinio tinklalapio Facebook buvo pašalinti, tačiau įrodymai apie šios žinios paskleidimą yra išlikę. Komisijos nuomone, reikėtų atidėti sprendimo priėmimą ir paprašyti, kad pateiktų tuos įrodymus. Ir dar geriau būtų, kad abi pusės pateiktų papildomą medžiagą, įrodančią jų tiesą. Už tokį sprendimą balsavo –7, prieš – 4, susilaikė – 1. Balsavime nedalyvavo V. Mačiulis.

Nuspręsta:

1. Atidėti sprendimo priėmimą. Paprašyti papildomos medžiagos, kuri padėtų išsiaiškinti, ar publikacijose cituojami E. Jennings-Didžiulis teiginiai yra tikslūs.

2. Svarstyta: A. Betingio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Tauragės žinios”

Pristatė L. Slušnys: Aivaras Betingis prašo įvertinti 2013-09-20 laikraščio “Tauragės žinios” ir 2013-09-25 interneto portalo www.taurageszinios.lt publikaciją “Valdininkas apkaltintas rašinėjantis žinutes nepilnametei”. Teigiama, kad paskleista tikrovės neatitinkant informacija, publikacija yra šmeižianti jį kaip valstybės tarnautoją ir kaip asmenį. A. Betingio teigimu, kaip atsakas į jo prašymą paneigti informaciją, 2013-10-25 buvo išspausdinta publikacija “Valdininkas prisipažino melavęs”, kurioje dar kartą buvo paskelbta jį šmeižianti informacija.

VšĮ “Tauragės žinios” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad gautame anoniminiame laiške buvo išsakyta svarbi informacija apie atsakingas pareigas einantį A. Betingį. Teigiama, kad redakcija tikrino faktus, kalbėjosi su pačiu A. Betingiu, su rajono meru. Viskas yra pateikta publikacijoje. Publikacijoje “Valdininkas prisipažino melavęs” taip pat pateikta informacija atitinka tikrovę. Direktorės-redaktorės Ramunės Ramanauskienės teigimu, redakcija dažniausiai gauna anoniminius laiškus, nes žmonės nenori viešinti savo pavardžių. Tai, kad A. Betingis publikacijoje “Valdininkas apkaltintas rašinėjantis žinutes nepilnametei” aprašomo renginio metu elgėsi netinkamai patvirtina ir publikacijos komentarai.

Komisijos nuomone, negalima teigti, kad publikacijose buvo pažeistos Etikos kodekso normos, nes buvo suteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei, pakalbintas ir rajono meras. Tačiau remtis anoniminiu šaltiniu yra neprofesionalu. Redakcija pirmiausia turėjo išsiaiškinti visas aplinkybes, o tik tada rengti straipsnį. Komisija vienbalsiai nusprendė nevertinti publikacijų Etikos kodekso požiūriu, laiške redakcijai išsakyti Komisijos pastabas dėl anoniminio šaltinio naudojimo ir patikimumo.

Nuspręsta:

1. Nevertinti 2013-09-20 laikraščio “Tauragės žinios” ir 2013-09-25 interneto portalo www.taurageszinios.lt publikacijos “Valdininkas apkaltintas rašinėjantis žinutes nepilnametei”, 2013-10-25 publikacijos “Valdininkas prisipažino melavęs” Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Įpareigoti pirmininką išsakyti Komisijos pastabas redakcijai dėl neprofesionaliai parengtų publikacijų naudojantis tik anoniminio šaltinio suteikta informacija.

3. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas LNK ir interneto portalo lrytas.lt redakcijų atžvilgiu

Pristatė L. Slušnys: Vadovaujantis Komisijos reglamentu, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą ne mažiau kaip tris kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

LNK

2013 metais televizija LNK buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą 3 kartus:

1. 2013-10-07 posėdyje pripažinta, kad 2013-02-27 laidoje “Diagnozė: Valdžia” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.

2. 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportaže apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai, AB “Lietuvos dujos” atžvilgiu buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.

3. 2013-11-25 posėdyje pripažinta, kad 2013-06-27 LNK žinių laidos reportaže apie į ligoninę pristatytą neblaivų paauglį, buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 13 str. 1 d., 51 str.

Posėdyje dalyvavo UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” advokatas Ąžuolas Čekanavičius. Jo teigimu, pažeidimai nėra piktybiniai ar sąmoningai padaryti, tiesiog darbinės klaidos. Todėl taikyti tokios griežtos bausmės kaip priskyrimo etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, jo nuomone, nereikėtų. Advokatas teigė, kad žurnalistai šie tiek kitaip traktuoja Etikos kodekso 22 str. 2 d., todėl ir atsiranda klaidos dėl atsakymo teisės.

Komisijos nuomone, du pažeidimai padaryti dėl Etikos kodekso 22 str. 2 d. Pažeidimai padaryti skirtingose laidose, skirtingų žurnalistų ir aptariant sirtingas temas. Tai rodo, kad nėra tendencijos vieną ar kitą temą pateikti subjektyviai. Taip pat temos, kurias nagrinėjant buvo padarytas šis pažeidimas, buvo plačiai aptariamos ir kitose žiniasklaidos priemonėse, taip pat ir kitose televizijos LNK laidose. Dėl jų skundų negauta. Galima teigti, kad pažeidimų žala yra minimali. Daugumos Komisijos narių nuomone, pažeidimai 2013-06-27 Žinių laidoje yra rimtesni, tačiau tai nėra pakankamas pagrindas priskirti LNK profesinės etikos nesilaikančiųjų kategorijai.

Balsavimui pateiktas klausimas “Priskirti LNK televiziją profesinės etikos nesilaikančių kategorijai”. Už – 1, prieš – 9, susilaikė – 1. Balsavime nedalyvavo V. Mačiulis ir L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. Nepriskirti televizijos LNK profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Interneto portalas lrytas.lt

2013 metais interneto portalas www.lrytas.lt buvo pripažintas pažeidęs profesinės etikos kodeksą daugiau negu tris kartus:

1. 2013-08-05 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.

2. 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

4. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

5. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

6. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

7. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad 2013-08-23 “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” advokatė Asta Bajorienė, portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius Liudas Dapkus. Advokatės A. Bajorienės teigimu, beveik visų publikacijų rengėjas yra dienraštis “Lietuvos rytas”. UAB “Lrytas” turi Licencinę sutartį su UAB “Lietuvos rytas”, pagal kurią spausdina dienarščio publikacijas interneto portale lrytas.lt. Advokatės teigimu, pagal Visuomenės informavimo įstatymą, redakcinė atsakomybė tenka pirminiam infomacijos šaltiniui, o ne redakcijai, kuri perspausdina publikacijas. Šiuo atveju tai būtų dienraštis “Lietuvos rytas”. Komisijos nariai paklausė, kodėl redakcija nepaaiškino Komisijai apie tai, kad tai ne portalo publikacijos kai buvo prašoma pateikti paaiškinimus arba dalyvauti Komisijos posėdžiuose. A. Bajorienė atsakė, kad redakcija negavo pranešimų apie posėdžius. Gavo tik vieną, dėl kurio buvo pateiktas paaiškinimas.

Pasibaigus diskusijai su svečiais Komisijos nariai aptarė gautą informaciją. Komisijos pirmininkas ir padėjėja patikino Komisijos narius, kad pranešimai apie posėdžius buvo išsiųsti ir portalas turėjo galimybę pateikti paaiškinimus. Daugumos Komisijos narių nuomone, redakcijos atstovai teisūs teigdami, kad svarstant klausimą dėl galimo portalo priskyrimo neetiškos žiniasklaidos kategorijai, reikėtų labai atidžiai įvertinti visas aplinkybes. Tuo pačiu ir išsakytas šiame posėdyje dėl publikacijų autorystės. Buvo pasiūlyta atidėti klausimo svarstymą, dar kartą peržvelgti visas publikacijas, nustatyti jų rengėjus ir redakcinę atsakomybę. Šis pasiūlymas pateiktas balsavimui. Už – 11, prieš – 2, susilaikė – 0.

Nuspręsta:

1. Atsižvelgus į UAB “Lrytas” atstovų pateiktą papildomą informaciją ir paaiškinimus, kuriems įvertinti reikia laiko, klausimą pabaigti svarstyti artimiausio posėdžio metu.

4. Svarstyta: Kiti klausimai

4.1. U. M. Andrijauskaitės skundas

U.M. Andrijauskaitė mano, kad žurnalistė L. Vireliūnaitė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje paskelbusi komentarą apie veganų šeimos nuotrauką, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas.

Komisija vienbalsiai nusprendė skundą atmesti. Komisija nesvarsto pokalbių ir komentarų socialiniuose tinkluose Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Svarstomi tik socialiniuose tinkluose skelbiami žurnalistų straipsniai ir publikacijos.

Nuspręsta:

1. Skundą atmesti, Komisija nesvarsto susirašinėjimų ir komentarų socialiniuose tinkluose Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

4.2. Anykščių rajono PK KPS paklausimas

Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK KPS prašo atsakyti, ar interneto portalo www.anyksta.lt redakcija pagrįstai neteikia komentatoriaus IP adreso policijai, taip pat prašo pateikti konspektą, kas yra leidėjo infomacijos išaltinis.

Policijos laiške keliami klausimai nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai, todėl Komisija negali pateikti prašomos informacijos. V. Žukienė pasiūlė laiške parašyti, kad dėl IP adreso turėtų kreiptis į Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimų tarnybą.

Nuspręsta:

1. Policijos laiške keliami klausimai nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai, todėl Komisija negali pateikti prašomos informacijos.

 

Lrytas.lt atsakomybė dėl publikacijų:

2013-12-16

S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Respublika”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog paimta iš dienraščio)

3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog tai dienraščio publikacija,

dienraštyje pažymėta, jog tai lrytas lt ir LR publikacija)

2014-01-13

M. Briliausko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog paimta iš dienraščio,

dienraščio dėl šios publikacijos nesvarstėme)

Dienraščio “Lietuvos rytas” atsakomybė:

1. 2013-07-01 posėdyje pripažinta, kad 2013-01-04 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Teis už mirusiojo šmeižimą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.

2. 2013-11-11 posėdyje nuspręsta, kad 2014-04-23 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

4. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

5. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai. (dienraštyje pažymėta, jog tai lrytas lt ir LR publikacija)

6. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

___________________________________________________________________________

Atkreipti dėmesį dėl šios publikacijos

(portale pažymėta, kad tai dienraščio publikacija, tačiau

dienraščio dėl šios publikacijos nesvarstėme)

2013-08-05

5. Svarstyta: R. Boravskio skundas dėl publikacijų interneto portale www.lrytas.lt

Publikacija “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27)

Žurnalistės Astos Kuznecovaitės atsiųstame paaiškinime teigiama, kad straipsnis buvo rašytas remiantis penkiais atskirais šaltiniais, taip pat ir vieša medžiaga, kuri buvo pagarsinta Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjant A. Ūso bylą, informacija, gauta iš Kriminalinės policijos biuro, kuris saugo L. Stankūnaitę. A. Kuznecovaitės teigimu, informacija patikrinta, svarbi ir aktuali. Tačiau, žurnalistės teigimu, nežiūrint į tai, po Etikos inspektoriaus tarnybos įspėjimo dėl pažeistų nepilnamečių interesų, dalis informacijos apie nepilnamečius buvo pašalinta.

Nuspręsta:

1. Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.

___________________________________________________________________________

Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijų svarstymas

2013-07-01 Nr. 10

5. Svarstyta: R. Gajauskaitės prašymas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir prašymas įvertinti jos publikacijas, išspausdintas laikraštyje “Laisvas laikraštis”

Pristatė L. Slušnys: Rūta Gajauskaitė prašo įvertinti 2013-01-04 dienraštyje “Lietuvos rytas” išspausdintą A. Kuznecovaitės publikaciją “Teis už mirusiojo šmeižimą”. Teigiama, kad apie R. Gajauskaitę buvo pateikta netiksli informacija, netiksliai interpretuojami R. Gajauskaitės straipsnio “Aidas ar Vaidas?” teiginiai. R. Gajauskaitė prašo įvertinti jos publikacijas “Aidas ar Vaidas?” ir “Tik per griežtai?”, kurios buvo išspausdintos laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir atsakyti, ar, remiantis šiomis publikacijomis, galima padaryti tokias išvadas, kokias savo publikacijoje padarė žurnalistė A. Kuznecovaitė.

Dienraščio “Lietuvos rytas” atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimo nepateikė.

Komisija susipažino su pateiktomis publikacijomis. Jau ne pirmą kartą svarstomi A. Kuznecovaitės tekstai, susiję su taip vaidinama pedofilijos byla. Ir kaskart susidaro įspūdis, kad A. Kuznecovaitė turi savo nuomonę šiuo klausimu ir ją priskiria visiems. Jau anksčiau jai buvo patarta, jeigu negali į įvykius pažvelgti objektyviai ir nešališkai, nerašyti su D. Kedžio šeima ir pedofilijos byla susijusiais klausimais. Svarstomu atveju situacija tokia pati - žurnalistė remiasi R. Gajauskaite kaip šaltiniu, tačiau jos pateiktus faktus interpretuoja taip, kaip jai reikia. Susipažinus su R. Gajauskaitės publikacijomis ir tai, kaip jose pateiktus faktus interpretuoja A. Kuznecovaitė savo publikacijoje, akivaizdu, kad pateikta neteisinga interpretacija, tuo pačiu klaidinanti informacija skaitytojams. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 3 str. galimo pažeidimo.

Balsuota: “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 5. Balsavime nedalyvavo S. Židonis.

Nuspręsta:

1. 2013-01-04 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Teis už mirusiojo šmeižimą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.

2013-11-11

4. Svarstyta: M. Baltrušaitytės skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė L. Slušnys: Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisijos persiųstas skundas. Monika Baltrušaitytė prašo įvertinti 2013-04-22 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai”. Teigiama, kad smulkmeniškai aprašant savižudybę, minint žuvusiojo ir jo šeimos narių vardus buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 49 straipsnis. Teigiama, kad publikacija buvo išsspausdinta ir dienraštyje “Lietuvos rytas”.

UAB “Lrytas” atstovė advokatė Asta Bajorienė paaiškino, kad publikacija buvo išspausdinta dienraštyje “Lietuvos rytas”, interneto portalas lrytas.lt ją tik perspausdino.

Publikacijos autorė Asta Kuznecovaitė paaiškinime teigia, kad tekste nėra nurpodytos pavardės, todėl žmonės negali būti atpažįstami, informacija gauta iš policijos, o nusižudžiusio asmens laiško ištraukų, pasak žurnalistės, ji negalėjo nepublikuoti, nes toks buvo paskutinis žmogaus noras. Teigiama, kad redakcija iš artimųjų nesulaukė jokių pretenzijų.

Komisijos nuomone, visų pirma, publikacijoje vis dėlto yra metami kaltinimai velionio žmonai, teigiant, kad jos elgesys ir buvo pagrindinė priežastis dėl vyro savižudybės “Vis dėlto pagrindinę savo pasitraukimo iš gyvenimo priežastį jis įvardija žmonos neištikimybę”, nors pateikta citata nesuteikia pagrindo tokiems teiginiams “Evelina, mano geriausia drauge, mano visas gyvenime, mano žmona, kodėl mane taip išdavei, kodėl šitiek laiko kankinai?”. Etikos kodekso 38 str. draudžia skelbti nepagrįstus, faktais neparemtus kaltinimus. Taip pat žurnalistas turėjo įvertinti savo informacijos šaltinį, jo psichinę ir emocinę būklę, nes ketinantis nusižudyti žmogus tikrai nėra adekvatus, tuo pačiu ir atsirinkti, kurią informaciją skelbti, o kurios – ne. Komisijos nuomone, kadangi prie publikacijos įdėta nusižudžiusio vyro nuotrauka, nurodytas jo vardas ir pavardės raidė, žmonos vardas, galima teigti, kad žmogus yra atpažįstamas. Publikacijoje perdėtai romantizuojama savižudybė, smulkmeniškas aprašinėjamas ką žmogus veikė paskutinėmis savo gyvenimo minutėmis daugiau tenkina smalsumą nei yra būtinas tokio pobūdžio publikacijoms, tuo labiau savižudybių prevencijai. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 12, 16 ir 49 straipsnių galimo pažeidimo.

Pasibaigus diskusijoms balsuota (balsavime nedalyvavo S. Židonis ir L. Remeika):

1. “Pažeistas Etikos kodekso 12 str.”. Už – 1, prieš – 2, susilaikė – 9.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 16 str.”. Už – 8, prieš – 1, susilaikė – 3.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 6, prieš – 1, susilaikė – 5.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 49 str.”. Už – 11, prieš – 1, susilaikė – 0.

Kadangi informacijos priemonės valdytojas atsako už pateikiamos informacijos turinį, nesvarbu, ar tai būtų savų žurnalistų kūrinys, ar perspausdintas tekstas, todėl priimtas sprendimas taikomas ne tik pirminiam informacijos šaltiniui dienraščiui “Lietuvos rytas”, tačiau ir interneto portalui lrytas.lt.

Nuspręsta:

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

(portale pažymėta, kad tai dienraščio publikacija)

2013-12-16

1. Svarstyta: S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Respublika”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

Posėdyje dalyvavo advokatas Žygimantas Pacevičius, advokato padėjėja Monika Mališauskaitė.

Pristatė L. Slušnys: Skundas buvo svarstytas š.m. lapkričio 25 d. posėdyje. Kadangi daugumoje publikacijų žurnalistų profesinės etikos klausimai kaip niekur kitur yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymas buvo atidėtas iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu. Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Žygimantas Pacevičius, atstovaujantis Simon Vincent Freakly, prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01), “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24), “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29), pranešimą prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą; 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29). Teigiama, kad publikacijose ir pranešime buvo pateikta nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesiremta keliais informacijos šaltiniais, nuomonė neatskirta nuo faktų, metami nepagrįsti kaltinimai.

Komisija skundą svarstė atsižvelgadam į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimus, kuriais buvo pripažinta, jog pareiškojo skundas pagrįstas, publikacijose pateikta tikrovės neatitinkanti arba tik iš dalies atitinkanti informacija.

Advokatas Ž. Pacevičius dar kartą patvirtino skunde išdėstytus motyvus. Jo teigimu, žurnalistai nesikreipė nei į į S.V. Freakley, nei į N.H. Cooper, ir nebandė išklausyti kitos pusės nuomonės. Apie tai nieko nepasakyta ir publikacijose. A. Žilinskienė paklausė, ar S.V. Freakley vis dar turi pretenzijų interneto portalui lrytas.lt, nes portalo redakcija, reaguodama į Inspektorės sprendimą, publikacijas išėmė? Advokatas išsisuko nuo tiesioginio atsakymo, tik pasakė, kad vertina tai kaip geros valios pareiškimą. L. Remeika paklausė, ar S.V. Freakley veikla yra svarbi visuomenei, ar tik bizniui? Advokatas atsakė, kad klausimą jis supranta, kaip diskusiją, ar banko administratorius yra viešas asmuo, ar ne. Advokatas teigė pritariąs Inspektorės sprendimui, kad banko administratorius nėra viešas asmuo, tačiau tuo pačiu jis pripažįsta, jog tai yra vertinamoji sąvoka. Yra įstatymas ir yra praktika. Tačiau kad ir kaip būtų, advokato nuomone, žurnalistai privalo laikytis Etikos kodekso nuostatų tiek privačių, tirk viešų asmenų atžvilgiu.

Pasibaigus diskusijoms su svečiais, Komisija perėjo prie publikacijų svarstymo.

Publikacija “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje apie S.V. Freakley buvo paskelbta faktais neparemta informacija, net nenurodyta, kuo remiantis pateikiamos tokios žinios. Nors publikacija paskelbta komentarų skiltyje, tačiau žurnalistas privalėjo skelbti teisingą informaciją, atskirti kur pateikiama jo nuomonė, o kur informacija. Komisijos nuomone, toks informacijos paskelbimas neetiškas, nesilaikyta Etikos kodekso 3,4 ir 8 straipsnio nuostatų. Buvo pasiūlyta balsuoti dėl skunde nurodytų ir diskusijos metu paminėtų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 6.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 8, prieš – 5

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 3, prieš – 7, susilaikė – 6.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 7, prieš – 3, susilaikė – 3.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 1, prieš – 6, susilaikė – 6.

Publikacija “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, šioje publikacijoje pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, pateikiama informacija neparemta faktais, metami niekuo nepagrįsti kaltinimai, nors pateikiant tokią informaciją ypač turėtų būti kreipiamas dėmesys į nuomonių įvairovę, objektyvumo dėlei turėtų būti pateikta kuo daugiau vienas nuo kito nepriklausančių nuomonių, remtasi bent keliais patikimais šaltiniais. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 3,6,37 ir 38 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir svarstymo metu pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 9, prieš – 2, susilaikė – 2.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 4, susilaikė – 9.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 8, prieš – 2, susilaikė – 3.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 1, prieš – 8, susilaikė – 4.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 37 str.”. Už – 6, prieš – 3, susilaikė – 4.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 9, prieš – 1, susilaikė – 3.

Publikacija “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje pateikiama faktais neparemta ir tik gandais grįsta informacija, S. V. Freakley metami niekuo nepagrįsti kaltinimai. Nesurinkta pakankamai medžiagos iš vienas nuo kito nepriklausomų šaltinių, kad skaitytojas gautų teisingą informaciją. Pasiūlyta balsuoti dėl 3,6 ir 38 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 7.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 5. Pirmininko balsas lemiamas – už.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 5.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 37 str.”. Už – 9, prieš – 0, susilaikė – 4.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 7, prieš – 1, susilaikė – 5.

Nuspręsta:

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog paimta iš dienraščio)

2. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

(portale pažymėta, jog tai dienraščio publikacija)

3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog tai dienraščio publikacija)

4. “Lietuvos ryto” televizijos interneto portale tv.lrytas.lt prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą paskelbtame informaciniame pranešime nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2014-01-13

1. Svarstyta: N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

Pristatė: Neil Hunter Cooper atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23), “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27), “Laiko ženklai” (dienraštis “Lietuvos rytas”, 2013-05-31), “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (portalas lrytas.lt, 2013-06-03), “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17); 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13), “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08), “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09), “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, portale “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29), “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30); 3) dienraščio “Vakaro žinios” publikacijas “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09), “Pagyros” (2013-05-11), “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23), “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18). Teigiama, kad pateikti faktais neparemti teiginiai, jie reiškiami neetiškai ir nesąžiningai, nesuteikta atsakymo teisė.

Publikacijos buvo svarstomos gruodžio 02 d. posėdyje, kuriame buvo išklausytos laikraščių “Respublika” ir “Vakaro žinios” atstovų nuomonės, advokato padėjėjos M. Milušauskaitės ir viešųjų ryšių agentūros “Publicum FComm” specialistės R. Norutienės nuomonės. Gruodžio 16 d. posėdyje dalyvavęs advokatas Ž. Pacevičius dar kartą patvirtino skunde išdėstytus motyvus. Jo teigimu, žurnalistai nesikreipė į “Snoro” administratorius S.V. Freakley ir N.H.Cooper, ir nebandė išklausyti kitos pusės nuomonės. Užsitęsus svarstymui, sprendimas priimtas tik dėl S.V. Freakley skundo.

Komisija skundą svarstė atsižvelgdama į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimus, kuriais buvo pripažinta, jog pareiškojo skundas pagrįstas, daugelyje publikacijų pateikta tikrovės neatitinkanti arba tik iš dalies atitinkanti informacija.

Publikacija “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” ” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje pateikta netiksli informacija apie “Snoro lizingo” pardavimo vertę, N.H. Cooper kaltinamas nesąžininga veikla siekiant pasipelnyti. Etikos kodekso 3 ir 38 str. įpareigoja skelbti teisingą informaciją, įvairias nuomones, neturi būti skelbiami faktais neparemti kaltinimai. Objektyvumo dėlei, publikacijos autorius turėjo kritiškai įvertinti savo informacijos šaltinių pateikiamą medžiagą, kaip to reikalauja Etikos kodekso 6 str., ir remtis bent keliais šaltiniais.
Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde nurodytų ir diskusijos metu pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 3, prieš – 4, susilaikė - 3

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 8, prieš – 2.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

Publikacija “Konsultantų neršykla veikia” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Publikacija yra vertintina kaip nuomonė, ji pateikta komentarų skiltyje. Nuomonei tiesos kriterijus netaikomas, Etikos kodekso požiūriu ji svarstoma tik tada, jeigu išreikšta neetiškai. Svarstomoje publikacijoje žurnalisto nuomonė išreikšta aštriai, tačiau, Komisijos nuomone, neperžengiant etiškos kritikos ribų. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Publikacijoje pateikiama informacija apie banko išlaidas. Komisijos nuomone, iš esmės, pateikta teisinga informacija apie konsultantus ir apie banko perkamas paslaugas. Neteigiama, kad tai daroma neteisėtai, tik abejojama, ar tai daroma teisingai ir racionaliai. Žurnalistas nekaltina banko administratoriaus pinigų plovimu, tuo suabejojo indėlininkų ir kreditorių asociacijos vykdomasis direktorius. Kadangi Komisijos nariai nepasiūlė balsuoti dėl konkrečių Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo, nuspręsta balsuoti dėl skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 3, susilaikė – 7.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 20 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

Publikacija “Laiko ženklai” (Lietuvos rytas)

Publikacija yra vertintina kaip nuomonė, ji pateikta nuomonių puslapyje. “Laiko ženklų” skiltyje pateikiamas dienraščio redakcijos komentaras aktualiais klausimais. Nuomonei tiesos kriterijus netaikomas, Etikos kodekso požiūriu ji svarstoma tik tada, jeigu išreikšta neetiškai. Komisijos nuomone, redakcijos nuomonė išreikšta korektiškai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje nėra tvirtinama, kad “Snoro” administratorius atsisako išieškoti pinigus iš VšĮ “Kauno “Žalgirio” rėmėjas”, tik retoriškai klausiama, kodėl ilgai delsiama pradėti pinigų išieškojimo procedūrą. Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl konkrečių Etikos kodekso straipsnių pažeidimo, nuspręsta balsuoti dėl skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kdekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 5, susilaikė – 5.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

Nuspręsta:

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

(portale pažymėta, jog tai dienraščio publikacija)

2. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Laiko ženklai” (2013-05-31) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (2013-06-03) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: M. Briliausko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė L. Slušnys: Mantas Briliauskas prašo įvertinti 2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje”. Teigiama, kad pateikta nepatikrinta informacija, prie publikacijos išspausdinta nuotrauka yra neetiška ir žeidžianti žuvusio žmogaus artimųjų jausmus.

Interneto portalo atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė. Skelbiant informaciją apie nelaimingus atsitikimus, staigias mirtis ar katastrofas, žurnalisto pareiga yra informaciją pateikti taip, kad nebūtų skaudinami įvykio metu nukentėję asmenys arba žuvusiųjų artimieji. Svarstomoje publikacijoje nurodytas mirusio žmogaus vardas ir pavardė, pateikta informacija apie darbovietę ir pareigas yra perteklinė, nes jis nebuvo viešas asmuo. Taip pat žurnalistas turėjo kritiškai įvertinti informaciją apie žmogaus mirties aplinkybes, atsižvelgdamas į informaciją suteikiančio asmens emocinę būklę. Nuotraukoje žmogaus kūnas pridengtas, tačiau iš detalių artimieji gali atpažinti mirusį artimą žmogų ir tai jiems gali sukelti papildomų išgyvenimų. Komisijos nuomone, pati nuotrauka su įvykiu nesusijusiems asmenims nesukelia neigiamų emocijų, tačiau ji nesuteikia ir jokios papildomos informacijos skaitytojams. Todėl nevertėjo jos spausdinti. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 6, 7, 21, 47 ir 48 straipsnių galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl Komisijos narių pasiūlytų ir skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė – 3.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 7 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 12 str.”. Už – 2, prieš – 3, susilaikė – 5.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 21 str.”. Už – 8, prieš – 1, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 47 str.”. Už – vienbalsiai.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 48 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 2.

Pirmininko balsas lemiamas - už.

Nuspręsta:

1. 2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog tai dienraščio publikacija)

 

Lrytas.lt atsakomybė dėl publikacijų:

1. 2014-01-143

M. Briliausko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog paimta iš dienraščio)

2013-12-16

S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Respublika”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog paimta iš dienraščio)

3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog tai dienraščio publikacija)

_____________________________________________________________________

2013-12-16

1. Svarstyta: S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas” ir “Respublika”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

Posėdyje dalyvavo advokatas Žygimantas Pacevičius, advokato padėjėja Monika Mališauskaitė.

Pristatė L. Slušnys: Skundas buvo svarstytas š.m. lapkričio 25 d. posėdyje. Kadangi daugumoje publikacijų žurnalistų profesinės etikos klausimai kaip niekur kitur yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymas buvo atidėtas iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu. Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Žygimantas Pacevičius, atstovaujantis Simon Vincent Freakly, prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01), “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24), “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29), pranešimą prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą; 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29). Teigiama, kad publikacijose ir pranešime buvo pateikta nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesiremta keliais informacijos šaltiniais, nuomonė neatskirta nuo faktų, metami nepagrįsti kaltinimai.

Komisija skundą svarstė atsižvelgadam į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimus, kuriais buvo pripažinta, jog pareiškojo skundas pagrįstas, publikacijose pateikta tikrovės neatitinkanti arba tik iš dalies atitinkanti informacija.

Advokatas Ž. Pacevičius dar kartą patvirtino skunde išdėstytus motyvus. Jo teigimu, žurnalistai nesikreipė nei į į S.V. Freakley, nei į N.H. Cooper, ir nebandė išklausyti kitos pusės nuomonės. Apie tai nieko nepasakyta ir publikacijose. A. Žilinskienė paklausė, ar S.V. Freakley vis dar turi pretenzijų interneto portalui lrytas.lt, nes portalo redakcija, reaguodama į Inspektorės sprendimą, publikacijas išėmė? Advokatas išsisuko nuo tiesioginio atsakymo, tik pasakė, kad vertina tai kaip geros valios pareiškimą. L. Remeika paklausė, ar S.V. Freakley veikla yra svarbi visuomenei, ar tik bizniui? Advokatas atsakė, kad klausimą jis supranta, kaip diskusiją, ar banko administratorius yra viešas asmuo, ar ne. Advokatas teigė pritariąs Inspektorės sprendimui, kad banko administratorius nėra viešas asmuo, tačiau tuo pačiu jis pripažįsta, jog tai yra vertinamoji sąvoka. Yra įstatymas ir yra praktika. Tačiau kad ir kaip būtų, advokato nuomone, žurnalistai privalo laikytis Etikos kodekso nuostatų tiek privačių, tirk viešų asmenų atžvilgiu.

Pasibaigus diskusijoms su svečiais, Komisija perėjo prie publikacijų svarstymo.

Publikacija “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje apie S.V. Freakley buvo paskelbta faktais neparemta informacija, net nenurodyta, kuo remiantis pateikiamos tokios žinios. Nors publikacija paskelbta komentarų skiltyje, tačiau žurnalistas privalėjo skelbti teisingą informaciją, atskirti kur pateikiama jo nuomonė, o kur informacija. Komisijos nuomone, toks informacijos paskelbimas neetiškas, nesilaikyta Etikos kodekso 3,4 ir 8 straipsnio nuostatų. Buvo pasiūlyta balsuoti dėl skunde nurodytų ir diskusijos metu paminėtų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 7, prieš – 0, susilaikė – 6.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 8, prieš – 5

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 3, prieš – 7, susilaikė – 6.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 7, prieš – 3, susilaikė – 3.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 1, prieš – 6, susilaikė – 6.

Publikacija “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, šioje publikacijoje pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, pateikiama informacija neparemta faktais, metami niekuo nepagrįsti kaltinimai, nors pateikiant tokią informaciją ypač turėtų būti kreipiamas dėmesys į nuomonių įvairovę, objektyvumo dėlei turėtų būti pateikta kuo daugiau vienas nuo kito nepriklausančių nuomonių, remtasi bent keliais patikimais šaltiniais. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 3,6,37 ir 38 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir svarstymo metu pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 9, prieš – 2, susilaikė – 2.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 4, susilaikė – 9.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 8, prieš – 2, susilaikė – 3.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 1, prieš – 8, susilaikė – 4.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 37 str.”. Už – 6, prieš – 3, susilaikė – 4.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 9, prieš – 1, susilaikė – 3.

Publikacija “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje pateikiama faktais neparemta ir tik gandais grįsta informacija, S. V. Freakley metami niekuo nepagrįsti kaltinimai. Nesurinkta pakankamai medžiagos iš vienas nuo kito nepriklausomų šaltinių, kad skaitytojas gautų teisingą informaciją. Pasiūlyta balsuoti dėl 3,6 ir 38 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 6, prieš – 0, susilaikė – 7.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 5. Pirmininko balsas lemiamas – už.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 5.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 37 str.”. Už – 9, prieš – 0, susilaikė – 4.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 7, prieš – 1, susilaikė – 5.

Nuspręsta:

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

2. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

4. “Lietuvos ryto” televizijos interneto portale tv.lrytas.lt prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą paskelbtame informaciniame pranešime nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2014-01-13

1. Svarstyta: N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

Pristatė: Neil Hunter Cooper atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23), “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27), “Laiko ženklai” (dienraštis “Lietuvos rytas”, 2013-05-31), “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (portalas lrytas.lt, 2013-06-03), “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17); 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13), “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08), “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09), “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, portale “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29), “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30); 3) dienraščio “Vakaro žinios” publikacijas “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09), “Pagyros” (2013-05-11), “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23), “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18). Teigiama, kad pateikti faktais neparemti teiginiai, jie reiškiami neetiškai ir nesąžiningai, nesuteikta atsakymo teisė.

Publikacijos buvo svarstomos gruodžio 02 d. posėdyje, kuriame buvo išklausytos laikraščių “Respublika” ir “Vakaro žinios” atstovų nuomonės, advokato padėjėjos M. Milušauskaitės ir viešųjų ryšių agentūros “Publicum FComm” specialistės R. Norutienės nuomonės. Gruodžio 16 d. posėdyje dalyvavęs advokatas Ž. Pacevičius dar kartą patvirtino skunde išdėstytus motyvus. Jo teigimu, žurnalistai nesikreipė į “Snoro” administratorius S.V. Freakley ir N.H.Cooper, ir nebandė išklausyti kitos pusės nuomonės. Užsitęsus svarstymui, sprendimas priimtas tik dėl S.V. Freakley skundo.

Komisija skundą svarstė atsižvelgdama į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimus, kuriais buvo pripažinta, jog pareiškojo skundas pagrįstas, daugelyje publikacijų pateikta tikrovės neatitinkanti arba tik iš dalies atitinkanti informacija.

Publikacija “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” ” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje pateikta netiksli informacija apie “Snoro lizingo” pardavimo vertę, N.H. Cooper kaltinamas nesąžininga veikla siekiant pasipelnyti. Etikos kodekso 3 ir 38 str. įpareigoja skelbti teisingą informaciją, įvairias nuomones, neturi būti skelbiami faktais neparemti kaltinimai. Objektyvumo dėlei, publikacijos autorius turėjo kritiškai įvertinti savo informacijos šaltinių pateikiamą medžiagą, kaip to reikalauja Etikos kodekso 6 str., ir remtis bent keliais šaltiniais.
Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde nurodytų ir diskusijos metu pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 3, prieš – 4, susilaikė - 3

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 8, prieš – 2.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

Publikacija “Konsultantų neršykla veikia” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Publikacija yra vertintina kaip nuomonė, ji pateikta komentarų skiltyje. Nuomonei tiesos kriterijus netaikomas, Etikos kodekso požiūriu ji svarstoma tik tada, jeigu išreikšta neetiškai. Svarstomoje publikacijoje žurnalisto nuomonė išreikšta aštriai, tačiau, Komisijos nuomone, neperžengiant etiškos kritikos ribų. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Publikacijoje pateikiama informacija apie banko išlaidas. Komisijos nuomone, iš esmės, pateikta teisinga informacija apie konsultantus ir apie banko perkamas paslaugas. Neteigiama, kad tai daroma neteisėtai, tik abejojama, ar tai daroma teisingai ir racionaliai. Žurnalistas nekaltina banko administratoriaus pinigų plovimu, tuo suabejojo indėlininkų ir kreditorių asociacijos vykdomasis direktorius. Kadangi Komisijos nariai nepasiūlė balsuoti dėl konkrečių Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo, nuspręsta balsuoti dėl skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 3, susilaikė – 7.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 20 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

Publikacija “Laiko ženklai” (Lietuvos rytas)

Publikacija yra vertintina kaip nuomonė, ji pateikta nuomonių puslapyje. “Laiko ženklų” skiltyje pateikiamas dienraščio redakcijos komentaras aktualiais klausimais. Nuomonei tiesos kriterijus netaikomas, Etikos kodekso požiūriu ji svarstoma tik tada, jeigu išreikšta neetiškai. Komisijos nuomone, redakcijos nuomonė išreikšta korektiškai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje nėra tvirtinama, kad “Snoro” administratorius atsisako išieškoti pinigus iš VšĮ “Kauno “Žalgirio” rėmėjas”, tik retoriškai klausiama, kodėl ilgai delsiama pradėti pinigų išieškojimo procedūrą. Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl konkrečių Etikos kodekso straipsnių pažeidimo, nuspręsta balsuoti dėl skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kdekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 5, susilaikė – 5.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

Nuspręsta:

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

2. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Laiko ženklai” (2013-05-31) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (2013-06-03) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: M. Briliausko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė L. Slušnys: Mantas Briliauskas prašo įvertinti 2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje”. Teigiama, kad pateikta nepatikrinta informacija, prie publikacijos išspausdinta nuotrauka yra neetiška ir žeidžianti žuvusio žmogaus artimųjų jausmus.

Interneto portalo atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė. Skelbiant informaciją apie nelaimingus atsitikimus, staigias mirtis ar katastrofas, žurnalisto pareiga yra informaciją pateikti taip, kad nebūtų skaudinami įvykio metu nukentėję asmenys arba žuvusiųjų artimieji. Svarstomoje publikacijoje nurodytas mirusio žmogaus vardas ir pavardė, pateikta informacija apie darbovietę ir pareigas yra perteklinė, nes jis nebuvo viešas asmuo. Taip pat žurnalistas turėjo kritiškai įvertinti informaciją apie žmogaus mirties aplinkybes, atsižvelgdamas į informaciją suteikiančio asmens emocinę būklę. Nuotraukoje žmogaus kūnas pridengtas, tačiau iš detalių artimieji gali atpažinti mirusį artimą žmogų ir tai jiems gali sukelti papildomų išgyvenimų. Komisijos nuomone, pati nuotrauka su įvykiu nesusijusiems asmenims nesukelia neigiamų emocijų, tačiau ji nesuteikia ir jokios papildomos informacijos skaitytojams. Todėl nevertėjo jos spausdinti. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 6, 7, 21, 47 ir 48 straipsnių galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl Komisijos narių pasiūlytų ir skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė – 3.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 7 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 12 str.”. Už – 2, prieš – 3, susilaikė – 5.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 21 str.”. Už – 8, prieš – 1, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 47 str.”. Už – vienbalsiai.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 48 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 2.

Pirmininko balsas lemiamas - už.

Nuspręsta:

1. 2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

(portale nepažymėta, jog tai dienraščio publikacija)

Lrytas.lt kaip redkacijos atskomybė už publikacijas:

 

 

2014-03-03 Nr. 4

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

V. Trofimišinas, A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. E. Jennings-Didžiulis skundas dėl publikacijų naujienų portale zmones.lt ir žurnale “Žmonės”

2. A. Betingio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Tauragės žinios”

3. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas LNK ir interneto portalo lrytas.lt redakcijų atžvilgiu

4. Kiti klausimai – U. M. Andrijauskaitės skundas dėl publikacijos Facebook, Anykščių rajono PK KPS paklausimas dėl IP adreso atskleidimo

1. Svarstyta: E. Jennings-Didžiulis skundas dėl publikacijų naujienų portale zmones.lt ir žurnale “Žmonės”

Posėdyje dalyvavo Jurgis Didžiulis, advokatė Kristina Čeredničenkaitė, žurnalo “Žmonės” ir interneto portalo zmones.lt redaktorė Daina Žemaitytė.

Pristatė L. Slušnys: Erica Jennings-Didžiulis prašo įvertinti 2013-07-10 interneto portalo www.zmones.lt publikaciją “Aš nenoriu naudotis “Bitės” paslaugomis, nes jas reklamuoja Lavrinovičiai” ir 2013-08-01 žurnalo “Žmonės” publikaciją “Žvaigždžių karai”. Teigiama, kad publikacijose pateikta informacija yra netiksli ir sąmoningai iškraipyta, nesuteikta atsakymo teisė, neišspausdintas paneigimas.

Advokatė K. Čeredničenkaitė dar kartą paaiškino, kad E. Jennings-Didžiulis nesiūlė kastruoti brolių Lavrinovičių, žurnale ir portale pateikti teiginiai neatitinka tikrovės, yra konstatuojamojo pobūdžio, todėl negali būti vertinami kaip nuomonė. Advokatės teigimu, buvo pasinaudota žinomų žmonių vardu sensacijai sukelti. D. Žemaitytė paaiškino, kad E. Jennings-Didžiulis komentaras Facebook tinkle buvo pacituotas ir išverstas tiksliai. Šiuo metu komentaro nebėra, jis išimtas. Pasak redakatorės, publikacija žurnale pasirodė daug vėliau, kai tokia informacija jau buvo paskelbta ir kitose žiniasklaidos priemonėse (portaluose lrytas.lt (0710) ir delfi.lt (0710), eurobasket.lt (0711). Ji atkreipė dėmesį tai, kad iki to laiko citata nebuvo paneigta. Į tai advokatė K. Čeredničenkaitė atsakė, kad pirminis informacijos šaltinis buvo portalo zmones.lt publikacija, kitos žiniasklaidos priemonės pasinaudojo ta medžiaga. L Elkimavičius paklausė, ar buvo ištrintas komentaras? J. Didžiulis atsakė, kad jie nieko netrynė, nes tokio komentaro nebuvo. D. Žemaitytė paaiškino, kad buvo ištrinta visa paskyra. J. Mažylė, I. Abramavičiūtė paklausė, kodėl žurnalistė, rašiusi publikaciją, nepasitikslino, nepakalbino pačios E. Jennings-Didžiulis, neleido jai pasisakyti. Redaktorė atsakė, kad yra cituojami E. Jennings-Didžiulis žodžiai, todėl kitokios atsakymo teisės kaip ir nereikia, be to, yra įvairių būdų suteikti asmeniui atsakymo teisę. Šiuo aveju redakcija pasinaudojo trečiojo šaltinio medžiaga. Įstatymas to nedraudžia. Į tai J. Mažylė replikavo, kad informacijos šaltinis pats siūlėsi patikslinti ir paaiškinti, bet redakcija neleido. Redaktorė atsakė, kad portalo zmones.lt publikacijoje yra pakalbintas J. Didžiulis.

Pasibaigus diskusijoms su svečiais, Komisijos nariai aptarė gautą informaciją. I. Abramavičiūtė klausė, ar, remiantis pateiktomis citatomis, žurnalistai galėjo daryti apibendrinimą, kad E.Jennings-Didžiulis siūlė kastruoti brolius Lavrinovičius? L. Elkimavičius priminė, kad redaktorė sakė, jog tokie žodžiai buvo pasakyti, citata išversta tiksliai, tik ji ištrinta. Tiktai kuo tikėti, jeigu viena pusė sako, kad citata buvo, o kita - kad nebuvo. Nei vieni, nei kiti nepateikė jokių įrodymų. Komisijai kartu su skundu pateiktame žurnalo redakcijos atstovo advokatų kontoros Borenius atsakyme E. Jennings-Didžiulis teigiama, kad nors E. Jennings-Didžiulis teiginiai po jų paviešinimo žiniasklaidoje iš socialinio tinklalapio Facebook buvo pašalinti, tačiau įrodymai apie šios žinios paskleidimą yra išlikę. Komisijos nuomone, reikėtų atidėti sprendimo priėmimą ir paprašyti, kad pateiktų tuos įrodymus. Ir dar geriau būtų, kad abi pusės pateiktų papildomą medžiagą, įrodančią jų tiesą. Už tokį sprendimą balsavo –7, prieš – 4, susilaikė – 1. Balsavime nedalyvavo V. Mačiulis.

Nuspręsta:

1. Atidėti sprendimo priėmimą. Paprašyti papildomos medžiagos, kuri padėtų išsiaiškinti, ar publikacijose cituojami E. Jennings-Didžiulis teiginiai yra tikslūs.

2. Svarstyta: A. Betingio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Tauragės žinios”

Pristatė L. Slušnys: Aivaras Betingis prašo įvertinti 2013-09-20 laikraščio “Tauragės žinios” ir 2013-09-25 interneto portalo www.taurageszinios.lt publikaciją “Valdininkas apkaltintas rašinėjantis žinutes nepilnametei”. Teigiama, kad paskleista tikrovės neatitinkant informacija, publikacija yra šmeižianti jį kaip valstybės tarnautoją ir kaip asmenį. A. Betingio teigimu, kaip atsakas į jo prašymą paneigti informaciją, 2013-10-25 buvo išspausdinta publikacija “Valdininkas prisipažino melavęs”, kurioje dar kartą buvo paskelbta jį šmeižianti informacija.

VšĮ “Tauragės žinios” atsiųstame paaiškinime teigiama, kad gautame anoniminiame laiške buvo išsakyta svarbi informacija apie atsakingas pareigas einantį A. Betingį. Teigiama, kad redakcija tikrino faktus, kalbėjosi su pačiu A. Betingiu, su rajono meru. Viskas yra pateikta publikacijoje. Publikacijoje “Valdininkas prisipažino melavęs” taip pat pateikta informacija atitinka tikrovę. Direktorės-redaktorės Ramunės Ramanauskienės teigimu, redakcija dažniausiai gauna anoniminius laiškus, nes žmonės nenori viešinti savo pavardžių. Tai, kad A. Betingis publikacijoje “Valdininkas apkaltintas rašinėjantis žinutes nepilnametei” aprašomo renginio metu elgėsi netinkamai patvirtina ir publikacijos komentarai.

Komisijos nuomone, negalima teigti, kad publikacijose buvo pažeistos Etikos kodekso normos, nes buvo suteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei, pakalbintas ir rajono meras. Tačiau remtis anoniminiu šaltiniu yra neprofesionalu. Redakcija pirmiausia turėjo išsiaiškinti visas aplinkybes, o tik tada rengti straipsnį. Komisija vienbalsiai nusprendė nevertinti publikacijų Etikos kodekso požiūriu, laiške redakcijai išsakyti Komisijos pastabas dėl anoniminio šaltinio naudojimo ir patikimumo.

Nuspręsta:

1. Nevertinti 2013-09-20 laikraščio “Tauragės žinios” ir 2013-09-25 interneto portalo www.taurageszinios.lt publikacijos “Valdininkas apkaltintas rašinėjantis žinutes nepilnametei”, 2013-10-25 publikacijos “Valdininkas prisipažino melavęs” Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Įpareigoti pirmininką išsakyti Komisijos pastabas redakcijai dėl neprofesionaliai parengtų publikacijų naudojantis tik anoniminio šaltinio suteikta informacija.

3. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas LNK ir interneto portalo lrytas.lt redakcijų atžvilgiu

Pristatė L. Slušnys: Vadovaujantis Komisijos reglamentu, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą ne mažiau kaip tris kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

LNK

2013 metais televizija LNK buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą 3 kartus:

1. 2013-10-07 posėdyje pripažinta, kad 2013-02-27 laidoje “Diagnozė: Valdžia” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.

2. 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportaže apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai, AB “Lietuvos dujos” atžvilgiu buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.

3. 2013-11-25 posėdyje pripažinta, kad 2013-06-27 LNK žinių laidos reportaže apie į ligoninę pristatytą neblaivų paauglį, buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 13 str. 1 d., 51 str.

Posėdyje dalyvavo UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” advokatas Ąžuolas Čekanavičius. Jo teigimu, pažeidimai nėra piktybiniai ar sąmoningai padaryti, tiesiog darbinės klaidos. Todėl taikyti tokios griežtos bausmės kaip priskyrimo etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, jo nuomone, nereikėtų. Advokatas teigė, kad žurnalistai šie tiek kitaip traktuoja Etikos kodekso 22 str. 2 d., todėl ir atsiranda klaidos dėl atsakymo teisės.

Komisijos nuomone, du pažeidimai padaryti dėl Etikos kodekso 22 str. 2 d. Pažeidimai padaryti skirtingose laidose, skirtingų žurnalistų ir aptariant sirtingas temas. Tai rodo, kad nėra tendencijos vieną ar kitą temą pateikti subjektyviai. Taip pat temos, kurias nagrinėjant buvo padarytas šis pažeidimas, buvo plačiai aptariamos ir kitose žiniasklaidos priemonėse, taip pat ir kitose televizijos LNK laidose. Dėl jų skundų negauta. Galima teigti, kad pažeidimų žala yra minimali. Daugumos Komisijos narių nuomone, pažeidimai 2013-06-27 Žinių laidoje yra rimtesni, tačiau tai nėra pakankamas pagrindas priskirti LNK profesinės etikos nesilaikančiųjų kategorijai.

Balsavimui pateiktas klausimas “Priskirti LNK televiziją profesinės etikos nesilaikančių kategorijai”. Už – 1, prieš – 9, susilaikė – 1. Balsavime nedalyvavo V. Mačiulis ir L. Elkimavičius.

Nuspręsta:

1. Nepriskirti televizijos LNK profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Interneto portalas lrytas.lt

2013 metais interneto portalas www.lrytas.lt buvo pripažintas pažeidęs profesinės etikos kodeksą daugiau negu tris kartus:

1. 2013-08-05 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.

2. 2013-11-11 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

3. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.

4. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

5. 2013-12-16 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.

6. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

7. 2014-01-13 posėdyje pripažinta, kad 2013-08-23 “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

Posėdyje dalyvavo UAB “Lrytas” advokatė Asta Bajorienė, portalo lrytas.lt vyriausiasis redaktorius Liudas Dapkus. Advokatės A. Bajorienės teigimu, beveik visų publikacijų rengėjas yra dienraštis “Lietuvos rytas”. UAB “Lrytas” turi Licencinę sutartį su UAB “Lietuvos rytas”, pagal kurią spausdina dienarščio publikacijas interneto portale lrytas.lt. Advokatės teigimu, pagal Visuomenės informavimo įstatymą, redakcinė atsakomybė tenka pirminiam infomacijos šaltiniui, o ne redakcijai, kuri perspausdina publikacijas. Šiuo atveju tai būtų dienraštis “Lietuvos rytas”. Komisijos nariai paklausė, kodėl redakcija nepaaiškino Komisijai apie tai, kad tai ne portalo publikacijos kai buvo prašoma pateikti paaiškinimus arba dalyvauti Komisijos posėdžiuose. A. Bajorienė atsakė, kad redakcija negavo pranešimų apie posėdžius. Gavo tik vieną, dėl kurio buvo pateiktas paaiškinimas.

Pasibaigus diskusijai su svečiais Komisijos nariai aptarė gautą informaciją. Komisijos pirmininkas ir padėjėja patikino Komisijos narius, kad pranešimai apie posėdžius buvo išsiųsti ir portalas turėjo galimybę pateikti paaiškinimus. Daugumos Komisijos narių nuomone, redakcijos atstovai teisūs teigdami, kad svarstant klausimą dėl galimo portalo priskyrimo neetiškos žiniasklaidos kategorijai, reikėtų labai atidžiai įvertinti visas aplinkybes. Tuo pačiu ir išsakytas šiame posėdyje dėl publikacijų autorystės. Buvo pasiūlyta atidėti klausimo svarstymą, dar kartą peržvelgti visas publikacijas, nustatyti jų rengėjus ir redakcinę atsakomybę. Šis pasiūlymas pateiktas balsavimui. Už – 11, prieš – 2, susilaikė – 0.

Nuspręsta:

1. Atsižvelgus į UAB “Lrytas” atstovų pateiktą papildomą informaciją ir paaiškinimus, kuriems įvertinti reikia laiko, klausimą pabaigti svarstyti artimiausio posėdžio metu.

4. Svarstyta: Kiti klausimai

4.1. U. M. Andrijauskaitės skundas

U.M. Andrijauskaitė mano, kad žurnalistė L. Vireliūnaitė savo socialinio tinklo Facebook paskyroje paskelbusi komentarą apie veganų šeimos nuotrauką, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas.

Komisija vienbalsiai nusprendė skundą atmesti. Komisija nesvarsto pokalbių ir komentarų socialiniuose tinkluose Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Svarstomi tik socialiniuose tinkluose skelbiami žurnalistų straipsniai ir publikacijos.

Nuspręsta:

1. Skundą atmesti, Komisija nesvarsto susirašinėjimų ir komentarų socialiniuose tinkluose Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

4.2. Anykščių rajono PK KPS paklausimas

Utenos apskrities VPK Anykščių rajono PK KPS prašo atsakyti, ar interneto portalo www.anyksta.lt redakcija pagrįstai neteikia komentatoriaus IP adreso policijai, taip pat prašo pateikti konspektą, kas yra leidėjo infomacijos išaltinis.

Policijos laiške keliami klausimai nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai, todėl Komisija negali pateikti prašomos informacijos. V. Žukienė pasiūlė laiške parašyti, kad dėl IP adreso turėtų kreiptis į Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimų tarnybą.

Nuspręsta:

1. Policijos laiške keliami klausimai nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai, todėl Komisija negali pateikti prašomos informacijos.

 

 

2014-02-10 Nr. 3

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, A. Belickas, L. Elkimavičius,

M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė,

T. Musteikis, L. Remeika, R. Šimukauskaitė,

A. Žilinskienė

Darbotvarkė: 1. V. Sutkuvienės skundas dėl publikacijų laikraščiuose

“Kauno diena”, “Laikinoji sostinė”, interneto portale kaunodiena.lt, reportažo LNK žinių laidoje

2. L. Andriuškevičienės skundas dėl publikacijos

interneto portale alfa.lt

3. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų

taikymas

1. Svarstyta:V. Sutkuvienės skundas dėl publikacijų laikraštyje “Kauno diena” ir interneto portale kaunodiena.lt, dienraščio “Lietuvos rytas” priede “Laikinoji sostinė”, reportažo LNK žinių laidoje

Pristatė L. Slušnys: Vilija Sutkuvienė prašo įvertinti laikraščio “Kauno diena” publikaciją “Už girtavimą darbe – švelniausia nuobauda” (2013-07-29), interneto portalo kaunodiena.lt publikacijas “Skandalas savivaldybėje: kontrolieriaus tarnyboje buvo girtaujama?” (2013-06-06), “Kuo baigsis girtavimo skandalas kontrolieriaus tarnyboje?” (2013-06-10), dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Laikinoji sostinė” publikaciją “Valdžios kabinetuose pokši šampanas ir sakomi tostai” (2013-06-15), LNK žinių tarnybos 2013-06-06 reportažą. Teigiama, kad buvo paskleista tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, formuojama neigiama visuomenės nuomonė apie V. Sutkuvienę bei jos vykdomų tarnybinių pareigų kokybę, padaryta moralinė žala, be sutikimo išspausdinta jos nuotrauka.

UAB “Diena Media News” generalinio direktoriaus Laimučio Genio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad skundas nepagrįstas, nes žurnalistė Vilija Žukaitytė neiškraipė faktų ir duomenų. Jo teigimu, publikacija aktuali visuomenei, nes valstybės tarnautojai savo elgesiu neturi diskredituoti institucijos ir tarnybos, kurioje dirba, vardo. Taip pat, jo teigimu, ginčytis dėl to, ar kabinete buvo juntamas alkoholio kvapas ar ne, nešvarios lėkštės liko po pietų ar po gimtadienio pobūvio, nelogiška, nes čia nėra ginčas dėl faktų, o dėl faktų interpretavimo. O tai jau yra nuomonės kategorija.

Dienraščio “Lietuvos rytas” korepsondento Vygando Trainio paaiškinime teigiama, jog tai, kad savivaldybėje buvo švenčiamas vieno iš Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų gimtadienis, niekam ne paslaptis. Jis teigia, kad pateikė teisingus faktus, neteigė, kad V. Sutkuvienė girtavo, o tik tai, kad atsisakė tikrintis blaivumą. Korespondento manymu, nėra nieko įžeidžiančio teiginyje, kad gali žlugti tarnautojų karjera, nes, jeigu būtų pasitvirtinęs girtumo faktas, V. Sutkuvienė būtų baudžiama. V. Trainio teigimu, nuotrauka daryta darbo kabinete, todėl jos išspaudinimas yra teisėtas, publikacija yra ne asmeniškai apie V. Sutkuvienę, o apie neigiamą reiškinį valdžios įstaigose, kurį patvirtino Kauno miesto Tarybos nariai.

Komisija nevertino, ar pateikti tikrovę atitinkantys faktai, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas, taip pat nesvarstė garbės ir orumo įžeidimo klausimų, nes tai taip pat ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija vertino, ar rinkdami ir pateikdami informaciją žurnalistai nepažeidė Etikos kodekso nuostatų. Komisijos nuomone, tiek publikacijos, tiek LNK Žinių laidoje pateikta informacija yra aktuali visuomenei, žurnalistai turėjo pagrindo įtarti, kad savivaldybėje darbo metu buvo puotaujama ir vartojamas alkoholis, tačiau neteigiama, kad V. Sutkuvienė girtavo. Tik svarstoma, kodėl ji nenorėjo pasitikrinti alkoholio matuokliu ir išsklaidyti abejones, bei kas gresia valstybės tarnautojai, jeigu bus nustatytas girtumo faktas. Žurnalistams nedraudžiama, atsižvelgus į turimą informaciją, daryti tam tikras prielaidas ir išvadas.

Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso pažeidimo, balsavimui pateiktas klausimas “Etikos kodeksas publikacijose ir Žinių laidoje nepažeistas”. Už – vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Kauno diena publikacijoje “Už girtavimą darbe – švelniausia nuobauda” (2013-07-29), interneto portalo www.kaunodiena.lt publikacijose “Skandalas savivaldybėje: kontrolieriaus tarnyboje buvo girtaujama?” (2013-06-06), “Kuo baigsis girtavimo skandalas kontrolieriaus tarnyboje?” (2013-06-10) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Laikinoji sostinė” publikacijoje “Valdžios kabinetuose pokši šampanas ir sakomi tostai” (2013-06-15) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. LNK žinių tarnybos 2013-06-06 reportaže “Kauno savivaldybės darbuotojai karštą vasaros dieną darbą praskaidrino alkoholiu” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: L. Andriuškevičienės skundas dėl publikacijos interneto portale alfa.lt

Pristatė L. Slušnys: Lina Andriuškevičienė prašo įvertinti 2013-09-18 interneto portalo alfa.lt publikaciją “Išteisintus FNTT tyrėją ir advokatą prokurtaūra vis tiek nori matyti už grotų”. Teigiama, kad publikacijos pavadinime iškraipoma tikrovė, publikacijoje pateikiama tiesos neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, neteisėtai išspausdinta L. Andriuškevičienės nuotrauka.

Interneto portalo alfa.lt redakcija atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė.

Publikacijoje rašoma apie bylą, kurioje yra priimtas išteisinamasis nuosprendis, tačiau daugiau rašoma ne apie jį, bet pakartojama ikiteisminio tyrimo medžiaga. I. Abramavičiūtės numone, yra pagrindo teigti, kad daromas spaudimas teismui, L. Andriuškevičienės atžvilgiu pažeistas nekaltumo prezmpcijos principas, nesuteikta teisė atsakyti. Taip pat ji atkreipė dėmesį į tai, kad vieno iš publikacijos herojų atžvilgiu, neleistinai primenamas senas nusikaltimas, už kurį jau atlikta bausmė. Kitų Komisijos narių nuomone, vis dėlto būtų labai įdomu sužinoti redakcijos nuomonę skunde keliamais klausimais. Pasiūlyta atidėti sprendimo priėmimą ir dar kartą kreiptis į redakciją. Nuspręsta vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Kadangi interneto portalo www.alfa.lt redakcija nepateikė paaiškinimų, atidėti sprendimo priėmimą ir dar kartą keiptis į redakciją, kad vis dėlto pateiktų redakcijos nuomonę dėl L. Andriuškevičienės skunde keliamų pretenzijų dėl nekaltumo prezumpcijos pažeidimo ir nesuteiktos atsakymo teisės.

3. Svarstyta: Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymas

Komisija aptarė Komisijos reglamente nustatytą Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo tvarką. Komisijos pirmininkas informavo, kad dienraščiai “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portalas lrytas.lt, televizija LNK per metus buvo pripažinti pažeidę Etikos kodeksą tris ir daugiau kartų. Vadovaujantis Reglamentu, tai yra pagrindas svarstyti klausimą dėl Etikos kodekso 71 str. nuostatų taikymo jų atžvilgiu. Nuspręsta artimiausio posėdžio metu svarstyti interneto portalo lrytas.lt ir LNK redakcijas.

 

2014-01-27 Nr. 2

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: I. Abramavičiūtė, L. Elkimavičius, M. Kontrimaitė,

V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė, T. Musteikis,

L. Remeika, R. Šimukauskaitė, A. Žilinskienė

Darbotvarkė: 1. A. Radčenko skundas dėl publikacijų laikraštyje “Naujas rytas”

2. R. Daujoto skundas dėl publikacijos laikraštyje “Naujas rytas”

3. R. Adomavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Mūsų laikas”

4. E. Rudzianskio skundas dėl publikacijų interneto portaluose klaipeda.diena.lt, diena.lt, delfi.lt

5. K. Kaklio, V. Semeškos skundai dėl R. Šeštokienės darbo laikraštyje “Mano Druskininkai” ir Druskininkų savivaldybėje

6. VšĮ “Geopolitinių studijų centras” skundas dėl autorinių teisių pažeidimo

1. Svarstyta: A. Radčenko skundas dėl publikacijų laikraštyje “Naujas rytas”

Pristatė L. Slušnys: Aldona Ona Radčenko prašo įvertinti laikraščio “Naujas rytas” publikacijas “Sulaukei pensijos – eik į pensiją” (2013-05-15), “Kai virėjos valdo valstybę, o mechanikai – savivaldybę” (2013-05-18), “Kur politikai pėsti nevaikšto” (2013-05-25), “Biurokratų perykla” (2013-08-24). Teigiama, kad publikacijose ji nuolatos kritikuojama vis pabrėžiant amžių, ji yra žeminama, pateikiama netiksli informacija.

Laikraščio “Naujas rytas” redaktoriaus Lino Garbenio atsiųstame paaiškinime teigiama, kad Komisija neturėtų svarstyti skundo, nes jis pateiktas ne pagal nustatytus reikalavimus. O dėl publikacijų paaiškino, kad, jo nuomone, skundas nepagrįstas, nes publikacijose A.O. Radčenko nėra diskriminuojama, tik išsakytos nuomonės apie dirbančius pensininkus, kritikuojama savivaldybė, informujama, kaip Tarybos nariai panaudoja kanceliarinėms išlaidoms skirtas lėšas. Redaktorius pripažino, kad buvo padaryta klaida publikacijoje “Biurokratų perykla”, tačiau, jo manymu, netikslumas nedidelis, nes D. Bakutenė vis tiek yra susijusi su A.O. Radčenko giminystės ryšiais – ji ne marti, o dukterėčia. A.O. Radčenko nėra kaltinama tarpininkavus dėl savo artimųjų darbo savivaldybėje, tik įvardijama pastebima tendencija, kad jos giminės gauna darbą savivaldybėje.

A.O. Radčenko skundas pateiktas tinkamai, skundo pateikimo anketa yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl A.O. Radčenko skundas gali būti svarstomas posėdyje. Komisijos nuomone, jau publikacijos antraštė “Sulaukei pensijos – eik į pensiją” yra nekorektiška ir skamba nemaloniai, nes tai yra tiesioginis pareiškimas pensijinio amžiaus žmonėms, kad jie dirbti neturėtų. A. Žilinskienės nuomone, straipsnis yra įžeidžiantis žmogų dėl amžiaus. Publikacijoje nenurodyta jokių svarių argumentų, kodėl A.O. Radčenko, taip pat ir kiti publikacijoje minimi asmenys, negalėtų dirbti, išskyrus tai, kad jie yra pensininkai. Publikacija aktuali, pateikiami faktai apie didelį nedarbo lygį rajone, tačiau tai, kad žurnalistas jaunimo nedarbo problemą sieja su pensininkų užimamomis darbo vietomis, verčia abejoti jo profesionalumu ir obejektyvumu. Komisijos nariai pastebėjo, kad visose publikacijose kritika A. O. Radčenko atžvilgiu susiveda į jos amžių. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 54 str. 1 d. galimo pažeidimo. L. Remeika mano, kad publikacijoje vis dėlto labiau akcentuojama tai, kad A.O. Radčenko neturi išsilavinimo, tinkamo darbui, kurį dirba. Jis pasiūlė parašyti laišką, o ne balsuoti dėl kodekso pažeidimo. Nuspręsta dėl šio alternatyvaus pasiūlymo balsuoti, jeigu pirmasis pasiūlymas nesurinktų balsų daugumos.

Publikacija “Biurokratų perykla” yra aktuali visuomenei, faktas, kad savivaldybėje įsidarbino A.O. Radčenko giminaičiai taip pat yra įdomus visuomenei. Tačiau kritikuojant turi būti pateikiama tiksli ir patikrinta informacija. Žurnalistas nepatikrino informacijos apie A.O. Radčenko ir D. Bakutienės giminystės ryšius ir ją pateikė kaip faktą, nors nebuvo jokios skubos. A. Žilinskienė pasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso 6 str. galimo pažeidimo. Kiti Komisijos nariai pripažino, kad buvo padarytas netikslumas, tačiau įvardinti to kaip Etikos kodekso pažeidimo neskubėjo.

Publikacijose “Kai virėjos valdo valstybę, o mechanikai – savivaldybę”, “Kur politikai pėsti nevaikšto” Komisijos nariai didelių pažeidimų neįžvelgė, išskyrus tai, kad, minint A.O. Radčenko, visada yra primenamas jos amžius.

Pasibaigus diskusijoms, balsuota:

1. “Publikacijoje “Sulaukei pensijos – eik į pensiją” pažeistas Etikos kodekso 54 str. 1 d.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 3.

2. “Publikacijoje “Biurokratų perykla” pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 1, prieš – 3, susilaikė – 7.

3. “Publikacijose “Kai virėjos valdo valstybę, o mechanikai – savivaldybę”, “Kur politikai pėsti nevaikšto” Etikos kodeksas nepažeistas”. Už – vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. 2013-05-15 laikraščio “Naujas rytas” publikacijoje “Sulaukei pensijos – eik į pensiją” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str. 1 d.

2. Laikraščio “Naujas rytas” publikacijose “Kai virėjos valdo valstybę, o mechanikai – savivaldybę” (2013-05-18), “Kur politikai pėsti nevaikšto” (2013-05-25), “Biurokratų perykla” (2013-08-24) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: R. Daujoto skundas dėl publikacijos laikraštyje “Naujas rytas”

Pristatė L. Slušnys: Raseinių rajono Milašaičių kaimo bendruomenės pirmininkas Romanas Daujotas prašo įvertinti 2013-09-14 laikraščio “Naujas rytas” publikaciją “Kur dingo sveikatai pavojingas asbestinis šiferis?”. Teigiama, kad pateikta tiesos neatitinkanti informacija, metami niekuo nepagrįsti kaltinimai, menkinama jo, kaip kaimo bendruomenės pirmininko, reputacija.

Laikraščio ”Naujas rytas” redaktoriaus L. Garbenio paaiškinime teigiama, kad publikacija aktuali visuomenei, buvo išklausytos visos pusės, nuomonės pateiktos etiškai.

Komisijos nuomone, publikacija parengta nepažeidžiant Etikos kodekso normų, nes žurnalistas tik pateikė informaciją ir perteikė kaimo žmonių įtarimus, kur galėjo dingti nuo remontuojamų kaimo bendruomenės namų nuimtas asbestinis šiferis. Žurnalistas savo nuomonės nereiškė, rėmėsi nurodytų šaltinių informacija. Pateiktas ir bendruomenės pirmininko R. Daujoto paaiškinimas, kuris išsklaido abejones, kad šiferis galėjo būti išdalintas gyventojams. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-09-14 laikraščio “Naujas rytas” publikacijoje “Kur dingo sveikatai pavojingas asbestinis šiferis?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: R. Adomavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Mūsų laikas”

Pristatė L. Slušnys: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Raimundas Adomavičius prašo įvertinti 2013-05-24 laikraščio “Mūsų laikas” publikaciją “Du jaunuolius ties Butkaičiais pražudžiusiam kelių ereliui – griežčiausia bausmė”. Teigiama, kad buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas ir teisė į privatų gyvenimą, pateikta faktais neparemta informacija.

UAB “Jurbarko laikas” direktorės-redaktorės Oksanos Mazur atsiųstame paaiškinime teigiama, kad publikacija parengta remiantis Jurbarko apylinkės teismo nuosprendžiu ir teisėjo komentaru. Teigiama, kad buvo nurodyta, jog sprendimas dar nesįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas. Vėlesniuose numeriuose buvo paskelbta ir apie galutinį Kauno apygardos teismo sprendimą kuriuo R. Adomavičius buvo nuteistas.

I. Abramavičiūtės nuomone, didžiausią klaidą padarė tesėjas savo pasisakymu, kad teisiamąjį pripažino kaltu, ir kurį citavo publikacijos autorė. Tačiau žurnalistė taip pat turėjo įvertinti gautą informaciją, nekaltumo prezumpcijos prinicipas galioja iki tol, kol teismo sprendimas įsiteisėja, o ne yra paskelbiamas. Komisija tai įvertino kaip nedidelę klaidą, o ne Etikos kodekso pažeidimą. Publikacija aktuali visuomenei, kaltinamojo asmens duomenys neatskleisti. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-05-24 laikraščio “Mūsų laikas” publikacijoje “Du jaunuolius ties Butkaičiais pražudžiusiam kelių ereliui – griežčiausia bausmė” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: E. Rudzianskio skundas dėl publikacijų interneto portaluose klaipeda.diena.lt, diena.lt, delfi.lt

Pristatė L. Slušnys: Elvis Rudzianskis prašo įvertinti publikaciją “Stebuklingą” vandens filtrą bandę įpiršti sukčiai apsigavo patys”, kuri buvo išspausdinta 2013-08-14 interneto portaluose klaipeda.diena.lt ir diena.lt, ir publikaciją “Vandens filtrus pardavinėję sukčiai ne ant to užšoko”, kuri buvo išspausdinta 2013-08-14 interneto portale delfi.lt. Teigiama, kad publikacijų pavadinimai neetiški, žmonės vadinami sukčiais nepateikiant jokių įrodymų, be pagrindo suabejota vandens valymo filtrų naudingumu, nors visame pasaulyje jie naudojami.

Dienraščio “Klaipėda” vyriausiojo redaktoriaus Sauliaus Pociaus paaiškinime teigiama, kad informacija buvo gauta spaudos konferencijoje, kurią surengė AB “Klaipėdos vanduo”. Jo nuomone, publikacija aktuali visuomenei, nes vandens filtrų platintojų veikla kelia nemažą visuomenės susidomėjimą, yra daug kontroversiškų nuomonių, kurios ne kartą buvo išsakytos žiniasklaidoje. Redaktoriaus prašo skundą atmesti o visą medžiagą perduoti prokuratūrai, nes buvo klastojami dokumentai, kuriuos tebeturi “Klaipėds vandenų” generalinis direktorius L. Makūnas. UAB DELFI paaiškinime teigiama, kad jie tik perspausdino žinutę iš interneto portalo klaipėda.diena.lt. Redakcija mano, kad straipsnio pavadinimas atitinka jo turinį, nes buvo suklastotas vandens tyrimo protokolas, neįrodyti teiginiai apie vandens filtrais filtruoto vandens neįtikėtinas gydomasias savybes. Visa tai yra apgaulė ir žmonių klaidinimas.

Komisijos nuomone, už spaudos konferencijoje pateiktą informaciją atsako ją pateikęs asmuo. Tuo labiau, kad ir skunde piktinamasi dėl AB “Klaipėdos vanduo” generalinio direktoriaus žodžių, o ne dėl žurnalistės netinkamai pateiktos informacijos. Vienintelis priekaištas, išsakytas redakcijai, yra dėl pavadinime naudojamo žodžio “sukčiai”. Tačiau perskaičius publikaciją nekyla abejonių, kad pavadinimas yra gana tikslus - padirbtų dokumentų naudojimas ir yra apgaudinėjimas, t.y. sukčiavimas. Komisijos nuomone, publikaciją rašiusi žurnalistė galėjo tik išsiaiškinti, ar tos vandens filtrų pardavinėtojos buvo iš Nacionalinės vandens kokybės asociacijos.

Pasibaigus diskusijoms vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-08-14 interneto portalų www.klaipeda.diena.lt ir www.diena.lt publikacijoje “Stebuklingą” vandens filtrą bandę įpiršti sukčiai apsigavo patys”, 2013-08-14 interneto portale www.delfi.lt publikacijoje “Vandens filtrus pardavinėję sukčiai ne ant to užšoko” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: K. Kaklio, V. Semeškos skundai dėl R. Šeštokienės darbo laikraštyje “Mano Druskininkai” ir Druskininkų savivaldybėje

Posėdyje dalyvavo Ramunė Šeštokienė, Karolis Kaklys ir Vilius Semeška.

Pristatė L. Slušnys: Karolis Kaklys ir Vilius Semeška mano, kad žurnalistė Ramunė Šeštokienė, dirbanti laikraštyje “Mano Druskininkai” ir Druskininkų savivaldybėje viešųjų ryšių specialiste, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą. V. Semeška teigia, kad R. Šeštokienė informaciją renka prisistatinėdama ir kaip žurnalistė, ir kaip savivaldybės atstovė, savo elgesiu diskredituoja žurnalisto vardą ir daro žalą šios profesijos atstovams.

R. Šeštokienė paaiškino, kad savivaldybėje ji dirba pagal darbo sutartį, o laikraštyje – pagal autorinę sutartį. Jos nuomone, ji nepažeidžia jokių teisės aktų, jos pagrindinės darbovietės darbdavys – savivaldybės administracija – neprieštarauja darbui laikraštyje. Į pokalbį įsiterpė K. Kaklys sakydamas, kad tai prieštarauja žurnalisto profesinės etikos kodeksui, apie tai yra pasisakiusi ir Žurnalistų sąjungos etikos komisija. L. Slušnys paklausė R. Šeštokienės, kaip ji vertinanti Žurnalistų sąjungos etikos komisijos sprendimą, nepalankų jai? R. Šeštokienė atsakė, kad ji visus savo darbus atlieka sąžiningai, gerbia žurnalistų etikos kodeksą ir mano, kad gali ir toliau dirbti abiejose darbovietėse. Į V. Semeškos repliką, kad ji informaciją renka prisistatydama ir kaip savivaldybės viešųjų ryšių specialistė, ir kaip žurnalistė, atsakė, kad publikacija “Bijai vilko neik į mišką” buvo patalpinta savivaldybės tinklalapyje, ir ji yra kaip atsakymas į www.15min.lt publikaciją, kurioje V. Semeška ją iškoneveikė, ir kurio nespausdino tas pats 15min.lt. R. Šeštokienės teigimu, tai buvo vienintelis kartas, kai ji pasirašė žinutę ir kaip žurnalistė, ir kaip viešųjų ryšių specialistė, nes kitaip pasielgti negalėjo, nes infomaciją rinko kaip žurnalistė, o išspausdino savivaldybės tinklalapyje. K. Kaklys, V. Semeška dar kartą priminė, kad žurnalistė negali dirbti kito darbo. Dirbdama savivaldybėje ji vykdo savo dabdavio mero nurodymus, renka medžiagą ir laikraštyje kritikuoja tik merui neįtinkančius asmenis. Koks gali būti objektyvumas? Pažeidžiamas Etikos kodekso 24 str. A. Žilinskienė paklausė, ar ji priklauso Žurnalistų sąjungai pagal profesiją, ar pagal žurnalistinio darbo stažą? R. Šeštokienė atsakė, kad pagal stažą. J. Mažylė stebėjosi, kaip galima suderinti du tokius skirtingus darbus. Ir ne tik laiko prasme. Šiuo metu yra didelė įtampa dėl savivaldybės leidžiamo laikraščio “Mano Druskininkai” teisėtumo. Kaip galima suderinti žurnalistinį objektyvumą ir lojalumą pagrindiniam darbdaviui –savivaldybei? R. Šeštokienė atsakė, kad tai jos reikalas kaip ji suspėja, ji sugeba viską suderinti. R. Šimukauskaitei taip pat buvo keisti tokie sugebėjimai, nes rajoniniuose laikraščiuose daugiausia temų yra susiję su savivaldybe.

Pasibaigus diskusijoms su svečiais Komisijos nariai aptarė išgirstą informaciją. Komisija nesvarstė R. Šeštokienės darbo dvejose darbovietėse teisėtumo, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas, buvo vertinamas jos, kaip laikraščio žurnalistės, pareigų derinimas su darbu savivaldybėje. Etikos kodekse jokių išlygų nėra – vykdydamas savo veiklą žurnalistas negali prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui. R. Šeštokienė nepažeidžia teisės aktų, dirba legaliai, bet nesupranta, ar nenori suprasti, kad dar yra ir profesinė žurnalisto etika, kurios reikalavimų privaloma laikytis. Tik R. Šeštokienei atrodo, kad būdama dvejuose asmenyse, ji gali viską suderinti. Kitaip atrodo skaitytojams, todėl ir kyla problemos dėl objektyvumo. Akivaizdu, kad vienintelis svarstymas yra tik dėl Etikos kodekso 25 str. galimo pažeidimo, nes įrodymų, kad žurnalistė vykdo kieno nors užsakymus nėra, galima tik įtarti. Todėl nuspręsta nebalsuoti dėl V. Semeškos skunde nurodyto 24 str. galimo pažeidimo.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 25 str.”. Už – vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Laikraščio “Mano Druskininkai” žurnalistė R. Šeštokienė, dirbdama ir Druskininkų savivaldybės administracijos viešųjų ryšių specialiste, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str.

6. Svarstyta: VšĮ “Geopolitinių studijų centras” skundas dėl autorinių teisių pažeidimo

Posėdyje dalyvavo interneto portalo balsas.lt vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Indrė Vainalavičiūtė.

Pristatė L. Slušnys: VšĮ “Geopolitinių studijų centras” mano, kad naujienų portalas Balsas.lt pažeidinėja autorines teises, t.y. savinasi interneto portalo geopolitika.lt publikacijas. Prideda straipsnių kopijas: 1) geopolitika.lt - “Kroatijos prisijungimas prie ES šaliai atnešė daugiau abejonių nei ateities garantijų”, balsas.lt - “Kroatija: kapinės Vokietijos milijardams” (2013-07-31); 2) geopolitika.lt ir balsas.lt - “Sočio olimpinių žaidynių boikotas - kas čia ne taip?” (2013-09-02); 3) geopolitika.lt - “Gazprom” prieš I. Sečiną ir suskystintos dujos Lietuvai”, balsas.lt – “Ar Rusija aptarnaus SGD terminalą?” (2013-06-14).

I. Vainalavičiūtė paaiškino, kad portale ji dirba neseniai. Kiek jai žinoma, anksčiau balsas.lt turėjo sutartį su geopolitika.lt dėl jų straipsnių talpinimo portale balsas.lt. Pasak jos, eidama į posėdį ji ieškojo sutarčių, tačiau nerado. Spėja, kad tai galėjo būti ir vadovų žodinis susitarimas, nes iki šiol jokių problemų nekilo. Į klausimą, kodėl prie publikacijų nurodyti visai kiti šaltiniai, I. Vainalavičiūtė atsakė, kad buvo keičiamas portalo dizainas ir dėl techninių dalykų retkarčiais atsiranda klaidų. Ji patikino, kad visa tai vyskta be jokios blogos valios. Pasak jos, ir anksčiau pasitaikydavo klaidų, tačiau su geopolitika.lt redakcija viską geranoriškai išsiaiškindavo.

Komisijos nuomone, pažeidimas yra akivaizdus, imamos publikacijos, tačiau nenurodomi jų šaltiniai. Kadangi redaktoriaus pavaduotoja patikino, jog tai tik nesusipratimas, buvo nuspręsta kol kas nevertinti publikacijų Etikos kodekso požiūriu. Nuspręsta pasiūlyti portalo balsas.lt redakcijai per 2 savaites išsiaiškinti su geoplitika.lt patiems ir informuoti Komisiją. Jeigu Komisija negaus informacijos, kad konfliktas išspręstas, bus grįžta prie klausimo svarstymo Etikos kodekso požiūriu. Nuspręsta vienbalsiai.

Nuspręsta:

1. Pasiūlyti redakcijai per 2 savaites išspręsti autorystės klausimus su VšĮ “Geopolitinių studijų centras” ir apie tai informuoti Komisiją. Priešingu atveju Komisija grįš prie šio klausimo svarstymo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.  

 

 

2014-01-13 Nr. 1

Vilnius

Pirmininkas: L. Slušnys

Pirmininko padėjėja: E. Leveikaitė

Dalyvauja: A. Belickas, L. Elkimavičius, M. Kontrimaitė, V. Mačiulis, A. Matusas, J. Mažylė, T. Musteikis, L. Remeika,

A. Žilinskienė, V. Žukienė

Darbotvarkė: 1. N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

2. M. Briliausko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

3. Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Druskonis”

1. Svarstyta: N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt

Pristatė: Neil Hunter Cooper atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23), “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27), “Laiko ženklai” (dienraštis “Lietuvos rytas”, 2013-05-31), “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (portalas lrytas.lt, 2013-06-03), “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17); 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13), “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08), “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09), “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, portale “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29), “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30); 3) dienraščio “Vakaro žinios” publikacijas “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09), “Pagyros” (2013-05-11), “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23), “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18). Teigiama, kad pateikti faktais neparemti teiginiai, jie reiškiami neetiškai ir nesąžiningai, nesuteikta atsakymo teisė.

Publikacijos buvo svarstomos gruodžio 02 d. posėdyje, kuriame buvo išklausytos laikraščių “Respublika” ir “Vakaro žinios” atstovų nuomonės, advokato padėjėjos M. Milušauskaitės ir viešųjų ryšių agentūros “Publicum FComm” specialistės R. Norutienės nuomonės. Gruodžio 16 d. posėdyje dalyvavęs advokatas Ž. Pacevičius dar kartą patvirtino skunde išdėstytus motyvus. Jo teigimu, žurnalistai nesikreipė į “Snoro” administratorius S.V. Freakley ir N.H.Cooper, ir nebandė išklausyti kitos pusės nuomonės. Užsitęsus svarstymui, sprendimas priimtas tik dėl S.V. Freakley skundo.

Komisija skundą svarstė atsižvelgdama į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimus, kuriais buvo pripažinta, jog pareiškojo skundas pagrįstas, daugelyje publikacijų pateikta tikrovės neatitinkanti arba tik iš dalies atitinkanti informacija.

Publikacija “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” ” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje pateikta netiksli informacija apie “Snoro lizingo” pardavimo vertę, N.H. Cooper kaltinamas nesąžininga veikla siekiant pasipelnyti. Etikos kodekso 3 ir 38 str. įpareigoja skelbti teisingą informaciją, įvairias nuomones, neturi būti skelbiami faktais neparemti kaltinimai. Objektyvumo dėlei, publikacijos autorius turėjo kritiškai įvertinti savo informacijos šaltinių pateikiamą medžiagą, kaip to reikalauja Etikos kodekso 6 str., ir remtis bent keliais šaltiniais.
Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde nurodytų ir diskusijos metu pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 3, prieš – 4, susilaikė - 3

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 8, prieš – 2.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

Publikacija “Konsultantų neršykla veikia” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Publikacija yra vertintina kaip nuomonė, ji pateikta komentarų skiltyje. Nuomonei tiesos kriterijus netaikomas, Etikos kodekso požiūriu ji svarstoma tik tada, jeigu išreikšta neetiškai. Svarstomoje publikacijoje žurnalisto nuomonė išreikšta aštriai, tačiau, Komisijos nuomone, neperžengiant etiškos kritikos ribų. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (Lietuvos rytas, lrytas.lt)

Publikacijoje pateikiama informacija apie banko išlaidas. Komisijos nuomone, iš esmės, pateikta teisinga informacija apie konsultantus ir apie banko perkamas paslaugas. Neteigiama, kad tai daroma neteisėtai, tik abejojama, ar tai daroma teisingai ir racionaliai. Žurnalistas nekaltina banko administratoriaus pinigų plovimu, tuo suabejojo indėlininkų ir kreditorių asociacijos vykdomasis direktorius. Kadangi Komisijos nariai nepasiūlė balsuoti dėl konkrečių Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo, nuspręsta balsuoti dėl skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 3, susilaikė – 7.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 20 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

Publikacija “Laiko ženklai” (Lietuvos rytas)

Publikacija yra vertintina kaip nuomonė, ji pateikta nuomonių puslapyje. “Laiko ženklų” skiltyje pateikiamas dienraščio redakcijos komentaras aktualiais klausimais. Nuomonei tiesos kriterijus netaikomas, Etikos kodekso požiūriu ji svarstoma tik tada, jeigu išreikšta neetiškai. Komisijos nuomone, redakcijos nuomonė išreikšta korektiškai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (lrytas.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje nėra tvirtinama, kad “Snoro” administratorius atsisako išieškoti pinigus iš VšĮ “Kauno “Žalgirio” rėmėjas”, tik retoriškai klausiama, kodėl ilgai delsiama pradėti pinigų išieškojimo procedūrą. Kadangi nei vienas Komisijos narys nepasiūlė balsuoti dėl konkrečių Etikos kodekso straipsnių pažeidimo, nuspręsta balsuoti dėl skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kdekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 5, susilaikė – 5.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 9, susilaikė – 1.

Publikacija “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (Respublika)

Publikacija išspausdinta puslapyje “Nusikaltimai ir nelaimės”, todėl iš anksto skaitytojams sudaroma nuomonė, kad pateikiama informacija apie nusikaltimą. Publikacijoje N.H. Cooper yra kaltinamas neveiklumu, nors skaitant publikaciją nerandi jokio pagrindo tokiems kaltinimams, nepateiktos nuomonės, iš kurių skaitytojas galėtų susidaryti objektyvų vaizdą apie N.H. Cooper darbą, nesuteikta teisė atsakyti, kaip to reikalauja Etikos kodekso 22 str. 2 d. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 3, 4, 6, 8, 38 ir 22 str. 2 d. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde išvardintų ir Komisiijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavimui nepateiktas klausimas dėl skunde nurodyto Etikos kodekso 37 str. galimo pažeidimo, nes, Komisijos nuomone, tam nėra pagrindo. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 8, prieš – 2.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už - 4, prieš – 3, susilaikė – 3.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 7, prieš – 2, susilaikė – 1.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė – 3.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 22 str.2 d.”. Už – 8, prieš – 2.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 8, prieš – 2.

Publikacija “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (Respublika, respublika.lt)

Publikacija išspausdinta puslapyje “Nusikaltimai ir nelaimės”, todėl iš anksto skaitytojams sudaroma nuomonė, kad pateikiama informacija apie nusikaltimą. Tačiau, kaip ir ankstesnėje nagrinėtoje publikacijoje, kaltinimai neparemti faktine medžiaga, neaišku, ar publikacijoje pateikiama žurnalisto nuomonė, ar žinios. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 38 str. galimo pažeidmo. Objektyvumo dėlei turėjo būti remtasi bent keliais šaltiniais, pateikta ne tik suinteresuoto asmens - indėlininkų ir kreditorių asociacijos vadovo D. Arlausko - nuomonė. Tai daryti įpareigoja Etikos kodekso 6 str. Pasiūlyta balsuoti ir dėl 3 ir 4 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde nurodytų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 7, prieš – 2, susilaikė – 1.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė – 3.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 5, prieš – 3, susilaikė – 2.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 37 str.”. Už – 0, prieš – 4, susilaikė – 6.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

Publikacija “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (Respublika, respublika.lt)

Publikacijoje pateikta netiksli informacija apie vidutinį atlyginimą banke “Snoras”, nenurodyta, kuo remiantis taip teigiama. Žurnalistas privalo skelbti tikslias ir teisingas žinias, kaip to reikalauja Etikos kodekso 3 str., remtis keliais informacijos šaltiniais, kaip to reikalauja Etikos kodoekso 6 str., pasiūlyta balsuoti dėl galimo šių dviejų Etikos kodekso straipsnių pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 7, prieš – 2, susilaikė – 1.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė - 3

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 3, susilaikė – 7.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 20 str.”. Už – 3, prieš – 5, susilaikė – 2.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 37 str.”. Už – 0, prieš – 6, susilaikė – 4.

7. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 0, prieš – 5, susilaikė – 5.

Publikacija “Teismas judina “Snoro” administratorių” (Respublika, respublika.lt)

Publikacijoje pateikta bendro pobūdžio informacija apie teismo posėdį. Remtasi oficialia medžiaga. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “N. Kuperio apetitas nedingsta” (Respublika)

Atsižvelgus į Žurnalistų etikos inspektoriaus atliktą tyrimą, akivaizdu, kad publikacijoje pateikta informacija apie nekilnojamo turto pardavimo paslaugas teiksiančios bendrovės pasirinkimą neatitika tikrovės, neaišku kuo remiantis tokia informacija pateikta, žinios neatskirtos nuo nuomonės. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 3 ir 4 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms, nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 2

Pirmininko balsas lemiamas – už.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 4, susilaikė – 6.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 1, prieš – 2, susilaikė – 7.

Publikacija “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo” (Respublika), interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (respublika.lt)

Laikraštyje ir interneto svetainėje skiriasi pavadinimai, tačiau turinys – tas pats. Publikacijos paskelbtos nuomonių skyrelyje ir yra vertintinos kaip nuomonė. Komisijos nuomone, ji išreikšta peržengiant etiškos kritikos ribas, kritika virto šiurkščiu pasišaipymu iš žmogaus, neaišku, kur pateikiama autorės nuomonė, o kur žinios. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 4 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms, nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 8, susilaikė – 2.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė - 3

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

Publikacija “Snoras” jau išparduodamas dalimis” (Respublika), “Snoro” turto neužtenka net algoms” (respublika.lt)

Komisijos nuomone, publikacijoje informacija apie laikinojo administratoriaus N.H. Cooper suinteresuotumą dirbti lėtai ir nerezultatyviai norint kuo ilgiau gauti didelį atlyginimą, nepagrįsta jokia faktine medžiaga, pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 3 str. galimo pažeidimo. Komisijos nuomone, akivaizdu, jog publikacijos autorius nepaisė Etikos kodekso 6 str. reikalavimo atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, todėl objektyvumo ir pritrūko. Pasibaigus diskusijoms, nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 3, prieš – 2, susilaikė – 5.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 2, susilaikė – 8.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 5, susilaikė – 5.

Publikacija “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (Respublika)

Publikacija yra interviu su politologu A. Krupavičiumi, žurnalisto klausimai neperžengia profesinės etikos ribų, pašnekovo nuomonė išreikšta korektiškai. Vienbalsiai (balsavime nedalyvavo L. Remeika) nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Publikacija “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (Respublika, respublika.lt)

Publikacijoje pateikiama informacija apie N.H. Cooper sąmoningą vengimą dirbti rezultatyviai siekiant pasipelnyti, niekuo nepagrįsta, neaišku kuo remiantis ji pateikiama. Pasiūlyta balsuoti dėl 3 ir 6 Etikos kodekso straipsnių galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms, nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 7, prieš – 2, susilaikė – 1.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 0, prieš – 2, susilaikė – 8.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 6, prieš – 3, susilaikė – 1.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – 2, susilaikė – 8.

Publikacija “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (Respublika, respublika.lt)

Publikacija paskelbta “Redakcijos skiltyje” ir yra vertintina kaip nuomonė. A. Žilinskienės nuomone, ji išreikšta neetiškai, nes N.H. Cooper yra kaltinamas pelnymusi iš “Snoro” bankroto administravimo. Pasiūlė balsuoti dėl Etikos kodekso 4 str. pažeidimo. Komisijos nuomone, ne pirmą kartą įvairiose “Respublikos” publikacijose pateikiama informacija apie neva sąmoningą N.H. Cooper neveikimą, tačiau nepateikiama jokių faktų ar duomenų, nenurodomi šaltiniai, kuo remiantis taip teigiama. Pasiūlyta balsuoti ir dėl 6 Etikos kodekso straipsnio galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 0, prieš – 7, susilaikė – 3.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė – 3.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 0, prieš – vienbalsiai.

Publikacija “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (Vakaro žinios)

Komisijos nuomone, publikacijoje paskleista negatyvi informacija ir kaltinimai N.H. Cooper, kad jis švaisto jam patikėto administruoti banko turtą, yra niekuo nepgrįsti, nepateikti faktai ir nenurodyti šaltiniai, kuriais remiantis informacija pateikta. Be to, Komisijos nuomone, išspausdintas dirbtinai deformuotas nuotraukos montažas yra neetiškas, užrašas virš nuotraukos “Ištratinęs milijonus N. Kuperis renka išmaldą”, atsižvelgus į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą, yra tikrovės neatitinkantis. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 56 str. galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms, nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 4 str.”. Už – 3, prieš – 2, susilaikė – 5.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 5, prieš – 3, susilaikė – 2.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 1, prieš – 3, susilaikė - 6.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė - 3.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 56 str.”. Už – 6, prieš – 3, susilaikė - 1.

Publikacija “Pagyros” (Vakaro žinios)

Atsižvelgus į Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą, šioje trumpoje žinutėje pateikiama informacija atitinka tikrovę. Kadangi ši publikacija išimtai susijusi tik su pateiktų duomenų atitikimu tikrovei, Komisija vadovavosi Žurnalistų etikos inspektorės sprendimu. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

Publikacija “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (Vakaro žinios)

Komisijos nuomone, publikacijoje pateikiama žinia skaitytojui, kad banko administratoriaus N.H. Cooper veikla yra nenaudinga valstybei ir naudinga tik pačiam administratoriui, gaunančiam didžiulę algą. Atsižvelgus į Etikos inspektoriaus sprendimą, akivaizdu, kad informacija neatitinka tikrovės, nenurodyta ir kuo remiantis skleidžiama tokia informacija. Komisijos nuomone, toks infomacijos pateikimas nėra etiškas. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 3, 6 ir 8 straipsnių galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms, nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė – 3.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 2, prieš – 2, susilaikė – 6.

Pirmininko balsas lemiamas – už.

Publikacija “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (Vakaro žinios)

Publikacijos anonso skambi antraštė “Įtarimų vis gausėja”/“Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” skelbia apie daromus nusikaltimus, tačiau, kaip ir kitose svarstytose “Vakaro žinių” publikacijų šia tema – be jokio pagrindimo, nepateikiami jokie oficialūs dokumentai, įrodantys, kad banko administratorius elgiasi nusikalstamai. Komisijos nuomone, publikacija parengta neprofesionaliai, objektyvumo dėlei turėjo būti pateiktos ne tik suinteresuoto asmens - indėlininkų ir kreditorių asociacijos vykdomojo direktoriaus A. Petrausko, o kelių, vienas nuo kito nepriklausančių šaltinių nuomonės. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikso kodekso 3,6,8 ir 38 straipsnių galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms, nuspręsta balsuoti dėl skunde išvardintų ir Komisijos narių pasiūlytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 3 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė – 4.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 8, prieš – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 8 str.”. Už – 2, prieš – 2, susilaikė – 6.

Pirmininko balsas lemiamas – už.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 20 str.”. Už – 0, prieš – 6, susilaikė - 4.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 38 str.”. Už – 4, prieš – 2, susilaikė - 4.

Nuspręsta:

1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.

2. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Laiko ženklai” (2013-05-31) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (2013-06-03) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 8 str., 22 str. 2 d., 38 straipsniai.

7. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 38 straipsniai.

8. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

9. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

10. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 4 straipsniai.

11. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale respublika.lt “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), publikacijoje buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnis.

12. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, interneto portale respublika.lt “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

13. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

14. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai.

15. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 6 straipsniai.

16. Dienraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6, 38, 56 straipsniai.

17. Dienraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “Pagyros” (2013-05-11) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

18. Dienraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8 straipsniai.

19. Dienraščio “Vakaro žinios” publikacijoje “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8, 38 straipsniai.

2. Svarstyta: M. Briliausko skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt

Pristatė L. Slušnys: Mantas Briliauskas prašo įvertinti 2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje”. Teigiama, kad pateikta nepatikrinta informacija, prie publikacijos išspausdinta nuotrauka yra neetiška ir žeidžianti žuvusio žmogaus artimųjų jausmus.

Interneto portalo atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimų nepateikė. Skelbiant informaciją apie nelaimingus atsitikimus, staigias mirtis ar katastrofas, žurnalisto pareiga yra informaciją pateikti taip, kad nebūtų skaudinami įvykio metu nukentėję asmenys arba žuvusiųjų artimieji. Svarstomoje publikacijoje nurodytas mirusio žmogaus vardas ir pavardė, pateikta informacija apie darbovietę ir pareigas yra perteklinė, nes jis nebuvo viešas asmuo. Taip pat žurnalistas turėjo kritiškai įvertinti informaciją apie žmogaus mirties aplinkybes, atsižvelgdamas į informaciją suteikiančio asmens emocinę būklę. Nuotraukoje žmogaus kūnas pridengtas, tačiau iš detalių artimieji gali atpažinti mirusį artimą žmogų ir tai jiems gali sukelti papildomų išgyvenimų. Komisijos nuomone, pati nuotrauka su įvykiu nesusijusiems asmenims nesukelia neigiamų emocijų, tačiau ji nesuteikia ir jokios papildomos informacijos skaitytojams. Todėl nevertėjo jos spausdinti. Pasiūlyta balsuoti dėl Etikos kodekso 6, 7, 21, 47 ir 48 straipsnių galimo pažeidimo. Pasibaigus diskusijoms balsuota dėl Komisijos narių pasiūlytų ir skunde nurodytų galimai pažeistų Etikos kodekso straipsnių. Balsavime nedalyvavo L. Remeika.

1. “Pažeistas Etikos kodekso 6 str.”. Už – 5, prieš – 2, susilaikė – 3.

2. “Pažeistas Etikos kodekso 7 str.”. Už – 6, prieš – 2, susilaikė – 2.

3. “Pažeistas Etikos kodekso 12 str.”. Už – 2, prieš – 3, susilaikė – 5.

4. “Pažeistas Etikos kodekso 21 str.”. Už – 8, prieš – 1, susilaikė – 1.

5. “Pažeistas Etikos kodekso 47 str.”. Už – vienbalsiai.

6. “Pažeistas Etikos kodekso 48 str.”. Už – 4, prieš – 4, susilaikė – 2.

Pirmininko balsas lemiamas - už.

Nuspręsta:

1. 2013-08-23 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Alytiškį mirtis ištiko Palangos palūdimyje” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7, 21, 47, 48 straipsniai.

3. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Druskonis”

Pristatė: Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė prašo įvertinti 2013-08-30 laikraščio “Druskonis” publikaciją “Dar vienas nemokamai platinamo valdžios laikraščio išpuolis”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, nuomonė reiškiama neetiškai.

Laikraščio “Druskonis” redaktoriaus Eugenijaus Rutkausko pateiktame paaiškinime teigiama, kad publikacijoje pateikta Druskininkų savivaldybės tarybos nario J. Šarkaus nuomonė. Redakcijos įsitikinimu, nuomonė išreikšta sąžiningai.

Nuomonei tiesos ir tikslumo kriterijus netaikomas, tačiau ji turi būti išreikšta etiškai. Komisijos nuomone, publikacijoje kritika Druskininkų savivaldybės atžvilgiu išreikšta korektiškai. Vienbalsiai nuspręsta, kad Etikos kodeksas nepažeistas.

Nuspręsta:

1. 2013-08-30 laikraščio “Druskonis” publikacijoje “Dar vienas nemokamai platinamo valdžios laikraščio išpuolis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

Pirmininkas Linas Slušnys

Pirmininko padėjėja Egidija Leveikaitė

2013-01-07 Nr. 1

1. Svarstyta: Monitoringo rezultatų pristatymas. N. Venckienės skundo dėl publikacijos “T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų” (UAB “Diena Media News”, 2011-09-22) svarstymas.
Neringos Venckienės skundas dėl publikacijų UAB “Diena Media News” priklausančiose žiniasklaidos priemonėse buvo svarstomas 2012-09-24 posėdyje. Sprendimas nebuvo priimtas tik dėl vienos publikacijos - “T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų”. Sprendimą dėl šios publikacijos nuspręsta priimti atlikus monitoringą ir išsiaiškinus, ar Lietuvos žiniasklaidos priemonėse pateikiant informaciją apie taip vadinamąją “pedofilijos bylą” buvo laikomasi nekaltumo prezumpcijos principo.
Nuspręsta: 
1. Įvertinus įmonės “Mediaskopas” atliktą žiniasklaidos tyrimą (laikotarpis 2011 06 28 – 2011 07 12, 2012 03 01–2012 06 30, 2012 09 01–2012 10 30) darytina išvada, kad žiniasklaidos priemonės, pateikdamos informaciją apie D. Kedį ir pedofilijos skandalą, elgėsi pakankamai etiškai ir laikėsi nekaltumo prezumpcijos principo.

2. Publikacijos "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų" (2011-09-22, UAB “Diena Media News”) autorės žurnalistės A. Kuznecovaitės teiginyje “/…/kai Drąsius Kedys nužudė Violetą Naruševičienę ir Joną Furmanavičių /…/” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.

2013-01-21 Nr. 2

1. Svarstyta: J. Prapiesčio skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Komisija skundą svarstė 2012-11-12 posėdyje. Kadangi Komisija neatlieka tyrimų ir negali nustatyti, ar publikacijoje pateikti faktai atitinka tikrovę, buvo nuspręsta skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. ŽEIT skundo nenagrinėjo ir grąžino Komisijai. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Jonas Prapiestis prašo įvertinti 2012-06-30 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Viloje – du planai užčiaupti žurnalistę”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti teiginiai yra konstatuojamojo ir kaltinamojo pobūdžio, tačiau neparemti faktais, kritiškai neįvertinti informacijos šaltiniai, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2012-06-30 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Viloje – du planai užčiaupti žurnalistę” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: M. Kuprevičiaus skundas dėl publikacijos interneto portale www.balsas.lt
Skundas buvo nagrinėtas 2012-11-26 posėdyje. Kadangi Komisijai iškilo klausimų, į kuriuos galėtų atsakyti tik publikacijos autorė, buvo nuspręsta klausimo svarstymą atidėti ir į posėdį pakviesti žurnalistę N. Dirmienę. Marius Kuprevičius prašo įvertinti 2012-10-20 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “L. Stankūnaitės tėvai: D. Kedys mušė mūsų dukrą”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys jo liudijimai, duoti Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, cituojami žodžiai, kurių jis nėra sakęs.
Nuspręsta:
2012-10-20 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “L. Stankūnaitės tėvai: D. Kedys mušė mūsų dukrą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
3. Svarstyta: A. Miškinio skundas dėl publikacijos interneto portale www.vinokuras.lt
Posėdyje dalyvavo Arkadijus Vinokuras. Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašo įvertinti 2012-04-24 interneto portalo www.vinokuras.lt publikaciją “Dalia Grybauskaitė yra frigidiška sterva ir dvasinė (bet nekompetetinga) politinė prostitutė’. Teigiama, kad tai yra viešas Valstybės vadovo įžeidimas.
Nuspręsta:
Įpareigoti posėdžio pirmininkę parengti kreipimąsi į A. Vinokurą, išsakant Komisijos pastabas dėl jo naudojamos leksikos. Kriepimąsi paskelbti Komisijos interneto svetainėje.
 
4. Svarstyta: I. Jonavičienės skndas ir Neįgaliųjų reikalų departameno prie SADM raštas dėl žodžio “daunas” naudojimo žiniasklaidoje
Indrė Jonavičienė teigia, kad TV3 seriale “Be namų”, laidose “X faktorius”, “Šok su manimi”, LNK laidoje “KK2” (2012-11-29) naudojant žodį “daunas” buvo šaipomasi iš šia liga sergančių vaikų. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba persiuntė Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR SADM raštą su Lauros Pačėsienės bei Indrės Jonavičienės skundais dėl TV3 serialo “Be namų”.
  
Komisija negali vertinti filmų tekstų ir atskirų pasisakymų tiesioginimae eteryje. Akivaizdu, kad šiandieninė šnekamoji kalba persipynusi su specifine terminologija, kuri naudojama neatkreipiant dėmesio į išsakomų žodžių turinį ir prasmę. Tačiau, Komisijos nuomone, sudėtinga tai vertinti kaip sąmoningą šaipymąsi ar tyčiojimąsi iš sergančių žmonių ar jų artimųjų. Dažniausiai tai būna kalbančiojo asmens kultūros ir/ar išsilavinimo stoka.Atsižvelgdama į pateiktą skundą ir jame nurodytus argumentus, Komisija ragina žiniasklaidos priemones siekti, kad laikraščių puslapiuose ar TV ekranuose neskambėtų skaitytojus ir žiūrovus galintys užgauti žodžiai, kurie naudojami ne pagal jų turinį ir prasmę.
2013-02-04 Nr. 3
 

1. Svarstyta: R. Uždavinienės skundas dėl LRT radijo laidos “Sankryža”
Renata Uždavinienė prašo įvertinti 2012-12-21 LRT radijo laidą “Sankryža”. Teigiama, kad laidos vedėjo V. Kvietkausko pasisakymai apie moteris vairuotojas buvo netolerantiški, neetiški ir įžeidžiantys moteris.
Nuspręsta:
2012-12-21 LRT radijo laidoje “Sankryža” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: VšĮ Europos socialinio fondo agentūra skundas dėl publikacijos žurnale “Literatūra ir menas”
Posėdyje dalyvavo žurnalo “Literatūra ir menas” vyriausiasis redaktorius Kornelijus Platelis ir redaktorius Gytis Norvilas. VšĮ Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis teigia, kad agentūra gavo Karolio Klimkos ir grupės asmenų skundą dėl 2012-11-16 žurnale “Literatūra ir menas” išspausdintos G. Varno spektaklio “Tiksinti bomba” recenzijos “Aš esu pyderas, mama! Ir tuo didžiuojuosi” (aut. V. Gedgaudas). Per agentūrą žurnalas “Literatūra ir menas” gauna Europos Sąjungos paramą. Skunde teigiama, kad recenzija yra neetiška, naudojama per aštri retorika, prašo agentūros imtis priemonių, kad būtų užtikrinta paramos gavėjo, t.y. žurnalo “Literatūra ir menas”, atsakomybė visuomenei. Agentūros direktorius P. Česonis prašo įvertinti publikaciją Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
Nuspręsta:
2012-11-16 žurnalo “Literatūra ir menas” publikacijoje “Aš esu pyderas, mama! Ir tuo didžiuojuosi” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: I. Povedaiko skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Ivanas Povedaiko prašo įvertinti 2012-05-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Smurtas prieš artimą – lyg karo nusikaltimas”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti faktais neparemti kaltinimai, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2012-05-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Smurtas prieš artimą – lyg karo nusikaltimas” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.
 
4. Svarstyta: S. Simės skundas dėl publikacijų laikraštyje “Palangos tiltas”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Simė prašo įvertinti 2012-12-14 laikraščio “Palangos tiltas” publikaciją “Būti tikru politiku lemta ne kiekvienam” (aut. A. Ziabkus) ir 2012-12-18 publikaciją “Mintys paraštėse” (aut. L. Jegelevičius). Teigiama, kad publikacijos tendencingos, siekiančios sumenkinti S. Simės, kaip politiko, reputaciją, autorių nuomonė išreikšta nesąžiningai, neetiškai ir asmenį įžeidžiančia forma.
Nuspręsta:
2012-12-14 laikraščio “Palangos tiltas” publikacijoje “Būti tikru politiku lemta ne kiekvienam” ir 2012-12-18 publikacijoje “Mintys paraštėse” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 


2013-02-18 Nr. 4

1. Svarstyta: A. Miškinio skundas dėl LRT televizijos laidos “Šiandien”
Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašo įvertinti 2012-10-24 LRT televizijos laidos “Šiandien” siužetą. A. Miškinio teigimu, laidoje pateiktos informacijos apie centralizuotą šilumos tiekimą negalima vadinti “nei informacine, nei publicistikos, nei analizės, nei pažintine, nei šviečiamąja”. Jo manymu, žiūrovui buvo pateikta tendencinga dezinformacija.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti. Kreiptis į LRT televiziją, kad paaiškintų kuo remiantis laidoje teigiama, jog “šiuo metu brangiausiai šiluma kainuoja Vilniaus gyventojams”.
 
2. Svarstyta: J. Tranelytės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale www.lrytas.lt
Julija Tranelytė prašo įvertinti 2013-01-31 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Sūnaus smūgis į vilkiką ištaškė moters svajonę dalyvauti dukters vestuvėse”. Teigiama, kad publikacija neetiška, šaipomasi iš nelaimės ir skatinama neapykanta tarp žmonių.
Nuspręsta:
2013-01-31 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Sūnaus smūgis į vilkiką ištaškė moters svajonę dalyvauti dukters vestuvėse” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: A. Račo, P. Gražulio, I. Šiaulienės skundai dėl A. Ramanausko publikacijos www.facebook.com
Posėdyje dalyvavo A. Račas. Artūras Račas prašo įvertinti 2012-12-31 socialiniame tinkle www.facebook.comišspausdintą Algio Ramanausko publikaciją “Metų šūdo” apdovanojimai”. Teigiama, kad tai – nei Visuomenės informavimo įstatymo, nei Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų neatitinkantis tekstas. A. Račo manymu, neetiškai pasielgė ir A. Bačiulis bei A. Užkalnis šį tekstą išplatinę savo paskyrose socialiniame tinkle Facebook. Seimo narys Petras Gražulis mano, kad minimoje publikacijoje buvo apšmeižtas miręs kolega Julius Veselka. Lietuvos siacialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė mano, kad publikacijoje komentaras apie premjerą Algirdą Butkevičių yra žeminančio pobūdžio ir prasilenkiantis su žurnalisto etika ir viešo asmens atsakomybe.
Nuspręsta:
1. Vertinti www.facebook.com viešuose profiliuose išreikštas nuomones Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, kadangi tokiu būdu skelbiama informacija yra viešoji informacija, t.y. vieši profiliai, nemokamai prieinami kiekvienam asmeniui su prenumeratos galimybėmis, sukurti su tikslu viešai skleisti savo poziciją ir nuomonę, suburti kuo daugiau prenumeratorių ir sekėjų. Tačiau vertinti tik tuo atveju, kai šių profilių autoriai, t.y. jų skleidžiamos viešosios informacijos rengėjai, yra profesionalūs žurnalistai arba visuomenės informavimo priemonių viešosios informacijos rengėjai. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą, profesinės etikos normas, kurių privalo laikytis viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir žurnalistai, nustato Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų durnius” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
 
3. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų tango down” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 38 str.
 
4. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų idiotas” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
 
4. Svarstyta: A. Račo skundas dėl A. Užkalnio publikacijos tinklaraštyje www.protokolai.com
Artūras Račas prašo įvertinti 2013-01-02 Andriaus Užkalnio interneto tinklaraštyje www.protokolai.com išspausdintą publikaciją “Ačiū pilnačiai už puikiai prasidėjusius metus”. Teigiama, kad publikacijoje yra tyčiojamasi ir pateikiama A. Račą įžeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2013-01-02 A. Užkalnio interneto tinklaraščio www.protokolai.com publikacijoje “Ačiū pilnačiai už puikiai prasidėjusius metus” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 59 str.
 
5. Svarstyta: A. Kiviliaus, J. Jasinsko skundai dėl A. Račo publikacijos tinklaraštyje www.racas.lt
Aivaras Kivilius ir Jurgis Jasinskas prašo įvertinti 2013-01-01 tinklaraštyje www.racas.lt paskelbtą publikaciją “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”. A. Kivilius ir J. Jasinskas mano, kad tekstas neatitinka nei Visuomenės informavimo įstatymo, nei Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų, be sutikimo paskelbti privačių asmenų duomenys.
Nuspręsta:
1. 2013-01-01 tinklaraštyje www.racas.lt paskelbtoje publikacijoje “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”, buvo pažeisti žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str., 22 str. 1 d.
 
2. Kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su prašymu nustatyti, ar teisėtai buvo panaudoti asmens duomenys 2013-01-01 tinklaraščio www.racas.lt publikacijoje “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”. Klausimą Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu svarstyti gavus atsakymą iš Inspekcijos.
 

2013-03-25 Nr. 5

1. Svarstyta:J. Dungveckio skundas dėl publikacijos interneto portalewww.lzinios.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. UAB “Lignesa” generalinis direktorius  Jonas Dungveckis prašo įvertinti 2012-04-23 interneto portalo www.lzinios.lt publikaciją “Politika pradvisusi “mailiaus” byla”. Teigiama, kad pateikta šališka, tendencinga ir tikrovės neatitinkanti informacija, J. Dungveckis ir UAB “Lignesa” siejami su nusikalstamais susivienijimais, nors jų atžvilgiu nėra priimta jokių įsiteisėjusių nuosprendžių. 
Nuspręsta:
2012-04-23 interneto portalo www.lzinios.lt publikacijoje “Politika pradvisusi “mailiaus” byla” pateikiant informaciją apie UAB “Lignesa” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., 22 str. 2 dalis.

2. Svarstyta: D. Ulevičienės, J. Lukšienės skundas dėl publikacijų laikraštyje “Šiaurės rytai”
Danutė Ulevičienė ir Judita Lukšienė prašo įvertinti laikraščio “Šiaurės rytai” publikacijas “Pakeliui į mįslingą gaisrą – avarija” (2013-01-05), “Kas sudegino žmogų?” (2013-01-08), “Tyrėjai gaisro ir žūties vietą apžiūrėjo papildomai?” (2013-01-12). Teigiama, kad publikacijose pateikta netiksli, faktais nepagrįsta informacija, be sutikimo paviešinti D. Ulevičienės asmens duomenys, nesuteikta teisė atsakyti. Teigiama, kad publikacijų autorė A. Gudienė naudojasi savo visuomeniniu statusu ir suvedinėja asmenines sąskaitas su D. Ulevičiene ir jos dukros šeima.  
Nuspręsta:
Nevertinti publikacijų dėl galimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsnių pažeidimo. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti kreipimąsi į laikraščio redakciją, kuriame išsakyti Komisijos pastabas dėl nepakankamai profesionaliai parengtų publikacijų.

3. Svarstyta: A. Jušinski skundai dėl publikacijų laikraštyje “Vesti Šalči”
Artur Jušinski prašo įvertinti laikraščio “Vesti Šalči” publikacijas “Šalčininkų policijos komisariato kriminalinės policijos viršininko žentas sulaikytas dėl cigarečių kontrabandos” (2012-07-03), “Vagystė, kurios nebuvo” (2012-07-17), “Gerumas už gerumą” (2012-09-18), “Antras bandymas ar antras įspėjimas?” (2012-11-16), “Nauja nepavykusio padegimo versija” (2012-11-20), “Per senųjų metų slenkstį – su senomis nuodėmėmis” (2013-01-08). Teigiama, kad publikacijos tendencingos, nuolatos kartojama ta pati informacija nepateikiant naujų faktų, nuomonė reiškiama neetiškai, siekiant įžeisti A. Jušinski.
Nuspręsta:
Nevertinti publikacijų dėl galimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsnių pažeidimo. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti kreipimąsi į laikraščio redakciją, kuriame išsakyti Komisijos pastabas dėl publikacijose naudojamos leksikos, kruopštesnės faktų analizės ir žinių atskyrimo nuo asmeninės nuomonės.

4. Svarstyta:Pakruojo rajono savivaldybės merės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šiaulių kraštas”
Pakruojo rajono savivaldybės merė Asta Jasiliūnienė prašo įvertinti 2013-01-05 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikaciją “Skęsta pamarys, skęsta Degučiai”. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, neatsižvelgta į prašymą ją patikslinti.
Nuspręsta:
2013-01-05 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikacijoje “Skęsta pamarys, skęsta Degučiai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.   

5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. UAB “Aramiso skrynia” skundai

Komisija svarstė UAB “Aramiso skrynia” skundus 2012-04-02 posėdyje. Kadangi skundžiamoje “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Super L.T” (2011-11-10), dienraščio “Kauno diena” publikacijoje “I. Budrienė įžvelgia puolimą prieš jos cepelinus” (2011-11-08) ir interneto portalowww.delfi.lt publikacijoje “Sunkiai apsinuodijusi šeima dėl savo kančių kaltina I. Budrienės cepelinus” (2011-09-27) etikos klausimai susiję su pateiktų faktų atitikimu tikrovei, buvo nuspręsta skundus perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, o gavus sprendimą  - įvertinti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba išnagrinėjo skundus ir informavo Komisiją apie priimtus sprendimus.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nusprendė, kad UAB “Aramiso skrynia” skundai dėl publikacijų dienraštyje “Kauno diena” ir interneto portale www.delfi.lt buvo nepagrįsti.  

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, išnagrinėjusi UAB “Aramiso skrynia” skundą dėl 2011-11-10, “Lietuvos ryto” jos laidos “Super L.T” siužeto, nusprendė, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija. Televizija buvo įpareigota ją paneigti. Televizija informavo, kad įvykdė Inspektorės sprendimą.
Nuspręsta:
1. 2011-11-10 “Lietuvos ryto” televizijos laidoje “Super L.T” siužete apie kavinę “Briedžių medžioklė” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.

2. 2011-11-08 dienraščio “Kauno diena” publikacijoje “I. Budrienė įžvelgia puolimą prieš jos cepelinus” ir 2011-09-27 interneto portalowww.delfi.lt publikacijoje “Sunkiai apsinuodijusi šeima dėl savo kančių kaltina I. Budrienės cepelinus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5.2. A. Miškinio skundas dėl LRT televizijos laidos “Šiandien”

Komisija skundą svarstė š. m. vasario 18 d. posėdyje. Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis prašė įvertinti 2012-10-24 LRT televizijos laidos “Šiandien” siužetą. A. Miškinio teigimu, laidoje pateiktos informacijos apie centralizuotą šilumos tiekimą negalima vadinti “nei informacine, nei publicistikos, nei analizės, nei pažintine, nei šviečiamąja”. Jo manymu, žiūrovui buvo pateikta tendencinga dezinformacija. Buvo nuspręsta klausimo svarstymą atidėti. Kreiptis į LRT televiziją, kad paaiškintų kuo remiantis laidoje teigiama, jog “šiuo metu brangiausiai šiluma kainuoja Vilniaus gyventojams”.

LRT televizijos naujienų tarnybos direktorius A. Matonis atsiuntė raštą, kuriame teigiama, kad televizija pripažįsta, jog buvo padaryta klaida. Ji buvo ištaisyta nedelsiant, t. y. kitą deną, 2012-10-25 laidoje “Panorama”, buvo paskelbtas informacijos paneigimas.
Nuspręsta:
Nesvartyti 2012-10-24 LRT televizijos laidos “Šiandien” siužeto Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes 2012-10-25 buvo paskelbtas informacijos paneigimas.

2013-04-15 Nr. 6

1. Svarstyta: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos skundas dėl   LRT televizijos laidos “Labas rytas, Lietuva”
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Romas Turonis prašo įvertinti 2013-01-28 LRT televizijos laidos “Labas rytas, Lietuva” siužetą. Teigiama kad visuomeninis transliuotojas pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnio nuostatas, nes buvo transliuojamas neetiškas laidoje dalyvavusios teisininkės komentaras.
Nuspręsta:
Nevertinti 2013-01-28 LRT televizijos laidos “Labas rytas, Lietuva” siužeto Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes už tiesioginiame eteryje išsakytus komentarus atsako juos išsakęs asmuo.

2. Svarstyta: Lietuvos centrinės kredito unijos skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios” ir interneto portale lzinios.lt
Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas Fortunatas Dirginčius prašo įvertinti 2013-01-29 dienraščio “Lietuvos žinios” ir interneto portalo lzinios.lt publikaciją “Kredito unijas gelbsti šešėlinis verslas”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta tendencinga, nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2013-01-29 dienraščio “Lietuvos žinios” ir interneto portalo lzinios.lt publikacijoje “Kredito unijas gelbsti šešėlinis verslas” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 ir 6 str.

3. Svarstyta: T. Valinčiaus skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale lrytas.lt
Tomas Valinčius prašo įvertinti 2013-01-17 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Kauno policijos patruliai kyšio iš vairuotojo reikalavo tyčiodamiesi” ir 2013-01-24 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Policijos patruliai vairuotojus reketavo nuolat girtumą rodančiu alkoholio matuokliu”. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, nurodyti asmens duomenys, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2013-01-17 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Kauno policijos patruliai kyšio iš vairuotojo reikalavo tyčiodamiesi” ir 2013-01-24 interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Policijos patruliai vairuotojus reketavo nuolat girtumą rodančiu alkoholio matuokliu” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: N. Venckienės ir L. Kedienės skundas dėl publikacijų interneto portale lrytas.lt
Neringa Venckienė ir Laimutė Kedienė prašo įvertinti interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Agurkinių lyderis siejamas ir su D. Kedžiu”, “Kaune užsimota išrauti Agurkinius”, “N. Venckienė grąžino “Sodrai” dukterėčios našlaitės pensiją”, “Nusikaltėlių gaujos prostitucijos tinklus mėto ir mokyklose”, “Prostitucija ir banditų šulai – visuomet šalia”, “Žmona nesužlugdys ministro karjeros”, “N. Venckienė praturtės 178 litais”, “A. Venckui nepavyko įrodyti, kad L. Kedienė yra nepakaltinama”, “Įpūsti pedofilijos skandalą D. Kedžiui padėjo pažintys policijoje”, “Netikros pedofilijos ugnį įžiebė pažintis poilicijoje”, “Kedžiams anūkė nenori net laiškų rašyti”, “Prašo rasti tikruosius L. Stankūnaitės dukters tvirkintojus”, “Pasakos A. Ūso teisme liudytojus pavertė įtariamaisiais”, “N. Venckienė įtariama sukčiavimu”, “Globos netekusi N. Venckienė naudojosi dukterėčios pinigais”. Teigiama, kad pateikta melaginga, N. Venckienės ir L. Kedienės šeimas šmeižianti informacija, nesilaikyta Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3,4, 8 ir 16 straipsnių nuostatų.
Nuspręsta:
Skundo nenagrinėti. Paprašyti, kad jis būtų patikslintas ir sukonkretintas.

5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. D. Rėklaičio skundas dėl informacijos facebook.com     

Dainius Rėklaitis prašo įvertinti interneto portalo facebook.com A. Užkalnio paskyroje parašytą komentarą.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti, Komisija nevertina pokalbių socialiniuose tinkluose.

 5.2. I. Abramavičiūtės, I. Ratkevičienės  skundai dėl interneto portalų delfi.lt ir etaplius.lt publikacijų antraščių
 
1. Irena Rukavičienė prašo įvertinti 2013-02-10 interneto portalo delfi.lt publikacijos “B. Genzelis: kartais lietuviškumas – tik trukdanti saviraiškai našta” antraštę. Teigiama, kad ji klaidinanti ir neatspindi publikacijos turinio.
2. Komisijos narė Inga Abramavičiūtė prašo įvertinti 2013-03-04 interneto portalo delfi.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštę. Teigiama, kad pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
1. Nesvarstyti 2013-02-10 interneto portalo delfi.lt publikacijos “B. Genzelis: kartais lietuviškumas – tik trukdanti saviraiškai našta” antraštės Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes redakcija pripažino klaidą ir netikslumą ištaisė.

2. 2013-03-04 interneto portalo delfi.lt ir etaplius.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštė pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.

2013-04-29 Nr. 7 

1. Svarstyta: VšĮ Kauno klinikinė ligoninė skundas dėl LNK laidos KK2
Posėdyje dalyvavo laidos kūrėjai Saulius Bartkus ir Mindaugas Sėjūnas. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė direktorius Gediminas Abeciūnas prašo įvertinti 2013-01-21 LNK laidos KK2 siužetą. Teigiama, kad apie viešąją įstaigą Kauno klinikinė ligoninė buvo pateikta iškraipyta ir tikrovės neatitinkanti informacija, neetiškai interpretuojami faktai, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, be sutikimo buvo filmuojami ligoninės pacientai ir darbuotojai.
Nuspręsta:
2013-01-21 LNK laidos KK2 siužete apie VšĮ Kauno klinikinė ligoninė nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: A. Gansiniausko skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta” ir interneto portale anyksta.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas prašo įvertinti laikraščio “Anykšta publikacijas “Dėl mirusio žmogaus Kavarsko seniūnui širdies neskauda…” (2012-12-20, publikacija buvo ir interneto portale anyksta.lt), “Kelių nuvalyta tiek, kiek pageidavo seniūnai” (2012-12-22), interneto portalo anyksta.lt publikacijas “Kavarsko seniūnas nesijaučia kaltas dėl žmogaus mirties” (2012-12-19), “Kavarsko seniūnas dirba apgraibomis” (2012-12-20). Teigiama, kad publikacijose pateikta iškraipyta informacija, daromos išvados dėl žmogaus mirties priežasties, tačiau neparemtos jokiais faktais, formuojama neigiama nuomonė apie A. Gansiniauską ir taip pažeidžiama jo garbė ir orumas, menkinama dalykinė reputacija.
Nuspręsta:
1. 2012-12-19 interneto portalo anyksta.lt publikacijoje “Kavarsko seniūnas nesijaučia kaltas dėl žmogaus mirties”, 2012-12-20 laikraščio “Anykšta” ir interneto svetainės anyksta.lt publikacijoje “Dėl mirusio žmogaus Kavarsko seniūnui širdies neskauda…” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 38 str.

2. 2012-12-22 laikraščio “Anykšta” publikacijoje “Kelių nuvalyta tiek, kiek pageidavo seniūnai” ir 2012-12-20 interneto portalo anyksta.lt publikacijoje “Kavarsko seniūnas dirba apgraibomis” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: T. Grigalio prašymas dėl publikacijos interneto portale bernardinai.lt
Tomas Grigalis prašo įvertinti 2013-02-25 interneto portalo bernardinai.lt publikaciją “Vytautas Stonkus: ciniškiausia afera – mitas apie užkrečiamą AIDS ligą”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, klaidinama visuomenė. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Juozas Gordevičius.
Nuspręsta:
2013-02-25 interneto portalo bernardinai.lt publikacijoje “Vytautas Stonkus: ciniškiausia afera – mitas apie užkrečiamą AIDS ligą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Lietuvos totorių asociacijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Valstiečių laikraštis”
Lietuvos totorių asociacijos pirmininkė Mira Jakubovskaja prašo įvertinti 2013-01-26 laikraščio “Valstiečių laikraštis” publikaciją “Orumas Lietuvos totoriams svarbiau už pinigus”. Teigiama, kad informacija tendencinga, nepateikta kritikuojamos pusės nuomonė.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką laiške laikraščio “Valstiečių laikraštis” redakcijai išsakyti Komisijos pastabas dėl vienpusiškai parengtos publikacijos.
 
5. Svarstyta: A. Račo skundas dėl publikacijos žurnale “Veidas”
Posėdyje dalyvavo žurnalo “Veidas” vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Artūras Račas prašo įvertinti 2013-02-11 žurnalo “Veidas” publikaciją “Vadovo išpuoliai ima atsiliepti jo vadovaujamoms ar atstovaujamoms įmonėms ir organizacijoms”. Teigiama, kad skunde išskirtuose publikacijos teiginiuose pateikta tikrovės neatitinkanti ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą pažeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2013-02-11 žurnalo “Veidas” publikacijoje “Vadovo išpuoliai ima atsiliepti jo vadovaujamoms ar atstovaujamoms įmonėms ir organizacijoms” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: E. Grinčinaitienės skundas dėl publikacijos interneto portale silutesetazinios.lt
Edita Grinčinaitienė prašo įvertinti interneto portalo silutesetazinios.lt publikaciją “Asociacija “Lamatos žemė”: metai po “didžiojo sprogimo”. Teigiama, kad paskelbta neobjektyvi ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai, kuriame išsakyti Komisijos pastabas, kad pastebėtos klaidos ir netikslumai turi būti nedelsiant ištaisomi.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. UAB “Tele-3” skundas dėl A. Račo publikacijos

UAB “Tele-3” prašo įvertinti 2013-01-01 A. Račo publikaciją “Srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų, sąrašas”. Teigiama, kad A. Račas grasino visus, kurie dalyvaus TV3 laidose,  įrašyti į jo sudaromą atmatų sąrašą. Teigiama, kad taip buvo pažeista TV3 dalykinė reputacija, toks grasinimas galėjo sulaikyti asmenis nuo dalyvavimo TV3 laidose tuo pažeidžiant asmens teisę laisvai skelbti informaciją.  Prašo įvertinti A. Račo elgesį Žurnalistų ir leidėjų etiko kodekso požiūriu.

Kadangi Komisija jau svarstė minėtą A. Račo publikaciją ir sprendimas priimtas, kad ji pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas, vienbalsiai nuspręsta UAB “Tele-3” skundo nesvarstyti. UAB “Tele-3” nusiųsti priimto sprendimo kopiją. 

7.2. Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininku išrinkti L. Slušnį.
2. Pirmininko pavaduotoja išrinkti I. Abramavičiūtę.
 
 
2013-05-13 Nr. 8

1. Svarstyta: T. Tomilino skundas dėl LRT laidos “Savaitė”
Posėdyje dalyvavo žurnalistė Joana Lapėnienė ir laidos vedėja Nemira Pumprickaitė. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas Tomas Tomilinas prašo įvertinti 2013-02-10 LRT televizijos žinių laidos “Savaitė” reportažą. Teigama, kad laidoje nuskambėjo tikrovės neatitinkančios prielaidos, kad T. Tomilinas susijęs arba bendradarbiauja su Rusija. T. Tomilinas pateiktą informaciją traktuoja kaip bandymą apšmeižti jį ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą.
Nuspręsta:
2013-02-10 LRT televizijos žinių laidos “Savaitė” reportaže “Valstybė vis pralaimi informacinį karą dėl strateginių projektų, bet taip ir nepasimoko”, kuriame buvo paminėta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: G. Vaičiūno skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šilokarčema”
Gydytojas Gediminas Vaičiūnas prašo įvertinti 2013-01-25 laikraščio “Šilokarčema” publikaciją “Kas pražudė šilutiškių naujagimį?”. Teigiama, kad buvo pateikta vienpusiška informacija, žurnalistė kritiškai nevertino savo informacijos šaltinių ir netikrino faktų.
Nuspręsta:
2013-01-25 laikraščio “Šilokarčema” publikacijoje “Kas pražudė šilutiškių naujagimį?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: I. Pipirienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šiaulių kraštas”
Ilma Pipirienė prašo įvertinti 2013-01-28 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikaciją “Po kūno kultūros pamokos – į ligos patalą”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija ir nepagrįsti kaltinimai, įžeidžiantys ne tik I. Pipirienę, kūno kultūros mokytoją, bet ir visą Radviliškio Vaižganto progimnazijos bendruomenę.
Nuspręsta:
Nėra pagrindo svarstyti 2013-01-28 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikacijos “Po kūno kultūros pamokos – į ligos patalą” dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo. Įspėti redakciją dėl netikslios publikacijos antraštės.

4. Svarstyta: A. Jaramino skundas dėl publikacijų dienraščiuose “Lietuvos rytas” ir “15 min.”
Audrius Jaraminas prašo įvertinti 2012-11-24 dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” publikaciją “Aktyvus vilnietis jau kelia baimę” ir 2012-12-11 interneto portalo “15min.lt” publikaciją “Nauja vaikų žaidimo aikštelė sukiršino kaimymus”. Teigiama, kad publikacijos užsakytos, jų tikslas – nukreipti visuomenės dėmesį nuo savivaldybės padarytų Statybos teisės aktų pažeidimų į pilietį, kuris pradėjo domėtis tais pažeidimais. Teigiama, kad būtent publikacijos sukėlė nesantaiką tarp kaimynų, publikacijų pavadinimai neetiški ir įžeidžiantys, formuojantys išankstinę nuostatą.
Nuspręsta:
1. Nėra pagrindo svarstyti 2012-11-24 dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” publikacijos “Aktyvus vilnietis jau kelia baimę” dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo. Įpareigoti Komisijos pirmininką išsakyti Komisijos pastabas dėl antraštės korektiškumo.
2. 2012-12-11 interneto portalo 15min.lt publikacijoje “Nauja vaikų žaidimo aikštelė sukiršino kaimymus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: Kauno apygardos prokuratūros skundas dėl publikacijos interneto portale www.lrytas.lt
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis prašo įvertinti 2013-03-18 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Generolą gali apdeginti name atsiradusi krosnis”. Teigiama, kad publikacijoje apie K. Betingį buvo buvo pateikta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Kadangi Komisija netiria, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, skundo svarstymą atidėti, paprašyti patikslinti skundą koks Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimas buvo padarytas.

6. Svarstyta: Advokato K. Virbicko skundas dėl publikacijos interneto portale www.alfa.lt
Posėdyje dalyvavo žurnalistas Rimantas Varnauskas. Advokatas Kęstutis Virbickas prašo įvertinti 2013-03-12 interneto portalo alfa.lt publikaciją “Premjeras Butkevičius knaisiojasi po Kubiliaus stalčius”. Teigiama, kad pateikta A. Butkevičių įžeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2013-03-12 interneto portalo alfa.lt publikacijoje “Premjeras Butkevičius knaisiojasi po Kubiliaus stalčius” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
7.1. Kauno apygardos prokuratūros skundas
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Vladimir Kakoškin prašo įvertinti 2010-02-10 TV3 laidą “Akistata”. Teigiama, kad, atsižvelgus į 2013-03-07 Lietuvos teismo ekspertizė centro išvadą, laidoje buvo piktnaudžiaujama žurnalistų visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

Kadangi Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje paskelbtų publikacijų ir laidų, vienbalsiai nuspręsta skundo nesvarstyti.

 7.2. UAB “Merkio kraštas” prašymas
 UAB “Merkio kraštas” redakcija prašo įvertinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos informaciniame biuletenyje “Savivaldybės žinios” išspausdintą publikaciją.
Nuspręsta:
Klausimą iš esmės nagrinėti artimiausio posėdžio metu.
 
2013-05-27 Nr. 9
 

1. Svarstyta: Vilniaus apskrities VPK Migracijos valdybos skundas dėl TV3 laidos “Prieš srovę”
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos viršininkas Gintaras Bagužis prašo įvertinti 2013-03-05 TV3 laidos “Prieš srovę” siužetą apie Seimo nario N. Puteikio žmonos sužalojimą sudužus viešbučio stogeliui. Teigiama, kad reportaže be pagrindo neigiamame kontekste minimas Migracijos valdybos viršininko G. Bagužio vardas, reporterės ir laidos vedėjos teiginiai išsakyti G. Bagužio adresu yra neteisingi ir užgaulūs, diskredituojantys policijos pareigūną ir klaidinantys visuomenę.
Nuspręsta:
2013-03-05 TV3 laidos “Prieš srovę” siužete apie Seimo nario N. Puteikio žmonos sužalojimą pateikiant informaciją apie Vilniaus apskrities Migracijos valdybos viršininką G. Bagužį nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: R. Skimundrės skundas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt
Renata Skimundrė prašo įvertinti 2013-03-20 interneto portalo delfi.lt publikaciją “Pareigūnai išsiaiškino, kad konkursai Vilniaus policijoje buvo laimimi už kyšius”. Teigiama, kad straipsnis parašytas tendencingai, turint išankstinę neigiamą ir šališką nuostatą R. Skimundrės atžvilgiu, pavadinimas suformuluotas kaip teiginys, paviešinti asmens duomenys ir pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2013-03-20 interneto portalo delfi.lt publikacijoje “Pareigūnai išsiaiškino, kad konkursai Vilniaus policijoje buvo laimimi už kyšius” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

3. Svarstyta: VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt
VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” direktorė Karilė Levickaitė prašo įvertinti 2013-04-04 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Psichikos ligonių nusikaltimai – mokestis už perdėtą humanizmą”. Teigiama, kad naudojamas įžeidus, psichikos sutrikimų turinčių asmenų grupės atžvilgiu nevartotinas žargonas. Tai, K. Levickaitės manymu, skatina neapykantą, didina visuomenės susiskaldymą ir sėja nepagrįstą baimę.
Nuspręsta:
2013-04-04 interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Psichikos ligonių nusikaltimai – mokestis už perdėtą humanizmą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: Kelmės specialiosios mokyklos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šiaulių kraštas”
Kelmės specialiosios mokyklos direktorius Kęstutis Veineikis prašo įvertinti 2013-03-01 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikaciją “Specialiojoje mokykloje – problemos dėl giminių ir nėštumo”. Teigiama, kad pateikta faktais nepagrįsta ir tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žemina mokyklos kolektyvą ir įžeidžia jos vadovą.
Nuspręsta:
2013-03-01 laikraščio “Šiaulių kraštas” publikacijoje “Specialiojoje mokykloje – problemos dėl giminių ir nėštumo” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

5. Svarstyta: D. Mikelionio skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Valsčius” ir “Draugas”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Darius Mikelionis prašo įvertinti Šakių rajono laikraščio “Draugas” publikacijas: “Direktorę po padidinamuoju stiklu darbuotojai pakišo dėl algų, giminystės ryšių ir darbinės įtampos” (2013-01-25), “Nors ne vicemeras rajone, bet visas “Dievas” Socialinių paslaugų centre” (2013-02-05), “Direktorė su komisijos išvadomis nesutinka” (2013-02-26); laikraščio “Valsčius” publikacijas: “Ar pavyks užglaistyti konfliktą” (2013-02-01), “Ar baigsis konfliktas nubaudus direktorę?” (2013-02-26). Prašoma išsiaiškinti, ar publikacijose nebuvo nusižengta Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms pateikti nešališką ir objektyvią informaciją, ar nepažeistos publikacijoje minimų Socialinių paslaugų centro darbuotojų privačių asmenų teisės.
Nuspręsta:
1. Laikraščio “Draugas” publikacijose “Direktorę po padidinamuoju stiklu darbuotojai pakišo dėl algų, giminystės ryšių ir darbinės įtampos” (2013-01-25), “Nors ne vicemeras rajone, bet visas “Dievas” Socialinių paslaugų centre” (2013-02-05), “Direktorė su komisijos išvadomis nesutinka” (2013-02-26) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Laikraščio “Valsčius” publikacijose “Ar pavyks užglaistyti konfliktą” (2013-02-01), “Ar baigsis konfliktas nubaudus direktorę?” (2013-02-26) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Komisijos iniciatyva artimiausiame posėdyje svarstyti D. Mikelionio publikaciją “Delfi: “Dėžučių Lietuva: kodėl nemokame džiaugtis ir būti vieningi?”, kuri buvo išspausdinta interneto portale www.manorajonas.lt, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

6. Svarstyta: L. Tomkutės-Stravinskienės skundas dėl publikacijos interneto portale kaisiadoriuaidai.lt
Posėdyje dalyvavo interneto portalo kaisiadoriuaidai.lt redaktoriaus pavaduotoja Angelė Rabačiauskienė. Lina Tomkutė-Stravinskienė prašo įvertinti 2013-03-15 interneto portalo kaisiadoriuaidai.lt publikaciją “Tragiška avarija geležinkelio pervažoje”. Teigiama, kad be artimųjų sutikimo minimos avarijoje žuvusio ir sužeisto žmogaus pavardės, pateikta informacija apie žmogaus sveikatos būklę, pateiktos kraupios nuotraukos.
Nuspręsta:
2013-03-15 interneto portalo kaisiadoriuaidai.lt publikacijoje “Tragiška avarija geležinkelio pervažoje” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

7. Svarstyta: UAB “Merkio kraštas” prašymas dėl Varėnos rajono  savivaldybės administracijos biuletenio “Savivaldybės žinios” publikacijos
UAB “Merkio kraštas” vyriausiasis redaktorius Aloyzas Tendzegolskis ir atsakingoji sekretorė Diana Zubavičienė prašo įvertinti 2013-02-19 Varėnos rajono savivaldybės administracijos informaciniame biuletenyje “Savivaldybės žinios” išspausdintą “Varėnos šilumos” direktoriaus V. Guogos publikaciją “Atsakymas į 2013 m. vasario 5 d. “Merkio krašto” laikraštyje išspausdintą straipsnį “Varėnos šiluma” planuoja “politiškai tinkamas” investicijas”. Teigiama, kad ši niekinamo ir kaltinamo pobūdžio publikacija yra atsikirtimas į nepriklausomo rajono laikraščio “Merkio kraštas” kritiką. Teigiama, kad už mokesčių mokėtojų pinigus leidžiamame Savivaldybės administracijos biuletenyje buvo pažeistos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
Nuspręsta:
Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kad ji įvertintų, ar Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacinis biuletenis “Savivaldybės žinios” leidžiamas nepažeidžiant Visuomenės informavimo įstatymo.
 
 
2013-07-01 Nr. 10
 

1. Svarstyta: Jonavos Senamiesčio gimnazijos skundas dėl  “Lietuvos ryto” TV laidos “Reporteris” siužeto ir interneto portalo lrytas.lt publikacijų
Jonavos Senamiesčio gimnazijos direktorė Rita Čiužienė prašo įvertinti 2013-03-20 “Lietuvos ryto” televizijos laidos Reporteris siužetą, interneto portalo www.lrytas.lt publikacijas “Paauglę jonavietę į kapo duobę stūmė patyčios” (2013-03-21), “Mokinių krepšeliai ir vaikiški kapeliai” (2013-03-21), “Smurtas ir patyčios mokyklose stilistams rūpi labiau nei mokytojams” (2013-03-22), “Į policiją paauglė atvyko su aukos rūbais” (2013-03-22). Teigiama, kad televizijos laidoje ir publikacijose pateikta informacija nepagrįsta faktais, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas vieną iš moksleivių vadinant “smurtautoja”. Televizijos reportaže ir publikacijose gimnazija kaltinama dėl anksčiau įvykusios skaudžios nelaimės – moksleivės savižudybės, nors teisėsaugos institucijos Senamiesčio gimnazijai jokių kaltinimų nebuvo pareiškusios. Gimnazijos direktorės teigimu, žurnalistai į gimnaziją atvyko nesusitarę, nepaisydami gimnazijoje nustatytos tvarkos be leidimo filmavo ir fotografavo mokinius, bandė su jais daryti interviu. Dėl Jonavos Senamiesčio gimnazijos skundo į Komisiją kreipėsi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir LR švietimo ir mokslo ministerija, kuri prašo įvertinti “Lietuvos ryto” televizijos žurnalistų profesinę etiką.
Nuspręsta:
1. 2013-03-20 “Lietuvos ryto” televizijos laidos Reporteris siužete apie Jonavos Senamiesčio gimnaziją, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Paauglę jonavietę į kapo duobę stūmė patyčios” (2013-03-21), “Mokinių krepšeliai ir vaikiški kapeliai” (2013-03-21), “Smurtas ir patyčios mokyklose stilistams rūpi labiau nei mokytojams” (2013-03-22), “Į policiją paauglė atvyko su aukos rūbais” (2013-03-22), nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: R. Apanavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Karštas komentaras”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Romualdas Apanavičius prašo įvertinti 2013 m. kovo 29-balandžio 12 d. laikraštyje “Karštas komentaras” išspausdintą Stasio Stungurio publikaciją “Pilsudskinio imperializmo ilgesys… (Atsakant į p. prof. Romualdo Apanavičiaus “studiją” Lietuvybė: keliai ir klystkeliai”. “Karštas komentaras” Nr.3-6)”. Teigiama, kad kritika jo atžvilgiu yra įžeidžianti, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. Taip pat prašo įvertinti laikraščio vyriausiosios redaktorės Giedrės Gorienės elgesį, kuri, be R. Apanavičiaus žinios, nutraukė jo publikacijos “Lietuvybė: keliai ir klystkeliai” spausdinimą ir suteikė galimybę kitam autoriui, t.y. S. Stunguriui, publikacijoje “Pilsudskinio imperializmo ilgesys…” kritikuoti nepilnai paskelbtą straipsnį, įžeidinėti R. Apanavičiaus, pripažinto mokslininko, garbę ir orumą, nors žinojo viso straipsnio turinį ir skelbiamų duomenų patikimumą.
Nuspręsta: 
1. 2013 m. kovo 29-balandžio 12 d. laikraštyje “Karštas komentaras” išspausdintoje S. Stungurio publikacijoje “Pilsudskinio imperializmo ilgesys… (Atsakant į p. prof. Romualdo Apanavičiaus “studiją” Lietuvybė: keliai ir klystkeliai”. “Karštas komentaras” Nr.3-6)” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Laikraščio “Karštas komentaras” redakcija, nutraukusi R. Apanavičiaus publikacijos “Lietuvybė: keliai ir klystkeliai” spausdinimą, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

3. Svarstyta: J.I. Švedienės, D. Glodenio ir grupės asmenų skundai dėl publikacijos interneto portalo balsas.lt
Jurgita Inga Švedienė prašo įvertinti interneto portalo www.balsas.lt publikacijas “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” (2013-02-19), “Krata žinomų režisierių namuose – dėl filmo apie gimdymą” (2013-02-20). Teigiama, kad publikacijoje “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” pateikiama informacija neatitinka objektyvumo ir nešališkumo principų, kaltinimai neparemti faktais, dauguma duomenų neatitinka tikrovės. J.I. Švedienės teigimu, publikacijoje “Krata žinomų režisierių namuose – dėl filmo apie gimdymą” pateikta informacija taip pat neatitinka tikrovės, iškraipomi ikiteisminio tyrimo duomenys, pažeistas neakaltumo prezumpcijos principas. Dėl publikacijos “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” šios publikacijos kreipėsi D. Glodenis ir grupė asmenų, kurie taip pat teigia, jog pateikta tikrovės neatitinkanti ir visuomenę klaidinanti informacija, įžeidžianti namuose gimdžiusias šeimas.          Interneto portalo balsas.lt atstovai posėdyje nedalyvavo, paaiškinimo nepateikė.
Nuspręsta:
1. 2013-02-19 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “Neteisėtų gimdymų namuose byla: mirtys, sužalojimai ir placentos valgymas” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3,6 ir 37 straipsniai.
2. 2013-02-20 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “Krata žinomų režisierių namuose – dėl filmo apie gimdymą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: Interneto portalo manorajonas.lt publikacijos svarstymas
Publikacija svarstoma Komisijos iniciatyva. Š.m. gegužės 27 d. posėdyje buvo svarstomas D. Mikelionio skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Valsčius” ir “Draugas”. Komisija, atsižvelgdama į laikraščio “Draugas” redakcijos infomaciją, susipažino su D. Mikelionio publikacija “Delfi: “Dėžučių Lietuva: kodėl nemokame džiaugtis ir būti vieningi?”, išspausdinta jo valdomame interneto portale www.manorajonas.lt, ir nusprendė, kad yra pagrindo publikaciją svarstyti ir įvertinti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
Nuspręsta:
Publikacijoje “Delfi: “Dėžučių Lietuva: kodėl nemokame džiaugtis ir būti vieningi?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką D. Mikelioniui išsakant Komisijos pastabas dėl profesionalumo, kolegiškumo ir žurnalistų tarpusavio santykių ugdymo.
 
5. Svarstyta: R. Gajauskaitės prašymas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir prašymas įvertinti jos publikacijas, išspausdintas lakraštyje “Laisvas laikraštis”
Rūta Gajauskaitė prašo įvertinti 2013-01-04 dienraštyje “Lietuvos rytas” išspausdintą A. Kuznecovaitės publikaciją “Teis už mirusiojo šmeižimą”. Teigiama, kad apie R. Gajauskaitę buvo pateikta netiksli informacija, netiksliai interpretuojami R. Gajauskaitės straipsnio “Aidas ar Vaidas?” teiginiai. R. Gajauskaitė prašo įvertinti jos publikacijas “Aidas ar Vaidas?” ir “Tik per griežtai?”, kurios buvo išspausdintos laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir atsakyti, ar, remiantis šiomis publikacijomis, galima padaryti tokias išvadas, kokias savo publikacijoje padarė žurnalistė A. Kuznecovaitė.
Nuspręsta:
2013-01-04 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Teis už mirusiojo šmeižimą” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
6. Svarstyta: Ukmergės savivaldybės tarybos narių viešas laiškas Žurnalistų sąjungai
Komisija aptarė Ukmergės rajono tarybos 7 narių pasirašytą viešą kreipimąsį į Žurnalistų sąjungos pirmininką Dainių Radzevičių dėl paskelbto konkurso atlikti žurnalistinį tyrimą. Teigiama, kad konkursui, kurio tema “Šilumos ūkis Ukmergėje: politinių ir ekonominių interesų įtaka visuomenei” lėšas skyrė bendrovė “E-energija”, kuri bylinėjosi ir pralaimėjo bylą prieš Ukmergės savivaldybę dėl nutrauktos šilumos ūkio nuomos sutarties. Teigiama, kad toks konkursas ir jo finansavimo šaltinis yra ydingi, primena Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas, kad žurnalistas negali priimti jokių dovanų, kurios gali pakenkti jo nepriklausomumui ir atsiriboti nuo be kokių mėginimų jam įsiteikti dovanomis. Aptarusi situaciją, Komisija pareiškia, jog:
- ne Komisijos kompetencijoje vertini Žurnalistų sąjungos paskelbto konkurso etiškumą,  teikti išankstinį vertinimą Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 ir 28 str. požiūriu;
- Komisija pritaria Žurnalistų sąjungos pasiūlytai tiriamosios žurnalistikos idėjai, tačiau siūlo ypatingą dėmesį atkreipti į žurnalistinio tyrimo temos parinkimą ir konkurso finansuotojus, kad nekiltų abejonių dėl publikacijų skaidrumo ir nešališkumo.
 
 
2013-07-15 Nr. 11
  

1. Svarstyta: LRS kanceliarijos skundas dėl “Lietuvos ryto” TV laidos “Super L.T.”
LRS kancleris Jonas Milerius prašo įvertinti 2013-04-18 “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Super L.T.” siužetą, laidos žurnalistų darbą rengiant siužetą ir televizijos vadovo veiksmus šalinant “žurnalistų elgesio pasekmes”. Skunde teigiama, kad žurnalistai Seimo kanceliarijos darbuotojams ir lankytojams uždavinėjo klausimus, nesusijusius su veikla, kuriai žurnalistams išduodama akreditacija Seime. Nepaisant to, kad televizijos direktorius buvo įspėtas apie tai, kad žurnalistai pažeidė akreditavimo LRS aprašą, laida buvo parodyta eteryje. Seimo kanclerio teigimu, laidos reportažas parengtas neetiškai, sumontuota vaizdo medžiaga ir komentarai neetiški, televizijos direktoriaus elgesys neetiškas.
Nuspręsta:
2013-04-18 “Lietuvos ryto” televizijos laidos “Super L.T.” siužete apie Seimo darbuotojų aprangą, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: S. Rachinšteino skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas”
Sergejaus Rachinšteino atstovas advokatas Vaitiekus Novikevičius prašo įvertinti dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas “Teisėjai tiesia raudonąjį kilimą aferų meistrui” (2013-02-23), “Aferų meistrą glosto dar vienas teisėjas” (2013-03-01), “Aferų meistras dar kartą įrodė: teismai šoka pagal jo užsakytą muziką” (2013-03-02), “Aferų meistrą išgelbės senatis?” (2013-03-22). Teigiama, kad publikacijose pateikta vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti S. Rachinšteino garbę ir orumą. Taip pat teigiama, kad tendencingai ir nuosekliai neigiama informacija apie S. Rachinšteiną buvo skelbiama nuo 2005 metų. Prašo išnagrinėti publikacijas, spausdintas 2005-2011 metais. Kadangi Komisija nagrinėja skundus dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų, publikacijų, išspausdintų 2005-2011 metais svarstymas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę.
Nuspręsta:
Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijose “Teisėjai tiesia raudonąjį kilimą aferų meistrui” (2013-02-23), “Aferų meistrą glosto dar vienas teisėjas” (2013-03-01), “Aferų meistras dar kartą įrodė: teismai šoka pagal jo užsakytą muziką” (2013-03-02), “Aferų meistrą išgelbės senatis?” (2013-03-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: E. Valicko, J. Valicko ir N. Valickienės skundai dėl publikacijų laikraštyje “Panevėžio rytas” ir interneto portale www.panskliautas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųsti skundai. Edvinas Valickas prašo įvertinti 2013-04-09 interneto portalo www.panskliautas.lt publikaciją “Sūnaus parodymai advokatui kvepia nuosprendžiu”. Teigiama, kad pateikta klaidinanti ir tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista privataus gyvenimo apsauga. Jonas Valickas ir Nijolė Valickienė prašo įvertinti interneto portalo www.panskliautas.lt publikacijas “Garsiosios rokiškėnės byla Panevėžio teisme įstrigo kaip reikiant” (2012-04-26), “Rokiškėno advokato teisme – vėl laiko tempimas“ (2012-09-25), “Teismas iš ryto, medikų pažyma – popiet”, (2012-11-17), “Advokato sūnus teismo už nosies nebevedžios – policija jau paruošė vietą areštinėje ir ieško teisiamojo” (2012-12-07), “Skandalingasis rokiškėnas advokatas tikino apšmeižęs save” (2013-01-24), laikraščio “Panevėžio rytas” publikaciją “Žinomo rokiškėno byla vis stringa” (2012-09-22). Teigiama, kad paskleista neteisinga ir šališka informacija, neišklausyta kritikuojamoji pusė, paskleista informacija apie sveikatos būklę, primenamas buvęs teistumas.
Nuspręsta:
1. 2013-04-09 interneto portalo www.panskliautas.lt publikacijoje “Sūnaus parodymai advokatui kvepia nuosprendžiu” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.2. Interneto portalo www.panskliautas.lt publikacijose “Garsiosios rokiškėnės byla Panevėžio teisme įstrigo kaip reikiant” (2012-04-26), “Rokiškėno advokato teisme – vėl laiko tempimas“ (2012-09-25), “Teismas iš ryto, medikų pažyma – popiet”, (2012-11-17), “Advokato sūnus teismo už nosies nebevedžios – policija jau paruošė vietą areštinėje ir ieško teisiamojo” (2012-12-07), “Skandalingasis rokiškėnas advokatas tikino apšmeižęs save” (2013-01-24), laikraščio “Panevėžio rytas” publikacijoje “Žinomo rokiškėno byla vis stringa” (2012-09-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

4. Svarstyta: V. Boreikienės skundas dėl publikacijos interneto portale www.delfi.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Violeta Boreikienė prašo įvertinti 2013-04-16 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Kaip V. Romanovo Ūkio bankas padėjo pralobti buvusio FNTT vado šeimai”. Teigiama, kad paskelbti konstatuojamojo pobūdžio teiginiai neatitinka tikrovės, šmeižikiško turinio informacija žemina garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2013-04-16 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Kaip V. Romanovo Ūkio bankas padėjo pralobti buvusio FNTT vado šeimai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” skundas dėl publikacijų interneto portale www.delfi.lt
VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” direktorė Karilė Levickaitė prašo įvertinti interneto portalo www.delfi.ltpublikacijas “Smūgis kumščiu į smilkinį, vaikymasis su peiliu: ką daryti” (2013-04-24), “STT siautėjęs peiliu ginkluotas vyras: dabar aš čia vadovausiu” (2013-04-28). Teigiama, kad vartojamas įžeidus, psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų grupės atžvilgiu nevartotinas žargonas.
Nuspręsta:
Interneto portale www.delfi.lt išspausdintose publikacijose “Smūgis kumščiu į smilkinį, vaikymasis su peiliu: ką daryti” (2013-04-24), “STT siautėjęs peiliu ginkluotas vyras: dabar aš čia vadovausiu” (2013-04-28) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: UAB “Tysart” skundas dėl publikacijos interneto portale www.balsas.lt
UAB “Tysart” prašo įvertinti 2013-04-13 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube”. Teigiama, kad pateikta klaidinga informacija, pažeidžianti įmonės dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2013-04-13 interneto portalo www.balsas.lt publikacijos “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube” svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu. Kreiptis į interneto portalo www.balsas.ltredakciją, kad paaiškintų kuo remiantis buvo pateikta informacija apie A. Rybako koncertą gėjų klube.
 
 
2013-08-05 Nr. 12
 

1. Svarstyta: A. Krištupienės skundas dėl LNK laidos “24 valandos”
Antanina Krištupienė prašo įvertinti 2013-01-14 LNK laidos “24 valandos” siužetą. Teigiama, kad laidoje pateikta neteisinga informacija, A. Krištupienės ir sesers konfliktas pateiktas su pašaipa.
Nuspręsta:
2013-01-14 LNK laidos “24 valandos” siužete apie dviejų seserų konfliktą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: Raseinių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos skundas dėl publikacijos interneto portale www.manoraseiniai.lt
Posėdyje dalyvavo UAB “Media44” direktorius Giedrius Petrauskas. Raseinių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Edgaras Juška prašo įvertinti 2013-05-02 interneto portalo www.manoraseiniai.ltpublikaciją “Jaunimo užimtumas”. Teigiama, kad publikacija tendencinga ir vienpusiška, pateikta tikrovės neatitinkanti, Jaunimo reikalų tarybos dalykinę reputaciją bei jos narių garbę ir orumą žeminanti informacija.
Nuspręsta:
Nevertinti 013-05-02 interneto portalo www.manoraseiniai.lt publikacijos “Jaunimo užimtumas” Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes redakcija klaidą pripažino ir ištaisė. Įspėti redakciją dėl nepakankamos žurnalistų kvalifikacijos ir profesionalumo. 

3. Svarstyta: V. Dilio skundas dėl publikacijos laikraštyje “Mūsų Ignalina”
Vygantas Dilys prašo įvertinti 2013-04-05 laikraščio “Mūsų Ignalina” publikaciją “Kaip pilnatis rajono tarybos posėdį darkė”, 2013-04-19 ir 2013-05-04 laikraščio redakcijos skiltyje “168 valandos” išspausdintas žinutes. Teigiama, kad publikacijoje pateikta V. Dilį kritikuojanti informacija, tačiau nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
1. 2013-04-05 laikraščio “Mūsų Ignalina” publikacijoje “Kaip pilnatis rajono tarybos posėdį darkė” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., 59 str.
2. Laikraščio “Mūsų Ignalina” redaktorius J. Baltakis dirbdamas ir Ignalinos rajono savivaldybės Taryboje, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str.

4. Svarstyta: G. Biržytės skundas dėl publikacijų interneto portale www.delfi.lt
Festivalio “Afrikos dienos” organizatorė Giedrė Biržytė prašo įvertinti interneto portalo www.delfi.lt publikacijas “Vilniuje gyvenantis afrikietis: lietuviams reikia pamiršti okupaciją ir mokytis atvirumo” (2013-01-23), “Vilniaus merija sprendžia, kurį rajoną atiduoti afrikiečiams” (2013-05-24). Teigiama, kad publikacijų antraštės yra priešinančios visuomenę, formuluojamos sąmoningai taikant į jautriausią visuomenės baimę – artimą “kitokių” kaiminystę, kurstoma tautinė nesantaika.
Nuspręsta:
Interneto portalo www.delfi.lt publikacijose “Vilniuje gyvenantis afrikietis: lietuviams reikia pamiršti okupaciją ir mokytis atvirumo” (2013-01-23), “Vilniaus merija sprendžia, kurį rajoną atiduoti afrikiečiams” (2013-05-24) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: R. Boravskio skundas dėl publikacijų interneto portale www.lrytas.lt
“Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įvertinti interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27). Teigiama, kad publikacijoje buvo paviešinti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta informacija apie nepilnamečius, nesuteikta teisė atsakyti kaltinamajai pusei. Taip pat prašoma įvertinti publikaciją “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11). Teigiama, kad šioje publikacijoje taip pat atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta melaginga informacija.
Nuspręsta:
1. Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.
2. Kadangi Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės pateikta papildoma informacija, atidėti interneto portalo www.lrytas.lt publikacijos “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11) svarstymą iki kito posėdžio.

6. Svarstyta: S. Velečkos skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Saulius Velečka prašo įvertinti 2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Įklampino kvaišalai”.Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga informacija.
Nuspręsta:
Kadangi Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės pateikta papildoma informacija, atidėti 2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijos “Įklampino kvaišalai” svarstymą iki kito posėdžio.

7. Svartyta: Kiti klausimai
 
7.1. UAB “Tysart” skundas

Skundas buvo svarstytas liepos 15 d. posėdyje. UAB “Tysart” prašė įvertinti 2013-04-13 interneto portalowww.balsas.lt publikaciją “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube”. Teigiama, kad pateikta klaidinga informacija, pažeidžianti įmonės dalykinę reputaciją. Kadangi interneto portalo balsas.lt redakcija nepateikė jokio paaiškinimo, buvo nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą ir kreiptis į interneto portalowww.balsas.lt redakciją, kad vis dėlto paaiškintų kuo remiantis buvo pateikta informacija apie A. Rybako koncertą gėjų klube. Žurnalistė N. Dirmienė el. laiške lakoniškai paaiškino, kad tokią informaciją suteikė gėjų klubo lankytojas.       
Nuspręsta:
2013-04-13 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “Mokesčių inspekcija susidomėjo A. Rybako koncertu sostinės gėjų klube” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 ir 7 str.

7.2. P. Tamošausko raštai dėl pastebėtų Etikos kodekso pažeidimų         

Povilas Tamošauskas prašo įvertinti interneto portalų publikacijas, kuriose, jo manymu, yra klaidingai pateikiami įvairių tyrimų duomenys. Kadangi Komisija nėra įgaliota tirti ir nustatinėti, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, P. Tamošausko skundus atmesti kaip nepriklausančius Komisijos kompetencijai. 

 
                                                                           
2013-09-09 Nr. 13
 

1. Svarstyta: Advokato E. Vaičiuko skundas dėl publikacijų laikraštyje “Valstiečių laikraštis” ir interneto portale www.valstietis.lt
Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Evaldas Valčiukas, atstovaujantis LR žemės ūkio rūmams, prašo įvertinti laikraštyje “Valstiečių laikraštis” ir interneto portale www.valstietis.lt išspusdintas publikacijas: Jaunieji ūkininkai rūmams – rakštis”(2013-02-15), “Rūmų vadovus užgriuvo priekaištų lavina” (2013-03-01, 2013-03-02), “Rūmų vavadovų kompetencijos stoka” (2013-03-15, 2013-03-16), ”Žemės ūkio rūmų darbuotojų kreipimasis dėl LR žemės ūkio rūmų vadovų savivalės” (2013-04-17), “Kritika gelbėjo rūmų vadovus” (2013-04-27), “Rūmų tarybos posėdyje stigo pakantumo” (2013-05-03, 2013-05-04). Teigiama, kad publikacijose pateikiama tendencinga informacija apie Žemės ūkio rūmus ir vadovus, žurnalisto Albino Čapliko nuomonė ir išvados yra subjektyvios.
Nuspręsta:
Nebalsuoti dėl galimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo laikraščio “Valstiečių laikraštis” ir interneto portalo www.valstietis.lt publikacijose: Jaunieji ūkininkai rūmams – rakštis”(2013-02-15), “Rūmų vadovus užgriuvo priekaištų lavina” (2013-03-01, 2013-03-02), “Rūmų vavadovų kompetencijos stoka” (2013-03-15, 2013-03-16), ”Žemės ūkio rūmų darbuotojų kreipimasis dėl LR žemės ūkio rūmų vadovų savivalės” (2013-04-17), “Kritika gelbėjo rūmų vadovus” (2013-04-27), “Rūmų tarybos posėdyje stigo pakantumo” (2013-05-03, 2013-05-04). Įpareigoti Komisijos pirmininką laiške laikraščio ir interneto portalo redakcijoms išsakyti Komisijos pastabas dėl nepakankamai profesionaliai parengtų publikacijų.

2. Svarstyta: Advokato E. Rapolo skundas dėl publikacijos laikraštyje “Naujos tėviškės žinios”, interneto portaluose www.delfi.lt ir www.lrytas.lt
Advokatų profesinės bendrijos “Magnusson ir partneriai” advokatas Evaldas Rapolas, atstovaujantis Algirdą Šiušą, prašo įvertinti 2013-05-13 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Drama mokykloje: sūnaus gautu pažymiu nepatenkinta mokytoja išplūdo kolegę?”, 2013-05-14 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Vandžiogalą šiurpino mokytojų peštynės: moterys plūdosi ir stumdėsi vaikų akyse”, 2013-05-15 laikraščio “Naujos tėviškės žinios” publikaciją “Bendravimo pamoka” Vandžiogalos vidurinėje”. Teigiama, kad publikacijose pateikiama neobjektyvi ir nepatikrinta informacija, pateikta informacija apie nepilnametį asmenį.
Nuspręsta:
2013-05-13 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Drama mokykloje: sūnaus gautu pažymiu nepatenkinta mokytoja išplūdo kolegę?”, 2013-05-14 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Vandžiogalą šiurpino mokytojų peštynės: moterys plūdosi ir stumdėsi vaikų akyse”, 2013-05-15 laikraščio “Naujos tėviškės žinios” publikacijoje “Bendravimo pamoka” Vandžiogalos vidurinėje” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

3. Svarstyta: R. Boravskio skundas dėl publikacijų interneto portale www.lrytas.lt
“Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įvertinti interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27). Teigiama, kad publikacijoje buvo paviešinti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta informacija apie nepilnamečius, nesuteikta teisė atsakyti kaltinamajai pusei. Taip pat prašoma įvertinti publikaciją “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11). Teigiama, kad šioje publikacijoje taip pat atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, pateikta melaginga informacija. R. Boravskio skundas buvo svarstomas š.m. rugpjūčio 05 d. posėdyje. Sprendimas buvo priimtas tik dėl publikacijos “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus”, o publikacijos “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” svarstymas buvo atidėtas, nes Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės atsiųsta papildoma medžiaga.
Nuspręsta:
1. Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Po mįslingos baltarusio R. Voinickio žūties – šokiruojanti tiesa” (2013-04-11) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.2. Atsižvelgiant į žurnalistės A. Kuznecovaitės informaciją, kad interneto portalo “ekspertai.eu” žurnalistai ją persekioja, įžeidinėja, siekia sukurti jos, kaip nepatikimos žurnalistės, įvaizdį, publikuoja dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt straipsnius savo portale, nors leidimo neturi, ir prašymą įvertinti susidariusią situaciją ir jos nurodytas publikacijas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nuspręsta paprašyti A. Kuznecovaitės patikslinti prašymą, t.y. nurodyti, kurioje konkrečios publikacijos vietoje yra pažeisti konkretūs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsniai.

4. Svarstyta: S. Velečkos skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Saulius Velečka prašo įvertinti 2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Įklampino kvaišalai”.Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga informacija. Skundo svarstymas buvo įtrauktas į š.m. rugpjūčio 05 d. posėdžio darbotvarkę, tačiau svarstymas atidėtas, nes Komisijos nariai nespėjo išsamiai susipažinti su žurnalistės A. Kuznecovaitės pateikta papildoma informacija.
Nuspręsta:
2013-01-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Įklampino kvaišalai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.   

5. Svarstyta: R. Kačinausko skundas dėl publikacijos interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Renatas Kačinauskas prašo įvertinti 2013-05-06 interneto portalo www.laisvaslaikrastis.lt” publikaciją “Kodėl “antisisteminis” prezidentinis ruporas gina klaną?”. Teigiama, kad pateikta neteisinga informacija, R. Kačinauskui nesuteikta teisė paaiškinti ar pakomentuoti.
Nuspręsta:
2013-05-06 interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt” išspausdintoje K. Apanavičiūtės publikacijoje “Kodėl “antisisteminis” prezidentinis ruporas gina klaną?” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 59 str.         

6. Svarstyta: R. Jankauskienės skundas dėl publikacijos lakraštyje “Darbas”
Ramūnė Jankauskienė prašo įvertinti 2013-05-25 laikraščio “Darbas” skiltyje “Kriminalinis šiupinys” pateiktą informaciją. Teigiama, kad neigiamoje jos atžvilgiu informacijoje nesilaikyta konfidencialumo ir privataus gyvenimo neliečiamumo principo.
Nuspręsta:
2013-05-25 laikraščio “Darbas” skiltyje “Kriminalinis šiupinys” pateiktoje informacijoje “Nemeikšiūnai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

7. Svarstyta: Kiti klausimai 

7.1. UAB “Lrytas” raštas dėl Komisijos 2013-08-05 d. sprendimo         

Komisija gavo UAB “Lrytas” direktoriaus R. Baltaduonio raštą, kuriame teigiama, kad: 1) š.m. rugpjūčio 05 d. Komisijos sprendimas dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str. pažeidimo publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27), yra neteisėtas ir nepagrįstas. Siūlo jį peržiūrėti; 2) sprendime nėra nurodyta, kas padarė pažeidimą – žurnalistas ar viešosios informacijos rengėjas; 3) neteisingai publikacija priskiriama interneto portalui www.lrytas.lt.
Nuspręsta:
1. Nėra pagrindo persvartyti 2013-08-05 Komisijos sprendimo dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str. pažeidimo interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27). 

2. Atsižvelgus į gautą papildomą informaciją, iš dalies pakeisti 2013-08-05 posėdžio sprendimą, papildant, kad jis taikomas ir dienraščiui “Lietuvos rytas”: “Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.ltpublikacijoje “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str.”. 

7.2 “Ekspertai.eu” raštas dėl Komisijos 2013-08-05 d. sprendimo

“Ekspertai.eu” skyriaus redaktorė R. Kalinauskaitė prašo paaiškinti, ką Komisija nusprendė svarstant “Ekspertai.eu” direktoriaus R. Boravskio skundą dėl interneto portalo www.lrytas.lt publikacijos “Venckienė bijo, kad bus apklaustas sūnus” (2013-05-27) dėl Etikos kodekso 39 str. pažeidimo ir ar pavyko išsiaiškinti ar ikiteisminio tyrimo duomenys pateikti su prokuroro leidimu.
 
Komisija jau yra priėmusi sprendimą dėl šios publikacijos, buvo nuspręsta, kad pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 51 str. Kitų pažeidimų nenustatyta.
 
 
 
 
2013-09-23 Nr. 14
 

1. Svarstyta: Z. Zubovienės skundas dėl LNK laidos “24 valandos”
Zita Zubovienė prašo įvertinti 2013-04-22 LNK laidos “24 valandos” siužetą. Teigiama, kad paskleista ją ir jos šeimą įžeidžianti melaginga informacija, pažeistas privataus gyvenimo neliečiamumo principas.
Nuspręsta:
2013-04-22 LNK laidos “24 valandos” siužete pateikiant informaciją apie Z. Zubovienę nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

2. Svarstyta: UAB “Norvelita” skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alio, Raseiniai”
UAB “Norvelita” generalinis direktorius Vidmantas Globis prašo įvertinti 2013-03-07 laikrščio “Alio, Raseiniai” publikaciją “Finansinis pyragas – suraikytas”. Teigiama, kad paskleista tikrovės neatitinkanti ir įmonės dalykinę reputaciją menkinanti informacija, neišspausdintas paneigimo tekstas. Dėl publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
2013-03-07 laikraščio “Alio, Raseiniai” publikacijoje “Finansinis pyragas – suraikytas” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: LR Seimo nario A. Ačo skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alio, Raseiniai”
LR Seimo narys Remigijus Ačas prašo įvertinti 2013-06-06 laikraštyje “Alio, Raseiniai” prie publikacijos “Politiniai našlaičiai ieško įtakingo tėtušio” išspausdintą nuotraukos fotomontažą. Teigiama, kad fotomontaže iškraipytas R. Ačo atvaizdas, fotomontažas padarytas neetiškai ir yra pažeidžiantis R. Ačo dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2013-06-06 laikraščio “Alio, Raseiniai” redakcija prie publikacijos “Politiniai našlaičiai ieško įtakingo tėtušio” išspausdinusi publikaciją iliustruojantį nuotraukos fotomontažą, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.     

4. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundai dėl publikacijų laikraštyje “Druskonis”    
Posėdyje dalyvavo laikraščio “Druskonis” atstovės Rosita Bočienė ir Violeta Ambrozienė, vienos iš publikacijų autorius, Druskininkų savivaldybės tarybos narys Karolis Kaklys. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė prašo įvertinti 2013 m. birželio 14-20 laikraščio “Druskonis” publikaciją “Ką jie daro su mūsų vaikais?” ir 2013 m. birželio 28-liepos 04 d. publikciją “Druskininkai tampa unikaliu pavyzdžiu kaip galima telkti valdžią vienose rankose”. Teigiama, kad publikacijose pateikta tiesos neatitinkanti, subjektyvi ir jokiais įrodymais neparemta informacija, formuojamas neigiamas valstybinės institucijos įvaizdis.
Nuspręsta:
1. 2013 m. birželio 14-20 laikraščio “Druskonis” publikacijoje “Ką jie daro su mūsų vaikais?” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

2. Nėra pagrindo svarstyti 2013 m. birželio 28-liepos 04 d. publikcijos “Druskininkai tampa unikaliu pavyzdžiu kaip galima telkti valdžią vienose rankose” Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes publikacijoje pateikta nuomonė. Nuomonė išreikšta korektiškai.

5. Svarstyta: E. Kasnauskio skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šilalės artojas”
Evaldas Kasnauskis prašo įvertinti 2013-05-28 laikraščio “Šilalės artojas” publikaciją “Sukčiaus apgautas įspėja: būkite atsargūs”. Teigiama, kad pateikta šmeižikiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista teisė į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
2013-05-28 laikraščio “Šilalės artojas” publikacijoje “Sukčiaus apgautas įspėja: būkite atsargūs” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
         
6. Svarstyta: A. Tamaliūno skundas dėl publikacijos interneto portale www.klaipeda.diena.lt
Andrius Tamaliūnas pašo įvertinti 2013-03-21 interneto portalo www.klaipeda.diena.lt publikaciją “Neringiškis merą apkaltino protekcija”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, paskelbti asmens duomenys, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Kadangi Komisija nespėjo išsamiai susipažinti su dienraščio “Klaipėda” redakcijos pateikta medžiaga, klausimo svarstymą atidėti ir įtraukti į artimiausio posėdžio darbotvarkę.

7. Svarstyta: N. Dūmanienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “Anykšta”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Nijolė Dūmanienė mano, kad laikraščio “Anykšta” redakcija neteisėtai 2013-05-13 d. numeryje skiltyje “Sentencija” išspausdino jos pasakytą posakį ir nuotrauką.
Nuspręsta:
Laikraščio “Anykšta” redakcija skiltyje “Sentencija” (2013-05-13) išspausdindama N. Dūmanienės nuotrauką ir posakį nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

8. Svarstyta: Kiti klausimai

8.1. “Ekspertai.eu” skundas
“Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įverinti žurnalistų elgesį renkant informaciją Vilniaus apygardos teismo rūmuose š.m. gegužės 30 d. Teigiama, kad buvo persekiojama E. Kusaitė, prašo įvertinti “Lietuvos ryto” televizijos žurnalistų darbą ir A. Kuznecovaitės elgesį, pateikia nuorodą į “Aikštės TV” filmuotą medžiagą.

Komisija aptarė gautą skundą. Kadangi nebuvo nurodyta, kurioje “Lietuvos ryto” televizijos laidoje buvo transliuotas reportažas, nuspręsta iš “Ekspertai.eu” paprašyti papildomos informacijos.

 

 
2013-10-07 Nr. 15
 

1. Svarstyta: VšĮ “Kauno klinikinė ligoninė” skundas dėl LNK laidos “Diagnozė: Valdžia”
VšĮ “Kauno klinikinė ligoninė” direktorius Gediminas Abeciūnas prašo įvertinti 2013-02-27 LNK televizijos laidą “Diagnozė: Valdžia”. Teigiama, kad laidos vedėja ir dalyviai nuosekliai ir sistemingai skleidė negatyvią, tendencingą ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie VšĮ “Kauno klinikinė ligoninė” ir jos darbuotojus, pažeidžiant jų garbę ir orumą, nesilaikant nekaltumo prezumpcijos principo.
Nuspręsta:
2013-02-27 LNK televizijos laidoje “Diagnozė: Valdžia” buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.

2. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Druskininkų naujienos”
Posėdyje dalyvavo laikraščio “Druskininkų naujienos” redaktorius ir publikacijos autorius Romas Sadauskas. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė prašo įvertinti 2013-06-27 laikraščio “Druskininkų naujienos” publikaciją “Didžiagrybiška Druskininkų šeimininko garbė”. Teigiama, kad publikacijoje pateiktos faktais nepagrįstos prielaidos, kurios klaidina visuomenę, diskredituoja instituciją, formuoja neigiamą jos įvaizdį visuomenėje, įžeidžia jos vadovą.
Nuspręsta:
2013-06-27 laikraščio “Druskininkų naujienos” publikacijoje “Didžiagrybiška Druskininkų šeimininko garbė”nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: A. Tamaliūno skundas dėl publikacijos dienraštyje “Klaipėda’” ir interneto portalewww.klaipeda.diena.lt
Andrius Tamaliūnas pašo įvertinti 2013-03-21 dienraščio “Klaipėda” ir interneto portalo www.klaipeda.diena.ltpublikaciją “Neringiškis merą apkaltino protekcija”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, paskelbti asmens duomenys, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2013-03-21 dienraščio “Klaipėda” ir interneto portalo www.klaipeda.diena.lt publikacijoje “Neringiškis merą apkaltino protekcija” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 4. Svarstyta: UAB “Point Media” pareiškimas dėl publikcijų laikraščiuose “Vakarų ekspresas” ir “Respublika”
UAB “Point Media” (buv. UAB “Gerų idėjų namai”) prašo įvertinti 2013-07-08 laikraščio “Vakarų ekspresas” ir 2013-07-09 dienraščio “Respublika” publikaciją “Neringos konkursai – įtarimų šešėlyje”, 2013-07-10 dienraščio “Respublika” publikaciją “Dėl Neringos pirkimų sunerimo Vilnius”. Teigiama, kad leidėjai pažeidė Etikos kodekso 59 str. ir kritinius straipsnius skelbia tam, kad suvestų asmenines sąskaitas.
Nuspręsta:
1. 2013-07-08 laikraščio “Vakarų ekspresas” ir 2013-07-09 dienraščio “Respublika” publikacijoje “Neringos konkursai – įtarimų šešėlyje” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2013-07-10 dienraščio “Respublika” publikacijoje “Dėl Neringos pirkimų sunerimo Vilnius” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Santaka”
Posėdyje dalyvavo laikraščio “Santaka” redaktorė Dangyra Apanavičienė. Vilkaviškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Bagušinskas ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Evaldas Janulionis prašo įvertinti 2013-05-30 laikraščio “Santaka” publikaciją “Rajono valdžia ignoravo ir gabiausius, ir premjerą”. Teigiama, kad pateikta tiesos neatitinkanti informacija, prašoma įvertinti laikraščio redaktorės ir publikacijos autorės aitikimą bendrosioms etikos normoms.
Nuspręsta:
2013-05-30 laikraščio “Santaka” publikacijoje “Rajono valdžia ignoravo ir gabiausius, ir premjerą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: S. Jačėno skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale www.lrytas.lt
Sigutis Jačėnas prašo įvertinti 2013-07-14 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.ltpublikaciją “Garsi Jačėnų šeima išsibarstė”. Teigiama, kad žurnalistė Ligita Valonytė neįspėjo, kad jo žodžiai bus paskelbti visuomenės informavimo priemonėje.
Nuspręsta:
2013-07-14 dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Garsi Jačėnų šeima išsibarstė” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

7. Svarstyta: N. Jurčiukonytės skundas dėl publikacijų Lietuvos žiniasklaidoje
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė Neringa Jurčiukonytė prašo įvertinti publikacijas: “Neįsileiskite čigonų” (“Kėdainių garsas”, 2013-06-08), “Neįsileiskite į namus romų” (“Rinkos aikštė”, 2013-06-08), “Geriau neįsileiskite” (“Naujos tėviškės žinios”, 2013-06-11), “Policija primygtinai prašo neįsileisti į namus čigonų” (www.delfi.lt, 2013-06-06), “Policija ragina neįsileisti į namus romų tautybės žmonių” (www.balsas.lt, 2013-06-06). Teigiama, kad išplatinta informacija, kurioje diskriminuojami romų tautybės žmonės.
Nuspręsta:
Klausimą svarstyti iš esmės gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą šiuo klausimu.

 8. Svarstyta: Kiti klausimai

 8.1. Ekspertai.eu skundas
 “Ekspertai.eu” direktorius Rolandas Boravskis prašo įverinti žurnalistų elgesį renkant informaciją Vilniaus apygardos teismo rūmuose š.m. gegužės 30 d. Pateikia nuorodą į “Aikštės TV” filmuotą medžiagą. Teigiama, kad buvo persekiojama E. Kusaitė, ypač prašo įvertinti “Lietuvos ryto” televizijos žurnalistų darbą ir A. Kuznecovaitės elgesį, kuri, pasak Ekspertai.eu direktoriaus R. Boravskio, į kamerą rodė ”nepadorų gestą”.
Nuspręsta:
1. Žurnalistai, rinkdami informaciją Vilniaus apygardos teismo rūmuose š.m. gegužės 30 d., nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.     
 2. Nesvarstyti Ekspertai.eu skundo dalies dėl žurnalistės A. Kuznecovaitės elgesio, nes tai nesusiję su jos profesine veikla.
 
  
                                                                                     
2013-10-21 Nr. 16
 

1. Svarstyta: E. Čepaitienės skundas dėl radijo stoties “Laisvoji banga” laidos
Eglė Čepaitienė prašo įvertinti 2013-07-23 radijo stoties “Laisvoji banga” laidą “Vietoj pietų”. Teigiama, kad laidos vedėjas Ginas Dabašinskas pokalbį su Marija Aušrine Pavilioniene vedė neprofesionaliai ir pažeisdamas profesinę etiką.
Nuspręsta:
2013-07-23 radijo stoties “Laisvoji banga” laidoje “Vietoj pietų” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: R. Pace skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios”
Rūta Pace prašo įvertinti 2013-07-11 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Lietuvoje parduodama net kūlgrinda”. Teigiama, kad žurnalistas Denisas Nikitenka neprisistatė, jos neinformavo, kad pokalbis įrašinėjamas ir kad informacija bus išspausdinta visuomenės informavimo priemonėje.
Nuspręsta:
2013-07-11 dienraščio “Lietuvos žinios” publikacijoje “Lietuvoje parduodama net kūlgrinda” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: L. Perminienės skundas dėl publikacijos dienraštyje  “Lietuvos žinios”
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VSDFV Vilniaus skyriaus ryšių su visuomene specialistė Leonilija Perminienė prašo įvertinti 2013-07-08 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Pensiją galima pasididinti”. Teigiama, kad publikacijos autorius Kazimieras Šliužas su L. Perminiene nekalbėjo, straipsnio turinio nederino, savavališkai panaudojo kituose leidiniuose publikuotų jos straipsnių medžiagą, tačiau nenurodė pirminių šaltinių. Taip pat teigiama, kad straipsnyje manipuliuojama L. Perminienės vardu ir pareigomis, publikacijoje yra dalykinių klaidų ir netikslumų.
Nuspręsta:
Atidėti sprendimo priėmimą, kreiptis į dienraščio “Lietuvos žinios” redakciją, kad suteiktų papildomos informacijos dėl publikacijoje naudojamų šaltinių.

4. Svarstyta: J. Kenstavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Alio, Raseiniai’
Jordanas Kenstavičius prašo įvertinti 2013-07-04 laikraščio “Alio, Raseiniai” publikaciją “Po antklode – R. Ačas su J. Kenstavičiumi”. Teigiama, kad redakcija elgėsi nesąžiningai pateikdama tikrovės neatitinkančią informaciją, nors UAB “Norvelita” buvo atsakiusi į visus žurnalisto A. Dambrausko klausimus. J. Kenstavičiaus manymu, publikacijoje teiginiai neparemti jokiais faktais ir paskelbti norint pažemintį J. Kenstavičiaus garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2013-07-04 laikraščio “Alio, Raseiniai” publikacijoje “Po antklode – R. Ačas su J. Kenstavičiumi” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.

5. Svarstyta: A. Paškevičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Lazdijų žvaigždė”
Artūras Paškevičius, jo broliai Saulius ir Giedrius prašo įrvertinti 2013-07-05 laikraščio “Lazdijų žvaigždė” publikaciją “Išsiblaivęs lazdijiškis smurtu apkaltino pareigūnę žmoną”. Teigiama, kad publikaciją iliustruojanti nuotrauka, nieko bendro neturinti su publikacijos antrašte ir turiniu, įžeidžia A. Paškevičiaus mirusio tėvo atminimą, artimųjų jausmus. O vietoje atsiprašymo, 2013-07-12 d. buvo išspausdinta dar viena juos įžeidžianti žurnalistės Vilmos Danauskienės publikacija “Laikraštis – ne paveikslas, jį reikia skaityti”.
Nuspręsta:
Laikraščio “Lazdijų žvaigždė” redakcija išspausdinusi 2013-07-05 publikaciją “Išsiblaivęs lazdijiškis smurtu apkaltino pareigūnę žmoną” iliustruojančią nuotrauką, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 16 ir 19 str.

6. Svarstyta: LR Seimo nario M. Adomėno skundas dėl publikacijos interneto portale kauno.diena.lt
Seimo narys Mantas Adomėnas prašo įvertinti 2013-06-26 interneto portalo kauno.diena.lt publikaciją “Vietoj posėdžių salės – Afrika”. Teigiama, kad straipsnio autorius pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, socialiniame tinkle rastą informaciją naudojo vienašališkai ir tendencingai, norėdamas diskredituoti M. Adomėną.
Nuspręsta:
2013-06-26 interneto portalo kauno.diena.lt publikacijoje “Vietoj posėdžių salės – Afrika” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.  

 
2013-11-11 Nr. 17
 

1. Svarstyta: AB “Lietuvos dujos”, J. Nairanausko skundai dėl LNK Žinių laidos
Posėdyje dalyvavo AB “Lietuvos dujos” teisininkas J. Stašinskas, advokato padėjėjas K. Gudas. AB “Lietuvos dujos” advokatas Ramūnas Audzevičius prašo įvertinti 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportažą apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai. Teigiama, kad paskelbta nepatikrinta informacija, nesuteikta teisė atsakyti, nepaskelbtas informacijos patikslinimas net ir po to, kai AB “Lietuvos dujos” išplatino viešą pareiškimą, kurį citavo kitos žiniasklaidos priemonės. Minėtą LNK žinių laidos reportažą prašo įvertinti ir Jonas Nairanauskas. Teigiama, kad apie jį ir Žygaičių bendruomenę paskleista tikrovės neatitinkanti, šališka informacija, žeminanti J. Nairanausko ir bendruomenės garbę ir orumą, apie juos formuojama neteisinga visuomenės nuomonė kaip apie “Gazprom” šalininkus, kuriems mokama už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai ir gavybai.
Nuspręsta:
1. 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportaže apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai, AB “Lietuvos dujos” atžvilgiu buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis.
2. 2013-07-11 LNK Žinių laidos reportaže apie neva Žygaičių bendruomenei mokamą AB “Lietuvos dujos” kompensaciją už priešinimąsi skalūninių dujų žvalgybai, J. Nairanausko atžvilgiu nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2. Svarstyta: A. Juozaičio skundas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt
Arūnas Juozaitis prašo įvertinti 2013-01-21 interneto portalo delfi.lt publikaciją “Juozaičių žygiai energetikoje: žlugusi valstybinė įmonė ir saviems perleistas verslas”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeidžianti A. Juozaičio garbę ir orumą, žurnalistas G. Černiauskas netinkamai įvertino savo informacijos šaltinius, sąmoningai siekė pateikti melagingą ir tendencingą informaciją ir iškraipyti faktus, kūrė dirbtinas sąsajas tarp A. Juozaičio ir neskaidraus verslo pasaulio. Taip pat skunde teigiama, kad UAB DELFI neišspausdino prašomo informacijos paneigimo teksto.
Nuspręsta:
2013-01-21 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Juozaičių žygiai energetikoje: žlugusi valstybinė įmonė ir saviems perleistas verslas” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.        

3. Svarstyta: Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos laikraštyje “Druskonis”
Druskininkų savivaldybės administracijos rašte, kurį pasirašė Violeta Grigorienė, prašoma įvertinti 2013 m. liepos 26-rugpjūčio 01 d. laikraščio “Druskonis” publikaciją “Apskųstas pinigų švaistymas”. Teigiama, kad paskleista faktais nepagrįsta informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, diskredituojamas institucijos ir joje dirbančių asmenų vardas, formuojamas neigiamas įvaizdis visuomenėje.
Nuspręsta:
1. 2013 m. liepos 26-rugpjūčio 01 d. laikraščio “Druskonis” publikacijoje “Apskųstas pinigų švaistymas” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Atsižvelgus į informaciją apie Druskininkų savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos “Druskininkų švietimo centras” leidžiamą ir biudžeto pinigais finansuojamą laikraštį “Mano Druskininkai”, įpareigoti Komisijos pirmininką parengti viešą keipimąsi dėl pastebimos tendencijos regionuose nepriklausomą žiniasklaidą stumti į užribį naudojantis biudžeto lėšomis ir savivaldybės, kaip įstaigos, teikiamomis galimybėmis.           

4. Svarstyta: M. Baltrušaitytės skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt
Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisijos persiųstas skundas. Monika Baltrušaitytė prašo įvertinti 2013-04-22 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai”. Teigiama, kad smulkmeniškai aprašant savižudybę, minint žuvusiojo ir jo šeimos narių vardus buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 49 straipsnis. Teigiama, kad publikacija buvo išsspausdinta ir dienraštyje “Lietuvos rytas”.
Nuspręsta:
Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Prieš mirtį liepsnose – laiškas lrytas.lt redakcijai” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 38 ir 49 straipsniai.

5. Svarstyta: A. Monid skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt
Aleksandr Monid prašo įvertinti 2013-07-30 interneto portalo lrytas.lt publikaciją “Vilnietis pademonstravo kaip per 20 minučių surasti pavogtą telefoną”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2013-07-30 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Vilnietis pademonstravo kaip per 20 minučių surasti pavogtą telefoną” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

 6.1. A. Mois skundasAnna Mois prašo įvertinti socialiniame tinkle Facebook patalpintą Saugirdo Vaitulionio komentarą jos atžvilgiu. Teigia, kad komentaras yra įžeidžiantis ir neetiškas.
Nuspręsta:
Skundą atmesti, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija nesvarsto pokalbių ir komentarų socialiniuose tinkluose.
 
 
2013-11-25 Nr. 18
 

1. Svarstyta: L. Marčenko skundas dėl LNK žinių laidos siužeto
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus persiųstas skundas. Liucija Marčenko prašo įvertinti 2013-06-27 LNK žinių laidos reportažą. Teigiama, kad reportaže apie į ligoninę pristatytą neblaivų paauglį, buvo filmuojamas ir žinių laidoje parodytas jos neįgalus sūnus, žurnalisto komentaras taip pat leido aiškiai ir nedviprasmiškai suprasti, jog girtas buvo būtent jos sūnus. L. Marčenko teigimu, tokia informacija padarė didelės žalos jos vaikui.
Nuspręsta:
2013-06-27 LNK žinių laidos reportaže apie į ligoninę pristatytą neblaivų paauglį, buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 13 str. 1 d., 51 str.

2. Svarstyta: LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus skundas dėl publikacijų laikraščiuose ir televizijų laidose
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas “Pareigūnai sukrėsti: septyni vaikai buvo priversti gyventi krūmynuose” (2013-07-22), “Krūmuose Klaipėdoje gyvenę vaikai globos namuose neužsibuvo” (2013-07-24); 2) interneto portalo delfi.lt publikacijas “Dvi moterys su septyniais vaikais mėnesį gyveno Klaipėdos krūmynuose” (2013-07-22), “Klaipėdos “maugliai” pabėgo nuo vaiko teisių saugotojų” (2013-07-24); 3) dienraščio “Klaipėda” publikaciją “Uostamiestyje – “mauglių” buveinė” (2013-07-22); 4) laikraščio “Santarvė” publikaciją “Krūmuose gyvenę vaikai prieglobstį ras Mažeikių globos namuose” (2013-07-22), 5) laikraščio “Kauno diena” publikaciją “Krūmuose gyvenę vaikai iškeliavo į valdiškus namus” (2013-07-23); 6) interneto portalo 15min.lt publikaciją “Krūmuose Klaipėdoje vasarojusios daugiavaikės mažeikiškės neteko vaikų” (2013-07-22); 7) LNK televizijos 2013 m. liepos 22 ir 24 žinių laidose, Info TV ir “Lietuvos ryto” televizijos 2013-07-24 žinių laidose šia tema pateiktą informaciją. Vaikai buvo filmuojami, fotografuojami ir kalbinami. Teigiama, kad toks žurnalistų elgesys, vaikų vadinimas “maugliais” ir kt. galėjo iššaukti neigiamą vaikų reakciją, agresiją, sukelti neigiamų išgyvenimų.
Nuspręsta:
1. LNK televizijos 2013 m. liepos 22 ir 24 Žinių laidose, Info TV ir “Lietuvos ryto” televizijos 2013-07-24 Žinių laidų siužetuose apie krūmuose Klaipėdoje gyvenusius vaikus, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 
2. Dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijose “Pareigūnai sukrėsti: septyni vaikai buvo priversti gyventi krūmynuose” (2013-07-22), “Krūmuose Klaipėdoje gyvenę vaikai globos namuose neužsibuvo” (2013-07-24) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 
3. Interneto portalo www.delfi.lt publikacijose “Dvi moterys su septyniais vaikais mėnesį gyveno Klaipėdos krūmynuose” (2013-07-22), “Klaipėdos “maugliai” pabėgo nuo vaiko teisių saugotojų” (2013-07-24) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
4. Interneto portalo www.15min.lt publikacijoje “Krūmuose Klaipėdoje vasarojusios daugiavaikės mažeikiškės neteko vaikų” (2013-07-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
5. Dienraščio “Klaipėda” publikacijoje “Uostamiestyje – “mauglių” buveinė” (2013-07-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
6. Laikraščio “Santarvė” publikacijoje “Krūmuose gyvenę vaikai prieglobstį ras Mažeikių globos namuose” (2013-07-22) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
7. Dienraščio “Kauno diena” publikacijoje “Krūmuose gyvenę vaikai iškeliavo į valdiškus namus” (2013-07-23) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

3. Svarstyta: S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Žygimantas Pacevičius, atstovaujantis Simon Vincent Freakly, prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01), “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24), “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29), pranešimą prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą; 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29). Teigiama, kad publikacijose buvo pateikta nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesiremta keliais informacijos šaltiniais, nuomonė neatskirta nuo faktų, metami nepagrįsti kaltinimai.
Nuspręsta:
Atidėti skundo svarstymą iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu.

4. Svarstyta: N. Jurčiukonytės skundas dėl publikacijų Lietuvos žiniasklaidoje
Komisija skundą svarstė š.m. spalio 07 d. posėdyje. Buvo nuspręsta skundą svarstyti iš esmės gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą dėl galimos diskriminacijos dėl tautybės. Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė Neringa Jurčiukonytė prašo įvertinti publikacijas: “Neįsileiskite čigonų” (“Kėdainių garsas”, 2013-06-08), “Neįsileiskite į namus romų” (“Rinkos aikštė”, 2013-06-08), “Geriau neįsileiskite” (“Naujos tėviškės žinios”, 2013-06-11), “Policija primygtinai prašo neįsileisti į namus čigonų” (www.delfi.lt, 2013-06-06), “Policija ragina neįsileisti į namus romų tautybės žmonių” (www.balsas.lt, 2013-06-06). Teigiama, kad išplatinta informacija, kurioje diskriminuojami romų tautybės žmonės.
Nuspręsta:
Publikacijose “Neįsileiskite čigonų” (“Kėdainių garsas”, 2013-06-08), “Neįsileiskite į namus romų” (“Rinkos aikštė”, 2013-06-08), “Geriau neįsileiskite” (“Naujos tėviškės žinios”, 2013-06-11), “Policija primygtinai prašo neįsileisti į namus čigonų” (www.delfi.lt, 2013-06-06), “Policija ragina neįsileisti į namus romų tautybės žmonių” (www.balsas.lt, 2013-06-06), nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

5. Svarstyta: Kiti klausimai
 5.1. Anykščių rajono savivaldybės mero skundas
Anykščių rajono savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus skunde teigiama, kad interento portalo “Nykščiai” redakcija pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą, LR Konstituciją, piliečių lygybės, lygių teisių principus diskriminuodama ir cenzūruodama savivaldybės darbuotojų teisę laisvai reikšti mintis. Teigiama, kad visi portalo skaitytojai gali laisvai komentuoti publikacijas, išskyrus savivaldybės darbuotojus - jiems yra skirtas specialus langelis.
Nuspręsta:
Skunde keliamų klausimų svarstymas nepriklauso Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijai. Skundą perduoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. 

5.2. Kauno apskrities VPK NTV ENTS raštas
 Kauno apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius prašo įvertini UAB DELFI redakcijos elgesį atsisakant pateikti informaciją teisėsaugos institucijoms.
Nuspręsta:
Klausimo nesvarstyti, nes tai ne Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kompetencijos klausimas.  
 
 
2013-12-02 Nr. 19
 

1. Svarstyta: Generalinės miškų urėdijos skundas dėl TV3 laidos “Prieš srovę”
Posėdyje dalyvavo žurnalistė Audrė Kudabienė. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius prašo įvertinti 2013-05-07 TV3 laidą “Prieš srovę”. Teigiama, kad laidoje buvo pateikta neteisinga, visuomenę klaidinanti informacija, išvados daromos nepateikus pilnos informacijos, pateiktos vienašališkos ir subjektyvios nuomonės. Tokiu būdu, pareiškėjo A. Vancevičiaus nuomone, yra diskredituojama Generalinė miškų urėdija, menkinama jos dalykinė reputacija. Tuo pačiu prašoma įvertinti ir 2012-05-22 TV3 laidą “Prieš srovę”. Kadangi Komisija svarsto tik vienerių metų laikotarpyje transliuotas laidas, 2012-05-22 laidos svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas.
Nuspręsta:
2013-05-07 TV3 laidoje “Prieš srovę” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas

2. Svarstyta:

3. Svarstyta: N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Posėdyje dalyvavo UAB “Respubliko leidiniai” direktorė Diana Veleckienė, žurnalistė Monika Burlytė, N. Cooper atstovė advokato padėjėja Monika Milušauskaitė ir viešųjų ryšių agentūros “Publicum FComm” specialistė Rita Norutienė. Neil Hunter Cooper atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23), “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27), “Laiko ženklai” (dienraštis “Lietuvos rytas”, 2013-05-31), “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (portalas lrytas.lt, 2013-06-03), “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17); 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13), “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08), “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09), “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, portale “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21), “Smulkmena tampa dūmų uždanga feroms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29), “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30); 3) dienraščio “Vakaro žinios” publikacijas “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09), “Pagyros” (2013-05-11), “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23), “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18). Teigiama, kad pateikti faktais neparemti teiginiai, jie reiškiami neetiškai ir nesąžiningai, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
1. S.V. Freakley ir N.H.Cooper skundus iš esmės svarstyti artimiausio posėdžio metu.
2. Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo 2013-11-30 dienraščio “Respublika” publikacijoje “Ar tie mus teisia?”      

4. Svarstyta: VšĮ “Europos žmgaus teisių fondas” skundas dėl publikacijos interneto portaledelfi.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VšĮ “Europos žmogaus teisių fondas” teisininkas Valdemaras Guzovskis prašo įvertinti 2013-06-16 interneto portalo www.delfi.ltpublikaciją “Pavydus lenkas gyvsidabriu bandė nunuodyti visus žmonos gimines”. Teigiama, kad straipsnio pavadinime pažeidžiamas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, nes nusikaltimą padariusį asmenį vienareikšmiškai sieja su jo tautybe.
Nuspręsta:
2013-06-16 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje “Pavydus lenkas gyvsidabriu bandė nunuodyti visus žmonos gimines” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: M. Kuprevičiaus, I. Abramavičiūtės skundai dėl publikacijų interneto portale delfi.lt
Marius Kuprevičius prašo įvertinti 2013-08-27 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Panevėžio teismas suėmė Biržų moksleivio žudiką D. Miliuką ir jo draugės tėvą”, Komisijos narė Inga Abramavičiūtė prašo įvertinti 2013-08-30 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją “Nepilnametį nušovusio D. Miliuko istorija: miestelio gaujos vado titulą praradęs stileiva bandė susigrąžinti pozicijas?”. Teigiama, kad straipsnių pavadinimuose pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Kadangi redakcija klaidas pripažino ir ištaisė, nevertinti interneto portalo www.delfi.lt publikacijų “Panevėžio teismas suėmė Biržų moksleivio žudiką D. Miliuką ir jo draugės tėvą” (2013-08-27), “Nepilnametį nušovusio D. Miliuko istorija: miestelio gaujos vado titulą praradęs stileiva bandė susigrąžinti pozicijas?” (2013-08-30) Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.

6. Svarstyta: A. Balčiūnės skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interento portalelrytas.lt
Aušrinė Balčiūnė prašo įvertinti dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas “Antstolę įžeidinėję N. Venckienės šalininkai sės į teisiamųjų suolą” (2013-04-25), “Garliavos byla – finišo tiesiojoje” (2013-06-10). Teigiama, kad publikacijose atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys, paskelbti A. Balčiūnės (ir kitų asmenų) vardai ir pavardės, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas. Taip pat teigiama, kad pateikti Mato Morkevičiaus duomenys, nors jis yra nepilnametis. Publikacijos buvo išspausdintos ir interneto portale www.lrytas.lt.
Nuspręsta:
Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijose “Antstolę įžeidinėję N. Venckienės šalininkai sės į teisiamųjų suolą” (2013-04-25), “Garliavos byla – finišo tiesiojoje” (2013-06-10) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 
 
 
2013-12-16 Nr. 20
 

1. Svarstyta: S.V. Freakley skundas dėl publikacijų laikraščiuose  “Lietuvos rytas” ir “Respublika”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Posėdyje dalyvavo advokatas Žygimantas Pacevičius, advokato padėjėja Monika Mališauskaitė. Skundas buvo svarstytas š.m. lapkričio 25 d. posėdyje. Kadangi daugumoje publikacijų žurnalistų profesinės etikos klausimai kaip niekur kitur yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymas buvo atidėtas iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu. Advokatų kontoros “Borenius/Švirinas ir partneriai” advokatas Žygimantas Pacevičius, atstovaujantis Simon Vincent Freakly, prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01), “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24), “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29), pranešimą prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą; 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29). Teigiama, kad publikacijose buvo pateikta nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesiremta keliais informacijos šaltiniais, nuomonė neatskirta nuo faktų, metami nepagrįsti kaltinimai.
Nuspręsta:
1. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Bankų duobkasiai mokosi ir pinga” (2013-03-01) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 8 straipsniai.
2. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga” (2013-05-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 37, 38 straipsniai.
3. Dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijoje “Šešėlių virš “Snoro” – kas dieną vis daugiau” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 38 straipsniai.
4. “Lietuvos ryto” televizijos interneto portale tv.lrytas.lt prieš 2013-05-24 “Lietuvos ryto” televizijos žinių laidos įrašą paskelbtame informaciniame pranešime nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
5. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6, 8 str., 22 str. 2 d.
6. Dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijoje “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 6 straipsniai.
7. Dienraščio “Respublika” publikacijoje “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 6 straipsniai.
8. Nevertinti Dienraščio “Respublika” publikacijos “Smulkmena tampa dūmų uždanga aferoms” (2013-05-27) Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes publikacija yra interviu su politologu A. Krupavičiumi.

2. Svarstyta: N.H. Cooper skundas dėl publikacijų laikraščiuose “Lietuvos rytas”, “Respublika”, “Vakaro žinios”, interneto portaluose lrytas.lt, respublika.lt
Skundas buvo svarstytas š.m. gruodžio 02 d. posėdyje. Išklausyti posėdyje dalyvavę N.H. Cooper, dienraščio “Respublika” ir “Vakaro žinios” atstovai. Svarstymas nebaigtas, nuspręsta svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu. Neil Hunter Cooper atstovas advokatas Žygimantas Pacevičius prašo įvertinti: 1) dienraščio “Lietuvos rytas” ir interneto portalo lrytas.lt publikacijas “N. Cooper talentas – muilinti akis Lietuvai” (2013-05-23), “Konsultantų neršykla veikia” (2013-05-27), “Laiko ženklai” (dienraštis “Lietuvos rytas”, 2013-05-31), “Snoras” bijo judinti krepšinio garsenybę A. Sabonį” (portalas lrytas.lt, 2013-06-03), “Švaistymo maratone – dar nematyti greičiai” (2013-06-17); 2) dienraščio “Respublika” ir interneto portalo respublika.lt publikacijas “Per metus “Snoras” gerai aptirpo” (2012-11-16), “Senka “Snoro” stebuklingas šulinys” (2012-12-10), “Vidutinė alga “Snore” – 13 500 litų” (2013-01-13), “Teismas judina “Snoro” administratorių” (2013-05-08), “N. Kuperio apetitas nedingsta” (2013-05-09), “Pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį žmogų namo”, interneto portale “O. Strikulienė: pagailėkite N. Kuperio. Išleiskite gerąjį “Snoro” žmogų namo” (2013-05-13), “Snoras” jau išparduodamas dalimis”, portale “Snoro” turto neužtenka net algoms” (2013-05-21), “Smulkmena tampa dūmų uždanga feroms” (2013-05-27), “Geidžiamiausios algos Lietuvoje” (2013-05-29), “Algos kosminės, bet Lietuva dar ne kosmose” (2013-05-30); 3) dienraščio “Vakaro žinios” publikacijas “N. Kuperis rado kuo pasigirti” (2013-05-09), “Pagyros” (2013-05-11), “N. Kuperis gauna algą už muilo burbulus” (2013-05-23), “Pinigų tratinimas “Snore” muša rekordus” (2013-06-18). Teigiama, kad pateikti faktais neparemti teiginiai, jie reiškiami neetiškai ir nesąžiningai, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
Dėl didelės skundo medžiagos apimties, svarstymą pratęsti ir sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

3. Svarstyta: L. Perminienės skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios”
Skundas buvo svarstytas š. m. spalio 21 d. posėdyje. Kadangi dienraščio “Lietuvos žinios atstovai posėdyje nedalyvavo ir paaiškinimų nepateikė, o Komisijai iškilo neaiškumų, buvo nuspręsta atidėti sprendimo priėmimą, kreiptis į dienraščio “Lietuvos žinios” redakciją, kad suteiktų papildomos informacijos dėl publikacijoje naudojamų šaltinių. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VSDFV Vilniaus skyriaus ryšių su visuomene specialistė Leonilija Perminienė prašo įvertinti 2013-07-08 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Pensiją galima pasididinti”. Teigiama, kad publikacijos autorius Kazimieras Šliužas su L. Perminiene nekalbėjo, straipsnio turinio nederino, savavališkai panaudojo kituose leidiniuose publikuotų jos straipsnių medžiagą, tačiau nenurodė pirminių šaltinių. Taip pat teigiama, kad straipsnyje manipuliuojama L. Perminienės vardu ir pareigomis, publikacijoje yra dalykinių klaidų ir netikslumų.
Nuspręsta:
2013-07-08 dienraščio “Lietuvos žinios” publikacijoje “Pensiją galima pasididinti” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Laiške redakcijai atkreipti publikacijos autoriaus dėmesį į tai, kad, rašant socialiai jautriomis temomis, publikacijas reikėtų rengti atsakingiau, konsultuotis su specialistais.

4. Svarstyta: Interneto portalo etaplius.lt publikacijos svarstymas
Š.m. balandžio 15 d. posėdyje buvo svarstomas Komisijos narės Ingos Abramavičiūtės prašymas įvertinti 2013-03-04 interneto portalo delfi.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštę. Teigiama, kad pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas. UAB Delfi paaiškino, kad publikacija perspausdinta iš interneto portalo etaplius.lt. Komisija nusprendė, jog 2013-03-04 interneto portalodelfi.lt ir etaplius.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštė pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str. Interneto portalo valdytoja VšĮ “Šiauliai plius” apskundė sprendimą, Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino Komisijos sprendimą dalyje dėl interneto portalo etaplius.lt publikacijos. Komisija nusprendė persvarstyti publikaciją, nes teismas sprendimą panaikino dėl formalių priežasčių - VšĮ “Šiauliai plius” nebuvo informuota apie posėdį.
Nuspręsta:
2013-03-04 interneto portalo etaplius.lt publikacijos “20 metų nelaisvės žudikėms pasiūlęs prokuroras sulaukė prakeiksmų” antraštė pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.

2012-01-09 Nr. 1 

1. Svarstyta: UAB "Draugystės viešbutis" skundas dėl TV3 laidos "Paskutinė instancija"
UAB "Draugystės" viešbutis generalinis direktorius R. Lukaševičius prašo įvertinti 2011-09-08 TV3 laidos "Paskutinė instancija" siužetą apie bendrovės valdomą viešbutį Crowne Plaza Vilnius. Teigiama, kad laidoje ir jos anonsuose buvo paskelbta nepatikrinta ir vieną poziciją išreiškianti žinia, pakenkta bendrovės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti, gauti kokybiškesnį laidos vaizdo įrašą.
 
2. Svarstyta: UAB "Statybų valdymo sprendimai" skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šilutės naujienos"
 Posėdyje dalyvavo laikraščio "Šilutės naujienos" žurnalistas S. Grinčinaitis. UAB "Statybų valdymo sprendimai" direktorius D. Soščeka prašo įvertinti 2011-09-23 laikraščio "Šilutės naujienos" publikaciją "Sugriovę muziejų, statybininkai prašo dar primokėti". Teigiama, kad publikacijos antraštė klaidinanti, pateikta nepatikrinta ir sąmoningai iškraipyta informacija.
Nuspręsta:
2011-09-23 laikraščio "Šilutės naujienos" publikacijoje "Sugriovę muziejų, statybininkai prašo dar primokėti" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Lietuvos futbolo federacijos skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrt.lt
Posėdyje dalyvavo LTV laidos "Savaitė" vedėja N. Pumprickaitė. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Lietuvos futbolo federacija prašo įvertinti 2011-09-12 interneto svetainės www.lrt.lt publikaciją "R. Vaiginas: skirti R. Žutautą vyr. treneriu buvo klaida". Teigiama, kad buvo pateikta neobjektyvi, tendencinga ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-09-12 interneto svetainės www.lrt.lt publikacijoje "R. Vaiginas: skirti R. Žutautą vyr. treneriu buvo klaida", nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Lietuvos futbolo federacijos skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.futbolas.lt ir www.diena.lt
Posėdyje dalyvavo žurnalistas A. Budraitis. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Lietuvo futbolo federacija prašo įvertinti 2011-09-16 interneto svetainės www.futbolas.lt publikaciją "Bailys ir melagis, vardu Liutauras Varanavičius". Teigiama, kad pateikta nepagrįsta, tikrovės neatitinkanti, L. Varanavičiaus garbę ir orumą žeminanti informacija. Publikacija buvo išspausdinta ir interneto svetainėje www.diena.lt.
Nuspręsta:
2011-09-16 interneto svetainės www.futbolas.lt publikaciją "Bailys ir melagis, vardu Liutauras Varanavičius" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: V. Olcvikienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Laisvas laikraštis"
Pristatė L. Slušnys: Violeta Olcvikienė prašo įvertinti 2011-08-20 laikraščio "Laisvas laikraštis" publikaciją "Teismų mafija - teisėjai "pridengė" savo kolegę, užgrobusią milijoninį turtą". Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, faktais nepagrįsta informacija, žeidžianti V. Olcvikienės kaip teisėjos reputaciją.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
6. Svarstyta: Etninės kultūros globos tarybos skundas dėl  nuotraukos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Etninės kultūros globos taryba prašo įvertinti 2011-10-14 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Lietuviška tolerancija: du trečdaliai tiki, kad Lietuva - tik lietuviams, gėjais prisipažįsta esantys mažiau šimtadalio gyventojų" iliustruojančią nuotrauką ir užrašą po ja. Teigiama, kad nuotrauka ir užrašas skatina visuomenę susidaryti nuomonę, jog būtent lietuvių folkloro ansambliai pasižymi netolerancija.
Nuspręsta:
2011-10-14 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Lietuviška tolerancija: du trečdaliai tiki, kad Lietuva - tik lietuviams, gėjais prisipažįsta esantys mažiau šimtadalio gyventojų" iliustruojanti nuotrauka ir užrašas po ja pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str. 1 d.
 
7. Svarstyta: G. Stanišausko skundas
G. Stanišauskas prašo įvertinti žurnalistų elgesį savo kolegės iš LTV Z. Paškevičienės atžvilgiu. Teigiama, kad Europos krepšinio čempionato metu Panevėžyje vykusioje spaudos konferencijoje grupelė žurnalistų atvirai tyčiojosi iš kolegės, mokydami kokius klausimus ji privalo užduoti. Siužetas apie tai buvo patalpintas interneto svetainėse www.15min.lt ir www. krepsinis.net.
Nuspręsta:
Skundą svarstyti iš esmės, pakviesti į posėdį interneto svetainių www.15min.lt ir www.krepsinis.net redakcijų atstovus.
 
 
 
2012-01-23 Nr. 2
 
1. Svarstyta: K. Matažinsko skundas dėl Dzūkijos TV žinių laidos
Kęstutis Matažinskas prašo įvertinti 2011-06-27 Dzūkijos TV Žinių laidos siužetą. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, nes nei pareiškėjas K. Matažinskas, nei jo sūnus, nei jo tėvai negyveno siužete minimoje rekonstruojamoje Liepų gatvėje.
Nuspręsta:
Kadangi redakcija pripažino klaidą ir atsiprašė K. Matažinsko šeimos, vertinti tai kaip garbingą ir etišką redakcijos poelgį, nesvarstyti laidos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
 
2. Svarstyta: G. Stanišausko prašymas dėl siužeto interneto portaluose www.15min.lt ir www, krepsinis.net
 Posėdyje dalyvavo interneto portalo www.krepsinis.net vyriausiasis redaktorius R. Buršteinas. 2012-01-09 posėdžio metu buvo nuspręsta skundą svarstyti iš esmės ir pakviesti interneto portalų www.15min.lt ir www.krepsinis.net redakcijų atstovus. G. Stanišauskas prašo įvertinti žurnalistų elgesį savo kolegės iš LTV Z. Paškevičienės atžvilgiu. Teigiama, kad Europos krepšinio čempionato metu Panevėžyje vykusioje spaudos konferencijoje grupelė žurnalistų atvirai tyčiojosi iš kolegės, mokydami kokius klausimus ji privalo užduoti. Siužetas apie tai buvo patalpintas interneto portaluose www.15min.lt ir www.krepsinis.net.
Nuspręsta:
Interneto portalo www.15 min.lt redakcija 2011-09-01 kartu su straipsniu "Nematomi „Eurobasket 2011“ karai. Žurnalistai ėmė viešai gėdinti kolegę Ziną dėl jos neprofesionalių klausimų" paviešindama filmuotą siužetą, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str.
 
3. Svarstyta: D. Radzevičiaus skundas dėl publikacijų dienraštyje "Respublika"
Dainius Radzevičius prašo įvertinti: 1) 2011-10-01 dienraščio "Respublika" publikaciją "Kodėl šmeižikas D. Radzevičius vengė prokurorų" (interneto svetainėje www.respublika.lt publikacijos pavadinimas "Generalinė prokuratūra demaskuoja JAV pakalikus"). Teigiama, kad buvo pateikta nepagrįsta, asmenį žeminanti ir tiesos neatitinkanti informacija. Prašoma įvertinti ir publikacijoje išspausdintus V. Vasiliausko ir J. Janutienės teiginius, kurie, pasak D. Radzevičiaus, taip pat neatitinka tikrovės ir yra įžeidžiantys asmenį; 2) 2011-10-03 dienraštyje "Respublika" ir interneto svetainėje www.respublika.lt išspausdintą publikaciją "Švedai su norvegais paleido D. Radzevičių nuo grandinės" (laikraštyje ir internete publikacijos šiek tiek skiriasi). Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti ir asmenį įžeidžianti informacija; 3) 2011-10-03 dienraščio "Respublika" Redakcijos skiltyje išspausdintą publikaciją "Šmeižikai, pasikinkę vietinius šuniukus". Teigiama, kad redakcijos nuomonė reiškiama neetiškai ir suvedinėjamos asmeninės sąskaitos.
Nuspręsta:
Perduoti skundus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Publikacijas svarstyti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu tik gavus Inspektorės sprendimą dėl publikacijose pateiktų faktų atitikimo tikrovei.
 
4. Svarstyta: D. Radzevičiaus skundas dėl publikacijų laikraštyje "Vakaro žinios"
Dainius Radzevičius prašo įvertinti: 1) 2011-09-24 laikraščio "Vakaro žinios" publikaciją "Buvęs teisingumo ministro klerkas bėga nuo teisingumo". Teigiama, kad neetiškai pateikta tikrovės neatitinkanti, asmenį įžeidžianti informacija, metami faktais neparemti kaltinimai ir jo nepilnamečių vaikų interesus žeidžianti informacija; 2) 2011-09-27 laikraščio "Vakaro žinios" publikaciją "LŽS pirmininkas D. Radzevičius priėjo liepto galą". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti, nekaltumo prezumpcijos principą pažeidžianti informacija.
Nuspręsta:
Perduoti skundus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Publikacijas svarstyti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu tik gavus Inspektorės sprendimą dėl publikacijose pateiktų faktų atitiikimo tikrovei.
 
5. Svarstyta: R. Damulytės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Tauragės kurjeris"
Rūta Damulytė prašo įvertinti 2011-10-22 laikraščio "Tauragės kurjeris" publikaciją "Arklių šėrikas žuvo darbo vietoje". Teigiama, kad pateikta klaidinanti ir nukentėjusiojo artimuosius žeidžianti infiormacija, be artimųjų leidimo atskleista žuvusiojo asmenybė.
Nuspręsta:
2011-10-22 laikraščio "Tauragės kurjeris" publikacijoje "Arklių šėrikas žuvo darbo vietoje" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 16 ir 36 straipsniai.
 
6. Svarstyta: E. Drungilienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Kelmiškiams"
Eurika Drungilienė prašo įvertinti 2011-10-04 laikraščio "Kelmiškiams" publikaciją "Makaronų dalybos sukėlė sumaištį". Teigiama, kad pateikta neteisinga ir užgauli informacija žemina jos, kaip Minupių seniūnaitės ir Minupių kaimo bendruomenės pirmininkės, reputaciją.
Nuspręsta:
2011-10-04 laikraščio "Kelmiškiams" publikacijoje "Makaronų dalybos sukėlė sumaištį" buvo pažesti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 19 straipsniai.
 
7. Svarstyta: A. Jankevičienės skundas dėl publikacijos www.lrytas.lt
Seimo nario D.A.Barakausko visuomeninė padėjėja Aldona Jankevičienė prašo įvertinti 2011-11-08 interneto svetainėje www.lrytas.lt išspausdintą G. Juocevičiūtės publikaciją "Kai kurių gėrimų reklamos draudimas būtų dar vienas valdžiažmogių marazmas". Teigiama, kad publikacijos turinys yra žeminančio pobūdžio, ir neabejojama, jog tai yra alkoholio reklama.
Nuspręsta:
2011-11-08 interneto svetainėje www.lrytas.lt publikacija "Kai kurių gėrimų reklamos draudimas būtų dar vienas valdžiažmogių marazmas" yra vertintina kaip nuomonė. Nuomonė išreikšta etiškai.
 
8. Svarstyta: Kiti klausimai
 
8.1. D. Jonikienės skundas dėl įžeidinėjimų Facebook
 
Daiva Jonikienė teigia, kad BTV žurnalistas A. Užkalnis ir jo palaikymo komanda socialiniame tinklapyje Facebook įžeidinėjo D. Jonikienę, jos pažįstamus ir draugus.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija vertina tik žurnalistų darbo produktą - konrečias publikacijas ir laidas.
 

 2012-02-06 Nr. 3

 
1. Svarstyta: R. Wali skundai dėl publikacijų naujienų portale www.bns.lt, dienraščiuose "Lietuvos žinios", "Vakaro žinios", laikraštyje "Laisvas laikraštis"
Ramin Wali advokatė Kristina Čeredničenkaitė prašo įvertinti: 1) 2011-10-03 nauijienų portalo www.bns.lt publikaciją "Medžiaga apie R. Wali perduota teisėsaugos institucijoms - A. Sekmokas". Teigiama, kad R, Wali yra minimas neigiamo straipsnio kontekste, abejojama jo kvalifikacija, informacija apie atleidimą iš pareigų ir medžiagos apie jį perdavimą teisėsaugai neatitinka tikrovės; 2) 2011-10-03 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Konservatorių epas: R. Wali - H. Galilo reinkarnacija". Teigiama, kad pateikta kritiškai neįvertinta, faktais neparemta ir tikrovės neatitinkanti informacija, kuri įžeidė R. Wali garbę ir orumą; 3) 2011-10-01 laikraščio "Laisvas laikraštis" publikaciją "Atominės kultūros variklis". Teigiama, kad R. Wali sugretinimas su mafijos atstovais sukuria jo, kaip nepatikimo verslininko, reputaciją, tai žeidžia jo garbę ir orumą, informacija pateikta neetiškai, be leidimo išspausdinta nuotrauka; 4) 2011-10-01 laikraščio "Vakaro žinios" publikaciją "Atominis tešmuo". Teigiama, kad informacija apie R. Wali pateikta neetiškai, ji neatitinka tikrovės, žeidžia garbę ir orumą.
Nuspręsta:
1. 2011-10-03 nauijienų portalo www.bns.lt publikacijoje "Medžiaga apie R. Wali perduota teisėsaugos institucijoms - A. Sekmokas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2011-10-03 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Konservatorių epas: R. Wali - H. Galilo reinkarnacija" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
3. 2011-10-01 laikraščio "Laisvas laikraštis" publikacijoje "Atominės kultūros variklis" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
4. 2011-10-01 laikraščio "Vakaro žinios" publikaciją "Atominis tešmuo" perduoti įvertinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl galimo garbės ir orumo įžeidimo.
 
2. Svarstyta: D. Kreivio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Dainius Kreivys prašo įvertinti 2011-09-24 dienraštyje "Lietuvos rytas" ir interneto svetainėje www.lrytas.lt išspausdintą publikaciją "Ant pinigų maišo - ir savi, ir svetimšaliai". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija apie D. Kreivio sąsajas su verslininku R. Wali.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, nes faktų atitikimo tikrovei nustatymas ir garbės ir orumo įžeidimo klausimai yra Inspektoriaus tarnybos kompetencijoje.
 
3. Svarstyta: UAB "Visetas" skundas dėl publikacijų laikraštyje "Šviesa"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Šviesa" redaktoriaus pavaduotoja J. Pileckienė ir žurnalistė D. Bartkienė. UAB "Visetas" direktorius Mindaugas Narijauskas prašo įvertinti Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" publikacijas "Šilumos kainos vėl kyla kaip ant mielių" (2011-10-08), "Viešviliečiai nepakelia savivaldybės užkrautos mokesčių naštos" (2011-10-12), "Viešviliečiai negali būti palikti likimo valiai" (2011-10-15), "Savivaldybė nusisuko nuo Viešvilės gyventojų problemų" (2011-11-16). Teigiama, kad pateikta neobjektyvi ir šališka informacija, formuojamas neigiamas AB "Požeminiai vandenys" įvaizdis.
Nuspręsta:
1. Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" publikacijose "Šilumos kainos vėl kyla kaip ant mielių" (2011-10-08), "Savivaldybė nusisuko nuo Viešvilės gyventojų problemų" (2011-11-16) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" publikacijas "Viešviliečiai nepakelia savivaldybės užkrautos mokesčių naštos" (2011-10-12), "Viešviliečiai negali būti palikti likimo valiai" (2011-10-15) vertinti kaip jas rašiusiųjų nuomonę. Įspėti redakciją dėl nepažymėtos G. Navicko užsakomosios publikacijos.
 
4. Svarstyta: V. Lipnevičienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Radviliškio naujienos"
V. Lipnevičienės ir dar trijų asmenų pasirašytame skunde prašoma įvertinti 2011 m. lapkričio 11-17 d. laikraščio "Radviliškio naujienos" publikaciją "Glavlitka iš turgaus. Ar pilnatis veikia ir subingalvius?" Teigiama, kad publikacijoje šmeižiama Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė L. Šlamienė, prašoma įvertinti publikaciją rašiusio žurnalisto kalbos kultūrą ir įžeidžiančią stilistiką.
Nuspręsta:
2011 m. lapkričio 11-17 d. laikraščio "Radviliškio naujienos" publikacijoje "Glavlitka iš turgaus. Ar pilnatis veikia ir subingalvius?" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 str.
 
5. Svarstyta: T. Taškausko skundas dėl publikacijos laikraštyje "Darbas"
Tomas Taškauskas prašo įvertinti 2011-10-20 Pasvalio rajono laikraščio "Darbas" publikaciją "Griūvantis pastatas savininkui dar brangus". Teigiama, kad publikacijoje skelbiami nepatikrinti duomenys, gandai pateikiami kaip faktai.
Nuspręsta:
Nesvarstyti publikacijos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Nusiųsti redakcijai Komisijai pateiktų dokumentų kopijas, pasiūlyti patikslinti publikaciją.
2012-02-13 Nr. 4
 
1. Svarstyta:  J. Jasinskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Obzor"
Jolanta Jasinskienė prašo įvertinti 2011 m. lapkričio 3-9 d. laikraščio "Obzor" publikaciją "Gimdymas... kenčiant įžeidinėjimus". Teigiama, kad buvo pateikta vienpusiška, tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei.
Nuspręsta:
Atsižvelgti į UAB "Flobis" prašymą dėl svarstymo atidėjimo. Klausimą svarstyti artimiausio posėdžio metu.
 
2. Svarstyta: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos skundas dėl publikacijos www.delfi.lt
Vilniaus rajono savivaldybės administracija prašo įvertinti 2011-11-30 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją "Kas kaltas dėl prastų lenkiškų mokyklų rezultatų?". Teigiama, kad pateikta šališka ir neobjektyvi informacija, kuria siekiama nuvertinti nelietuviškas švietimo įstaigas.
Nuspręsta:
2011-11-30 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje "Kas kaltas dėl prastų lenkiškų mokyklų rezultatų?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

3. Svarstyta: Kooperatinės bendrovės "Tarptautinias akvakultūros centras" skundas dėl publikacijos "Verslo žiniose"
Posėdyje dalyvavo "Verslo žinių" "Nuomonių sk. redaktorė G. Liukaitytė. Kooperatinės bendrovės "Tarptautinis akvakultūros centras" direktorius V.E. Kirsnickas prašo įvertinti 2011-11-25 interneto portalo www.vz.lt publikaciją "Stebinantys ES pinigų siekiančiųjų tikslai". Teigiama, kad pateikta informacija yra šmeižikiška ir melaginga, publikacijoje pateikta Tarptautinio akvakultūros centro nuomonė apie projektą, nors, pasak V.E. Kirsnicko, jis nėra bendravęs su straipsnio autoriumi.
Nuspręsta:
2011-11-25 interneto portalo www.vz.lt publikacijoje "Stebinantys ES pinigų siekiančiųjų tikslai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: Komisijos reglamento pataisų svarstymas
Buvo aptartos Komisijos narių pastabos ir pasiūymai. Nuspręsta Reglamentą patvirtinti artimiausio posėdžio metu.   


2012-03-05 Nr. 5 

1. Svarstyta:  UAB "Draugystės viešbutis" skundas dėl TV3 laidos
UAB "Draugystės" viešbutis generalinis direktorius R. Lukaševičius prašo įvertinti 2011-09-08 TV3 laidos "Paskutinė instancija" siužetą apie bendrovės valdomą viešbutį Crowne Plaza Vilnius. Teigiama, kad laidoje ir jos anonsuose buvo paskelbta nepatikrinta ir vieną poziciją išreiškianti žinia, pakenkta bendrovės dalykinei reputacijai. Skundas buvo svarstomas š.m. sausio 09 d. posėdyje. Tačiau buvo pateiktas prastos kokybės vaizdo įrašas, todėl buvo nuspręsta svarstymą atidėti ir gauti kokybiškesnį įrašą.
Nuspręsta:
2011-09-08 TV3 laidos "Paskutinė instancija" siužeto apie viešbutį Crowne Plaza Vilnius vertinimas dėl profesinės etikos galimo pažeidimo priklauso nuo išsiaiškinimo, ar pateikta informacija atitinka tikrovę. Jeigu UAB "Draugystės viešbutis" kreiptųsi į teismą dėl laidoje pateiktų faktų galimo neatitikimo tikrovei ir dalykinės reputacijos žeminimo, vėliau Komisija galėtų siužetą įvertinti ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
 
2. Svarstyta: J. Jasinskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Obzor"
Š.m. vasario 13 d. klausimo svarstymas buvo atidėtas atsižvelgus UAB "Flobis" prašymą (žurnalistė, rašiusi publikaciją, išvykusi, tačiau norėtų dalyvauti posėdyje ir pateikti savo paaiškinimus). Tačiau į šį posėdį žurnalistė taip pat neatvyko. Komisija nusprendė skundą svarstyti. Jolanta Jasinskienė prašo įvertinti 2011 m. lapkričio 3-9 d. laikraščio "Obzor" publikaciją "Gimdymas... kenčiant įžeidinėjimus". Teigiama, kad buvo pateikta vienpusiška, tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei.
Nuspręsta:
Klausimą pabaigti svarstyti gavus papildomos medžiagos iš pareiškėjos J. Jasinskienės.
 
3. Svarstyta: A. Kopūsto skundas dėl publikacijų dienraštyje "Lietuvos rytas"
Algirdas Kopūstas prašo įvertinti dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijas: 1) "Užuomarša meras staiga praturtėjo" (2011-11-10). Teigiama, kad buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas ir be sutikimo paskelbta informacija apie sveikatos būklę; 2) "Rajono mero girtumas išgaravo ligoninėje" (2011-11-28). Teigiama, kad buvo paskelbta tiesos neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijose "Užuomarša meras staiga praturtėjo" (2011-11-10) ir "Rajono mero girtumas išgaravo ligoninėje" (2011-11-28) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: N. A. Valickienės skundas dėl publikacijų laikraštyje "Panevėžio rytas" ir www. panskliautas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Nijolė Anzelma Valickienė prašo įvertinti 2011-10-25 dienraščio "Panevėžio rytas" publikaciją "Apsukrios "Sodros" vadovės triumfuoja, kai kiti verkia" ir 2011-10-25 naujienų portalo www.panskliautas.lt publikacijas "Susitepusios Panevėžio ir Rokiškio "Sodros" vadovės triumfuos, kai kiti verks", "Netikusius Panevėžio krašto "Sodros" šulus guodžia ir pinigais, ir pareigomis". Teigiama, kad buvo pateikta vienašališka ir neobjektyvi informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Pasiūlyti N.A. Valickienei pasinaudoti atsakymo teise, nes laikraščio "Panevėžio rytas" redakcija sutinka išspausdinti N. A. Valickienės numonę, jeigu ji duotų interviu laikraščio žurnalistams.
 
5. Svarstyta: L. Varanavičiaus skundas dėl interneto svetainėje  www.lrytas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Liutauras Varanavičius prašo įvertinti 2011-11-12 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Ar praregės Lietuvos futbolas po išvykos į Čečėniją". Teigiama, kad pateikta neobjektyvi ir tendencinga informacija, žeminanti LFF prezidento garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2011-11-12 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Ar praregės Lietuvos futbolas po išvykos į Čečėniją" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Komisijos reglamentas
Nuspręsta:
Patvirtinti ir darbe vadovautis naująja Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos reglamento redakcija. 
 
 

2012-03-19 Nr. 6 

1. Svarstyta:  LR Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl TV3 laidos
LR sveikatos apsaugos ministerija prašo įvertinti 2011-10-16 TV3 laidos "Savaitės komentarai" siužetą apie šeimos gydytojo institucijos kompetenciją. Teigiama, kad siužetas vertintinas kaip neobjektyvus, tendencingas ir klaidinantis savo turiniu.
Nuspręsta:
Skundą svarstyti gavus tinkamai įrašytą laidą.
 
2. Svarstyta: J.R. Glemžos skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvs žinios"
VDA profesorius, hum.m.dr. Jonas Rimantas Glemža prašo įvertinti 2011-12-13 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Seimui atstovaus paveldo naikintojai?". Teigiama, kad tai J.R. Glemžą, jo kolegas, Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, Valstybinę kultūros paveldo komisiją šmeižiantis straipsnis. Pareiškėjo teigimu, publikacijos autorė R. Kalinauskaitė aklai pasikliovė straipsnio iniciatorių jai suteikta informacija, jos netikrino, nepateikta kritikuojamos pusės nuomonė.
Nuspręsta:
2011-12-13 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Seimui atstovaus paveldo naikintojai?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Šiaulių universiteto skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šiaulių naujienos"
Šiaulių universiteto rektorius Vidas Lauruška prašo įvertinti 2012-01-05 laikraščio "Šiaulių naujienos" publikaciją "Mirštantis universitetas investuoja į saldainius". Teigiama, kad tikrovės neatitinkanti ir tendencingai interpretuojama kai kuri informacija, susijusi su viešaisiais pirkimais, klaidina visuomenę, potencialius Universiteto studentus ir jų tėvus.
Nuspręsta:
Nevertinti 2012-01-05 laikraščio "Šiaulių naujienos" publikacijos "Mirštantis universitetas investuoja į saldainius" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Įspėti redakciją dėl publikacijos antraštės.
 
4. Svarstyta: N. Venckienės skundas dėl I. Kuznecovaitės publikacijų
Neringa Venckienė prašo įvertinti UAB "Diena Media News" laikraščių "Diena", "Kauno diena" ir "Klaipėdos diena" interneto portalų publikacijas: "Teismas vis dar negavo L. Stankūnaitės dukters ekspertizės išvadų" (2011-10-30), "Paskutinė šmeižikiška Garliavos agonija" (2011-10-26), "Lietuvos valdžia vėl gviešiasi Stalino saulės" (2011-10-25), "Po knygos priedanga renkami partijos "Drąsos kelias" nariai" (2011-10-16), "N. Venckienės ir jos artimųjų sekti nurodytas sąrašas buvo ilgas" (2011-10-11), "L. Stankūnaitės dukters globa palikta N. Venckienei" (2011-10-06), "TV3 "Akistata" žengia N. Venckienės nurodytu keliu", "Kaip kuriama K. Krivicko laida "Akistata" (2011-10-04), "N. Venckienės ir jos pasekėjų šou Klaipėdoje" (2011-10-02), "Pedofilijos teismas bus pasitinkamas piketu" (2011-09-26), "Grąžinkite man mano dukrelę, ji ten nemylima" (2011-09-24), "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų" (2011-09-22). Teigiama, kad visų publikacijų autorė yra A. Kuznecovaitė, ji pateikia informaciją, šmeižiančią N. Venckienę, jos šeimą ir giminaičius, elgiasi neetiškai žemindama kitus žurnalistus, palaikančius N. Venckienės pusę. Teigiama, kad buvo paviešinti N. Venckienės mažamečio sūnaus ir jos globotinės asmens duomenys.
Nuspręsta:
Nevertinti publikacijų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.  Atsižvelgti į UAB "Diena Media News" garbingą elgesį pripažįstant klaidas ir principingą poziciją neetiškai pasielgusių darbuotojų atžvilgiu.
 
5. Svarstyta: A. Orlausko skundas dėl publikacijų laikraštyje "Vakaro žinios"
Kauno savivaldybės tarybos narys Artūras Orlauskas prašo įvertinti laikraščio "Vakaro žinios" žurnalistės V. Grigaliūnienės publikacijas, kurios buvo pateikiamos ir interneto svetainėje respublika.lt: "Kauno valdžia ligoninę pavertė darbo birža saviems" (2011-08-18), "Konfliktas dėl Kauno klinikinės ligoninės vadovo kėdės nepatinka ir politikams" (respublika.lt, 2011-08-19), "Kauno juokdariams liepta užsičiaupti" (respublika.lt, 2011-08-19), "Iš komiko lūpų - grasinimai žiniasklaidai", "Kaip už pečiaus. Reikaliukus aukšam poste susitvarkyti - lengviau" (2011-08-27), "Kauno taryba nesvarstys K. Mazurkevičiaus atleidimo" (2011-09-08), "Kaune siautėjančiam socdemui A. Orlauskui partijos vadovai užkūrė pirtį" (2011-09-22), "A. Orlausko metodai prilyginti banditiškiems". Teigiama, kad buvo pateikta tendencinga, šmeižikiška, A. Orlausko autoritetą ir gerą vardą menkinanti informacija.
Nuspręsta:
Laikraščio "Vakaro žinios" ir interneto svetainės respublika.lt publikacijose "Kauno valdžia ligoninę pavertė darbo birža saviems" (2011-08-18), "Konfliktas dėl Kauno klinikinės ligoninės vadovo kėdės nepatinka ir politikams" (2011-08-19), "Kauno juokdariams liepta užsičiaupti" (2011-08-19), "Iš komiko lūpų - grasinimai žiniasklaidai", "Kaip už pečiaus. Reikaliukus aukšam poste susitvarkyti - lengviau" (2011-08-27), "Kauno taryba nesvarstys K. Mazurkevičiaus atleidimo" (2011-09-08), "Kaune siautėjančiam socdemui A. Orlauskui partijos vadovai užkūrė pirtį" (2011-09-22), "A. Orlausko metodai prilyginti banditiškiems" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.  
 
6. Svarstyta: J. Jasinskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Obzor"
Jolanta Jasinskienė prašo įvertinti 2011 m. lapkričio 3-9 d. laikraščio "Obzor" publikaciją "Gimdymas... kenčiant įžeidinėjimus". Teigiama, kad buvo pateikta vienpusiška, tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei.
Nuspręsta:
2011 m. lapkričio 3-9 d. laikraščio "Obzor" publikacijoje "Gimdymas... kenčiant įžeidinėjimus" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
  

2012-04-02 Nr. 7 

1. Svarstyta:  UAB "Aramiso skrynia" skundas dėl "Lietuvos ryto" televizijos laidos
UAB "Aramiso skryna" prašo įvertinti 2011-11-10 "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Super L.T." siužetą. Teigiama, kad apie kavinės "Briedžių medžioklė" savininkę I. Budrienę buvo paskelbta tiesos neatitinkanti ir šmeižikiška, tik gandais paremta informacija.
Nuspręsta:
2011-11-10 "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Super L.T." siužetą svarstyti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą dėl siužete pateiktos informacijos atitikimo tikrovei.
 
2. Svarstyta: UAB "Aramiso skrynia" skundas dėl TV3 laidos
UAB "Aramiso skrynia" prašo įvertinti 2011-10-05 TV3 laidos "Be komentarų" siužetą. Teigiama, kad buvo pateikta kavinės "Briedžių medžioklė" ir verslininkų Budrių reputacijai kenkianti, nepatikrinta informacija.
Nuspręsta:
Atsižvelgti į pareiškėjų pageidavimą atsiimti skundą, 2011-10-05 TV3 laidos "Be komentarų" siužeto apie kavinę "Briedžių medžioklė" nesvarstyti.
 
3. Svarstyta: UAB "Aramiso skrynia" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Kauno diena"
UAB "Aramiso skrynia" prašo įvertinti 2011-11-08 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "I. Budrienė įžvelgia puolimą prieš jos didžkukulius". Teigiama, kad buvo pakenkta kavinės "Briedžių medžioklė" įvaizdžiui, publikacijoje pateikta nepatikrinta ir realios situacijos neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-11-08 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "I. Budrienė įžvelgia puolimą prieš jos didžkukulius" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu svarstyti gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą dėl publikacijoje pateiktos informacijos atitikimo tikrovei.
 
4. Svarstyta: UAB "Aramiso skrynia" skundas dėl publikacijos interneto portale www.delfi.lt
UAB "Aramiso skrynia" prašo įvertinti 2011-09-27 interneto portalo delfi.lt publikaciją "Sunkiai apsinuodijusi šeima dėl savo kančių kaltina I. Budrienės cepelinus". Teigiama, kad publikacija sukompromitavo Budrius kaip verslininkus, pateikta nepatikrinta ir realios situacijos neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2011-09-27 interneto portalo delfi.lt publikaciją "Sunkiai apsinuodijusi šeima dėl savo kančių kaltina I. Budrienės cepelinus" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu svarstyti gavus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą dėl publikacijoje pateiktos informacijos atitikimo tikrovei.
 
5. Svarstyta: A. Jakonio skundas dėl publikacijų interneto portale www.delfi.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Algirdas Jakonis prašo įvertinti interneto portalo delfi.lt publikacijas "Pareigūnai priblokšti: teisėjui pagailo ne išžagintos nepilnametės, o jos išniekinimu kaltinamo vyro" (2011-12-15), "Vilniaus teismas: Trakų teisėjas nepagrįstai pasigailėjo grupiniu išžaginimu kaltinamo jaunuolio" (2011-12-28). Teigiama, kad buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, paviešinti ypatingi asmens duomenys, pateikta šališka ir subjektyvi informacija.
Nuspręsta:
Priminti visuomenės informavimo priemonių redakcijoms, kad rašant apie nusikaltimus, net ir labai sunkius, neturėtų būti įvardijami juos padarę asmenys, kol jie byloje tik įtariamieji. Turėtų būti nurodomi tik inicialai. 
 
6. Svarstyta: L. Juodkos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Joniškio dienos"
Joniškio seniūnijos seniūno pavaduotojas Leopoldas Juodka prašo įvertinti 2012-01-06 laikraščio "Joniškio dienos" publikaciją "Ar Joniškis turi šeimininką?". Teigiama, kad publikacijoje išsakyta subjektyvi ir vienašališka korespondentės B. Kybartienės nuomonė, žeminanti L. Juodką kaip žmogų ir pareigūną.
Nuspręsta:
2012-01-06 laikraščio "Joniškio dienos" publikacijoje "Ar Joniškis turi šeimininką?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2012-04-30 Nr. 8 

 
1. Svarstyta: V. Ridiko skundas dėl publikacijos laikraštyje "Utenos apskrities žinios"
Posėdyje dalyvavo UAB "Utenos Indra" direktorius V. Bakštys. Laikraščio "Utenos diena" redaktorius Vytautas Ridikas prašo įvertinti 2011-11-19 laikraščio "Utenos apskrities žinios" publikaciją "Apie sudegintus milijonus ir vogtus žurnalistinius tyrimus". Teigiama, kad pateikta vienpusiška, šališka ir nesąžininga informacija, žeminama V. Ridiko garbė ir orumas, UAB "Utenos diena" dalykinė reputacija.
Nuspręsta:
Kadangi dėl kilusio konflikto yra abiejų pusių kaltė, priminti redakcijoms Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatą apie profesinį solidarumą ir garbingą konkurenciją, būti sąžiningiems vieni kitų atžvilgiu tiek naudojantis informacija, tiek sprendžiant iškilusius konfliktus. Pasiūlyti redakcijoms konfliktą užbaigti taikiai abiems redakcijoms priimtina forma.
 
2. Svarsatyta: K. Cirtauto skundas dėl publikacijų laikraštyje "Klaipėda" ir "Klaipėdos rajono savaitė"
Kęstutis Cirtautas prašo įvertinti: 1) 2011-09-21 dienraščio "Klaipėda" publikaciją "Vicemero praeitis - kruvina". Teigiama, kad pateikta melaginga ir faktais nepagrįsta informacija, primenama apie prieš daugelį metų įvykusią skaudžią avariją, nors, pasak K. Cirtauto, žurnalistė žinojo, kad baudžiamoji byla buvo nutraukta ir jis yra nekaltas; 2) 2012 m. 01.27-02.03 laikraščio "Klaipėdos rajono savaitė" publikaciją "K. Cirtautas pereina į kontrpuolimą" ir ją iliuostruojančią nuotrauką. Teigiama, kad publikacijoje pateikta informacija neatitinka tikrovės, o nuotrauka žeminą K. Cirtautą kaip asmenį.
Nuspręsta:
1. 2011-09-21 dienraščio "Klaipėda" publikacijoje "Vicemero praeitis - kruvina" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2012 m. 01.27-02.03 laikraščio "Klaipėdos rajono savaitė" publikaciją "K. Cirtautas pereina į kontrpuolimą" iliustruojanti nuotrauka pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str.
 
3. Svarstyta: L. Ramanausko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Lukas Ramanauskas prašo įvertinti 2011-12-17 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Neginama prievartos auka - baimės ir gėdos įkaitė". Teigiama, kad pateikta visuomenę klaidinanti informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2011-12-17 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Neginama prievartos auka - baimės ir gėdos įkaitė" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37, 40 ir 51 straipsniai.
 
4. Svarstyta: D. Krušinsko skundas dėl publikacijos laikraštyje "Vilniaus diena"
Dainius Krušinskas prašo įvertinti 2012-01-27 laikraščio "Vilniaus diena" publikaciją "Kaimynus supykdė šuo". Teigiama, kad buvo pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą, paskelbti asmens duomenys, nors jis nėra davęs sutikimo juos skelbti.
Nuspręsta:
2012-01-27 laikraščio "Vilniaus diena" publikacijoje "Kaimynus supykdė šuo" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Vakaro žinios" ir interneto svetainėje respublika.lt
Tolerantiško jaunimo asociacija prašo įvertinti 2011-12-28 laikraščio "Vakaro žinios" publikaciją "Žydai nemato reikalo mokėti "Sodrai". Publikacija buvo išspausdinta ir interneto svetainėje www.respublika.lt. Teigiama, kad straipsnio pavadinimas ir turinys yra tendencingi, siekiama sudaryti neigiamą visuomenės nuomonę apie žydų tautybės asmenis, pavadinimas klaidinantis, įžeidžiantis ir šmeižiantis.
Nuspręsta:
Nevertinti 2011-12-28 laikraščio "Vakaro žinios" publikacijos "Žydai nemato reikalo mokėti "Sodrai" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Atkreipti redakcijos dėmesį į antraštę, nes ji neatitinka publikacijos turinio.
 
6. Svarstyta: J. Skruibienės skundas dėl publikacijos interneto svetainėje tiesiaisviesiai.lt
Posėdyje dalyvavo judėjimo "Drąsos kelias" dalyvė J. Krušnskienė. Jūratė Skruibienė prašo įvertinti 2012-01-24 interneto svetainės www.tiesiaisviesiai.lt publikaciją "Kas įgrūdo B. Daugėlienės galvą į smėlį?" Teigiama, kad publikacija neetiška.
Nuspręsta:
2012-01-24 interneto svetainės www.tiesiaisviesiai.lt publikacijoje "Kas įgrūdo B. Daugėlienės galvą į smėlį?" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 ir 53 straipsniai.
 
7. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininku vienerių metų kadencijai išrinkti L. Slušnį.
2. Komisijos pirmininko pavaduotoja vienerių metų kadencijai išrinkti I. Abramavičiūtę.
 

 

2012-05-14 Nr. 9 

1. Svarstyta: Klaipėdos jūrininkų ligoninės skundas dėl publikacijų interneto svetainėje www.vlmedicina.lt
Posėdyje dalyvavo interneto svetainės redaktorė G. Privedienė, reporterė L. Sinušienė ir advokatas A. Žlioba. Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausiasis gydytojas Jonas Sąlyga prašo įvertinti interneto svetainės www.vlmedicina.lt publikacijas "Pražūtingos jūrininkų ligoninės investicijos stebina jos stebėtojus ir finansininkus" (2011-12-21), "Sukaupti 23 mln. Lt - neprofesionaliojo "Snoro" kliento Klaipėdos jūrininkų ligoninės fokusas" (2012-01-12), "23 milijonų afera - atviras laiškas valdžiai dėl valstybinio tyrimo būtinybės" (2012-01-13). Teigiama, kad skelbiama sąmoningai iškraipyta, tendencinga, vienpusiška ir nepatikrinta informacija, autorių nuomonė pateikiama kaip faktas. Dar vieną J. Sąlygos skundą persiuntė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Prašoma įvertinti 2012-02-20 www.vlmedicina.lt publikaciją "23 milijonai: neatsakyti klausimai, arba kodėl grasina ministras". Teigiama, kad ir šioje publikacijoje pateikta tendencinga, nepatikrinta ir klaidinanti informacija, autoriaus nuomonė pateikta kaip faktas.
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.vlmedicina.lt publikacijose "Pražūtingos jūrininkų ligoninės investicijos stebina jos stebėtojus ir finansininkus" (2011-12-21), "Sukaupti 23 mln. Lt - neprofesionaliojo "Snoro" kliento Klaipėdos jūrininkų ligoninės fokusas" (2012-01-12), "23 milijonų afera - atviras laiškas valdžiai dėl valstybinio tyrimo būtinybės" (2012-01-13), "23 milijonai: neatsakyti klausimai, arba kodėl grasina ministras" (2012-02-20 ) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: VšĮ "Plytinės kartodromas" skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Posėdyje dalyvavo "Lietuvos ryto" žurnalistė A. Urbonaitė. Viešosios įstaigos "Plytinės kartodromas" direktorius Darius Jonušis prašo įvertinti 2012-01-13 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Kartingų čempionas nuo savivaldybės sprendimo ginasi demagogija". Teigiama, kad apie VšĮ "Plytinės kartodromas" ir jos vadovo D. Jonušio veiklą pateikta tendencinga, klaidinanti ir faktais nepagrįsta informacija.
Nuspręsta:
2012-01-13 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Kartingų čempionas nuo savivaldybės sprendimo ginasi demagogija" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str.
 
3. Svarstyta: V. Gailiaus skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrt.lt
Posėdyje dalyvavo LTV naujienų tarnybos direktorius A. Matonis. Buvęs FNTT prie LR VRM direktorius Vitalijus Gailius prašo įvertinti 2012-01-16 interneto svetainės www.lrt.lt publikaciją "Kliba FNTT vadovo kėdė?". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti FNTT dalykinę reputaciją, straipsnio pavadinimas, kontekstas ir nuotrauka yra įžeidžiantys ir žeminantys FNTT vadovą.
Nuspręsta:
2012-01-16 interneto svetainės www.lrt.lt publikacijoje "Kliba FNTT vadovo kėdė?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių skundas dėl publikacijų laikraštyje "Švenčionių kraštas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariai R. Klipčius, K. Trapikas, K. Savickas, bendruomenės atstovė R.Mikštaitė-Čičiurkienė prašo įvertinti laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorės Irenos Pauliukevičienės publikacijas "Kiek asmenų Švenčionėliuose vaikšto į parduotuvę su beisbolo ar golfo lazdomis?" (2012-01-21), 'Dėl santykių aiškinimosi lazdomis - sujudimas visoje šalyje" (2012-01-28), "Teisininkų nuomone, LOT pažyma vadinamas raštas - klastotė" (2012-02-04), "Darbo partijos turas per Lietuvą prasidėjo nuo Švenčionių" (2012-02-11), "Kurti ekonimiką turi specialistai" (2012-02-18). Teigiama, kad laikraščio redaktorė I. Pauliukevičienė dirba ir Švenčionių rajono savivaldybėje vyriausiaja specialiste ir betarpiškai bendrauja su meru V. Vigeliu. Todėl, skundo autorių nuomone, ji, kaip žurnalistė, yra neobjektyvi ir šališka opozicijos atžvilgiu, publikacijose pateikiama melaginga informacija apie opozicijoje esančias partijas ir jų lyderius.
Nuspręsta:
Laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorė I. Pauliukevičienė dirbdama ir Švenčionių rajono savivaldybėje pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
 
5..1. J. Stasiulionienės skundas dėl nepilnamečių teises pažeidžiančių reklaminių lankstinukų platinimo
 
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 

2012-06-18 Nr. 10

1. Svarstyta: I. Surnin skundas dėl Balticum TV reportažo
Igor Surnin prašo įvertinti 2011-12-06 Balticum TV reportažą, kuriame, pasak jo, be sutikimo buvo paskelbti jo asmens duomenys, apie jį ir jo vadovaujamą bendrovę formuojama neigiama nuomonė.
Nuspręsta:
2011-12-06 Balticum TV reportaže apie I. Surnin nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Valstiečių laikraštis"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Valstiečių klaikraštis" vyriausioji redaktorė M. Taraškevičienė. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo įvertinti 2012-03-07 laikraščio "Valstiečių laikraštis" publikaciją "Sveikatos nenusipirksi, bet dėl ligos galima derėtis". Teigiama, kad pateikta netiksli ir tendencingai skaitytojus klaidinanti informacija, kuri žemina įstaigos reputaciją.
Nuspręsta:
2012-03-07 laikraščio "Valstiečių laikraštis" publikacijoje "Sveikatos nenusipirksi, bet dėl ligos galima derėtis" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: S. Masiulio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Anykšta"
Stasys Masiulis prašo įvertinti 2012-03-30 laikraščio "Anykšta" publikaciją "Žuvusio motociklininko tėvas skundžia prokuroro nutarimus". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, išspausdinta nuotrauka ir tekstas po ja sukėlė žuvusiojo artimiesiems didelius išgyvenimus, pateikti ikiteisminio tyrimo duomenys, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2012-03-30 laikraščio "Anykšta" publikacijoje "Žuvusio motociklininko tėvas skundžia prokuroro nutarimus" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: J. Prascienienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šiaurės rytai"
Janina Prascienienė prašo įvertinti 2011-10-18 laikraščio "Šiaurės rytai" publikaciją "Ar buvo smurtaujama prieš mokinį?". Teigiama, kad buvo pateikta neteisinga ir iškraipyta informacija.
Nuspręsta:
2011-10-18 laikraščio "Šiaurės rytai" publikacijoje "Ar buvo smurtaujama prieš mokinį?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: V. Kiesarausko skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šiaurės rytai"
Vainius Kiesarauskas prašo įvertinti 2012-04-02 laikraščio "Šiaurės rytai" publikaciją "Penkių dukrų tėvui - dūris peiliu į krūtinę". Teigiama, kad žurnalistė pažeidė profesinę etiką sukeldama didelius išgyvenimus kruvino konflikto dalyvių artimiesiems ir vaikams, iš pateiktų duomenų lengvai nustatomos vaikų tapatybės.
Nuspręsta:
2012-04-02 laikraščio "Šiaurės rytai" publikacijoje "Penkių dukrų tėvui - dūris peiliu į krūtinę" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 12 str., 13 str.1 d., 21 str., 40 str.
 
6. Svarstyta: T. Navicko skundas dėl publikacijos interneto portale www.delfi.lt
Tomas Navickas prašo įvertinti 2012-03-29 interneto portalo www.delfi.lt publikaciją "Į povandeninėmis jungtuvėmis pagarsėjusį vilnietį panašus neblaivus vairuotojas susidūrė su teisės studente". Teigiama, kad išspausdinus nuotrauką buvo pažeista jo teisė į privatumą, jis apkaltintas nusikalstamos veikos darymu, nors tik stengėsi pasielgti pilietiškai ir atsakingai.
Nuspręsta:
2012-03-29 interneto portalo www.delfi.lt publikacijoje "Į povandeninėmis jungtuvėmis pagarsėjusį vilnietį panašus neblaivus vairuotojas susidūrė su teisės studente" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
7. Svarstyta: Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus tarybos pareiškimas dėl publikacijos ir nuotraukos laikraštyje "Vakaro žinios"
Ministro Pirmininko kanclerio D. Matulionio persiųstas raštas. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus taryba prašo įvertinti 2012-02-15 d. laikraštyje "Vakaro žinios" pateiktą informaciją apie 1918 metų vasario 16-osios Akto signatarą Kazį Bizauską. Teigiama, kad nurodyta neteisinga informacija apie jo mirties vietą. Taip pat prašoma įvertinti 2012-02-18 laikraštyje "Vakaro žinios" išspausdintą Vasario 16-osios signatarų nuotrauką. Teigiama, kad istorinė nuotrauka išniekinta, nes grubiai apkarpius joje neliko kai kurių signatarų.
Nuspręsta:
1. Nevertinti 2012-02-15 laikraštyje "Vakaro žinios" pateiktos informacijos apie signatarą K. Bizauską atitikimo tikrovei, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
2.   Apkarpytos 1918 m. vasario 16-osios Akto signatarų nuotraukos išspausdinimą 2012-02-18 laikraštyje "Vakaro žinios" vertinti kaip redakcijos klaidą. Laiške redakcijai priminti, kad su istoriniais dokumentais turi būti elgiamasi itin pagarbiai, istorinės nuotraukos turi būti spausdinamos pilnai.
 
 

2012-06-25 Nr. 11

1. Svarstyta:  A. Čepononio skundas dėl LNK laidos KK2
Posėdyje dalyvavo laidos kūrėjai S. Bartkus ir M. Sėjūnas. Antanas Čepononis prašo įvertinti 2012-03-19 LNK laidos KK2 siužetą. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, neetiškai šaipomasi iš jo pavardės ir religinių įstikinimų.
Nuspręsta:
2012-03-19 LNK laidos KK2 siužete apie A. Čepononį buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str.
 
2. Svarstyta: L. Kalinovienės ir advokato V. Falkausko skundas dėl publikacijos interneto portaluose www.ekonomika.lt ir www.balsas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Liudmila Kalinovienė ir advokatas Valdas Falkauskas, atstovaujantis Paulių Kalinovą, prašo įvertinti 2012-04-03 interneto portaluose www.ekonomika.lt ir www.balsas.lt išspausdintą publikaciją "Interneto gangsteriai įveikia visas sienas". Teigiama, kad publikacijos autorius D. Dargis nepatikrino jam suteiktos informacijos apie P. Kalinovą pagrįstumo, todėl buvo paviešinta iškreipta, tikrovės neatitinkanti ir tendencinga informacija, visuomenėje formuojamas neigiamas P. Kalinovo įvaizdis.
Nuspręsta:
2012-04-03 interneto portaluose www.ekonomika.lt ir www.balsas.lt išspausdintoje publikacijoje "Interneto gangsteriai įveikia visas sienas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: I. Karamyševos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Akistata"
Inga Karamyševa prašo įvertinti 2012-02-14 laikraščio "Akistata" publikaciją "Lakštingala negali nečiulbėti". Teigiama, kad neteisėtai, be sutikimo, viešinami jos privataus gyvenimo faktai, ji yra šmeižiama, neteisėtai viešinamos jos mažamečio sūnaus nuotraukos.
Nuspręsta:
2012-02-14 laikraščio "Akistata" publikacijoje "Lakštingala negali nečiulbėti" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 36 ir 53 straipsniai.
 
4. Svarstyta: O. Šapovalo skundas dėl publikacijos laikraštyje "Žeimenos krantai"
Olegas Šapovalas prašo įvertinti 2012-04-28 laikraščio "Žeimenos krantai" publikaciją "Socialinis būstas - dar vienas Švenčionių savivaldybėje prasuktas biznis?". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2012-04-28 laikraščio "Žeimenos krantai" publikaciją "Socialinis būstas - dar vienas Švenčionių savivaldybėje prasuktas biznis?" pateikiant informaciją apie O. Šapovalą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: L. Krupeninos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Žeimenos krantai"
Larisa Krupenina prašo prašo įvertinti 2012-04-28 laikraščio "Žeimenos krantai" publikaciją "Socialinis būstas - dar vienas Švenčionių savivaldybėje prasuktas biznis?". Teigiama, kad be sutikimo pateikta informacija apie jos sveikatos būklę.
Nuspręsta:
2012-04-28 laikraščio "Žeimenos krantai" publikacijoje "Socialinis būstas - dar vienas Švenčionių savivaldybėje prasuktas biznis?" pateikiant informaciją apie L. Krupeniną nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: I. Gudaitienės skundas dėl laikraščio "Mūsų žodis" redakcijos spausdinamų straipsnių
Irena Gudaitienė mano, kad laikraščio "Mūsų žodis" redaktorė D. Zabitienė painioja privačius ir tarnybinius reikalus, elgiasi nepagarbiai savo skaitytojų atžvilgiu spausdinadama kritinius A. Zabičio straipsnius. Įvertinimui prideda laikraščio publikacijas "Rajono spaudą užkariauja "juročkos?" (2012-02-17), "Drakuons jau artėj!.." (2012-02-21), "Nėra ką dalintis', "Post scriptum" (2012-03-09).
Nuspręsta:
Laikraščio "Mūsų žodis" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.


2012-07-09 Nr. 12

 
1. Svarstyta:  T. Repšio skundas dėl TV3 laidos "Akistata"
Tomas Repšys prašo įvertinti 2012-05-09 TV3 laidos "Akistata" siužetą. Teigiama, kad jis, nors ir netiesiogiai, kaltinamas sunkia nusikalstama veika, tačiau remiamasi tik prielaidomis ir nuomonėmis, laida tendencinga, pateikta nepatikrinta informacija ir vienpusiška nuomonė.
Nuspręsta:
2012-05-09 TV3 laidoje "Akistata" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta:  Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl publikacijų dienraštyje "Verslo žinios"
Posėdyje dalyvavo UAB "Verslo žinios" "Nuomonių" skyriaus redaktorė Gražina Liukaitytė ir žurnalistė Eglė Markevičienė. Sveikatos apsaugos ministerija prašo įvertinti dienraščio "Verslo žinios" publikacijas "Kvailystė pagal Raimondą Šukį" (2012-04-25), "Popierinių ordinų šlamesys" (2012-04-26), "Valdininkų rojaus grimasos" (2012-05-04). Teigiama, kad pateikta neteisinga informacija ir iškraipyti faktai, sąmoningai klaidinama visuomenė.
Nuspręsta:
Dienraščio "Verslo žinios" publikacijose "Kvailystė pagal Raimondą Šukį" (2012-04-25), "Popierinių ordinų šlamesys" (2012-04-26), "Valdininkų rojaus grimasos" (2012-05-04) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Kauno m. savivaldybės tarybos nario A. Garbaravičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Garbaravičius prašo įvertinti 2012-04-24 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Kas plaukioja drumstuose "Kauno vandenyse"?". Teigiama, kad jis nepagrįstai kaltinamas nusikalstama veika, o pateikta sąmoningai iškraipyta informacija pažeidė A. Garbaravičiaus, kaip Kauno miesto savivaldybės tarybos nario, dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2012-04-24 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Kas plaukioja drumstuose "Kauno vandenyse"?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: A. Bartaševičienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šilalės žinios"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Angelė Bartaševičienė prašo įvertinti 2012-05-03 laikraščio "Šilalės žinios" publikaciją "Šmeižtu protingi žmonės netiki, kad ir kiek besistengtum Angele Bartaševičiene!". Teigiama, kad publikacijoje pateikta šališka, tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jos gerą vardą, o niekinantis straipsnio tonas žemina laikraščio "Šilalės artojas", kuriame ji dirba, autoritetą.
Nuspręsta:
2012-05-03 laikraščio "Šilalės žinios" publikacijoje "Šmeižtu protingi žmonės netiki, kad ir kiek besistengtum Angele Bartaševičiene!" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 59 straipsniai.
 
5. Svarstyta: UAB Diena Media News ir žurnalistės A. Kuznecovaitės prašymai dėl 2012-03-19 Komisijos sprendimo peržiūrėjimo
Posėdyje dalyvavo žurnalistė A. Kuznecovaitė. UAB "Diena Media News" prašo peržiūrėti 2012-03-19 Komisijos posėdyje priimto sprendimo dėl N. Venckienės skundo motyvus. Teigiama, kad Komisijai teiktame paaiškinime buvo klaidingai nurodytas žurnalistės A. Kuznecovaitės atleidimo iš darbo pagrindas. Prašoma pakeisti Komisijos sprendime nurodytus argumentus dalyje, susijusioje su žurnalistės atleidimu, ir nurodyti patikslintą darbo sutarties nutraukimo pagrindą. Žurnalistė A. Kuznecovaitė prašo įvertinti UAB "Diena Media News" elgesį dėl oficialiai pateiktos melagingos informacijos ir iš naujo svarstyti N. Venckienės skundą, nes trys iš dvylikos skunde išvardintų publikacijų yra ne jos.
Nuspręsta:
Artimiausiame posėdyje iš esmės nagrinėti N. Venckienės skundą dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų galimo pažeidimo publikacijose, išspausdintose UAB "Diena Media News" priklausančiose žiniasklaidos priemonėse.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Interneto portalo www.trakietis.lt paklausimas
 
Interneto portalo www.trakietis.lt prašo paaiškinti ar jie nenusižengė Etikos kodekso normoms išspausdindami publikaciją "Savivaliavimas Karaimų gatvėje' ir ją iliustruojančias nuotraukas.
 
Įvertinusi gautą informaciją, Komisija mano, kad redakcija nenusižengė Etikos kodekso normoms, nes nuotraukose fiksuojama nusikalstama veika.
 
6.2. V. Butkevičiūtės skundas
 
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba persiuntė Vitalijos Butkevičiūtės skundą dėl publikacijų "Dėl melo prokurorams bus teisiama Ž. Žvagulio vadybininkė" (2009-08-20), "Nubausta dar viena kaltinamoji darbo partijos juodosios buhalterijos byloje" (2009-12-09), išspausdintų interneto portale www.delfi.lt.
 
Komisija svarsto skundus dėl publikacijų, išspausdintų vienerių metų laikotarpyje. Kadangi V. Butkevičiūtės skundas yra dėl publikacijų, išspausdintų 2009 metais, jis nebus svarstomas dėl senaties.
 
  

2012-07-23 Nr. 13

1. Svarstyta:  J. Pociaus skundas dėl TV3 laidos "Prieš srovę"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Jonas Pocius prašo įvertinti 2011-12-13 TV3 laidą "Prieš srovę". Teigiama, kad pateikta šališka ir neobjektyvi informacija, kuria siekiama dezinformuoti visuomenę ir diskredituoti visuomenės akyse Scientologiją.
Nuspręsta:
2011-12-13 TV3 laidoje "Prieš srovę" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Klaipėdos jūrininkų ligoninės pareiškimai dėl  publikacijų interneto portale www.vlmedicina.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųsta medžiaga. Klaipėdos jūrininkų ligoninės vyriausiasis gydytojas Jonas Sąlyga prašo įvertinti interneto portalo www.vlmedicina.lt publikacijas. Teigiama, kad 2012-05-03 publikacijos "Ligoninės dokumentų klastotės byloje - paslaptingi lietuviškosios vadybos ypatumai" autorė savo nuomonę pateikia kaip faktą tuo tendencingai kenkdama gydymo įstaigos bei jos vadovų dalykinei reputacijai, o 2012-05-10 publikacijoje "Kam priklauso ir kam turi priklausyti Palangos ligoninė?" skelbiama klaidinanti, nepatikrinta, vienos šalies poziciją išreiškianti informacija.
Nuspręsta:
2012-05-03 interneto portalo www.vlmedicina.lt publikacijoje "Ligoninės dokumentų klastotės byloje - paslaptingi lietuviškosios vadybos ypatumai" ir 2012-05-10 publikacijoje "Kam priklauso ir kam turi priklausyti Palangos ligoninė?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Z. Kapušinskienės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio rytas" ir interneto portale www.panskliautas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Zita Kapušinskienė prašo įvertinti 2012-05-15 dienraščio "Panevėžio rytas" ir interneto svetainės www.panskliautas.lt publikaciją "Rokiškio padangę nušvietė nepaaiškinami jausmai". Teigiama, kad pateikta asmenį įžeidžianti informacija, skleidžiama dezinformacija apie Z. Kapušinskienės asmeninį gyvenimą ir darbinę veiklą, menkinamas jos ir įstaigos, kuriai ji vadovauja, autoritetas.
Nuspręsta:
2012-05-15 dienraščio "Panevėžio rytas" ir interneto svetainės www.panskliautas.lt publikacijoje "Rokiškio padangę nušvietė nepaaiškinami jausmai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: UAB "Salanda" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Vilniaus diena"
UAB "Salanda" direktorius Stepas Visockis prašo įvertinti 2012-06-07 dienraščio "Vilniaus diena" publikaciją "Šalia baroko perlo - neregėtas cinizmas" (interneto svetainėje publikacijos pavadinimas "Kotrynos vyninės savininkas užeigą įrenginėja be leidimų"). Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti ir visuomenę klaidinanti informacija, be leidimo publikuojama UAB "Salanda" vadovo nuotrauka.
Nuspręsta:
2012-06-07 dienraščio "Vilniaus diena" publikacijoje "Šalia baroko perlo - neregėtas cinizmas" (interneto svetainėje publikacijos pavadinimas "Kotrynos vyninės savininkas užeigą įrenginėja be leidimų") nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: V. Eyot prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Vilniaus diena"
Volodia Eyot prašo įvertinti 2012-06-02 dienraščio "Vilniaus diena" publikaciją "Vilniuje užsieniečius žavi isorija ir mėlynas dangus". Teigiama, kad žurnalistas interviu įrašinėjo jo neįspėjęs, netiksliai perteikti jo žodžiai, neteisėai pateikta privati informacija, neatsižvelgta į V. Eyot prašymą ištaisyti netikslumus.
Nuspręsta:
2012-06-02 dienraščio "Vilniaus diena" publikacijoje "Vilniuje užsieniečius žavi isorija ir mėlynas dangus" pateikiant informaciją apie V. Eyot nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. UAB "Almontus" skundas dėl interneto portalo www.skusk.lt
 
UAB "Almontus" teigia, kad interneto portale www.skusk.lt apie įmonę buvo pateikta šmeižikiška informacija.
 
Interneto portalas www.skusk.lt yra specifinis portalas, kuriame skaitytojai pateikia savo nuomones. Tai nėra žiniasklaidos priemonė, jose spausdinami tekstai nėra publikacijos, kurios gali būti vertinamos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
Nuspręsta:
UAB "Almondus" skundą atmesti ir nesvarstyti.
 
6.2. I. Surnin skundas dėl publikacijų UAB "Lietuvos rytas" ir UAB "Vakarų ekspresas" interneto svetainėse
 
I. Surnin teigia, kad iki šiol UAB "Lietuvos rytas" ir UAB "Vakarų ekspresas" interneto puslapiuose yra skelbiama informacija apie jį, kaip apie privatų asmenį, pateikti jo asmens duomenys. Klausia, ar tai teisėta.
 
Komisija svarsto ir gali pasisakyti tik dėl publikacijų atitikimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms. I. Surnin skundžia 2009 metais publikuotą medžiagą, o Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų. Kadangi Komisija nėra svarsčiusi skunde minimų straipsnių ir vaizdo medžiagos Etikos kodekso požiūriu, dabar neturi galimybės įvertinti ir pasisakyti dėl I. Surnin skunde keliamų pretenzijų tų publikacijų atžvilgiu.
Nuspręsta:
I. Surnin skundą atmesti ir nesvarstyti.

 
 
2012-08-27 Nr. 14
 
1. Svarstyta:  Policijos departamento prie LR VRM skundas dėl TV3 laidos "Paskutinė instancija"
Policijos departamento rašte, kurį pasirašė Algirdas Stončaitis, prašoma įvertinti 2012-05-24 TV3 laidą "Paskutinė instancija" ir žurnalistės R. Janutienės elgesį imant interviu iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko A. Kaminsko.
Nuspręsta:
2012-05-24 TV3 laidoje "Paskutinė instancija" imant interviu iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko A. Kaminsko buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 11 str.
 
2. Svarstyta: E. Žuravliovo skundas dėl publikacijų laikraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Ukmergės žinios"
Eduardas Žuravliovas prašo įvertinti 2012-05-26 dienraščio "Lietuvos rytas" ir 2012-05-29 laikraščio "Ukmergės žinios" publikaciją "Padegėją išdavė jo rašysena". Teigama, kad publikacijos autorė D. Zimblienė pažeidė profesinę etiką paviešindama informaciją apie vaikų įvaikinimą. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė.
Nuspsręsta:
2012-05-26 dienraščio "Lietuvos rytas" ir 2012-05-29 laikraščio "Ukmergės žinios" publikacijoje "Padegėją išdavė jo rašysena" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1, 36, 40 str.
 
3. Svarstyta: J. Talmanto skundas dėl publikacijos laikraštyje "Ūkininko patarėjas"
Advokatė Aiva Dumčaitienė, atstovaujanti Joną Talmantą, prašo įvertinti 2012-06-19 laikraščio "Ūkininko patarėjas" publikaciją "Perkama savivalda". Teigiama, kad apie J. Talmantą buvo paviešinta tikrovės neatitinkanti informacija, paskelbti privatūs asmens duomenys.
Nuspręsta:
2012-06-19 laikraščio "Ūkininko patarėjas" publikacijoje "Perkama savivalda" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 ir 36 str.        
 
4. Svarstyta:  E. Štreimikio skundas dėl publikacijų interneto portale lrytas.lt ir laikraštyje "Lazdijų reklama"
Posėdyje dalyvavo E. Štreimikis. Edmundas Štreimikis prašo įvertinti 2012-06-11 interneto portalo lrytas.lt publikaciją "Lazdijuose žinomo politiko sūnus pateko į policijos akiratį" ir 2012-06-12 laikraščio "Lazdijų reklama" publikaciją "Teisės studentui iš Lazdijų policijos pareigūnų pamoka". Teigiama, kad publikacijų autorė V. Danauskienė, pateikdama informaciją apie įvykį kavinėje, buvo neobjektyvi E. Štreimikio ir jo sūnaus atžvilgiu, neteisėtai pateikti jų asmens duomenys.
Nuspręsta:
2012-06-11 interneto portalo lrytas.lt publikacijoje "Lazdijuose žinomo politiko sūnus pateko į policijos akiratį" ir 2012-06-12 laikraščio "Lazdijų reklama" publikacijoje "Teisės studentui iš Lazdijų policijos pareigūnų pamoka" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16, 36, 40 str.
 
5. Svarstyta: G. Sapožnikovos skundas dėl publikacijos interneto portale 15min.lt
Posėdyje dalyvavo žurnalistė L. Želnienė. Laikraščio "Komsomolskaja pravda" apžvalgininkė Galina Sapožnikova prašo įvertinti 2012-02-25 interneto portalo 15min.lt publikaciją "Su Rusijos žvalgyba siejama žurnalistė Algirdą Paleckį viešai ragina kovoti su tremtiniais". Teigiama, kad publikacijos autorė L. Želnienė iškraipė jos žodžius, pasakytus organizacijos "Lietuva be nacizmo" posėdyje, pateikė neteisingą informaciją, įžeidė G. Sapožnikovos garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2012-02-25 interneto portalo 15min.lt publikacijoje "Su Rusijos žvalgyba siejama žurnalistė Algirdą Paleckį viešai ragina kovoti su tremtiniais" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 
  

2012-09-24 Nr. 16 

1. Svarstyta: VJG šešioliktosios abiturientų laidos tėvų skundas dėl publikacijos žurnale "e Versus"
Skunde prašoma įvertinti žurnalo "eVersus" publikaciją "Kas Lietuvoje vagia išleistuves?". Teigiama, kad paskelbta tendencinga ir tikrovės neatitinkanti informacija, įžeidžianti visus, kurie prisidėjo prie VJG šešioliktosios abiturientų laidos išleistuvių organizavimo.
Buvo gautas publikacijos autoriaus V. Rachlevičiaus prašymas atidėti svarstymą, nes jis norėtų dalyvauti posėdyje, tačiau išvyksta į komandiruotę.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti ir įtraukti jį į artimiausio posėdžio darbotvarkę.
 
2. Svarstyta: Utenos kolegijos skundas dėl publikacijos žurnale "Veidas"
Utenos kolegija prašo įvertinti 2012-06-11 žurnalo "Veidas" publikaciją "2012 metų kolegijų reitingas". Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir dalykinę reputaciją menkinanti informacija.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl pasirinktos kolegijų vertinimo sistemos.
 
3. Svarstyta: A. Žemaitytės skundas dėl publikacijos žurnale "Aš mama"
Aistė Žemaitytė prašo įvertinti 2012 m. balandžio-gegužės mėn. žurnalo "Aš mama" publikaciją "Tinkamiausias sportas mažajam". Teigiama, kad publikacijos autorė pasinaudojo jos šiam straipsniui parengta medžiaga, tačiau nenurodė kaip pirminio informacijos šaltinio.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriui dėl faktų ištyrimo. Gavus Inspektoriaus išvadas, publikaciją įvertinti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. 
 
4. Svarstyta: G. Urbonavičienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Kelmiškiams"
Genovaitė Urbonavičienė prašo įvertinti 2012-05-22 laikraščio "Kelmiškiams" publikaciją "Artistės talentas pravertė teisme". Teigiama, kad be sutikimo buvo pateikti G. Urbonavičienės asmens duomenys, apie ją publikacijos autorė darė žeminančias išvadas.

G. Urbonavičienė prašė įvertinti ir laikraščio "Kelmiškiams" publikacijas "Devinta liepa išvengė pjūklo" (2010-06-11), "Giminaitis ar meilužis - vis tiek galvos skausmas" (2010-07-16), 2010-09-02 laikraščio "Ūkininko patarėjas" publikaciją "Kai godumas užtemdo protą". Kadangi Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų, minėtos 2010 metų publikacijos nebuvo įtrauktos į posėdžio darbotvarkę.
Nuspręsta:
2012-05-22 laikraščio "Kelmiškiams" publikacijoje "Artistės talentas pravertė teisme" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: N. Venckienės skundas dėl publikacijų UAB "Diena Media News" priklausančiose žiniasklaidos priemonėse
Klausimo svarstymas buvo įtrauktas į š.m. kovo 19 d. posėdžio darbotvarkę. Komisija N. Venckienės skundo ir publikacijų nesvarstė iš esmės, nes buvo gautas UAB "Diena Media News" paaiškinimas, jog publikacijos išimtos iš interneto, jų autorė A. Kuznecovaitė, savavališkai jas išspausdinusi, atleista iš darbo. Remdamasi išimtai šia informacija, Komisija nusprendė papildomai nenagrinėti UAB "Diena Media News" atsakomybės pagal Etikos kodekso nuostatas, kadangi leidėjas ėmėsi visų veiksmų, siekdamas pašalinti pažeidimus, o principinga pozicija dėl neetiškai pasielgusių darbuotojų atleidimo iš darbo buvo įvertinta kaip garbingas elgesys ir klaidų pripažinimas.

Paaiškėjus, kad Komisijai buvo pateikta klaidinga informacija, nebeliko pagrindo ir tokiam sprendimui, koks jis tuo metu buvo priimtas. Š.m. liepos 09 d. posėdyje buvo nuspręsta N. Venckienės skundą nagrinėti iš esmės.

N. Venckienė prašo įvertinti UAB "Diena Media News" laikraščių "Diena", "Kauno diena" ir "Klaipėdos diena" interneto portalų publikacijas: "Teismas vis dar negavo L. Stankūnaitės dukters ekspertizės išvadų" (2011-10-30), "Paskutinė šmeižikiška Garliavos agonija" (2011-10-26), "Lietuvos valdžia vėl gviešiasi Stalino saulės" (2011-10-25), "Po knygos priedanga renkami partijos "Drąsos kelias" nariai" (2011-10-16), "N. Venckienės ir jos artimųjų sekti nurodytas sąrašas buvo ilgas" (2011-10-11), "L. Stankūnaitės dukters globa palikta N. Venckienei" (2011-10-06), "TV3 "Akistata" žengia N. Venckienės nurodytu keliu", "Kaip kuriama K. Krivicko laida "Akistata" (2011-10-04), "N. Venckienės ir jos pasekėjų šou Klaipėdoje" (2011-10-02), "Pedofilijos teismas bus pasitinkamas piketu" (2011-09-26), "Grąžinkite man mano dukrelę, ji ten nemylima" (2011-09-24), "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų" (2011-09-22). Teigiama, kad visų publikacijų autorė yra A. Kuznecovaitė, ji pateikia informaciją, šmeižiančią N. Venckienę, jos šeimą ir giminaičius, elgiasi neetiškai žemindama kitus žurnalistus, palaikančius N. Venckienės pusę. Teigiama, kad buvo paviešinti N. Venckienės mažamečio sūnaus ir jos globotinės asmens duomenys.
Nuspręsta:
1. UAB "Diena Media News" priklausančiose žiniasklaidos priemonėse išspausdintose publikacijose "Teismas vis dar negavo L. Stankūnaitės dukters ekspertizės išvadų" (2011-10-30), "Paskutinė šmeižikiška Garliavos gaujos agonija" (2011-10-26), "Lietuvos valdžia vėl gviešiasi Stalino saulės" (2011-10-25) "Po knygos priedanga renkami partijos "Drąsos kelias" nariai (2011-10-16), "N. Venckienės ir jos artimųjų sekti nurodytas sąrašas buvo ilgas" (2011-10-11), "L. Stankūnaitės dukters globa palikta N. Venckienei" (2011-10-06); "Kaip kuriama K. Krivicko laida "Akistata" (2011-10-04); "N. Venckienės ir jos pasekėjų šou Klaipėdoje" (2011-10-02), "Pedofilijos teismas bus pasitinkamas piketu" (2011-09-29) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Publikacijos "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų" (2011-09-22) svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu.
3. Nevertinti publikacijos "Kauno policija tęsia V. Milinio šmeižto bylos tyrimą", nes nėra duomenų, kad ji būtų buvusi išspausdinta UAB "Diena Media News" priklausančiose žiniasklaidos priemonėse.
4. Nevertinti publikacijos "TV3 "Akistata" žengia N. Venckienės nurodytu keliu", nes tai televizijos laidos komentaras, autorius neaiškus.
5. Nevertinti publikacijos "Gražinkite man mano dukrelę, ji ten nemylima" (2011-09-24), nes tai atviras L. Stankūnaitės laiškas.
6. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką UAB "Diena Media News", išsakant Komisijos nuomonę apie tai, kad kad bendrovė turėtų labiau domėtis savo žurnalistų veikla, atsakingiau vertinti jų surinktą medžiagą ir rengiamas publikacijas.
         
6. Svarstyta: A. Meliano skundai dėl publikacijų interneto portaluose balsas.lt ir alfa.lt
Artūras Melianas prašo įvertinti 2012-06-13 interneto portalo balsas.lt publikaciją "A. Melianas keršija D. Kuoliui už nepkalusnumo akcijas po VRM langais?" ir interneto portalo alfa.lt publikaciją "Vidaus reikalų ministras keršija Kuoliui už protesto akcijas?". Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, A. Meliano dalykinę reputaciją žeminanti informacija, kuria siekiama suformuoti visuomenės nuomonę, kad Vidaus reikalų ministras ir jo atstovaujama partija atlieka teisei ir moralei priešingus veiksmus, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2012-06-13 interneto portalo balsas.lt publikacijoje "A. Melianas keršija D. Kuoliui už nepkalusnumo akcijas po VRM langais?" ir interneto portalo alfa.lt publikacijoje "Vidaus reikalų ministras keršija Kuoliui už protesto akcijas?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
7. Svarstyta:  B. Augustinienės skundas dėl publikacijos interneto portale delfi.lt
Biruta Augustinienė (Birutė Jonuškaitė) prašo įvertinti 2011-09-16 interneto portalo delfi.lt publikaciją "Nevalytoje sostinės gatvėje į avariją pateko rašytoja B. Jonuškaitė". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti, vienpusiška ir tendencinga informacija, kuria siekta pažeminti ją kaip žmogų, kaip vairuotoją ir kaip rašytoją.
Nuspręsta:
2011-09-16 interneto portalo delfi.lt publikacijoje "Nevalytoje sostinės gatvėje į avariją pateko rašytoja B. Jonuškaitė" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
8. Svarstyta: UAB "Klaifena" skundas dėl publikacijos laikraštyje "Laisvas laikraštis"
UAB "Klaifena" direktorius Jordanas Golovinas prašo įvertinti 2012 m. birželio 02-08 d. laikraščio "Laisvas laikraštis" publikaciją "Supratau, kad kad visi kyšiai ir prievartavimai eina per prokurorus". Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Pasiūlyti UAB "Klaifena" kreiptis į redakciją su tinkamai suformuluotu paneigimo tekstu.
 
9. Svarstyta: I. Karamyševos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Panevėžio balsas"
Inga Karamyševa prašo įvertinti 2012-06-13 dienraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Nebetelpa už grotų". Teigiama, kad neteisėtai publikuota jos mažamečio sūnaus nuotrauka.
Nuspręsta:
2012-06-13 prie dienraščio "Panevėžio balsas" publikacijos "Nebetelpa už grotų" išspausdinta nuotrauka pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 36 str.
 
 
2012-10-15 Nr. 17
 

1. Svarstyta: TV3 laidos "Prieš srovę" svarstymas
Komisija vykdo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo yra įpareigota dar kartą svarstyti SAM skundą dėl 2011-01-04 TV3 laidos "Prieš srovę" siužeto. 2011-08-29 posėdyje buvo nuspręsta, kad laidoje buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 11 straipsniai. Teismas panaikino Komisijos sprendimą, nes mano, kad nebuvo įvardintas subjektas, kuriam šis sprendimas taikomas. Posėdžio metu buvo aptarta kaip Komisija turėtų vykdyti teismo sprendimą. Susipažinus su teismo sprendimo motyvais, Komisijos nariams nelabai aišku, kaip turėtų būti vertinama situacija, kada pripažįstama, jog žurnalistė pažeidė Etikos kodeksą rinkdama informaciją. Nejaugi televizija neatsako už tai, ką daro laidą rengęs žurnalistas? Atrodo logiška, jog sprendimas buvo pritaikytas televizijai, o ne konkrečiam žurnalistui. Komisija nusprendė šio posėdžio metu nesvarstyti klausimo iš esmės, laidos peržiūrą ir svarstymą atidėti iki kito posėdžio, visiems pagalvoti apie susidariusią situaciją.
Nuspręsta:
Klausimą iš esmės svarstyti artimiausiame posėdyje.
 
2. Svarstyta: VJG šešioliktosios abiturientų laidos tėvų skundas dėl publikacijos žurnale "e Versus"
Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius Vidas Rachlevičius. Skunde prašoma įvertinti žurnalo "eVersus" publikaciją "Kas Lietuvoje vagia išleistuves?". Teigiama, kad paskelbta tendencinga ir tikrovės neatitinkanti informacija, įžeidžianti visus, kurie prisidėjo prie VJG šešioliktosios abiturientų laidos išleistuvių organizavimo.
Nuspręsta:
Žurnalo "eVersus" publikacijoje "Kas Lietuvoje vagia išleistuves?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: VĮ "Vidaus vandens kelių direkcija" vadovų skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas" ir interneto svetainėje lrytas.lt
Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, VĮ "Vidaus vandens kelių direkcija" generalinis direktorius Gintautas Labanauskas prašo įvertinti 2012-08-01 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją "Kaune stringa dumblo gabenimas iš Nemuno kanalo, valdžia tyli" (dienraštyje "Lietuvos rytas" publikacijos pavadinimas "Pagyrūnus skandina sekli upė"). Teigiama, kad pateikta šališka ir tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti G. Labanausko, kaip valstybinės įmonės vadovo ir Kauno miesto savivaldybės tarybos nario, reputacija. Dėl VĮ "Vidaus vandens kelių direkcija" reputacijos kreipėsi ir šios įmonės laikinai generalinio direktoriaus pareigas einantis Mindaugas Šimkūnas.
Nuspręsta:
Kadangi ne Komisijos kompetencijoje nustatyti, ar publikacijoje pateikti faktai atitinka tikrovę, vertinti galimus garbės ir orumo įžeidimo klausimus, G. Labanausko ir M. Šimkūno skundus dėl 2012-08-01 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijos "Kaune stringa dumblo gabenimas iš Nemuno kanalo, valdžia tyli" (dienraštyje "Lietuvos rytas" publikacijos pavadinimas "Pagyrūnus skandina sekli upė") perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
4. Svarstyta: P. Veličkos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Gargždų kraštas"
Pragiedrulis Velička prašo įvertinti 2012-08-17 laikraščio "Gragždų kraštas" publikaciją "Laimo liga susirgusiam gargždiškiui - šarlatano įsiūlyti papildai". Teigiama, kad publikacijos antraštė įžeidžianti, žurnalistė, neteisingai interpretuodama licencijuotą specialybę, šaipėsi ir žemino gydytojo autoritetą, pateikti nepagrįsti kaltinimai, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2012-08-17 laikraščio "Gragždų kraštas" publikacijoje "Laimo liga susirgusiam gargždiškiui - šarlatano įsiūlyti papildai" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
5. Svarstyta: UAB "Salanda" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Vilniaus diena"
UAB "Salanda" direktorius Stepas Visockis prašo įvertinti 2012-07-04 dienraščio "Vilniaus diena publikaciją "Kotrynos vyninėje vėl kaukši plaktukai". Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, be sutikimo išspausdinta bendrovės vadovo nuotrauka.
Nuspręsta:
2012-07-04 dienraščio "Vilniaus diena publikacijoje "Kotrynos vyninėje vėl kaukši plaktukai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir lediėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: M. Kirilovo skundas dėl publikacijos interneto svetainėje pzinios.lt
Martynas Kirilovas prašo įvertinti UAB "Plungės žinios" interneto portalo www.pzinios.lt ir laikraščio "Plungės žinios" publikaciją "Plungiškis M. Kirilovas: sukčius ar konsultantas įdarbinimo klausimais?" (2011-08-09"). Teigiama, redakcija nusižengė profesinės etikos normoms, nes iki šiol publikuojami jį įžeidžiantys komentarai. Taip pat prašoma įvertinti kreipimąsi "Konsultante" įdarbinimo klausimais Martynai Kirilovai" (2012-06-24), kuriame, pasak pareiškėjo, apie jį pateikiama niekuo nepagrįsta informacija, kuria siekiama įžeisti ir pašiepti. M. Kirilovas kreipėsi ir dėl 2010-05-26 publikacijos "Atsargiai - "blefoinžinierius" Martynas". Kadangi Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų, šios publikacijos svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas.
Nuspręsta:
Laikraščio "Plungės žinios" ir interneto portalo www.pzinios.lt redakcija nenusižengė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms publikuodama straipsnio "Plungiškis M. Kirilovas: sukčius ar konsultantas įdarbinimo klausimais?" (2011-08-09") komentarus ir išspausdindama kreipimąsi "Konsultante" įdarbinimo klausimais Martynai Kirilovai" (2012-06-24).
 
7. Svarstyta: N. Venckienės skundo dėl publikacijų UAB "Diena Media News" priklausančiose žiniasklaidos priemonėse svarstymas
2012-09-24 posėdyje nebaigtos svarstyti publikacijos "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų" (2011-09-22) svarstymas.
Nuspręsta:
Atlikti monitoringą ir išsiaiškinti, ar Lietuvos žiniasklaidos priemonėse pateikiant informaciją apie taip vadinamąją “pedofilijos bylą” buvo laikomasi nekaltumo prezumpcijos principo. Gavus monitoringo rezultatus įvertinti ir publikaciją "T. Stankūnienė: jie darė viską, kad mus sužlugdytų".
 
2012-10-29 Nr. 18
 
1. Svarstyta: TV3 laidos "Prieš srovę" svarstymas
Komisija vykdo Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo yra įpareigota dar kartą svarstyti SAM skundą dėl 2011-01-04 TV3 laidos "Prieš srovę" siužeto. 2011-08-29 posėdyje buvo nuspręsta, kad laidoje buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 11 straipsniai. Teismas panaikino Komisijos sprendimą, nes mano, kad nebuvo įvardintas subjektas, kuriam šis sprendimas taikomas.
Nuspręsta:
UAB “Tele-3” 2011-01-04 laidoje "Prieš srovę" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 11 straipsniai.
 
2. Svarstyta: AS BIGBANK skundas dėl LNK žinių laidos
AS BIGBANK filialo atitikties teisininkė Laura Gerybaitė prašo įvertinti 2012-06-20 LNK 18.45 val. Žinių laidos reportažą. Teigiama, kad Žinių laidos reportaže pateikiant žodinę ir vaizdinę informaciją žiūrovams buvo sudarytas įspūdis, kad pateikiama informacija taikoma ir AS BIGBANK. Tokiu būdu visuomenei apie banką buvo pateiktos neteisingos ir netikslios žinios, žeminančios banko dalykinę reputaciją. Teigiama, kad nepaskelbtas ir paneigimo tekstas.
Nuspręsta:
Atidėti sprendimo priėmimą. Kreiptis į LNK dėl informacijos patikslinimo, ar TV sutinka paskelbti AS BIGBANK prašomą informacijos paneigimo tekstą.
 
3. Svarstyta: Advokatų konoros “Velička, Brazaitis ir partneriai” skundas dėl publikcijos interneto portale lrytas.lt
Advokatų kontoros “Velička, Brazaitis ir partneriai” advokatas Marijus Velička, atstovaujantis UAB “RG Pramogos” ir Redą Masiulį, prašo įvertinti interneto portalo www.lrytas.lt publikacijas: “Į TAFISA žaidimų miglas žada užklysti prokurorai” (2012-07-05), “Iš TAFISA organizatorių – grasinimai teismu, melas ir nutylėjimai” (2012-07-10), “TAFISA organizatoriai surengė slaptą puotą išrinktiesiems” (2012-07-13). Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti ir iškraipyta informacija, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
Interneto portalo www.lrytas.lt publikacijose “Į TAFISA žaidimų miglas žada užklysti prokurorai” (2012-07-05), “Iš TAFISA organizatorių – grasinimai teismu, melas ir nutylėjimai” (2012-07-10), “TAFISA organizatoriai surengė slaptą puotą išrinktiesiems” (2012-07-13) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: P. Tamošiūno skundas dėl publikacijos interneto portale lrytas.lt
Paulius Tamošiūnas prašo įvertinti 2012-09-08 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Gyvena lyg ant minų lauko”. Teigiama, kad buvo paskleista melaginga informacija, iškraipyti faktai ir P. Tamošiūno pateiktos informacijos esmė.
Nuspręsta:
2012-09-08 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Gyvena lyg ant minų lauko” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: BĮ UAB “Michel ir paartneriai” skundas dėl publikacijos interneto portale balsas.lt
BĮ UAB “Michel ir partneriai” generalinis direktorius Skirmantas Grigutis prašo įvertinti 2012-07-31 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “Medikų klanas veržiasi į laidojimo verslą”. Teigiama, kad apie įmonę paskleista melaginga ir jokiais faktais nepagrįsta informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
2012-11-12 Nr. 19
 
1. Svarstyta: J. Šaulio šeimos, J. Šalkausko ir grupės šeimų skundas dėl TV3 žinių laidos
Posėdyje dalyvavo J. Šaulys.Skunde teigiama, kad 2012-08-24, 18.45 val. TV3 žinių laidoje pateikiant siužetą apie senyvo amžiaus ispanės atliktos 19 amžiaus freskos, vaizduojančios Jėzų Kristų, restauraciją, buvo įžeisti krikščionių ir katalikų religiniai jausmai.
Nuspręsta:
2012-08-24, 18.45 val. TV3 žinių laidoje pateikiant siužetą apie senyvo amžiaus ispanės atliktos 19 amžiaus freskos, vaizduojančios Jėzų Kristų, restauraciją, nebuvos pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Lietuvos Aukščiausiojo teismo skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas”
Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus prokuroras Jonas Prapiestis prašo įvertinti 2012-06-30 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Viloje – du planai užčiaupti žurnalistę”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti teiginiai yra konstatuojamojo ir kaltinamojo pobūdžio, tačiau neparemti faktais, kritiškai neįvertinti informacijos šaltiniai, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Kadangi Komisija neatlieka tyrimų ir negali nustatyti, ar publikacijoje pateikti faktai atitinka tikrovę, skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
3. Svarstyta: L. Zenkovo skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios”
Leonidas Zenkovas prašo įvertinti 2012-07-18 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Jonavos “Čekanavičius” savo veiklą filmavo”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Publikacijos svarstymą pratęsti gavus žurnalistės G. Čižinauskaitės paaiškinimą.
 
4. Svarstyta: V. Valiūno skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos žinios”
Valdas Valiūnas prašo įvertinti dienraščio “Lietuvos žinios” publikacijas ‘Dingo policijai bylas kurpęs agentas” (2012-01-09), “Atsiradęs agentas šokdina teismą” (2012-02-22), “Skandalo esmė – kas ką pergudravo?” (2012-06-07), “Nukentėjusiajam pagailo pareigūno” (2012-06-20), “Skandalą vainikavo pinigų dingimas” (2012-08-16). Teigiama, kad dauguma informacijos, pateiktos apie V. Valiūną, yra tikrovės neatitinkanti ir žurnalistės G. Čižinauskaitės išgalvota.
Nuspręsta:
Dienraščio “Lietuvos žinios” publikacijose ‘Dingo policijai bylas kurpęs agentas” (2012-01-09), “Atsiradęs agentas šokdina teismą” (2012-02-22), “Skandalo esmė – kas ką pergudravo?” (2012-06-07), “Nukentėjusiajam pagailo pareigūno” (2012-06-20), “Skandalą vainikavo pinigų dingimas” (2012-08-16) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: T. Žgunovos skundas dėl publikacijos interneto portale ve.lt
Tatjana Žgunova prašo įvertinti 2012-09-01 interneto portale www.ve.lt išspaudintą publikaciją “Eugenijus Ostapenko pranešė apie kruviną pasikėsinimą”. Teigiama, kad pateikta informacija neatitinkia tikrovės, įžeidžia ją kaip moterį, motiną ir kandidatę į LR parlamentą.
Nuspręsta:
Publikacijos nevertinti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes pateikta nuomonė. Nuomonių Komisija nesvarsto, už ją atsako ją pateikęs asmuo.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. K. Cirtauto raštas dėl publikacijos laikraštyje “Banga”
 
Publikacijoje “Trenksmas “spirai” pateikta korespondentės nuomonė. Nuomonių Komisija nesvarsto.
Nuspręsta:
Skundo nesvartyti, publikacijoje pateikta nuomonė, nuomonių Komisija nesvarsto.
 
6.2. Europos žmogaus teisių fondo skundas dėl A. Liekio leidinyje “Lenkų skriaudų lietuviams istorijos apžvalga. Juodieji Lietuvos puslapiai I-II (iki 1939 m.)” panaudotos vaiko nuotraukos
Nuspręsta:
Skundo nesvartyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
6.3. M. Matulaičio skundas dėl publikacijos interneto portale www.lrytas.lt
 
M. Matulaitis atsiuntė nuorodą į publikaciją “Purplių kaimas aprauda psichikos ligonės nužudytą mergaitę” interneto portale www.lrytas.lt. Teigiama, kad pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas. Peržiūrėjusi nurodytą tekstą, Komisija nusprendė skundą atmesti, nes tekste skunde nurodytų kaltinančių teiginių nėra.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti.
 
6.4. G. Černiausko skundas dėl TV3 laidų
 
Gintaras Černiauskas prašo įvertinti TV3 laidas “Paskutinė instancija” ir “Kodėl”. Komisijai pateikė tik laidų fragmentus, nenurodyta kada laidos buvo rodomos TV eteryje. Komisija svarsto laidas visumoje, nesvarsto atskirai išimtų fragmentų. Tokio skundo Komisija svarstyti negali. Nuspręsta paprašyti skundą papildyti.
Nuspręsta:
Paprašyti G. Černiauską skundą papildyti. Tik gavus papildytą skundą, jo svarstymą įtraukti į posėdžio darbotvarkę.
 
6.5. Interneto portalo ekspertai.eu paklausimas
 
Gautas interneto portalo www.ekspertai.eu redakcijos prašymas įvertinti publikaciją “Kada tauta praregės, arba kam skambina varpai” ir atsakyti į klausimą, ar publikacijoje yra kokių nors žurnalistų etikos pažeidimų.
 
Pagal VIĮ ir Reglamentą, Komisija svarsto skundus dėl publikacijų ir TV laidų. Komisija nėra įgaliota redakcijų pageidavimu atlikti jų spausdinamų publikacijų ekspertizes ir teikti išvadas. Už interneto svetainėje išspausdintų straipsnių turinį atsako pati redakcija.
 
2012-11-19 Nr. 20 

1. Svarstyta: G. Naruševičiaus skundas dėl TV3 laidos “Akistata” 
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Gediminas Naruševičius prašo įvertinti 2012-10-08 TV3 laidą “Akistata”. Teigiama, kad laidoje apie jį ir jo žmoną buvo paskelbta neetiška informacija, nesilaikant nekaltumo prezumpcijos principo žmona pristatoma kaip aferistė, nors nepateikti jokie faktai, paskelbti jos asmens duomenys. 
Nuspręsta: 
2012-10-08 TV3 laidoje “Akistata” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

2. Svarstyta: T. Snarski skundas dėl publikacijos interneto portale www.balsas.lt 
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Tomasz Snarski prašo įvertinti 2012-04-27 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “A. Lapinskas: dar viena Lenkijos ataka prieš Lietuvą”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, publikacijos autorius savo nuomonę apie T. Snarski peticiją reiškia neetiškai, viešai ir įžeidžiamai diskredituojamas T. Snarski vardas. 
Nuspręsta: 
2012-04-27 interneto portalo www.balsas.lt publikacijoje “A. Lapinskas: dar viena Lenkijos ataka prieš Lietuvą” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

3. Svarstyta: E. Visocko skundas dėl publikacijos laikraštyje “Krašto vitrina” 
Posėdyje dalyvavo VšĮ “Krašto vitrina” vadovas Vaclovas Sinkevičius. Prienų rajono tarybos narys Egidijus Visockas prašo įvertinti 2012-09-19 interneto portalo www.kvitrina.com ir 2012-09-22 laikraščio “Krašto vitrina” publikaciją “Tarybos narys pripažintas supainiojęs viešuosius ir privačius interesus”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. 
Nuspręsta: 
2012-09-19 interneto portalo www.kvitrina.com ir 2012-09-22 laikraščio “Krašto vitrina” publikacijoje “Tarybos narys pripažintas supainiojęs viešuosius ir privačius interesus” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

4. Svarstyta: G. Radčenko skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos rytas” 
Galina Radčenko prašo įvertinti 2012-09-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikaciją “Tykojo prie parduotuvės”. Teigiama, kad žurnalistas V. Trainys laisvai interpretavo konkrečius įvykius, buvo pateikta klaidinga informacija. 
Nuspręsta: 
2012-09-24 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Tykojo prie parduotuvės” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

5. Svarstyta: LRTK ir Seimo nario Ž. Šilgalio raštai dėl žurnalisto A. Čekuolio dalyvavimo reklamoje 
Posėdyje dalyvavo žurnalistas Algimantas Čekuolis, LRT televizijos direktorius Rimvydas Paleckis ir LRT Tarybos nays Liudvikas Gadeikis. Lietuvos radijo ir televizijos komisija prašo įvertinti žurnalisto A. Čekuolio dalyvavimą reklamuojant Visagino atominės elektrinės projektą ir persiunčia Seimo nario Žilvino Šilgalio skundą, kuriame teigiama, jog žurnalisto A. Čekuolio dalyvavimas Visagino atominės elektrinės reklamoje yra neetiškas. 
Nuspręsta: 
Svarstymą pratęsti ir sprendimą priimti artimiausio posėdžio metu.

2012-11-26 Nr. 21
 
 
1. Svarstyta: P. Valučio skundas dėl Jurbarko TV reportažo
Posėdyje dalyvavo Jurbarko TV vyriausioji redaktorė Janina Sabataitienė ir žurnalistas Džeraldas Kiulkaitis.
Petras Valutis prašo įvertinti 2012-10-12 Jurbarko TV žinių laidos reportažą apie balsų pirkimą. Teigiama, kad, pasinaudojus abejotinu informacijos šaltiniu, P. Valučiui metami kaltinimai balsų pirkimu, neleistinai paviešinti jo asmens duomenys ir ikiteisminio tyrimo medžiaga, nesuteikta teisė atsakyti. P. Valučio manymu, ne be Jurbarko TV darbuotojų pagalbos informacija buvo paskleista per kitus TV kanalus ir socialiniame tinklalapyje youtube.
Nuspręsta:
2012-10-12 Jurbarko TV žinių laidos reportaže apie balsų pirkimą nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas

2. Svarstyta: A. Kondrusevičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portalelaisvaslaikrastis.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” prezidentas Algimantas Kondrusevičius prašo įvertinti 2012-09-26 interneto portalowww.laisvaslaikrastis.lt ir laikraščio “Laisvas laikraštis” publikaciją “Liberalų lyderiai įsivėlę į “Linavos” aferas”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti ir neobjektyvi informacija, kuria siekiama pakirsti valstybės institucijų ir jų vadovų pasitikėjimą asociacija “Linava” bei jos prezidentu, skelbiami nepatikrinti ir faktais neparemti kaltinimai.
Nuspręsta:
2012-09-26 interneto portalo www.laisvaslaikrastis.lt ir laikraščio “Laisvas laikraštis” publikacijoje “Liberalų lyderiai įsivėlę į “Linavos” aferas” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5 ir 6 straipsniai, 22 str. 2 dalis. 

3. Svarstyta: A. ir. R Kraužlių skundas dėl publikacijos laikraštyje “Lazdijų žvaigždė”
Arūnas ir Reda Kraužliai prašo įvertinti 2012-08-03 laikraščio “Lazdijų žvaigždė” publikaciją “Namą nuniokoję nuomininkai savininkę apskundė policijai”. Teigiama, kad publikacijoje pateikta tikrovės neatitinkanti ir jų šeimą šmeižianti informacija.
Nuspręsta:
2012-08-03 laikraščio “Lazdijų žvaigždė” publikacijoje “Namą nuniokoję nuomininkai savininkę apskundė policijai” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. 

4. Svarstyta: M. Kuprevičiaus skundas dėl publikacijos interneto portale balsas.lt
Marius Kuprevičius prašo įvertinti 2012-10-20 interneto portalo www.balsas.lt publikaciją “L. Stankūnaitės tėvai: D. Kedys mušė mūsų dukrą”. Teigiama, kad publikacijoje pateikti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys jo liudijimai, duoti Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme, cituojami žodžiai, kurių jis nėra sakęs.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti, kadangi Komisijai iškilo klausimų, į kuriuos galėtų atsakyti tik publikacijos autorė. Į artimiausią posėdį pakviesti žurnalistę N. Dirmienę.
 
5. Svarstyta: LRTK ir Seimo nario Ž. Šilgalio raštai dėl žurnalisto A. Čekuolio dalyvavimo reklamoje
2012-11-19 posėdžio metu svarstyto klausimo tęsinys. Lietuvos radijo ir televizijos komisija prašo įvertinti žurnalisto A. Čekuolio dalyvavimą reklamuojant Visagino atominės elektrinės projektą ir persiunčia Seimo nario Žilvino Šilgalio skundą, kuriame teigiama, jog žurnalisto A. Čekuolio dalyvavimas Visagino atominės elektrinės reklamoje yra neetiškas.
Nuspręsta:
Žurnalistas A. Čekuolis, dalyvaudamas Visagino atominės elektrinės viešinimo reklamoje, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 32 str.
 
6. Svarstyta: L. Zenkovo skundas dėl publikacijos dienraštyje “Lietuvos žinios”
2012-11-12 posėdžio metu svarstyto klausimo tęsinys. Leonidas Zenkovas prašo įvertinti 2012-07-18 dienraščio “Lietuvos žinios” publikaciją “Jonavos “Čekanavičius” savo veiklą filmavo”. Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2012-07-18 dienraščio “Lietuvos žinios” publikacijoje “Jonavos “Čekanavičius” savo veiklą filmavo” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
 
2012-12-03 Nr. 22

 

 
 
1. Svarstyta: V. Vosylės skundas dėl TV3 laidos “Be komentraų”
Violeta Vosylė prašo įvertinti 2012-10-18 TV3 laidos “Be komentarų” siužetą. Teigiama, kad apie V. Vosylę buvo paskleista tikrovės neatitinkanti, nepatikrinta ir jokiais objektyviais šaltiniais neparemta informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2012-10-18 TV3 laidos “Be komentarų” siužete apie V. Vosylę nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: VšĮ “Greitosios medicinos pagalbos stotis” skundas dėl publikacijos savaitraštyje “Lietuvos sveikata”
Viešosios įstaigos “Greitosios medicinos pagalbos stotis” direktorius Tadeušas Rodz prašo įvertinti 2012 m. rugpjūčio 9-15 d. savaitraščio “Lietuvos sveikata” publikaciją “Greitosios reformai pasigendama teisinės bazės”. Teigiama, kad apie įmonę buvo pateikta tendencingai iškraipyta informacija, neišspausdintas paneigimo tekstas, publikacija iliustruota fotomontažu, kuris yra neetiškas ir įžeidžiantis.
Nuspręsta:
2012 m. rugpjūčio 9-15 d. savaitraščio “Lietuvos sveikata” publikacijoje “Greitosios reformai pasigendama teisinės bazės” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: K. Gudžiūno skundas dėl publikacijos interneto portale www.lrytas.lt
Kęstutis Gudžiūnas prašo įvertinti 2012-10-25 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Dviejų niekšų išžagintai 14-metei – teisėjo spjūvis į veidą”. Teigiama, kad informacija apie įtariamąjį padarius nusikaltimą pateikiama neetiškai, ji yra tendencinga, vienpusiška ir neobjektyvi, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Komisija nepripažino, kad publikacijoje buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Pirmininkas įpareigotas laiške žurnalistui išsakyti Komisijos pastabas dėl per daug smulkmeniškai aprašytų kai kurių nusikaltimo detalių.
 
4. Svarstyta: L. Diniaus skundas dėl publikacijos laikraštyje “Šiaulių naujienos” ir interneto svetainėje
Laimontas Dinius prašo įvertinti 2012-10-11 laikraščio “Šiaulių naujienos” ir interneto portalowww.snaujienos.lt publikaciją “Kultūros centras tebevarg
sta su nuomininkais”. Teigiama, kad tikrovės neatitinkanti infomacija, kompromituojantį jį kaip kandidatą į Seimo narius, paskelbta pažeidžiant ne tik Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, bet ir LR Seimo rinkimų įstatymą, draudžiantį likus 5 dienoms iki rinkimų dienos skelbti kandidatus kompromituojančią medžiagą.
 
L. Dinius taip pat kreipėsi ir dėl 2009-11-07 laikraščio “Šiaulių naujienos” publikacijos “Frakcija Viena žmona, arba Politikas Jonas išėjo kirptis”. Šio klausimo svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas, kadangi Komisija svarsto skundus tik dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų.
Nuspręsta:
2012-10-11 laikraščio “Šiaulių naujienos” ir interneto portalo www.snaujienos.lt publikacijoje “Kultūros centras tebevargsta su nuomininkais” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
 
2012-12-10 Nr. 23
 
 

1. Svarstyta: Utenos apskrities VPK skundas dėl publikacijų laikrašyje “Anykšta” ir interneto svetainėje www.anyksta.lt
Posėdyje dalyvavo žurnalistas Arvydas Lingaitis. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Linas Pernavas prašo įvertinti laikraščio “Anykšta” ir interneto svetainės www.anyksta.lt publikacijas “Avarijos vietoje neuniformuotas pareigūnas mojavo pažymėjimu” (2012-10-10), “Viršininkas užstoja policijos rėmėją” (2012-11-05), “Policininku prisistatęs vyras policijos garbės nepažeidė” (2012-11-08). Teigiama, kad žurnalistas A. Lingaitis, pateikdamas informaciją apie š.m. spalio 10 d. įvykusią avariją, pažeidė profesinės etikos kodekso reikalavimus.
Nuspręsta:
Laikraščio “Anykšta” ir interneto svetainės www.anyksta.lt publikacijose “Avarijos vietoje neuniformuotas pareigūnas mojavo pažymėjimu” (2012-10-10), “Viršininkas užstoja policijos rėmėją” (2012-11-05), “Policininku prisistatęs vyras policijos garbės nepažeidė” (2012-11-08) nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: A. Norkienės skundas dėl publikacijų dienraštyje “Lietuvos rytas” ir interneto portale www.lrytas.lt
Aldona Norkienė prašo įvertinti dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijas “Nužudymo užsakovas bijo viešumo” (2012-03-14), “Kalėjimas – ne sanatorija” (2012-08-25). Teigiama, kad žurnalistas Gintaras Šiuparys iškraipė faktus, pateikė subjektyvų ir vienpusišką aprašomos istorijos vertinimą.
Nuspręsta:
2012-03-14 dienraščio “Lietuvos rytas” publikacijoje “Nužudymo užsakovas bijo viešumo” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.
 
3. Svarstyta: R. Kvedarienės skundas dėl publikacijos interneto portale www.lrytas.lt
Renata Kvedarienė prašo įvertinti 2012-11-27 interneto portalo www.lrytas.lt publikaciją “Kauno gimnaziją sukrėtė anglų kalbos mokytojos tragedija”. Teigiama, kad paskelbta neobjektyvi informacija.
Nuspręsta:
2012-11-27 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje “Kauno gimnaziją sukrėtė anglų kalbos mokytojos tragedija” nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: A. Matonio skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.racas.lt
Audrius Matonis prašo įvertinti 2012-11-12 A. Račo interneto svetainėje www.racas.lt išspausdintą informaciją “Ekskursas į istoriją: kodėl prostitutai bačiuliai ir matoniai nepasigauna ŽIV”. Teigiama, kad paskelbta tikrovės neatitinkanti, garbę ir orumą, profesinę žurnalisto reputaciją įžeidžianti informacija.
Nupręsta:
2012-11-12 A. Račo interneto svetainėje www.racas.ltišspausdintoje publikacijoje “Ekskursas į istoriją: kodėl prostitutai bačiuliai ir matoniai nepasigauna ŽIV” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 59 str.

5. Svarstyta: BIGBANK AS filialo skundas dėl LNK žinių laidos
Klausimas buvo svarstytas 2012-10-29 posėdyje. Sprendimo priėmimas atidėtas, nes nuspręsta kreiptis į LNK dėl informacijos patikslinimo. BIGBANK AS filialo atitikties teisininkė Laura Gerybaitė prašo įvertinti 2012-06-20 LNK 18.45 val. Žinių laidos reportažą. Teigiama, kad Žinių laidos reportaže pateikiant žodinę ir vaizdinę informaciją žiūrovams buvo sudarytas įspūdis, kad pateikiama informacija taikoma ir BIGBANK AS. Tokiu būdu visuomenei apie banką buvo pateiktos neteisingos ir netikslios žinios, žeminančios banko dalykinę reputaciją. Teigiama, kad nepaskelbtas ir paneigimo tekstas. LNK atsiųstame paaiškinime teigiama, kad BIBGANK AS, skirtngai nuo bendrovės “General Financing” pateikė teisės aktų neatitinkantįi paneigimo tekstą, todėl jis ir nebuvo skelbiamas.
Nuspręsta:
2012-06-20 LNK 18.45 val. Žinių laidoje pateikiant informaciją apie BIGBANK AS nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2011-01-10 Nr. 1

1. Svarstyta: D. Petraičio skundas dėl LNK laidos „Kakadu“
Darius Petraitis prašo įvertinti 2009-10-28 LNK laidos „Kakadu“ siužetą. Teigiama, kad apie D. Petraitį buvo pateikta šmeižikiška, jį diskredituojanti, garbę ir orumą žeidžianti informacija, pažeistas elementarus pagarbos žmogui principas.
Nuspręsta:
2009-10-28 LNK laidos „Kakadu“ siužete pie D. Petraitį nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: P. Markevičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Posėdyje dalyvavo žurnalistas V. Užusienis. Paulius Markevičius prašo įvertinti 2010-10-06 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Daugiabutyje terorizuojami kitaminčiai“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pateikta tik vienos pusės nuomonė. Buvo gautas P. Markevičiaus ir A. Bambalo skundas ir dėl 2010-09-30 publikacijos „Sutartis daugiabutyje įsuko anarchiją“. Tačiau nebuvo pateikta pati publikacija, todėl skundai nebus svarstomi.
Nuspręsta:
2010-10-06 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Daugiabutyje terorizuojami kitaminčiai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: VšĮ Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla skundas dėl  publikacijos interneto svetainėje kauno.diena.lt
VšĮ Kauno Julijanavos katalikiška vidurinė mokykla skunde prašoma įvertinti 2010-09-10 dienraščio „Kauno diena“ ir interneto svetainės kauno.diena.lt publikaciją „Julijanavos katalikiška mokykla: patyčios traumavo vaiką“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, iškraipyti turimi faktai, pakenkta mokyklos dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2010-09-10 dienraščio „Kauno diena“ ir interneto svetainės kauno.diena.lt publikacijoje „Julijanavos katalikiška mokykla: patyčios traumavo vaiką“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: J. Augustinaitienės skundas dėl publikacijų laikraštyje „Joniškio dienos“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. Janina Augustinaitienė prašo įvertinti laikraščio „Joniškio dienos“ publikacijas „Žaidimėliai su pinigėliais, arba mažoji išpažintis“ (2010-04-30), „Po to, kai rašėme“ (2010-05-07), „Turtas buvo neinventorizuotas, nėra jokio dokumento, parašų...“ (2010-05-11), „Replika“ (2010-07-02), „Ir savo, ir kaimynų teritoriją pavertė „rojaus“ kampeliu, apie kurį, matyt, net seniūnė nenutuokia“ (2009-09-18). Teigiama, kad publikacijose yra žeminama jos, kaip Joniškio seniūnijos seniūnės, reputacija, pateikiama tendencinga ir šmeižikiška informacija.
 
Komisija nagrinėja skundus dėl publikacijų, išspausdintų vienerių metų laikotarpyje. Todėl skundo dalis dėl 2009-09-18 publikacijos „Ir savo, ir kaimynų teritoriją pavertė „rojaus“ kampeliu, apie kurį, matyt, net seniūnė nenutuokia“ nebus svarstoma.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką redakcijai ir priminti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. reikalavimą, kad kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė.
 
5. Svarstyta: R. Osausko skundas dėl publikacijų Jonavos rajono laikraštyje „Naujienos“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. Remigijus Osauskas prašo įvertinti Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ publikacijas „Administracijos direktoriaus paskutinės darbo dienos sprendimai – abejotini“ (2010-09-10), „Atleistas valdininkas vėl žvalgosi į postus Savivaldybėje“ (2010-09-17), „Sporto ir pramogų komplekso statybos pradžią klampina skundai“ (2010-09-21). Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti, nes jo autorius R. Osauskas skundą atsiėmė.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

 6.1. Žurnalistų etikos inspektorės prašymas dėl nuotraukos laikraštyje „Laisvas laikraštis“
 
Žurnalistų etikos inspektorė prašo įvertinti laikraščio „Laisvas laikraštis“ 2010 m. lapkričio 13-19 d. numeryje 41/307 prie publikacijos „Drąsius Kedys buvo nuskandintas“ išspausdintą D. Kedžio lavono nuotrauką.
Nuspręsta:
Laikraščio „Laisvas laikraštis“ redakcija 2010 m. lapkričio 13-19 d.  numeryje 41/307 prie publikacijos „Drąsius Kedys buvo nuskandintas“ išspausdinusi D. Kedžio palaikų nuotrauką pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.
 
6.2. Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacijos pareiškimas
 
Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacija teigia, kad V. Daujotytės monografijoje apie poetą S. Gedą, kurią populiarina ir platina Lietuvos rašytojų sąjungą ir Rašytojų sąjungos leidykla, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti ne tik mirusio poeto, bet ir jo artimųjų garbę.
Nuspręsta:
Pareiškimo nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
 
6.3. LŽS  paklausimas dėl Etikos kodekso 27 str.
 
Lietuvos žurnalistų sąjungos etikos komisija prašo išaiškinti, kaip žurnalistas turi tinkamai elgtis, kad nepažeistų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str. reikalavimo „Žurnalistas neturi teisės priimti dovanų, mokamų kelionių, mokamų atostogų ir kitokio įsiteikimo, kuris gali pakenkti jo nepriklausomumui. Žurnalistas privalo visuomet pranešti visuoemnei apie bet kokią gautą paramą, išskyrus viešosios informacijos rengėjo, su kuriuo žurnalistą sieja darbo ar kūrybiniai santykiai, mokamą atlyginimą arba suteiktą paramą.“
Nuspręsta:
Komisija rekomenduoja redakcijoms informaciją apie gautą paramą skelbti savo interneto svetainių puslapiuose arba leidiniuose. Taip pat informaciją galima pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai ir ji bus patalpinta Komisijos interneto svetainėje.
 
 

 2011-01-31 Nr. 2

1. Svarstyta: Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“
Posėdyje dalyvavo Veriškių pradinės mokyklos direktorė D. Peciūnienė ir mokytojs V. Navickaitė. Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos direktorė Dalia Peciūnienė prašo įvertinti 2010 m. spalio 14-20 savaitraščio „Vilniaus krašto savaitraštis“ publikaciją „Manipuliacijos „vaiko gerovės“ vardan“. Teigiama, kad buvo paskleista tiesos neatitinkanti informacija, pakenkta mokyklos dalykinei reputacijai, be tėvų sutikimo paskelbta privataus pobūdžio informacija apie mokinių specialiuosius poreikius, sutrikimus ir t.t. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
2010 m. spalio 14-20 savaitraščio „Vilniaus krašto savaitraštis“ publikacijoje „Manipuliacijos „vaiko gerovės“ vardan“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 5 straipsniai, 22 sr. 2 dalis, 36 straipsnis.
 
2. Svarstyta: AB Rytų skirstomieji tinklai skundas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Posėdyje dalyvavo dienraščio „Respublika“ žurnalistė A. Zinkuvienė. AB Rytų skirstomieji tinklai prašo įvertinti 2010-10-20 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Vogti elektrą galima. Pelninga Lietuvoje vogti elektrą“. Teigiama, kad buvo pateikta netiksli ir šališka informacija, kuri padarė žalą teisėtiems Bendrovės interesams ir pažemino dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2010-10-20 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Vogti elektrą galima. Pelninga Lietuvoje vogti elektrą“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: E. Kuzavinienės skundas dėl publikacijos naujienų portale „Delfi“
Elvyra Kuzavinienė prašo įvertinti 2010-10-31 www.delfi.lt publikaciją „Abu 4-metės prievartavimu įtariamus vyrus teismas leido suimti“. Teigiama, kad buvo nusižengta profesinei etikai, nes atskleisti įtariamųjų padarius nusikaltimą asmens duomenys.
Nuspręsta:
2010-10-31 www.delfi.lt publikacijoje „Abu 4-metės prievartavimu įtariamus vyrus teismas leido suimti“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: K. Radzevičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Karštas komentaras“
Kęstutis Radzevičius prašo įvertinti 2010-10-30 internetinio laikraščio „Karštas komentaras“ publikaciją „N. Venckienė: Reikalinga partija, kuri padėtų Prezidentei įvesti tvarką Lietuvoje“. Teigiama, kad žurnalistė nusižengė profesinei etikai, nes užduodama klausimus pašnekovei pateikė neteisingą informaciją skaitytojams.
Nuspręsta:
Skundą atmesti kaip nepagrįstą.
 
5. Svarstyta: B. Rukienės-Petrošienės kundas dėl publikacijos laikraštyje „Ūkininko patarėjas“
Benedikta Rukienė-Petrošienė prašo įvertinti 2010-10-12 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikaciją „Kelmę šokdina Benedikta“. Teigiama, kad publikacijoje pateikta neteisinga, neobjektyvi ir B. Rukienę-Petrošienę šmeižianti informacija.
Nuspręsta:
Nesvarstyti 2010-00-12 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijos „Kelmę šokdina Benedikta“ Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Parengti laišką redakcijai siūlant  žurnalistams neeikvoti kūrybinių jėgų sprendžiant menkaverčius konfliktus.
 
 
 
2011-02-07 Nr. 3
 
1. Svarstyta: TS-LKD skundas dėl LNK laidos „Abipus sienos“
Posėdyje dalyvavo TS-LKD atstovė spaudai E. Zinevičienė, S. Šedbaro padėjėjas K. Paliutis. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė prašo įvertinti 2010-05-26 ir 2010-08-31  LNK laidos „Abipus sienos“ siužetus. Teigiama, kad buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, pažeisti Etikos klodekso 3,5,6,37,38 ir 56 straipsniai, laidos įvardintos kaip užsakomoji šmeižto kampanija prieš TS-LKD partiją ir jos pirmininką prof.  V. Landsbergį.
Nuspręsta:
2010-05-26 ir 2010-08-31 d. LNK laidoje „Abipus sienos“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., 22 str.2 dalis, 38 straipsnis.
 
2. Svarstyta: P. Rėklaičio skundas dėl publikacijos interneto svetainėse www.diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. Povilas Rėklaitis prašo įvertinti 2010-11-08 UAB „Diena Media News“ priklausančiose interneto svetainėse diena.lt, kauno.diena.lt; vilniaus.diena.lt paskelbtą publikaciją „D. Kedžio dukters saugotojas dingo su paaukotais pinigais“. Teigiama, kad publikacijos turinys tendencingas, siekiama diskredituoti P. Rėklaitį kaip asmenį, be to, žurnalistė A. Kuznecovaitė rašo su žurnalisto etika nesuderinamus šmeižikiškus komentarus socialiniame tinklalapyje Facebook.
Nuspręsta:
1. Socialiniame tinklalapyje Facebook pateikiama informacija yra vertintina kaip nuomonė. Nuomonių Komisija nesvarsto.
2. 2010-11-08 UAB „Diena Media News“ priklausančiose interneto svetainėse diena.lt, kauno.diena.lt; vilniaus.diena.lt paskelbtoje publikacijoje „D. Kedžio dukters saugotojas dingo su paaukotais pinigais“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Laikraščio „Palangos tiltas“ redaktoriaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Vakarinė Palanga“
Laikraščio „Palangos tiltas“ redaktorius Linas Jegelevičius prašo įvertinti 2010-11-20 laikraščio „Vakarinė Palanga“ publikaciją „Apsaugok, Viešpatie, Palangą nuo terbos, lazdos ir modernaus kurorto kūrėjų“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, įžeidžianti, „Palangos tilto“ redakcijos dalykinę reputaciją žeminanti informacija.
Nuspręsta:
Nesvarstyti publikacijos Žurnalistų ir elidėjų etikos kodekso požiūriu, nes nėra tam pagrindo. Įpareigoti Komisijos pirmininką priminti abiems redakcijoms apie sąžingos ir garbingos konkurecijos būtinybę.
 
4. Svarstyta: Z. Gudynienės skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.pilviskiai.lt
Z. Gudynienė prašo įvertinti 2010-12-13 interneto svetainės www.pilviskiai.lt publikaciją „Aiškinantis santykius peržengtas žmoniškumas“. Teigiama, kad publikacijos autorė B. Nenėnienė nusižengė profesinei etikai, nes įrašinėjo pokalbį apie tai neįspėjusi ir be leidimo jį paskelbė. Z. Gudynienės skundą persintė ir Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūra.
Nuspręsta:
2010-12-13 interneto svetainėje www.pilviskiai.lt publikuotame straipsnyje „Aiškinantis santykius peržengtas žmoniškumas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
 
5.1.  V. Repšio pareiškimas
 
V. Repšys prašo pakeisti 2009-03-02 jam siųsto Komisijos  sprendimo formuluotę.
 
Nuspręsta:
V. Repšio prašymą atmesti. Komisija priimtų sprendimų nepersvarsto ir nekoreguoja.
 

 

 2011-02-28  Nr. 4

1. Svarstyta: L. Garnelienės, R. Šalaševičiūtės, V.P. Andriukaičio skundas dėl TV3 laidos „Kodėl?“. Skunde teigiama, kad kviečiant pareiškėjus į 2010-09-20 TV3 laidos „Kodėl?“ filmavimą buvo pateikta nepilna ir klaidinga informacija apie laidos formatą, laidos dalyvius ir temas. Taip pat, pasak pareiškėjų, filmuojant laidą buvo vienokia pokalbio seka, o sumontavus laidą žiūrovams pateikta visai kitokia pokalbio versija, t. y. montažo metu buvo iškreiptas filmavimo metu vykusio pokalbio nuoseklumas ir prasmė. Dėl šio skundo kreipėsi Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
Atsižvelgus į laidos vedėjos R. Janutienės prašymą, svarstymą atidėti iki š. m. kovo 21 d. posėdžio.
 
2. Svarstyta: D. Bekintienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Giružis“
Danutė Bekintienė prašo įvertinti 2010-11-19 laikraščio „Giružis“ publikaciją „Mero užgaida arba Kam Varėna „dzin“. Teigiama, kad buvo pateikta tendencinga, tikrovės neatitinkanti informacija, o teksto konstrukcija ir apipavidalinimu siekta pažeminti D. Bekintienės garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2010-11-19 laikraščio „Giružis“ publikacijoje „Mero užgaida arba Kam Varėna „dzin“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Lietuvos dviratininkų bendrijos skundas dėl publikacijų laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Linas Vainius  prašo įvertinti 2010-11-25 laikraščio „Vakarų ekspresas“ interneto svetainės www.ve.lt publikaciją „Apie dviratininkus gatvėse. Piktai ir neetiškai“. Teigiama, kad pateikta neteisinga informacija, publikacija savo įžeidžiančia stilistika ir autoriaus siūlomu problemos sprendimo būdu tiesmukai skatina smurtą ir nusikalstamą elgesį keliuose, kiršinami dviratininkai ir automobilininkai. Taip pat prašo įvertinti ir publikaciją „Apie dviratininkus. Atrodo, nepiktai“. Teigiama, kad ji buvo išspausdinta po to, kai Dviratininkų bendrija kreipėsi į redakciją dėl pirmojo straipsnio. Pasak, L. Vainiaus, šios publikacijos įžeidžianti stilistika taip pat neskatina tolerancijos ir supratimo.
Nuspręsta:
2010-11-25 laikraščio „Vakarų ekspresas“ interneto svetainės www.ve.lt publikacijose „Apie dviratininkus gatvėse. Piktai ir neetiškai“, „Apie dviratininkus. Atrodo, nepiktai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: L. Valavičiaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“. Laimas Valavičius prašo įvertinti 2010-12-03 laikraščio „Sekundė“ publikaciją „Mikriukų lyderis nepastebėjo pėsčiosios“. Teigiama, kad apie privačius vežėjus pateikta tikrovės neatitinkanti ir faktais nepagrįsta informacija, be L. Valavičiaus sutikimo paviešinti jo asmens duomenys, nors jis nėra viešas asmuo.
Nuspręsta:
2010-12-03 laikraščio „Sekundė“ publikacijoje „Mikriukų lyderis nepastebėjo pėsčiosios“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 

 2011-03-21 Nr. 5

1. Svarstyta: L. Garnelienės, R. Šalaševičiūtės, V.P. Andriukaičio skundas dėl TV laidos „Kodėl?“
Posėdyje dalyvavo laidos vedėja R. Janutienė ir laidos redaktorius. Klausimas buvo įtrauktas į š.m. vasario 28 d. posėdžio darbotvarkę, tačiau laidos vedėjos R. Janutienės prašymu atidėtas. Skunde teigiama, kad kviečiant pareiškėjus į 2010-09-20 TV3 laidos „Kodėl?“ filmavimą buvo pateikta nepilna ir klaidinga informacija apie laidos formatą, laidos dalyvius ir temas. Taip pat, pasak pareiškėjų, filmuojant laidą buvo vienokia pokalbio seka, o sumontavus laidą žiūrovams pateikta visai kitokia pokalbio versija, t. y. montažo metu buvo iškreiptas filmavimo metu vykusio pokalbio nuoseklumas ir prasmė. Dėl šio skundo kreipėsi Lietuvos radijo ir televizijos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Nuspręsta:
2010-09-20 TV3 laidoje „Kodėl?“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str.
 
2. Svarstyta: V. Šakenytės skundas dėl LTV laidoje „Panorama“ siužeto
Posėdyje dalyvavo LTV naujienų tarnybos direktorius A. Matonis. Viltana Šakenytė prašo įvertinti 2010-11-10 LTV naujienų laidos „Panorama“ siužetą. Teigiama, kad apie D. Kedį buvo pateikta žiūrovus klaidinanti ir mirusį žmogų šmeižianti informacija.
Nuspręsta:
Nesvarstyti siužeto Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti laišką LTV naujienų tarnybai, kad siužetai būtų rengiami atidžiau.
 
3. Svarstyta: Ministro Pirmininko kanclerio D. Matulionio pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje „Respublika“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis prašo įvertinti 2010-11-20 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Finansų karaliukai. Visiškas melas, kad algos mažėja“. Teigiama, kad buvo paskleista melaginga informacija apie aukštų valstybės pareigūnų atlyginimų didėjimą.
Nuspręsta:
2010-11-20 dienraščio „Respublika“ publikacijoje „Finansų karaliukai. Visiškas melas, kad algos mažėja“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: D. Dambrausko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Elektrėnų kronika“
Elektrėnų savivaldybės Tarybos narys Danas Dambrauskas prašo įvertinti 2010-12-03 laikraščio „Elektrėnų kronika“ interneto svetainėje www.kronika.lt išspausdintą publikaciją „Beribis politikavimas“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes redakcija išspausdino D. Dambrausko pateiktą nuomonę-atsakymą  į 2010-12-03 publikaciją „Beribis politikavimas“.
 
 
                
2011-04-18 Nr. 6
 
1. Svarstyta: R. Žiobienės skundai dėl TV3 laidų „Akistata“
Posėdyje dalyvavo UAB „Tele-3“ programų direktorius J. Jefremovas ir advokatė R. Andriulevičiūtė. Regina Žiobienė prašo įvertinti 2010 m. lapkričio 03 d. ir lapkričio 17 d. TV3 laidas „Akistata“. Teigiama, kad, nepaisant teismo sprendimo, buvo rodomi 2010-11-03 d. laidos anonsai, parodyta ir pati laida. R. Žiobienės teigimu, siužetas apie jos garbaus amžiaus mamą buvo parodytas žeminančiame kontekste, paviešinta jos pavardė, informacija apie privatų gyvenimą ir sveikatos būklę. 2010-11-17 d. laidoje, pasak R. Žiobienės, dar kartą buvo pažeistas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimas, draudžiantis skelbti jos mamos A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę. Buvo pažeista ir R. Žiobienės teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
1. 2010-11-03 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie A. Tumaitienę buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 14, 16, 36 ir 57 straipsniai.
2. Sprendimą dėl 2010-03-17 TV3 laidos „Akistata“ priimti gavus atsakymą iš UAB „Tele-3“ ir UAB „TV Pro Media“, ar V. Bužinsko padėjėja rengė skundą Vilniaus apygardos teismui dėl Vilniaus 1-ojo apylinkės teismo sprendimo, draudžiančio skelbti A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę, t.y. viešai publikuoti filmuotą medžiagą, kuriose A. Tumaitienė yra užfiksuota žeminančiame kontekste.
 
2. Svarstyta: Vaiko teisių apsaugos kontrolierės skundai dėl TV3 laidų „Akistata“
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė E. Žiobienė prašo įvertinti 2010-09-01 ir 2010-11-03 TV3 laidas „Akistata“. Teigiama, kad laidose informacija apie Vaiko teisių kontrolieriaus tarnybą ir kontrolierę buvo pateikta tendencingai ir pažeidžiant žurnalisto etiką.
Nuspręsta:
1. 2010-09-01 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie Vaiko teisių apsaugos kontrolierę E. Žiobienę buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str.
2. 2010-11-03 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą ir kontrolierę E. Žiobienę buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 6 straipsniai, 22 str. 2 dalis.
 
 
                                 
2011-05-02 Nr. 7
 
1. Svarstyta: Lietuvos gydytojų sąjungos skundas dėl TV3 laidos „Paskutinė instancija“
Posėdyje dalyvavo UAB „Tele-3“ programų direktorius J. Jefremovas, laidos vedėja R. Janutienė ir žurnalistas T. Grainys. Lietuvos gydytojų sąjunga prašo įvertinti 2011-01-06 TV3 laidos „Paskutinė instancija“ siužetą. Teigiama, kad, kalbant apie skiepus nuo hepatito B, buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, vienų gydytojų nuomonė pateikta kaip moksliškai pagrįsti įrodymai, o kitų gydytojų nuomonė tendencingai iškraipyta.
Nuspręsta:
2011-01-06 TV3 laidoje „Paskutinė instancija“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
2. Svarstyta: VU teisės fakulteto dekano V. Nekrošiaus ir UAB „Verslo žinios“ skundai dėl laidos „Paskutinės instancija“ žurnalistų neetiško darbo renkant informaciją VU teisės fakulteto dekanas prof.habil.dr. V. Nekrošius prašo įvertinti TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalistės R. Kalinauskaitės elgesį  2010-11-09 renkant informaciją VU teisės fakulteto patalpose. UAB „Verslo žinios“ prašo įvertinti TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalisto ir operatoriaus elgesį renkant informaciją š. m. sausio 28 d. LITEXPO parodų rūmuose „Verslo žinių“ organizuotoje konferencijoje „Gazelė“.
Nuspręsta:
1. TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalistė R. Kalinauskaitė rinkdama informaciją 2010 m. lapkričio 09 d. VU teisės fakultete, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 str.
2. TV3 laidos „Paskutinė instancija“ žurnalistas T. Grainys rinkdamas informaciją š. m. sausio 28 d UAB „Verslo žnios“ renginyje „Litexpo“ kongresų ir parodų centre, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros skundas dėl publikacijos interneto svetainėae balsas.lt ir alfa.lt
Posėdyje dalyvavo interneto svetainės alfa.lt publikacijos autorius R. Varnauskas. Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2010-12-13 interneto svetainės balsas.lt publikaciją „Eglės Kusaitės byla – šiek tiek dokumentų“, 2010-12-15 publikaciją „Eglės Kusaitės byla: šiek tiek dokumentų II“, 2010-12-15 interneto svetainės alfa.lt publikaciją „Paviešinti dokumentai verčia abejoti, kam dirba Lietuvos teisėsauga“. Teigiama, kad be prokurorų leidimo buvo paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenys, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2010-12-13 interneto svetainės balsas.lt publikacijoje „Eglės Kusaitės byla – šiek tiek dokumentų“, 2010-12-15 publikacijoje „Eglės Kusaitės byla: šiek tiek dokumentų II“, 2010-12-15 interneto svetainės alfa.lt publikacijoje „Paviešinti dokumentai verčia abejoti, kam dirba Lietuvos teisėsauga“, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Lietuvos futbolo federacijos ir futbolo draugijos „Žalgiris“ skundai dėl publikacijų www.futbolas.lt
Lietuvos futbolo federacija ir futbolo draugija „Žalgiris“ teigia, kad UAB „Sporto komunikacijos“ priklausančiame interneto portale futbolas.lt buvo išspausdinta informacija, paimta iš LFF ir Vilniaus miesto futbolo draugijos „Žalgiris“ interneto svetainių. Tačiau, skundo autorių teigimu, jų niekas neprašė ir jie nėra davę sutikimo kam nors spausdinti jų informaciją. Jie tai vadina plagijavimu.
Nuspręsta:
1. Interneto portalo futbolas.lt publikacijoje „Septyniolikmečiai ir devyniolikmečiai sužinojo varžovus“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Interneto portalo futbolas.lt publikacijoje „L. Varanavičius pažadėjo „Žalgiriui“ vietą UEFA Europos lygos kvalifikaciniame turnyre“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: R. Masiliūnienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“
Raimonda Masiliūnienė prašo įvertinti 2010-12-16 laikraščio „Sekundė“ publikaciją „Pakliuvo po greitosios ratais“. Teigiama, kad publikacijoje buvo pažeisti sąžiningos ir objektyvios žurnalistikos principai, kurie pareiškėjai sukėlė dvasinių išgyvenimų, neišklausyta jos nuomonė.
Nuspręsta:
2010-12-16 laikraščio „Sekundė“ publikacijoje „Pakliuvo po greitosios ratais“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. L. Slušnį išrinkti Komisijos pirmininku vienerių metų kadencijai.
2. Pavaduotoją išrinkti artimiausio posėdžio metu.
 
 
     
2011-05-16 Nr. 8
 
1. Svarstyta: Televizijos TV3 priskyrimo profesinės etikos  nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai klausimo svarstymas
Posėdyje dalyvavo UAB „Tele-3“ generalinė direktorė L. Blaževičiūtė, advokatų kontoros Eversheds Saladžius advokato padėjėjas N. Zaleckas. Pagal Komisijos reglamentą, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip du kartus, Komisija gali pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise ir svarstyti klausimą dėl visuomenės informavimo priemonės priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. 2011 metais TV3 buvo pripažinta pažeidusi profesinės etikos kodeksą daugiau negu 2 kartus, o skaičiuojant vienerių metų laikotarpyje, t.y. nuo 2010 m. gegužės mėnesio, dar 3 kartus:
1.1  2011-03-21 d. posėdyje 2010-09-20 TV3 laida „Kodėl?“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 16 str.
1.2. 2011-04-18 d. posėdyje 2010-09-01 TV3 laida „Akistata“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 6 str., pagal du skundus 2010-11-03 TV3 laida „Akistata“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3, 6, 22 str.2 d., 14, 16, 36, 57 str.
1.3. 2011-05-02 d. posėdyje 2011-01-06 TV3 laida „Paskutinė instancija“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5 str.
1.4. 2010-05-31 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Žiūrim, ką turim" buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3,8 ir 11 str.
1.5. 2010-09-20 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Prieš srovę" buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 37 str.
1.6. 2010-12-13 d. posėdyje 2010-05-05 TV3 laida "Akistata" buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5, 22 str.2d., 38 str.
Nuspręsta:
Dėl per vienerius metus padarytų šešių profesinės etikos pažeidimų: 2011-03-21 d. posėdyje 2010-09-20 TV3 laida „Kodėl?“ pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 16 str.; 2011-04-18 d. posėdyje 2010-09-01 TV3 laida „Akistata“ pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 6 str., pagal du skundus 2010-11-03 TV3 laida „Akistata“ buvo pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3, 6, 22 str.2 d., 14, 16, 36, 57 str.; 2011-05-02 d. posėdyje 2011-01-06 TV3 laida „Paskutinė instancija“ pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5 str.; 2010-05-31 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Žiūrim, ką turim" pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 3,8 ir 11 str.; 2010-09-20 d. posėdyje 2010-03-23 TV3 laida "Prieš srovę" pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 37 str.; 2010-12-13 d. posėdyje 2010-05-05 TV3 laida "Akistata" pripažinta pažeidusi Etikos kodekso 5, 22 str.2d., 38 str., žiniasklaidos priemonę televiziją TV3 priskirti profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Sprendimas galioja vienerius metus.
 
2. Svarstyta: LR krašto apsaugos ministerijos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Valstiečių laikraštis“
Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. LR krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamentas prašo įvertinti 2010-11-27 laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikaciją „Ministerijos biurokratams tūkstančiai, o kariams trupiniai“. Teigiama, kad tai tendencingas, įžeidžia stilistika parengtas straipsnis, kuriame pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2010-11-27 laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikaciją „Ministerijos biurokratams tūkstančiai, o kariams trupiniai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: A. Račo skundas dėl publikacijos naujienų portale alfa.lt
Posėdyje dalyvavo A. Račas. Artūras Račas prašo įvertinti 2011-01-10 naujienų portale alfa.lt išspausdintą R. Janutienės publikaciją „Tuk-tuk-tuk“. Prašo įvertinti, ar skunde cituojami R. Janutienės teiginiai ir visa publikacija nepažeidžia Etikos kodekso nuostatų.
Nuspręsta:
2011-01-10 naujienų portale alfa.lt išspausdintoje R. Janutienės publikacijoje „Tuk-tuk-tuk“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 str. 1 d.
 
4. Svarstyta: D. Borisenko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas“
Dmitrij Borisenko prašo įvertinti 2009-02-11 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Žudikai suka savo uodegą“. Teigiama, kad buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, įdėta jo nuotrauka iš teismo salės, nors jis tuo metu buvęs nepilnametis.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti dėl senaties.
 
5. Svarstyta: Komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
I. Abramavičiūtę išrinkti Komisijos pirmininko pavaduotoja vienerių metų laikotarpiui.
                             
 
2011-05-30 Nr. 9
 
1. Svarstyta: Dienraščio "Lietuvos žinios" galimo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai klausimo svarstymas
Pagal Komisijos reglamentą, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė yra pripažįstama pažeidusi Etikos kodeksą ne mažiau kaip du kartus, Komisija gali pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise ir svarstyti klausimą dėl visuomenės informavimo priemonės priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Vienerių metų laikotarpyje dienraštis "Lietuvos žinios" buvo pripažintas pažeidęs Etikos kodeksą 3 kartus: 1) 2010-05-31 posėdyje buvo pripažinta, kad 2010-03-16 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „A. Siaurusevičius ir jo būrys įtartini“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 dalis; 2) 2010-09-27 posėdyje buvo pripažinta, kad 2010-06-09 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Sunkmečiu LRT augina konkurentą“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.; 3. 2010-11-08 posėdyje buvo pripažinta, kad dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintose A. Lukšo publikacijose „Paskutinė nelaisvės naktis“ (2009-09-04) ir „Lietuvis virš Lamanšo“ (2010-07-23) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas 62 str.
Nuspręsta:
Nepriskirti dienraščio "Lietuvos žinios" profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
 
2. Svarstyta: R. Žiobienės skundas dėl TV3 laidos "Akistata"
R. Žiobienės teigimu, 2010-11-17 d. laidoje dar kartą buvo pažeistas Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimas, draudžiantis skelbti jos mamos A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę. Buvo pažeista ir R. Žiobienės teisė į privataus gyvenimo apsaugą. Skundas buvo svarstytas 2011-04-18 posėdyje. Svarstymas atidėtas ir nuspręsta sprendimą dėl 2010-11-17 TV3 laidos „Akistata“ priimti gavus atsakymą iš UAB „Tele-3“ ir UAB „TV Pro Media“, ar V. Bužinsko padėjėja rengė skundą Vilniaus apygardos teismui dėl Vilniaus 1-ojo apylinkės teismo sprendimo, draudžiančio skelbti A. Tumaitienės atvaizdą ir informaciją apie jos privatų gyvenimą bei sveikatos būklę, t.y. viešai publikuoti filmuotą medžiagą, kuriose A. Tumaitienė yra užfiksuota žeminančiame kontekste.
Nuspręsta:
2010-11-17 TV3 laidoje „Akistata“ pateikiant informaciją apie A. Tumaitienę buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 14, 16 ir 36 straipsniai.
 
3. Svarstyta: J. Garbaravičienės skundas dėl publikacijos žurnale "Panelė"
Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius O. Gasanovas. Žurnalistų etikos inspektorės persiųstas skundas. J. Garbaravičienė prašo įvertinti 2010 m. gegužės mėnesio numeryje žurnale "Panelė" išspausdintą publikaciją "Aukštuomenės naujokė". Teigiama, kad informacija publikacijai buvo renkama pažeidžiant etiką, iškraipytos jos mintys, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista teisė į privatumą.
Nuspręsta:
2010 m. gegužės mėnesio numeryje žurnale "Panelė" išspausdintoje publikacijoje "Aukštuomenės naujokė" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta:  A. Noselio pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje "Alytaus aujienos"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Alytaus naujienos" redaktorius R. Burba. Arūnas Noselis prašo įvertinti 2011-01-18 laikraščio "Alytaus Naujienos" publikaciją "Moksleivę pražudė internetinė pažintis". Teigiama, kad publikacijoje be leidimo buvo paviešinti jo mažametės sesers ir tėvo duomenys.
Nuspręsta:
2011-01-18 laikraščio "Alytaus Naujienos" publikacijoje "Moksleivę pražudė internetinė pažintis" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai: Vilniaus 3-iojo PK persiųstas V. Večerskienės pareiškimas dėl LNK laidos KK2, laikraščio "Šiaurės rytai" paklausimas

5.1. V. Večerskienės pareiškimas dėl LNK laidos KK2
         
Vilniaus m. 3 PK persiuntė V. Večerskienės pareiškimą policijai dėl LNK laidos KK2 žurnalistų elgesio renkant informaciją.
Nuspręsta:
Nevertinti LNK laidos KK2 žurnalistės veiksmų renkant informaciją Nacionaliniame dramos teatre Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
 
5.2. Laikraščio "Šiaurės rytai" paklausimas
 
Laikraščio "Šiaurės rytai" redakcija prašo paaiškinti, ar neetatinis laikraščio bendradarbis, išrinktas į savivaldybės Traybą, gali rengti publikacijas laikraščiui siaura ir apibrėžta tema.

Komisijos nuomone, Etikos kodekso 25 str. labai aiškiai pasako, kad vykdydamas savo pareigas žurnalistas negali prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius. Jokių išlygų nėra. Jis turi apsispręsti, kokia veikla užsiimti. Taip ir nuspręstą atsakyti redakcijai.
         
 

2011-06-27 Nr. 10 

1. Svarstyta: G. Bogdanskienės skundas dėl TV3 laidos "Tik tarp mūsų"
Gražina Bogdanskienė prašo įvertinti 2010-11-14 TV3 laidą "Tik tarp mūsų". Teigiama, kad siužete apie Romualdą Bogdanską buvo pateikta Gražiną Bogdanskienę žeminanti, nepatikrinta, vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista G. Bogdanskienės ir jos sūnaus teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
2010-11-14 TV3 laidos "Tik tarp mūsų" siužete apie R. Bogdanską nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: LŽPGA skundas dėl "Balticum" televizijos laidos "Naujienos iš vakarų"
Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija prašo įvertinti 2011-01-26 "Balticum" televizijos laidą "Naujienos iš vakarų". Teigiama, kad reporterė A. Dykovienė paskelbė niekuo nepagrįstus kaltinimus asociacijos pirmininkui A. Bargailai, suteikė galimybę UAB "Banginis" direktoriui A. Aušrai vykdyti "šmeižto kampaniją".
Nuspręsta:
2011-01-26 "Balticum" televizijos laidos "Naujienos iš vakarų" siužete apie Nord Stream ir Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos sutartį, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Lietuvos infektologų draugijos skundas dėl publikacijos laikraštyje "Lietuvos žinios"
Lietuvos infektologų draugija prašo įvertinti 2011-01-11 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Skiepai: vieniems - liga, kitiems - pelnas". Teigiama, kad apie skiepus nuo B hepatito buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, vienų gydytojų nuomonė pateikta kaip moksliškai pagrįsti įrodymai, o kitų tendencngai iškraipyta kaltinant juos susitarimu su farmacinėmis bendrovėmis.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes pirminis informacijos šaltinis buvo 2011-01-06 TV3 laida "Paskutinė instancija". Ši laida buvo svarstyta ir priimtas sprendimas, kad laidoje buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
4. Svarstyta: E. Jurkevičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Seimo narys Evaldas Jurkevičius prašo įvertinti 2011-01-25 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Politikai vėl prašosi psichiatrų". Teigiama, kad publikacijos autorius T. Ignatavičius informaciją apie Seimo narį pateikė neetiškai, žemindamas jo garbę ir orumą, menkindamas dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
2011-01-25 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Politikai vėl prašosi psichiatrų" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: V. Volkovo skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šiaulių kraštas"
Vaclovas Volkovas prašo įvertinti 2011-01-21 laikraščio "Šiaulių kraštas" publikaciją "Vyriausybės atstovas užsibarikadavo tualete". Teigiama, kad publikacijoje pateikta V. Volkovo autoritetą žeminati informacija.
Nuspręsta:
2011-01-21 laikraščio "Šiaulių kraštas" publikacijoje "Vyriausybės atstovas užsibarikadavo tualete" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: E. Davidavičienės skundas dėl publikacijos laikraštyje "Širvintų kraštas"
Elena Davidavičienė prašo įvertinti 2011-02-05 laikraščio "Širvintų kraštas" publikaciją "Kodėl išmoka administracijos direktorės Elenos Davidavičienės vyrui tapo "valstybės paslaptimi"?" Teigiama, kad publikacija iliustruota fotomontažo būdu padaryta nuotrauka, kuri žemina jos garbę.
Nuspręsta:
2011-02-05 laikraščio "Širvintų kraštas" publikacijoje "Kodėl išmoka administracijos direktorės Elenos Davidavičienės vyrui tapo "valstybės paslaptimi" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai

7.1. Lietuvos televizijos reklamos sk. paklausimas
 
L.e. p. TV reklamos sk. vadovė A. Paužienė prašo paaiškinti, ar nuo 2011 m. sausio 12 d. atsiradus galimybei TV laidoje transliuoti produkto reklamą, nebus pažeidžiamas Etikos kodekso 32 str. "Žurnalistas neturi reklamai naudoti savo pavardės, atvaizdo ir balso, išskyrus atvejus, kai tokia reklama siekiama socialinių ar humanistinių tikslų". Pvz. tiesioginės informacinės-pramoginės laidos metu ant laidos vedėjo stalo bus padėtas puodelis su aiškiai matomu logotipu.

Komisijos nuomone, situacija, kuri aprašyta paklausime, negali būti vertinama kaip reklama. Etikos kodeksas būtų pažeidžiamas, jeigu laidos vedėjas ragintų naudoti vieną ar kitą produktą.
 
7.2. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Šiaulių sk. raštas
         
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šiaulių skyrius persiuntė I. Radžvilo prašymą dėl laikraščio "Šiaulių naujienos". I. Radžvilas teigia, kad jo netenkina laikraščio "Šiaulių naujienos" turinys, todėl jis yra priverstas atsisakyti prenumeratos.
Nuspręsta:
I. Radžvilo raštą persiųsti laikraščio "Šiaulių naujienos" redakcijai.

 2011-07-25 Nr. 11

1. Svarstyta: S. Žentelio skundas dėl TV3 laidos "Žiūrim ką turim"
Advokatas Saulius Žentelis prašo įvertinti 2010-04-19 ir 2010-11-09 TV3 laidos "Žiūrim ką turim" siužetus. Teigiama, kad buvo paskleista nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija, formuojamas neigiamas įspūdis apie S. Žentelį kaip asmenį, advokatą ir pareigūną.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti ir pratęsti gavus 2010-11-09 laidos "Žiūrim ką turim" įrašą.
 
2. Svarstyta: A. Matonio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Lietuvos žinios"
Audrius Matonis ir grupė žurnalistų prašo įvertinti 2011-02-15 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Trynė suolą tradiciniu būdu". Teigiama, kad publikacijos autorius V. Vasiliauskas, nepaisydamas žurnalistikos ir etikos normų, teismo sprendimo, toliau juodina ir skleidžia dezinformaciją apie žurnalistę R. Miliūtę. Teigiama, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1, 3, 4, 19, 20, 38, 59, 71 ir 72 straipsniai.
Nuspręsta:
2011-02-15 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Trynė suolą tradiciniu būdu" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3,4 ir 59 straipsniai.
 
3. Svarstyta: Advokatų kontoros "Proventus" skundas dėl publikacijos laikraštyje "balsas.lt Savaitė"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "balsas.lt Savaitė" vyiausiasis redaktorius A. Brazauskas. Advokatų kontora Proventus, atstovaujanti UAB "Transekspedicija", prašo įvertinti 2011 m. vasario 14-20 savaitraščio "balsas.lt Savaitė" publikaciją "Kaip reikia slėpti skolas". Teigiama, kad pateikta nepatikrina informacija, kuria nepagrįstai formuojama neigiama nuomonė apie UAB "Transekspedicija", daroma žala įmonės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2011 m. vasario 14-20 savaitraščio "balsas.lt Savaitė" publikacijoje "Kaip reikia slėpti skolas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: A. Naugžemio skundas dėl publikacijų laikraštyje "Laisvas laikraštis"
Pristatė I. Abramavičiūtė: Antanas Naugžemis prašo įvertinti laikraščio "Laisvas laikraštis" publikacijas "Turtas atimamas su notarų pagalba" (2010-07-03) ir "Daugėja ekspolicininko A. Naugžemio aukų" (2011-03-19), "Aferistai ramybę suranda Kauno prokuratūroje" (2008-06-21). Teigiama, kad pateikta tiesos neatitinkanti informacija, paviešinta informacija apie asmeninį turtą.
Nuspręsta:
1. Laikraščio "Laisvas laikraštis" publikacijose "Turtas atimamas su notarų pagalba" (2010-07-03) ir "Daugėja ekspolicininko A. Naugžemio aukų" (2011-03-19) buvo pažeista Žurnalistų ir kleidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
2. 2008-06-21 publikacijos "Aferistai ramybę suranda Kauno prokuratūroje" nesvarstyti dėl senaties.
         
5. Svarstyta: V. Zinevičienės skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Violeta Zinevičienė prašo įvertinti 2011-02-13 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Naktiniame klube - lietuviški "vaginos" monologai". Teigiama, kad publikacijos autorė B. Strelkūnaitė suteršė rimto veikalo "Vaginos monologai" įvaizdį panaudojusui frazę nešvankaus straipsnio antraštėje.
Nuspręsta:
Atkreipti žurnalistės dėmesį į tai, kad ruošiant publikacijas būtina labiau įsigilinti į naudojamų frazių turinį ir prasmę.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Dėl politinės reklamos laikraštyje "Žeimenos krantai"
 
LR Vyriausioji rinkimų komisija persiuntė politinių partijų skundą dėl rinkimų į Švenčionių rajono savivaldybės tarybą metu užsakytos politinės reklamos laikraštyje "Žeimenos krantai". Skunde teigiama, kad 2011-02-19 laikraštyje buvo išspausdinta skundą pasirašiusių politinių partijų reklama, tačiau tą pačią dieną išėjo dar  vienas leidinys tuo pačiu numeriu, kuriame buvo tik Liberalų ir centro sąjungos ir nepriklausomo kandidato J. Fiedorovič reklama, o kitų politinių partijų reklamos nebuvo Klausiama, ar laikraščio leidėjai pasielgė etiškai.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti iki kol bus pateikti 2011-02-19 laikraščių "Žeimenos krantai" egzemplioriai.
 
2011-08-29 Nr. 12
 
1. Svarstyta: LR Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl TV3 laidos "Prieš srovę"
LR sveikatos apsaugos ministerija prašo įvertinti 2011-01-04 TV3 laidą "Prieš srovę". Teigiama, kad apie ministeriją ir jai pavaldžių institucijų darbą buvo pateikta neobjektyvi, tendencinga ir todėl sąmoningai visuomenę klaidinanti informacija.
Nuspręsta:
2011-01-04 TV3 laidoje "Prieš srovę" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 11 straipsniai.
 
2. Svarstyta: G. Degučio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Lietuvos žinios"
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos persiųstas skundas. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų centro filialo direktorius G. Degutis prašo įvertinti 2011-02-02 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Garsaus mediko s