logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

Penktadienis, 21 birželio 2019 10:05

LIETUVOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KODEKSAS

 

Patvirtintas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų 2016 m. vasario 29 d. susirinkime

 

Mes – žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai – susirinkę į žurnalistų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų atstovų susirinkimą;

 

pripažindami, kad teisinga ir sąžininga žurnalistika galima tik tada, kai žurnalistas naudojasi tarptautinės ir nacionalinės teisės užtikrinta saviraiškos laisve;

 

suvokdami visuomenės informavimo priemonių vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje bei atsakomybę už savo darbą;

 

teigdami, kad didžiausias visuomenės informavimo priemonės turtas yra pasitikėjimas ja, kurį sukūrė ne tik dabartiniai žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, bet ir ankstesnės jų kartos, skleidusios laisvą žodį;

 

suprasdami, kad tokio pasitikėjimo pagrindas yra nepriklausomybė, teisingumas, nešališkumas, profesionalumas;

 

suvokdami, kad pagarba teisingai informacijai ir visuomenės teisei gauti informaciją yra svarbiausioji žurnalisto pareiga;

 

siekdami stiprinti žurnalisto profesijos reputaciją ir atsiribodami nuo tų viešosios informacijos rengė- jų ir skleidėjų, kurie toleruoja nesąžiningą žurnalistiką ar negarbingos konkurencijos principus;

 

saugodami savo profesinę garbę ir nepriklausomumą, stiprindami visuomenės informavimo priemonių savitvarką;

 

jausdami profesinę pareigą ir atsakomybę už žodžio, informacijos laisvę kaip vieną svarbiausių demokratinės visuomenės institutų;

 

tvirtiname šį Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą ir įsipareigojame jo laikytis.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis Galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves. Atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros.

 

2 straipsnis Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai informacijos neturi laikyti nei savo nuosavybe, nei preke. Informacijos laisvė nesuderinama su viešosios informacijos pirkimu už pinigus ar kitokį atlygį. Skelbiant reklamą apie tai informacijos vartotojas turi būti aiškiai informuojamas.

 

3 straipsnis Gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengė- jai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones. Perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką. Nuomonės turi būti reiškiamos etiškai.

 

4 straipsnis Žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos. Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 

5 straipsnis Gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje ne- susijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

 

6 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

7 straipsnis Informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

8 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

9 straipsnis Prašydami informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse. Jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

 

10 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai galutinio savo kūrinio varianto neprivalo derinti su informaciją suteikusiu asmeniu.

 

11 straipsnis Norėdami gauti informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

 

12 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, skelbdami informaciją, kurią jiems suteikė sukrėtimo, bejėgiškos būsenos paveiktas žmogus, privalo įsitikinti, ar jos paskelbimas nepažeis šio asmens teisių, stengtis numatyti galimas neigiamas pasekmes šiam asmeniui.

 

13 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo rūpintis nepilnamečių apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, savo skelbiamojoje informacijoje nesukelti nepilnamečiams sielvarto ar baimės.

 

14 straipsnis Žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją. Todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu. Jeigu informacijos šaltinis prašo išlaikyti jo vardą paslaptyje, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi teisės jo atskleisti. Tokiu atveju žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai prisiima teisinę ir moralinę atsakomybę dėl skelbiamos informacijos patikimumo.

 

15 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar ne- tiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį. Taip pat neturi būti skelbiama informacija, kurioje propaguojamas ar patraukliai vaizduojamas rūkymas, girtavimas, narkotikų ar kitų kvaišalų vartojimas, azartiniai žaidimai.

 

16 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi propaguoti žmonių ar jų grupių ant gamtinių, nerealių savybių, paranormalių reiškinių, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pateikiama kaip pramoga arba įstatymais nedraudžiamo tyrimo objektas. Neturi būti sudaromas įspū­dis, kad astrologai, chiromantai, parapsichologai, 8ekstrasensai, bioenergetikai gali duoti patikimų patarimų apie ateitį, sveikatą ir kitas sritis.

 

17 straipsnis Paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti netikslius ir paneigti klaidingus faktus tos pačios visuomenės informavimo priemonės adekvačioje vietoje, be komentarų. Ištaisius klaidas internete, privalu nurodyti, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir / ar papildytas.

 

18 straipsnis Rinkdami ir pateikdami informaciją apie nusikalstamas veikas, nelaimingus atsitikimus ir kitokius atvejus, kai asmenims padaroma turtinė ar neturtinė žala, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo stengtis, kad tokia informacija nesukeltų nukentėjusiam ir nekaltam asmeniui papildomų išgyvenimų ir kančių.

 

19 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo vadovautis taisykle, kad kritikos ribos privataus asmens atžvilgiu yra daug siauresnės nei viešo- jo asmens atžvilgiu, todėl informuodami apie privatų asmenį pirmenybę turi teikti privataus gyvenimo apsaugai, o apie viešą asmenį – visuomenės interesui.

 

20 straipsnis Neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją. Jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

21 straipsnis Žurnalistas turi būti profesionaliai pasirengęs. Taisyklinga kalba, kalbos kultūra yra vienas svarbiausių žurnalisto profesinių reikalavimų. Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

II. ŽURNALISTŲ, VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR SKLEIDĖJŲ NEPRIKLAUSOMUMAS IR VEIKLOS SKAIDRUMAS

 

22 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi būti laisvi ir nepriklausomi.

                      Žurnalistai turi atsisakyti viešosios informacijos rengėjo ar jo vadovo užduoties, jeigu ji prieštarauja šalies įstatymams, žurnalisto etikai ir jo įsitikinimams.

 

23 straipsnis Žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, ne- turi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui.

                      Žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su dar- bu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje. Dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

24 straipsnis Žurnalistas neturi teisės priimti dovanų, mokamų kelionių ir atostogų bei kitokio įsiteikimo, kuris gali pakenkti jo nepriklausomumui. Žurnalistas kiekvienu atveju privalo pranešti visuomenei apie gautą bet kokią paramą, išskyrus viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo, su kuriuo žurnalistą sieja darbo ar kūrybiniai santykiai, mokamą atlyginimą ar suteiktą paramą.

 

25 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti turimos profesinės informacijos savo asmeniniams tikslams ir naudai.

 

26 straipsnis Visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistų kūrinių. Žurnalistas turi teisę atsisakyti rengti reklaminę informaciją.

 

27 straipsnis Draudžiama reklamą pateikti nepažymėtą ir kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

 

28 straipsnis Žurnalistai neturi reklamai naudoti savo vardo, atvaizdo ir balso, išskyrus tuos atvejus, kai tokia reklama siekiama socialinių ar humanistinių tikslų ar reklamuojamas žurnalisto sukurtas kūrinys, visuomenės informavimo priemonė.

 

29 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

III. ASMENS GARBĖS, ORUMO IR PRIVATUMO APSAUGA

 

30 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir sklei- dėjai neturi skelbti žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios būtų susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojami teisės pažeidimai ar nusikalstama veika.

 

31 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo laikytis nekaltumo prezumpcijos. Žmogų kaltu gali pripažinti tik teismas įsiteisėjusiu sprendimu arba nuosprendžiu.

 

32 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

33 straipsnis Draudžiama skelbti ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, išskyrus atvejus, kai juos skelbti yra viešasis interesas arba šie duomenys yra viešai prieinami / paskelbti.

 

34 straipsnis Draudžiama skelbti įtariamojo padarius nusikalstamą veiką asmens duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti jo tapatybę. Jeigu visuomenės interesais būtina paskelbti įtariamojo padarius nusikaltimą, kaltinamojo, teisiamojo pavardę, o vėliau šis nusikaltimo faktas neįrodomas, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo nedelsdami informuoti visuomenę apie tai, jog tas asmuo nekaltas.

                      Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi priminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti. Tokiu atveju privaloma pažymėti, jog įtarimai nepasitvirtino.

 

35 straipsnis Draudžiama skelbti duomenis apie asmenį, nukentėjusį nuo nusikalstamos veikos, be to asmens sutikimo, o asmeniui žuvus – be jo artimųjų sutikimo. Šie duomenys gali būti skelbiami be asmens ar jo artimųjų sutikimo tik tais atvejais, kai nuo nusikalstamos veikos nukentėjo viešasis asmuo arba skelbti šiuos duomenis yra viešasis interesas.

 

36 straipsnis Draudžiama skelbti nusikalstamos veikos liudyto- jo asmens duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti to asmens tapatybę.

 

37 straipsnis Nesant viešojo intereso žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti skolininkų asmens duomenų, informacijos apie jų mokumą.

 

38 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi priminti apie anksčiau atliktą ir prie labai sunkių ar sunkių nepriskiriamą nusikalstamą veiką, už kurią žmogus jau atliko bausmę ir išnyko teistumas. Ši taisyklė netaikoma, jei šis žmogus ir toliau dirba darbą, kuris buvo susijęs su jo įvykdyta nusikalstama veika, arba jeigu šis žmogus pretenduoja eiti visuomenėje reikšmingas pareigas.

 

39 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, bandymo nusižudyti, sužalotų asmenų, smurto, agresijos ar žiauraus elgesio su gyvūnais vaizdais bei istorijomis, kurie gali žeisti ten vaizduojamų asmenų ar jų artimųjų jausmus bei informacijos vartotojų jautrumą. Informuojant apie tokio pobūdžio įvykius būtina vengti nepagrįstų kaltinimų, ironijos, sarkazmo, patyčių elementų bei skelbti įspėjimus ar atitinkamai žymėti informaciją, sudarant sąlygas jautriems informacijos vartotojams tokios informacijos išvengti.

 

40 straipsnis Draudžiama skelbti informaciją apie afekto bū- senoje esantį asmenį, taip pat nufilmuotus ir nufotografuotus vaizdus su afekto būsenoje esančiu ar mirštančiu asmeniu.

                      Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, gerbdami asmens ir jo artimųjų privatumą, neturi minėti pavardžių ar kitokių šį asmenį (ypač nepilnametį) padedančių identifikuoti duomenų, susijusių su savižudybe ar bandymu nusižudyti. Draudžiama skelbti vaizdo medžiagą, kurioje būtų vaizduojamas savižudybės procesas ar nusižudęs žmogus.

 

41 straipsnis Skelbdami informaciją apie savižudybes ar bandymus nusižudyti, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi itin atsargiai nurodyti savižudybės ar bandymo nusižudyti motyvus ir aplinkybes, kad paskelbtoje informacijoje nebūtų skatinamas savižudiškas (suicidinis) elgesys visuomenėje. Netraktuoti savižudybės kaip tinkamo ko- kios nors problemos sprendimo būdo, nevartoti savižudybes romantizuojančių apibūdinimų.

                      Skelbiant tokią informaciją, privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems.

 

42 straipsnis Nenurodyti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo antraštėse (anonsuose), jokiame turinyje neskelbti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo detalių. Nenaudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.).

 

43 straipsnis Draudžiama skelbti seksualinę agresiją patyrusio asmens pavardę ar kitus duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę.

 

44 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, siedami su nusikalstama veika ir kitais teisės pažeidimais, neturi skelbti nepilnamečio asmens duomenų, pagal kuriuos galima nustatyti jo asmens tapatybę, išskyrus atvejus, kai nepilnametis asmuo slapstosi nuo teisėsaugos institucijų.

 

45 straipsnis Skelbiant asmeninio pobūdžio laiškus, privaloma gauti laiško autoriaus ir adresato sutikimą. Po šių asmenų mirties tokį sutikimą turi duoti jų sutuoktiniai, tėvai ar vaikai.

 

46 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, naudodami piliečių asmeninio pobūdžio vaizdo, garso ir tekstinę informaciją, esančią socialiniuose tinkluose, visada privalo nurodyti šaltinį, iš kur paimta informacija.

 

47 straipsnis Gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo. Tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada.

 

48 straipsnis Žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs. Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai taip pat neturi sieti įtariamo, kaltinamojo ar nusikaltusio asmens priklausymo tam tikrai tautinei, etninei ar socialinei grupei, jo seksualinės orientacijos su jo padarytu nusikaltimu bei tai pabrėžti.

 

49 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidė- jai neturi skelbti dirbtinai deformuotų garso ir vaizdo montažų, nuotraukų, parašų po nuotraukomis, iškraipančių mintis ar faktus. Ši nuostata netaikoma skelbiant karikatūras, šaržus ar humoristinius siužetus.

 

50 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo gerbti žmogaus teises ir laisves net ir tais atvejais, kai asmuo nežino ar nesuvokia savo teisių.

                      Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi piktnaudžiauti asmens silpnybėmis ir nebrandumu, savo turimų teisių ir laisvių nesuvokimu, skatinti asmenis atlikti žeminančius veiksmus ar poelgius, vaizduoti situacijose, kurios pažeidžia žmogiškąjį orumą.

 

IV. PROFESINIS SOLIDARUMAS IR GARBINGA KONKURENCIJA

 

51 straipsnis Žurnalisto, viešosios informacijos rengėjo profesinė pareiga – ginti žodžio laisvę. Viešosios informacijos rengėjai turėtų vengti nepagrįstos kritikos kolegų atžvilgiu, ypač jeigu tai susiję su tiesiogine veikla – žurnalistika.

 

52 straipsnis Žurnalistų solidarumas yra profesinės brandos ir garbingumo požymis. Gindamiesi nuo neteisėto persekiojimo žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi būti solidarūs ir naudoti visas įmanomas teisėtas ir etiškas priemones.

 

53 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

54 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, naudodamiesi internetu ir kitais informacijos šaltiniais, turi tikrinti jų patikimumą ir tinkamai juos nurodyti.

 

55 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai neturi trukdyti kolegoms rinkti medžiagą, jeigu pastarųjų veikla neprieštarauja teisei ir etikai.

 

56 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

57 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai neturi rašyti už kitą asmenį, naudotis kito realaus asmens vardu ar pasirašyti kito asmens sukurtą kūrinį.

 

58 straipsnis Jeigu žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai siūlo tą patį autorinį kūrinį keliems viešosios informacijos rengėjams ir / ar skleidėjams, jie turi apie tai juos įspėti.

 

59 straipsnis Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

V. ŽURNALISTŲ IR REDAKCIJOS (VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO IR SKLEIDĖJO) VADOVŲ ABIPUSIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

60 straipsnis Viešosios informacijos rengėjai privalo turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą. Bent viename šių patvirtintų dokumentų turi būti nustatytos žurnalistų teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai, taip pat žurnalistų apsauga nuo galimo jų teisių suvaržymo.

 

61 straipsnis Dėl žurnalisto autorinio kūrinio panaudojimo viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas su žurnalistu turėtų susitarti raštu. Jei viešosios informacijos rengėjas ar skleidėjas, panaudodamas žurnalisto autorinį kūrinį, su žurnalistu nesusitarė raštu, tai viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo neatleidžia nuo prievolės teisingai už tai atlyginti.

 

62 straipsnis Žurnalistas turi teisę atsisakyti autorystės ir nepasirašyti savo kūrinio, jeigu turinys redaguojant ar kitaip perdarant buvo iš esmės iškreiptas.

 

VI. ATSAKOMYBĖ UŽ VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMUS

 

63 straipsnis Tokia žurnalistų veikla, kai pažeidžiamos šio Kodekso nuostatos, yra pagrindas:

                      1) viešosios informacijos rengėjo administracijai – tokiam žurnalistui taikyti drausminio poveikio priemones;

                      2) profesiniam žurnalistų susivienijimui – tokį jam priklausantį žurnalistą pašalinti iš susivienijimo;

                      3) suinteresuotiems asmenims – teikti skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veik­los, galimai pažeidus Kodekso nuostatas;

                      4) taikyti kitas įstatymų nustatytas sankcijas.

 

64 straipsnis Tokia viešosios informacijos rengėjo ir / ar skleidėjo veikla, kai pažeidžiamos šio Kodekso nuostatos, yra pagrindas:

                      1) Visuomenės informavimo etikos komisijos nustatyta tvarka priskirti jį profesinės etikos nesi- laikančių viešosios informacijos rengėjų ir / ar skleidėjų kategorijai;

                      2) suinteresuotiems asmenims – teikti skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir / ar skleidėjų veiklos, galimai pažeidus Kodekso nuostatas;

                      3) taikyti kitas įstatymų nustatytas sankcijas.

 

65 straipsnis Šį Kodeksą pažeidęs žurnalistas (socialinio tink­lo profilyje arba tinklaraštyje, kai pats yra ir savininkas), viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas privalo paskelbti toje pačioje visuomenės informavimo priemonėje atitinkamą Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimą.

 

VII. ŠIO KODEKSO IR KITŲ PROFESINĖS VEIKLOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SRITYJE KODEKSŲ SANTYKIS

 

66 straipsnis Šis Kodeksas nedraudžia visuomenės informavimo veikloje vadovautis kitais profesinės etikos ir veiklos kodeksais, kuriuose gali būti nustatyti detalesni ir griežtesni profesiniai įsipareigojimai.

                      Visuomenės informavimo etikos komisija, priimdama sprendimus, vadovaujasi šiuo Kodeksu.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. T.G. skundas dėl laikraščio „Banga“ redaktorės Vilijos Butkuvienės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, pasidalindama savo sūnaus įrašu socialiniame tinkle „Facebook“, visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Kantri medija“ skundas dėl publikacijos „Druskininkai yra mūsų!“ („Druskonis“, 2018-10-12).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Druskininkai yra mūsų!“ („Druskonis“, 2018-10-12) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. A.R. skundas dėl publikacijos „Landsbergių partijos Protas, Garbė ir Moralė, Šūdas ant dviejų kojų – Algis Ramanauskas negali nesmirdėti“ (ldiena.lt, 2019-01-27).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Landsbergių partijos Protas, Garbė ir Moralė, Šūdas ant dviejų kojų – Algis Ramanauskas negali nesmirdėti“ (ldiena.lt, 2019-01-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

SVARSTYTA:

4. I.Š. skundas dėl Dano Nagelės publikacijos „Moterys raginamos vienytis prieš vyrus“ (respublika.lt, 2019-02-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dano Nagelės publikacijoje „Moterys raginamos vienytis prieš vyrus“ (respublika.lt, 2019-02-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. V.S. skundas dėl Broniaus Kukulskio publikacijos „Partinėms „darbo biržoms“ išsilavinimo nereikia“ (raseiniaitv.lt, 2018-03-14).

NUSPRĘSTA: Broniaus Kukulskio publikacijoje „Partinėms „darbo biržoms“ išsilavinimo nereikia“ (raseiniaitv.lt, 2018-03-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Gintarinė vaistinė“ skundas dėl UAB „Alfa Media“ ir UAB „Alfa Media“ direktoriaus Neriaus Gasparavičiaus veiksmų.

NUSPRĘSTA: UAB „Alfa Media“, siekdama reklamos užsakymų jos valdomam portalui alfa.lt, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 1 straipsnį, nustatantį, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros, ir 11 straipsnį, nustatantį, jog, norėdami gauti informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeninu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

 

SVARSTYTA:

7. M.A. skundas dėl publikacijos „Didžiausia Raseinių rajono afera. Nuostolius dengia gyventojai“ („Naujas rytas“, 2019-02-14).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Didžiausia Raseinių rajono afera. Nuostolius dengia gyventojai“ („Naujas rytas“, 2019-02-14) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Naujas rytas“ ir atkreipti jos dėmesį, jog, skelbiant gyventojams svarbią ir viešąjį interesą turinčią informaciją, visuomet itin svarbu yra nurodyti skelbiamos informacijos šaltinį ir tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę.

 

SVARSTYTA:

8. M.A. skundas dėl publikacijos „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo parėmimą ir paprašyti UAB „Naujas rytas“ papildomai pateikti paaiškinimus į šiuos klausimus: 1) ar buvo tikrinama paskelbta informacija, ar publikacija yra paremta vieninteliu informacijos šaltiniu?; 2) kokiu būdu buvo identifikuoti pokalbio dalyviai; 3) ar publikaciją iliustruojanti nuotrauka yra tikra, ar tai montažas. Jeigu tai fotomontažas, kodėl tai nepažymėta, o jeigu tai tikra nuotrauka, kodėl nenurodytas jos autorius?

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl ŽEIT grąžinto G.V. skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija nėra kompetentinga išnagrinėti jo skundą ir persiųsti jam ŽEIT atsakymą.

 

- Dėl A.I. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka, o programos „TV pagalba“ rengėjus paprašyti pateikti paaiškinimus dėl galimo Kodekso 7 str. pažeidimo.

 

- Dėl L.G. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka ir persiųsti jį nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimo VIĮ nuostatų pažeidimo.

 

           - Dėl publikacijos „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos nepažeidė“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21).

           NUSPRĘSTA: pradėti tyrimą Komisijos iniciatyva dėl galimo Kodekso 8 str. pažeidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl Stanislavos Tijūnaitienės publikacijos „Romaldas Zubiela: „Purvais taškytis lengviau, nei tuos purvus valyti“ („Naujas rytas“, 2019-01-31).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Stanislavos Tijūnaitienės publikacijoje „Romaldas Zubiela: „Purvais taškytis lengviau, nei tuos purvus valyti“ („Naujas rytas“, 2019-01-31) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. M.Ž. skundas dėl publikacijos „Žemės ūkio ministerijai nusišvilpt ant smulkiųjų ūkininkų“ (dzukuzinios.lt, 2019-01-31; agroeta.lt, 2019-02-01).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Žemės ūkio ministerijai nusišvilpt ant smulkiųjų ūkininkų“ (dzukuzinios.lt, 2019-01-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. Asociacijos EEPA skundas dėl publikacijos „Atsakingų neranda: garsūs gamintojai nesirūpina elektronikos atliekų sutvarkymu Lietuvoje?“ (alfa.lt, 2018-12-18).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Atsakingų neranda: garsūs gamintojai nesirūpina elektronikos atliekų sutvarkymu Lietuvoje?“ (alfa.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

4. A.Z. skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „Politikai žarijas žarsto svetimomis rankomis?“ („Vilniaus diena“, 2019-01-21).

NUSPRĘSTA: Aidos Valinskienės publikacijoje „Politikai žarijas žarsto svetimomis rankomis?“ („Vilniaus diena“, 2019-01-21)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 9 straipsnis, nustatantis, jog, prašydami informacijos, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse, ir 14 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją, todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu, o jeigu informacijos šaltinis prašo išlaikyti jo vardą paslaptyje, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi teisės jo atskleisti.

 

SVARSTYTA:

5. VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „Laukę algų medikai liko it musę kandę“ („Vilniaus diena“, 2018-10-22; kauno.diena.lt, 2018-10-26).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių.

 

SVARSTYTA:

6. A.Č. skundas dėl publikacijų portaluose kauno.diena.lt ir klaipeda.diena.lt.

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą ir pasiūlyti pareiškėjui per 20 dienų pateikti patikslintą skundą, kuriame būtų nurodytos konkrečios, ne senesnės nei 12 mėn. iki skundo persiuntimo iš ŽEIT Komisijai, skundžiamos publikacijos bei konkretūs galimai pažeisti Kodekso straipsniai kiekvienoje publikacijoje ir šių pažeidimų pagrindimas.

 

SVARSTYTA:

7. D.A. skundas dėl žurnalisto Algirdo Ramanausko įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: žurnalistas Algirdas Ramanauskas, paskelbdamas 2019 m. sausio 21 d. įrašus socialiniame tinkle „Facebook“, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, 21 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos viešo kreipimosi į VšĮ „Alytaus regioninė televizija“.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišino parengtam kreipimosi tekstui.

 

- Dėl A.D. prašymo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog nei Komisijos Darbo reglamentas, nei kiti galiojantys teisės aktai nenumato proceso atnaujinimo galimybės, be to, visi Komisijos priimti sprendimai galioja vienerius metus, todėl jo skundžiamų sprendimų galiojimas jau yra pasibaigęs.

 

- Dėl LVAT sprendimo, kuriuo jis išaiškino, jog Komisijai išėjus už skundo ribų, privalu atsakovui duoti terminą papildomiems raštiškiems paaiškinimams pateikti.

NUSPRĘSTA: patikslinti Komisijos Darbo reglamentą, konkretizuojant Komisijai teikiamiems skundams keliamus reikalavimus.

 

- Dėl LŽS pirmininko D.Radzevičiaus kreipimosi.

NUSPRĘSTA: pripažinti, jog portalo 15min.lt redakcija pasielgė tinkamai, kai kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl galimai neteisėtos žurnalisto veiklos.

Visuomenės informavimo etikos komisija 2019-05-08 posėdyje svarstė klausimą dėl VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. Šiai kategorijai gali būti priskiriama tuo atveju, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus. Komisija per vienerius metus konstatavo septynis „Dzūkijos TV“ programos „Demaskuoti“ visuomenės informavimo etikos pažeidimus.

 

Svarstydama programas, kurių pagrindu VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ gali būti priskirta visuomenės informavimo etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, Komisija konstatavo, jog:

- programose du kartus pažeistas Kodekso 3 straipsnis, nustatantis pareigą skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikiant įvairias nuomones, neskleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką;

- tris kartus pažeistas Kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

- du kartus pažeistas Kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

- pažeistas Kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

Komisija pažymi, kad:

-                        -  programos „Demaskuoti“ rengėja ir vedėja L. Radzevičiūtė, vykdydama žurnalistinę veiklą, kartu dirbo asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja ir tokiu būdu pateko į interesų konfliktą;

-                        -   kviesdama į programą „Demaskuoti“ Seimo narį, kurio padėjėja-sekretore dirbo, ir kalbindama jį laidose, L. Radzevičiūtė neinformavo žiūrovų apie šiuos ryšius, t. y. nuslėpė interesų konfliktą ir (ar) galimą savo šališkumą;

-                        -  tapusi kandidate į savivaldybės tarybą ir dalyvaudama mero rinkimuose, programos vedėja L. Radzevičiūtė nenusišalino nuo žurnalistinės veiklos, ne visada savo vedamose laidose informavo apie tai auditoriją, tokiu būdu gilino interesų konfliktą ir elgėsi nesąžiningai žiūrovų atžvilgiu;

-                        -  kviesdama į laidą savivaldos rinkimų kandidatus, tarp jų ir bendrapartiečius, L. Radzevičiūtė ne visada informavo auditoriją apie šių asmenų statusą ir savo sąsajas su jais, t. y. pateikė netikslią ir nepakankamai išsamią informaciją.

 

„Dzūkijos TV“ programos „Demaskuoti“ rengėja ir vedėja L. Radzevičiūtė savo vedamas laidas rinkimų kampanijos metu naudojo ir savo, kaip rinkimų kandidatės, žinomumui didinti, ne visada atskleisdama savo statusą, ryšius su kitais laidos dalyviais ir klaidino žiūrovus.

Programoje „Demaskuoti“ perteikiamos nuomonės ne visada buvo reiškiamos etiškai. Metant rimtus kaltinimus kritikuojamiems asmenims nebuvo suteikta atsakymo teisė, nors tokia galimybė buvo, nes laidos nėra transliuojamos tiesiogiai.

 

Komisija atkreipė dėmesį, kad „Dzūkijos TV“ apie šiuos pažeidimus informuojama, bet juos toleravo, o su televizija savininkystės ryšiais susijęs asmuo, būdamas rinkimų kampanijos dalyvis, taip pat naudojosi programos auditorija, programos rengėjai nutylint su savininkyste susijusią svarbią informaciją.

 

Kartu Komisija vertino ir tai, kad:

- didžioji dalis programų, kuriose nustatyti pažeidimai, susijusi su rinkimų kampanija;

- didžioji programų turinio dalis susijusi su viešuoju interesu ar viešaisiais asmenimis;

- programose paviešinta faktų, kurie pasitarnauja didesniam viešumui ir atitinka visuomenės teisę gauti informaciją;

- visi pažeidimai nustatyti vienoje „Dzūkijos TV“ programoje („Demaskuoti“);

- visų programų autorė yra vienas asmuo – L. Radzevičiūtė.

Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ visuomenės informavimo etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

Komisija atkreipia dėmesį, jog nuolatinis etikos kodekso nesilaikymas kad ir vienoje programoje meta nepatikimumo šešėlį visai televizijai, leidžia suabejoti ir kitų šios visuomenės informavimo priemonės žurnalistų kompetencija bei profesionalumu.

VšĮ „Alytaus regioninė televizija“, savaip interpretuodama atsakomybės ribas, laikosi klaidingo įsitikinimo, jog už programos „Demaskuoti“ turinį atsako programos rengėjai. Komisija pabrėžia, jog atsakomybė už rengiamą ir skleidžiamą informaciją yra solidari, o televizija atsako už visą transliuojamą turinį. Komisijos nuomone, užuot ieškoję būdų, kaip išvengti atsakomybės už programų turinį, televizijos vadovai turėtų nukreipti pastangas objektyvios, nešališkos, patikimos viešosios informacijos kūrimui ir sklaidai.

Komisija primena „Alytaus regioninei televizijai“, kad viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas turi turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą, kur būtų nustatytos žurnalistų teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai, o televizijoje privalo būti asmuo, atsakingas už turinį.

 

2019-05-22

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. D.R. ir A.R. skundas dėl:

1) Ugnės Liepsnaitės publikacijos „Gyvenk ir mėgaukis, bet vilkui neramu...“ („Joniškio dienos“, 2018-12-07);

2) Ugnės Liepsnaitės publikacijos „Nagais ir ragais kabinasi į galimybę, kurios tikslas – valdžia“ („Joniškio dienos“, 2018-12-14).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Ugnės Liepsnaitės publikacijose „Gyvenk ir mėgaukis, bet vilkui neramu...“ („Joniškio dienos“, 2018-12-07) ir „Nagais ir ragais kabinasi į galimybę, kurios tikslas – valdžia“ („Joniškio dienos“, 2018-12-14) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Joniškio dienos“ ir atkreipti dėmesį, jog feljetono žanras yra skirtas kritikuoti (išjuokti) tam tikrus reiškinius, o ne asmenis, juo labiau, akivaizdžiai atpažįstamus. Visuomenės informavimo priemonėse reiškiama asmenų kritika visuomet turėtų pagrįsta faktais, o kritikuojamiems asmenims turėtų būti suteikiama galimybė į šią kritiką atsakyti.

 

SVARSTYTA:

2. „Širvintų rajono globėjų draugijos“ skundas dėl programos „Nuoga tiesa“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-12-17).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Nuoga tiesa“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-12-17) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. Žemės ūkio ministerijos skundas dėl publikacijos „Žemės ūkio ministrui G.Surpliui ir jo aplinkai – sunkūs kaltinimai korupcija“ (agroeta.lt, 2019-01-14).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Žemės ūkio ministrui G.Surpliui ir jo aplinkai – sunkūs kaltinimai korupcija“ (agroeta.lt, 2019-01-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

4. Kauno savivaldybės vaikų globos namų skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-12-14, 2018-12-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Žinios“ („Init TV“, 2018-12-21) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. A.Z. skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „Politikai žarijas žarsto svetimomis rankomis?“ („Vilniaus diena“, 2019-01-21).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą kitam posėdžiui ir prašyti UAB „Diena Media News“ papildomai pateikti žurnalistės pokalbio su pareiškėju garso įrašą bei siūlyti žurnalistei atvykti į Komisijos posėdį pačiai, kad galėtų pateikti papildomus paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

6. Dėl VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA:

1) nepriskirti VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai;

2) kreiptis viešu kreipimusi į VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ ir atkreipti jos dėmesį į padarytus visuomenės informavimo etikos pažeidimus bei pastebėtus trūkumus.

 

SVARSTYTA:

7. K.S. skundas dėl:

1) Aurimo Drižiaus publikacijos „Rinkimų partizanai: A.Juozaitis slepia rimtą psichikos ligą, R.Paksas – desperaciją, S.Skvernelis – nešvarius milijonus” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-10-03);

2) Aurimo Drižiaus publikacijos „Prašymas VRK atšaukti A.Juozaitį iš kandidatų į prezidentus kaip nepakaltinamo asmens” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-09);

3) Aurimo Drižiaus publikacijos „VRK tikrins informaciją apie kandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio sveikatos būklę” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-17);

4) Aurimo Drižiaus publikacijos „Laisvas laikraštis“ nuo sausio 1 d. uždraustas ir paskelbtas už įstatymo ribų (pildoma)” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-12-31);

5) Aurimo Drižiaus publikacijos „Kodėl Dalia Grybauskaitė prieš rinkimus nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“? (pildoma)“ (laisvaslaikrastis.lt, 2019-01-02).

NUSPRĘSTA:

1) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Rinkimų partizanai: A.Juozaitis slepia rimtą psichikos ligą, R.Paksas – desperaciją, S.Skvernelis – nešvarius milijonus” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-10-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada;

2) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Prašymas VRK atšaukti A.Juozaitį iš kandidatų į prezidentus kaip nepakaltinamo asmens” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada;

3) Aurimo Drižiaus publikacijoje „VRK tikrins informaciją apie kandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio sveikatos būklę” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo;

4) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Kodėl Dalia Grybauskaitė prieš rinkimus nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“? (pildoma)“ (laisvaslaikrastis.lt, 2019-01-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

8.Kiti klausimai.

- Dėl M.J. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui kreiptis į Konkurencijos tarybą.

 

- Dėl VRK 2019-05-03 prašymo Nr. 2-1211(2.10).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Daivos Gerikienės publikacija „Premjeras domėjosi Plungės pramonės situacija“ („Plungė“, 2019-03-26) ir publikacija „Gerų žinių žemdirbiams neatvežė: ES parama mažinama“ („Plungė“, 2019-03-26) paslėpta politine reklama nelaikytinos.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos skundas dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24, 2019-01-31).

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

2. M.G. skundas dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-02-07).

NUSPRĘSTA: programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-02-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: pakartotinai kreiptis į VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ el. paštu, o nepavykus susisiekti, kreiptis registruotu laišku ir dar kartą pasiūlyti atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl portalo ldiena.lt redakcijos priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: už sistemingus visuomenės informavimo etikos pažeidimus portale ldiena.lt (6 kartus per vienerius metus nuo pirmosios šiame portale paskelbtos publikacijos pripažinimo pažeidus Kodekso nuostatas) priskirti portalo ldiena.lt redakciją profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

SVARSTYTA:

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjos Eglės Samoškaitės skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-12-14).

NUSPRĘSTA: programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-12-14) reportaže apie nepilnametę M.Š. buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

6. V.S. skundas dėl Broniaus Kukulskio publikacijos „Partinėms „darbo biržoms“ išsilavinimo nereikia“ (raseiniaitv.lt, 2018-03-14).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir prašyti M.T. papildomos informacijos apie publikacijos autorių B.Kukulskį (pateikti skaitytojo laišką), taip pat prašyti paaiškinti, kuo yra grindžiamos pareiškėjo ir Darbo partijos sąsajos ir ar buvo tikrinami pareiškėjui adresuoti kaltinimai, kuo jie yra grindžiami.

 

SVARSTYTA:

7. V.S. skundas dėl publikacijos „Raseinių rajone Alėjų kaime rasta pasikorusi moteris“ (raseiniaitv.lt, 2018-12-18).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Raseinių rajone Alėjų kaime rasta pasikorusi moteris“ (raseiniaitv.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 41 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant informaciją apie savižudybes, privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems, ir 42 straipsnis, reikalaujantis nenurodyti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo antraštėse (anonsuose), jokiame turinyje neskelbti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo detalių, taip pat nenaudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.).

 

SVARSTYTA:

8. V.P. skundas dėl:

1) programos „Savaitė“ („LRT televizija“, 2018-12-23);

2) Nemiros Pumprickaitės publikacijos „VSD direktorius nepaneigė, kad sulaikytas ir ekspremjerės K.Prunskienės sūnus“ (lrt.lt, 2018-12-23).

NUSPRĘSTA: Nemiros Pumprickaitės publikacijoje „VSD direktorius nepaneigė, kad sulaikytas ir ekspremjerės K.Prunskienės sūnus“ (lrt.lt, 2018-12-23) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl G.V. skundo.

    NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą pagal kompetenciją nagrinėti ŽEIT.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos skundas dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24, 2019-01-31).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki 2019-04-30 ir dar kartą pasiūlyti L.Radzevičiūtei atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

2. M.G. skundas dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-02-07).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki 2019-04-30 ir dar kartą pasiūlyti L.Radzevičiūtei atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

3. J.K. skundas dėl Brigitos Sabaliauskaitės publikacijos „Kas vyksta Kaune“ ryžosi teisinėmis priemonėmis susigrąžinti nusavintą projektą „Kitokie pasikalbėjimai“ (kaunas.kasvyksta.lt, 2018-12-07).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Brigitos Sabaliauskaitės publikacijoje „Kas vyksta Kaune“ ryžosi teisinėmis priemonėmis susigrąžinti nusavintą projektą „Kitokie pasikalbėjimai“ (kaunas.kasvyksta.lt, 2018-12-07) pažeistas nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo kaunas.kasvyksta.lt redakciją ir išaiškinti, kaip turi būti tinkamai įgyvendinamos Kodekso 20 str. nuostatos.

 

SVARSTYTA:

4. G.G. skundas dėl žurnalistės Rūtos Janutienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistė Rūta Janutienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos skundas dėl žurnalistų Šarūno Černiausko ir Dovydo Pancerovo veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistai Šarūnas Černiauskas ir Dovydas Pancerovas nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. V.D.T. skundas dėl programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-03-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-03-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. V.P. skundas dėl:

1) programos „Savaitė“ („LRT televizija“, 2018-12-23);

2) Nemiros Pumprickaitės publikacijos „VSD direktorius nepaneigė, kad sulaikytas ir ekspremjerės K.Prunskienės sūnus“ (lrt.lt, 2018-12-23).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki 2019-04-30 posėdžio ir pasiūlyti pareiškėjui pateikti tel. ryšio išklotines nuo 2018-12-21 iki 2018-12-31, o LRT pasiūlyti pateikti turimus įrodymus, jog su pareiškėju buvo bandoma susisiekti.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl susitikimo su LRT žurnalistais.

NUSPRĘSTA: siūlyti surengti susitikimą 2019-04-30 10.30 val.

 

- Dėl LRS persiųsto Jūrinės bendruomenės kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėjus, jog, jeigu jie turi pretenzijų dėl konkrečių publikacijų, jie turėtų pateikti atitinkamą skundą, kad Komisija galėtų įvertinti publikacijas visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

           - Dėl A.M. skundo.

           NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog pagal Komisijos Darbo reglamento 17 p. asmenys dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų į Komisiją gali kreiptis ne vėliau per 12 mėn. nuo ginčo publikacijos paskelbimo, todėl šis skundas nebus nagrinėjamas.

 

- Dėl VRK 2019-03-22 prašymo Nr. 2-877(7.9).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Rasos Karmazaitės publikacija „Po M.Puidoko užuominų apie jo šeimai darytą spaudimą – išskirtinis žmonos interviu“ (lrytas.lt, 2019-02-22) paslėpta politine reklama nelaikytina;

2) informuoti VRK, jog, Komisijos vertinimu, LRS nario Bronislovo Matelio publikacija „Apie paskutinį mero šansą“ (panskliautas.lt, 2019-03-05) žurnalistiniu kūriniu nelaikytina ir, jog Kodekso nuostatos šiuo konkrečiu atveju B.Mateliui netaikytinos.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. R.J. skundas dėl Sandros Toleikės publikacijos „Buvusio mero Arvydo Jako „garbė“ („Šilokarčema“, 2018-11-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Sandros Toleikės publikacijoje „Buvusio mero Arvydo Jako „garbė“ („Šilokarčema“, 2018-11-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Politinės partijos „Rusų aljansas“ skundas dėl:

1) programos „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-11-30);

2) Indrės Makaraitytės publikacijos „LRT tyrimas. Išsibėgiojantis Rusų aljansas medžioja narius: kaip jam padėjo V.Tomaševskio lenkai?“ (lrt.lt, 2018-11-30).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-11-30) ir Indrės Makaraitytės publikacijoje „LRT tyrimas. Išsibėgiojantis Rusų aljansas medžioja narius: kaip jam padėjo V.Tomaševskio lenkai?“ (lrt.lt, 2018-11-30) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog siekiant išvengti galimo tendencingumo, publikacijoje galėjo būti nušviesta ir kitų mažų politinių partijų situacija dėl privalomo narių skaičiaus, be to, Teisingumo ministerijai pranešus, jog „Rusų aljansas“ registravo pakankamą narių skaičių, portale paskelbta publikacija galėjo būti atitinkamai papildyta.

 

SVARSTYTA:

3. VšĮ „Bruneros“ skundas dėl:

1) Ernesto Naprio publikacijos „Dainų šventės skandalai: po ketverių metų delsimo apsipirkta strimgalviais“ (15min.lt, 2018-07-04);

2) Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „Liana Ruokytė-Jonsson: Dainų šventės dalyvių maitintojai bus pateikta pretenzija“ (15min.lt, 2018-07-10).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Ernesto Naprio publikacijoje „Dainų šventės skandalai: po ketverių metų delsimo apsipirkta strimgalviais“ (15min.lt, 2018-07-04) ir Laurynos Vireliūnaitės publikacijoje „Liana Ruokytė-Jonsson: Dainų šventės dalyvių maitintojai bus pateikta pretenzija“ (15min.lt, 2018-07-10) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „A.Verygos neklauso net A.Verygos patarėjas“ („Vilniaus diena“, 2018-10-01).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Aidos Valinskienės publikacijoje „A.Verygos neklauso net A.Verygos patarėjas“ („Vilniaus diena“, 2018-10-01) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijų antraštės turėtų labiau atitikti pagrindinę publikacijų temą, be to, rengiant publikacijas tokiomis jautriomis temomis, kaip atlyginimai, informaciją visuomet būtina perteikti itin tiksliai. Taip pat, pateikiant nuomonę, jog įstaigai realiai vadovauja ne jos vadovas, tikslinga pateikti ir paties vadovo nuomonę šiuo klausimu.

 

SVARSTYTA:

5. V.V. skundas dėl publikacijos „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) ir portalo futbolas.lt įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: publikacijoje „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario Petro Kekio skundas dėl VšĮ „Mažeikių laikraštis“ direktorės ir laikraščio „Būdas žemaičių“ redaktorės Birutės Šneideraitienės veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) Birutė Šneideraitienė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio reikalavimų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Birutę Šneideraitienę ir atkreipti jos dėmesį į Komisijos rekomendacijas dėl žurnalistų dalyvavimo politinėse kampanijose.

 

SVARSTYTA:

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti programą „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08, 2018-11-29, 2018-12-20, 2019-01-10) ir žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmus visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

3) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-12-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

4) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2019-03-18 prašymo Nr. 2-826(7.9).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka.

 

- Dėl A.Š. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka bei persiųsti jį LRTK įvertinti skundžiamą laidą dėl galimo neigiamo poveikio nepilnamečiams.

 

- Dėl VRK 2019-03-21 prašymo Nr. 2-867(2.10).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą skubos tvarka.

 

- Dėl Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2675.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišino parengtai Komisijos pozicijai ir išsiųsti ją Seimo kanceliarijai.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario Petro Kekio skundas dėl VšĮ „Mažeikių laikraštis“ direktorės ir laikraščio „Būdas žemaičių“ redaktorės Birutės Šneideraitienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl skundo priėmimą kitam posėdžiui ir pasiūlyti B.Šneideraitienei papildomai pateikti paaiškinimus dėl politinės kampanijos laikotarpiu rengtų publikacijų.

 

SVARSTYTA:

2. Dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 2, 26, 27 ir 29 str. pažeidimo:

1) Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Politikui svarbiausia – garbės kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06);

2) publikacijoje „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06).

NUSPRĘSTA:

1) Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Politikui svarbiausia – garbės kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys publikaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) publikacijoje „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnis, nustatantis, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistinių kūrinių.

 

SVARSTYTA:

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti portalo jonavoszinios.lt redakcijos veiksmus visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: grąžinti skundą išnagrinėti pagal kompetenciją VRK dėl galimo Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

4. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti programą „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08, 2018-11-29, 2018-12-20, 2019-01-10) ir žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmus visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: tenkinti L.Radzevičiūtės prašymą ir atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2675.

NUSPRĘSTA: atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui.

 

- Dėl ŽEIT persiųsto anoniminio skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti ŽEIT ir pareiškėją, jog pagal Komisijos darbo reglamento 21 p. anoniminių skundų Komisija nenagrinėja.

 

- Dėl VRK 2019-02-18 prašymo Nr. 2-530(7.9).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacijos „Mūsų savivaldos ypatumai“ (rinkosaikste.lt, 2018-09-26), „Kėdainių savivaldos ypatumai (II)“ (rinkosaikste.lt, 2018-12-04) ir „Kėdainių savivaldos ypatumai (III)“ (rinkosaikste.lt, 2019-01-09) paslėpta politine reklama nelaikytinos;

2) išreikšti nuomonę, jog Ligitos Sinušienės publikacija „Palanga tapo jūrine savivaldybe – perėmėm Šventosios uosto valdymą“ („Palangos tiltas“, 2018-10-05), publikacija „Ryškėja būsimos Signatarų alėjos kontūrai“ („Palangos tiltas“, 2018-10-19), publikacija „Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyriaus apdovanojimai“ („Palangos tiltas“, 2018-12-21), publikacija „Meras susitiko su Kobuleti vadovu“ („Palangos tiltas“, 2019-01-25) ir Vidmanto Matučio publikacija „Šventosios uostą atkurs nuo žvejybos vietų“ (diena.lt, 2019-01-30) paslėpta politine reklama nelaikytinos;

3) išreikšti nuomonę, jog Eglės Šilinskaitės-Puškorės publikacija „Šeima – geriausias projektas“ („Stilius“, 2018-11-27) laikytina paslėpta politine reklama;

4) išreikšti nuomonę, jog programa „Kitoks pokalbis“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-12-07) laikytina paslėpta politine reklama;

5) išreikšti nuomonę, jog Stasės Skutulienės publikacija „Atsarginės“ Lietuvos nepirksime“ („Pamarys“, 2019-01-11) paslėpta politine reklama nelaikytina;

6) išreikšti nuomonę, jog Simonos Damulienės publikacija „Žmogus, kurį verta pamėgdžioti“ (lzinios.lt, 2019-01-18) paslėpta politine reklama nelaikytina;

7) išreikšti nuomonę, jog Lino Greičiaus publikacija „Stebuklas įvyko: vaikus gydys garsiausias profesorius R.Kėvalas“ („Dzūkų žinios“, 2019-01-31) ir Godos Čiginskaitės publikacija „Briuselis atvėrė duris Lazdijų mero ir kaimynų lenkų pasiūlymams“ („Dzūkų žinios“, 2019-02-07) paslėpta politine reklama nelaikytinos.