logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Penktadienis, 02 birželio 2017 16:15

Visuomenės informavimo etikos komisija svarstė klausimą dėl dienraščio ,,Lietuvos rytas“ redakcijos priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai

Pagal Visuomenės informavimo etikos komisijos darbo reglamento 47 straipsnį, jeigu per vienerius metus, pradedant skaičiuoti nuo pirmojo visuomenės informavimo priemonėje paskelbto kūrinio pripažinimo pažeidus Etikos kodekso nuostatas, ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas Komisijos pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir (ar) skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Šis Komisijos sprendimas galioja vienus metus nuo jo priėmimo dienos.

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi nurodytu Reglamento straipsniu, gegužės 24 dienos posėdyje svarstė klausimą dėl dienraščio ,,Lietuvos rytas“ redakcijos priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.

Komisija konstatavo, kad nuo 2016 m. birželio 15 dienos iki 2017 m. kovo 21 d. šešios ,,Lietuvos ryto“ publikacijos buvo pripažintos pažeidusios Visuomenės informavimo etikos kodekso (toliau – Kodeksas) straipsnius.

Tai publikacijos:

Audronė Urvelytė. „Kol kelininkai bylinėjasi, nelaimių nemažėja“ (,,Lietuvos rytas“,2015-10-30)  2016-06-15 sprendimas EKS-10/16, str.6; 22;

Arvydas Lekavičius. „Bankų duobkasiai mokosi ir pinga“ ( ,,Lietuvos rytas“,2013-03-01) 2016-11-09 sprendimas EKS-25/16, str.3; 6;

Marius Jokūbaitis. „Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga“ ( ,,Lietuvos rytas“, 2013-05-24) 2016-11-09 sprendimas EKS-26/16, str.3; 5;

Rasa Karmazaitė ir Arvydas Lekavičius. „Lietuvės užburtą turčių medžioja buvusi žmona“ ( ,,Lietuvos rytas“, 2016-02-20) 2016-11-23 sprendimas EKS-27/16, str.5; 6; 22;

Artūras Jančys. „50 tūkstančių eurų kyšį dalijosi pasimėgaudami“ (,,Lietuvos rytas“, 2016-05-07 )2017-03-21 sprendimas EKS-17/17 Str.8; 20

„Kyšių reikalavo ir keiksmais“ („Lietuvos rytas“, 2016-05-10)2017-03-21 sprendimas EKS-18/17 Str.20.

Viso buvo pažeista 12 Lietuvos žurnalistų ir leidėjų bei Visuomenės informavimo etikos kodekso straipsnių, iš jų:

22 str. (atitinka VIEK 20 str. ) - 4 kartus, 6 str. (atitinka VIEK – 6 str.) - 3 kartus, po du kartus - 3 str. (atitinka VIEK – 3 str.) ir 5 str. (atitinka VIEK - 5 str.) ir 8 str. VIEK - 1 kartą.

Per minėtąjį laikotarpį Komisija ,,Lietuvos ryto“ redakcijai parašė šešis individualius kreipimusis, kuriuose atkreipė dėmesį į tam tikras dienraščio žurnalistų klaidas, kaip antai: tikslumo stoka, nenurodyti šaltiniai ir pan.

Komisija atkreipia dėmesį, kad dienraštis ,,Lietuvos rytas“ yra viena iš dažniausiai skundžiamų visuomenės informavimo priemonių. Reikšminga yra tai, kad šiose šešiose publikacijose net keturis kartus konstatuota, kad kritikuojamam asmeniui nebuvo suteikta teisė atsakyti į kritiką, nors Kodekso nuostata reikalauja visada suteikti galimybę kritikuojamam asmeniui paaiškinti, patikslinti ar paneigti informaciją. Tai kelia pagrįstų abejonių, kad dienraščio žurnalistai darbe ne visada vadovaujasi objektyvumo, nešališkumo kriterijais, dažnai neišklauso visų konflikto pusių, aplaidžiai tikrina faktus ir šaltinius.

Svarstydama klausimą dėl dienraščio redakcijos priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, Komisija atsižvelgė į tai, kad dvi publikacijos - Arvydo Lekavičiaus „Bankų duobkasiai mokosi ir pinga“ ir Mariaus Jokūbaičio „Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga“ - jau buvo svarstytos Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje (toliau – LŽLEK) bei pripažintos pažeidusios Kodekso nuostatas. UAB ,,Lietuvos rytas“ apskundus LŽLEK sprendimus, teismas nusprendė, kad anuomet svarstymo metu buvo padaryti kai kurie procedūriniai pažeidimai ir pavedė Komisijai šias publikacijas svarstyti iš naujo.

Komisija, vykdydama teismo nurodymą, persvarstė publikacijas ir, kaip ir anksčiau dirbusi LŽLEK, pripažino abiejose publikacijose esant Etikos kodekso straipsnių pažeidimų. Vis dėlto Komisija mano, kad dar kartą bausti už tuos pačius kūrinius, dėl kurių LŽLEK buvo priskyręs dienraštį ,,Lietuvos rytas“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, nebūtų teisinga.

Komisija rekomenduoja dienraščio ,,Lietuvos rytas“ redakcijai įvertinti situaciją ir priimti tinkamus sprendimus dėl profesionaliosios etikos standartų laikymosi.