logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Darbo reglamentas

PATVIRTINTA

Visuomenės informavimo etikos komisijos

2015 m. kovo 23 d. sprendimu

 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

Bendrosios nuostatos

1. Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisijos) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Komisijos darbo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija „Dėl žurnalistinės etikos“, Visuomenės informavimo etikos kodeksu, kitais teisės aktais.

3. Komisija yra kolegialus Visuomenės informavimo etikos asociacijos (toliau – Asociacija) valdymo organas.

4. Komisija atlieka šias funkcijas:

4.1 rūpinasi visuomenės informavimo profesinės etikos ugdymu;

4.2 nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę;

4.3 nagrinėja asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus visuomenės informavimo etikos nuostatas, taip pat nagrinėja viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus dėl etikos pažeidimų;

4.4 savo iniciatyva pradeda nagrinėti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos atvejus, galimai pažeidus visuomenės informavimo etikos nuostatas (Patikslinta 2017-03-01 Komisijos sprendimu);

4.5 nagrinėja su visuomenės informavimo etika susijusius asmenų kreipimusis (prašymus, pareiškimus, pasiūlymus);

4.6 bendradarbiaudama su valstybės įstaigomis ir institucijomis užtikrina visuomenės raštingumo naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis plėtrą, informacijos kritinio vertinimo ir analizės principų sklaidą;

4.7 organizuoja renginius visuomenės informavimo srities profesinės etikos klausimais, dalyvauja įgyvendinant valstybės institucijų strateginio planavimo programas, veiklos planus.

4.8. Veikdama savo kompetencijos ribose, Komisija vertina profesionaliai veikiančių viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, žurnalistų veiklą Visuomenės informavimo etikos kodekso požiūriu, atsižvelgdama į faktinį jų veiklos turinį, kuris apima laikraščiuose, žurnaluose, radijo ir televizijos laidose, informacinės visuomenės informavimo priemonėse bei jų asmeniniuose tinklaraščiuose ir socialinių tinklų paskyrose skelbiamą informaciją (Patikslinta 2017-09-20 Komisijos sprendimu).

5. Komisija klausimus svarsto kolegialiai ir nešališkai, atsižvelgdama į sąžiningumo, objektyvumo, teisingumo ir protingumo principus.

6. Komisija kiekvienais metais iki kovo mėn. 31 d. viešai paskelbia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą.

 

Komisijos struktūra

7. Komisiją sudaro 8 nariai (po vieną deleguotą asmenį nuo kiekvieno Asociacijos nario) (Patikslinta 2019-06-11 Komisijos sprendimu). Mažesnis deleguotų asmenų skaičius nėra kliūtis Komisijai dirbti. Komisijos nariu gali būti tik aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir 5 metų veiklos patirtį visuomenės informavimo srityje turintis asmuo.

8. Komisijos kadencija trunka 3 metus.

9. Kadencijos laikotarpiui Komisija pirmajame posėdyje išrenka iš savo narių Komisijos pirmininką ir Komisijos pirmininko pavaduotoją (pirmininko teikimu). Pirmajam Komisijos posėdžiui vadovauja vyriausias amžiumi Komisijos narys.

10. Komisijos pirmininko funkcijos:

10.1 organizuoja Komisijos darbą ir jam vadovauja;

10.2 kviečia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

10.3 užtikrina Komisijos sprendimų viešumą;

10.4 aiškina ir/ar komentuoja Komisijos priimtus sprendimus, pareiškimus ir kt.;

10.5 atstovauja Komisijai santykiuose su kitomis institucijomis;

10.6 rengia ir skelbia Komisijos metines veiklos ataskaitas;

10.7 turi iniciatyvos teisę šaukti neeilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą.

11. Komisijos pirmininko pavaduotojo funkcijos:

11.1 kuruoja atskiras Komisijos veiklos sritis;

11.2 vadovauja Komisijos darbui, kai pirmininkas laikinai negali eiti pareigų.

12. Komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas turi teisę atsistatydinti nepasibaigus kadencijai (arba būti atstatydinti). Komisija tokiu atveju renka naują Komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją.

13. Komisijos narių teisės:

13.1 gauti visą informaciją, susijusią su Komisijos veikla;

13.2 pareikšti nuomonę raštu arba žodžiu visais Komisijos nagrinėjamais klausimais;

13.3 siūlyti klausimus Komisijos posėdžių darbotvarkei, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl komisijos darbo;

13.4 inicijuoti ir teikti svarstyti klausimus, susijusius Reglamento 4 straipsnyje išvardytomis Komisijos funkcijomis;

13.5 imtis iniciatyvos sušaukti neeilinį visuotinį Asociacijos narių susirinkimą, kai tam pritaria daugiau kaip ½ deleguotų Komisijos narių;

13.6 atsistatydinti iš Komisijos narių, pateikus ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų prašymą Asociacijos direktoriui.

14. Komisijos narių pareigos:

14.1 dalyvauti Komisijos posėdžiuose, o nesant tokios galimybės, iš anksto informuoti apie tai Komisijos pirmininką;

14.2 laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos, susijusios su Komisijos gautais bei nagrinėjamais skundais.

14.3 vengti Komisijos sprendimų vertinimo bei aiškinimo ne Komisijos posėdžiuose.
14.4 nusišalinti nuo svarstomų klausimų:

14.4.1 kai tai susiję su Komisijos nario asmeniu;

14.4.2 kai tai susiję su visuomenės informavimo priemonėmis, su kuriomis Komisijos narį sieja turtiniai, darbo santykiai;

14.4.3 kai tai susiję su asmeniu, kurį su Komisijos nariu sieja giminystės, šeimos, kiti artimi ryšiai;

14.4.4 kai gali kilti interesų konfliktas ar būtų pakenkta sprendimo priėmimo objektyvumui ar dėl kitų svarbių priežasčių, kurias praneša ir paaiškina Komisijos nariams;

14.4.5 kai Komisijos nariui bandoma daryti įtaką, poveikį dėl sprendimo priėmimo.

 

Komisijos darbas

15. Komisija rengia posėdžius, pasitarimus, organizuoja renginius, vykdo kitą veiklą, būtiną Reglamento 4 straipsnyje numatytoms funkcijoms įgyvendinti. Posėdžiai yra pagrindinė komisijos darbo forma.

16. Sprendžiant procedūrinius klausimus bei esant būtinybei skubiai priimti sprendimą (išskyrus Komisijos pirmininko, pavaduotojo rinkimus ir sprendimus dėl pripažinimo pažeidus visuomenės informavimo etiką), pareikšti nuomonę, poziciją aktualiais visuomenės informavimo etikos ir kitais Reglamente numatytais klausimais, Komisijos pirmininkas gali rengti Komisijos narių apklausas elektroninio susižinojimo priemonėmis. Tokiu atveju surašomas virtualaus Komisijos posėdžio protokolas.

17. Į Komisiją dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tos dienos, kurią pažeidimas buvo padarytas. Skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo jo gavimo dienos. Skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, jeigu jam išnagrinėti reikalinga papildoma medžiaga.

18. Komisija priima nagrinėti tuos skundus, kurie atitinka šiame Reglamente nustatytus reikalavimus. Skundai ir visa medžiaga pateikiami raštu valstybine kalba; skundų ir medžiagos vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti notaro. Skundas persiunčiamas visuomenės informavimo priemonei, skleidėjui, rengėjui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Paaiškinimai Komisijai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų (Patikslinta 2018-06-12 Komisijos sprendimu, galioja nuo 2018-07-10); jų pateikimo terminas gali būti pratęstas dėl svarbių priežasčių bendrai Komisijai sutarus.

19. Komisijai skundai pateikiami elektroniniu paštu, paštu ar pristatomi tiesiogiai Komisijos viešai skelbiamu adresu. Komisijai teikiamame skunde turi būti nurodyta:

19.1 skundą pateikusio asmens vardas, pavardė, adresas ir elektroninio pašto adresas, kuris bus naudojamas komunikacijai su skundą pateikusiu asmeniu vykdyti, skundo surašymo data;

19.2 konkreti visuomenės informavimo priemonė ir publikacija ar laida, dėl kurios skundžiamasi, taip pat pridedama publikacijos kopija ir (ar) laidos įrašas, jeigu skundžiamasi dėl profesinės etikos pažeidimų, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai paskleisdami informaciją visuomenei (jeigu asmuo kreipėsi į visuomenės informavimo priemonę dėl laidos įrašo kopijos, bet gavo neigiamą atsakymą, įrašo kopiją parūpina Komisija);

19.3 konkretūs visuomenės informavimo etikos nuostatas pažeidžiantys veiksmai ar neveikimas, dėl kurių skundžiamasi (Patikslinta 2019-06-11 Komisijos sprendimu);

19.4 nurodyti skundžiamus Etikos kodekso straipsnius (rekomenduojama) (Papildyta 2017-03-01 Komisijos sprendimu);

19.5 įrodymai, pagrindžiantys pareiškėjo reikalavimus ir (ar) pretenzijas (Papildyta 2019-06-11 Komisijos sprendimu).

20. Skundas, neatitinkantis bent vieno iš 19.1, 19.2 ir 19.5 punktuose numatytų reikalavimų, nenagrinėjamas, jei Komisija nenusprendžia kitaip (Patikslinta 2019-06-11 Komisijos sprendimu). Tuo atveju, kai Komisija atsisako nagrinėti skundą dėl jo turinio reikalavimų trūkumų, asmuo apie tai informuojamas el. paštu (arba paštu, jei nenurodytas el. pašto adresas) nurodant šiuos trūkumus. Pašalinus trūkumus asmens skundas priimamas nagrinėti, o jo pateikimo data laikoma ta diena, kai buvo gautas skundas, atitinkantis jam keliamus reikalavimus.

21. Anoniminių skundų ir skundų, kuriuose nėra nurodyti konkretūs visuomenės informavimo etikos nuostatas pažeidžiantys veiksmai ir (ar) neveikimas, Komisija nenagrinėja (Patikslinta 2019-06-11 Komisijos sprendimu).

22. Komisija turi teisę atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu:

22.1 skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Komisijos kompetencijai;

22.2 pradėjus nagrinėti skundą paaiškėja, kad skundo autorius dėl to paties dalyko yra kreipęsis į teismą ar Žurnalistų etikos inspektorių (esant šiai aplinkybei Komisija gali laikinai sustabdyti ar atidėti skundo nagrinėjimą (Patikslinta 2017-03-01 Komisijos sprendimu); dėl kiekvieno skundo nagrinėjimo Komisija sprendžia individualiai);

22.3 Komisija jau yra priėmusi sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą;

22.4 neįmanoma pradėti skundo tyrimo dėl duomenų trūkumo, o skundą pateikęs asmuo prašomas nepateikia skundo tyrimui būtinų duomenų arba dėl objektyvių priežasčių negali jų pateikti;

22.5 asmuo atsisako skundo ir apie tai praneša Komisijai.

Apie skundo nagrinėjimo atsisakymą ir (ar) sustabdymą pranešama skundą pateikusiam asmeniui.

23. Komisijos raštvedybą ir techninius-organizacinius reikalus tvarko Asociacijos direktorius.

24. Komisijos veiklai būtinas sąlygas užtikrina ir darbui reikalingas priemones parūpina Asociacijos direktorius.

25. Komisija pagal jai priskirtą kompetenciją svarsto:

25.1 Asociacijos vardu direktoriaus planuojamus sudaryti sandorius, kurių suma viršija 5000 Eur (penkis tūkstančius eurų), ir priima sprendimus pritarti/nepritarti šiems sandoriams;

25.2 Asociacijos biudžeto projektą bei teikia siūlymus dėl biudžeto projekto Asociacijos direktoriui.

 

Komisijos posėdžiai

26. Komisijos posėdžiai kviečiami pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

27. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ deleguotų Komisijos narių.

28. Komisijos posėdžiai vyksta valstybine kalba (Patikslinta 2016-03-21 Komisijos sprendimu). Komisijos posėdžiai yra vieši, išskyrus sprendimų priėmimą. Skundą pateikusio asmens prašymu jo klausimo nagrinėjamas gali būti uždaras, dalyvaujant tik su skundo nagrinėjimu susijusiems asmenims (Patikslinta 2015-10-12 Komisijos sprendimu).

29. Komisijos pirmininkas, nusprendęs skundą perduoti nagrinėti Komisijos posėdžiui, paskiria posėdžio vietą ir laiką, apie tai praneša Komisijos nariams ir pateikia jiems susipažinti visą medžiagą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos Komisijos posėdžio dienos. Posėdžio metu patvirtinama kito posėdžio preliminari darbotvarkė.

30. Apie Komisijos posėdį el. paštu pranešama visuomenės informavimo priemonės, dėl kurios pateiktas nagrinėti skundas, skleidėjui, rengėjui (jeigu rengėjas Komisijai yra žinomas).

31. Posėdžio pirmininkas tikrina ar yra kvorumas, siūlo darbotvarkę. Posėdis pradedamas patvirtinus darbotvarkę.

32. Komisijos posėdžio protokole nurodoma: a) posėdžio pirmininkas; b) posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai; c) darbotvarkė; d) ginčo šalys; e) Komisijos narių svarstymo ir pasisakymų santrauka; f) balsavime dalyvaujančių Komisijos narių skaičius ir balsavimo rezultatai; g) Komisijos priimtas sprendimas (Patikslinta 2018-09-25 Komisijos sprendimu).

33. Posėdžio protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas po posėdžio.

34. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir asmuo, kuris rašo protokolą.

35. Posėdžio svečiai ir kviestiniai asmenys privalo laikytis tvarkos ir netrukdyti Komisijos darbui. Priešingu atveju Komisija turi teisę nutraukti posėdį.

 

Komisijos sprendimai

36. Komisija posėdyje priima sprendimus dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų, individualius kreipimusis į visuomenės informavimo priemonės leidėjus, skleidėjus, pareiškia pozicijas, rekomendacinio pobūdžio nutarimus, išdėstydama nuomonę konkrečiais aktualiais klausimais, apibendrina darbo praktiką.

37. Komisija, spręsdama klausimus, gali pasitelkti nepriklausomų ekspertų, kviestis suinteresuotus asmenis.

38. Komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

39. Sprendimai dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų yra priimami daugiau kaip ½ visų deleguotų Komisijos narių balsų dauguma; balsuojama tik „už“ arba „prieš“, susilaikyti negalima. Jeigu Komisijos narių balsai svarstomu klausimu pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

40. Komisijos sprendimai dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų priimami uždarame posėdyje.

41. Komisijos sprendimas dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų susideda iš įžanginės, konstatuojamosios ir rezoliucinės dalies. Komisijos sprendime turi būti glaustai nurodyta svarstyto klausimo esmė, publikacijos ir (ar) visuomenės priemonės pavadinimas (jeigu pažeidimai buvo padaryti konkrečioje publikacijoje ir (ar) visuomenės informavimo priemonėje), publikacijos autoriaus ir (ar) kito visuomenės informavimo etikos pažeidimus padariusio žurnalisto, viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo vardas ir pavardė, išdėstyti sprendimo priėmimo motyvai, apskundimo tvarka (Patikslinta 2018-09-25 Komisijos sprendimu).

42. Komisijos sprendimas įsigalioja, kai jį pasirašo Komisijos arba posėdžio pirmininkas.

43. Komisija, nustačiusi, kad gautas skundas nepriklauso jos kompetencijai, priima sprendimą persiųsti skundą nagrinėti kompetentingai institucijai arba palikti jį nenagrinėtą, apie tai informuodama pareiškėją.

44. Komisijos sprendimai dėl profesinės etikos pažeidimų skelbiami Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka, išsiunčiami ginčo šalims el. paštu (arba paštu, jei el. paštas nenurodytas).

45. Komisijos sprendimas dėl etikos pažeidimo galioja vienus metus nuo jo priėmimo dienos.

46. Procedūriniai klausimai, nenumatyti Reglamente, sprendžiami Komisijos posėdžiuose.

47. Jeigu per vienerius metus, pradedant skaičiuoti nuo pirmojo visuomenės informavimo priemonėje paskelbto kūrinio pripažinimo pažeidus Etikos kodekso nuostatas, ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas Komisijos pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus, Komisija, remdamasi Etikos kodekso jai suteikta teise, svarsto klausimą dėl rengėjo ir (ar) skleidėjo priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Šis Komisijos sprendimas galioja vienus metus nuo jo priėmimo dienos (Patikslinta 2017-03-01 Komisijos sprendimu).

 

Komisijos veiklos finansavimas

48. Komisija finansuojama iš Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu skirtų Asociacijos lėšų. Komisijos nariams už jų darbą Komisijoje gali būti atlyginama visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kuriame nustatomi ir atlyginimo dydžiai.

 

Reglamento keitimas

49. Reglamentas gali būti keičiamas, jeigu Komisijos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ deleguotų Komisijos narių ir už pakeitimą balsuoja daugiau kaip pusė dalyvaujančių Komisijos narių.