logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Privatumo politika

Ši Privatumo politika (toliau ― Privatumo politika) parengta tam, kad paaiškintume, kokius Jūsų asmens duomenis, kokiais tikslais, pagrindais ir sąlygomis tvarko Visuomenės informavimo etikos asociacija (toliau ― Asociacija, Mes), juridinio asmens kodas 303601856, registracijos adresas Vilniaus g. 35, Vilnius, įskaitant asmens duomenų tvarkymą interneto svetainėje: www.etikoskomisija.lt.

Privatumo politika taikoma asmenims, kurie dalyvauja Asociacijos veikloje, kurie kreipėsi į Asociaciją arba dėl kurių veiklos kiti subjektai kreipėsi į Asociaciją arba yra kaip nors kitaip susiję su Asociacijos vykdoma veikla, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios Privatumo politikos įsigaliojimo.

Privatumo politika gali būti bet kuriuo metu pakeista, papildyta tam, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kad Jums būtų suteikta aktuali informacija apie tai, kaip Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, todėl rekomenduojame periodiškai susipažinti su aktualia Privatumo politikos redakcija Mūsų interneto svetainėje: www.etikoskomisija.lt.

Asociacija tvarko asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Asociacija tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti ir juos saugo tik tiek laiko, kiek būtina numatytiems tikslams pasiekti.  

Jūs visada galite susisiekti su Asociacija el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., jei Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. 

 

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, visų pirma, pagal identifikatorių, pvz.: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

 

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME?

 • Asmenų prašymų, pareiškimų, pasiūlymų nagrinėjimo ir komunikacijos su Jumis tikslu tvarkome vardą, pavardę, Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis, komunikacijos datą, laiką ir laiške Jūsų ir Asociacijos pateiktą informaciją; 
 • Visuomenės informavimo etikos pažeidimų, kuriuos galimai padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę tikslu tvarkome skundo pateikėjo ar jo atstovo (kai pažeidimas nagrinėjimas skundo pagrindu) vardą pavardę, kontaktinius duomenis, skundo pateikimo datą, galimo pažeidėjo ar jo atstovo vardą pavardę, kontaktinius duomenis, publikacijos ar laidos įrašo, dėl kurios pateiktas skundas, kopiją ir kitus duomenis, kurie būtini galimo pažeidimo išnagrinėjimui;
 • Profesionaliai veikiančių viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, žurnalistų veiklos vertinimo Visuomenės informavimo etikos kodekso požiūriu tikslu tvarkome rengėjo, skleidėjo, žurnalisto vardą, pavardę, vertinamos skelbiamos informacijos turinį;
 • Renginių, mokymų ir susitikimų organizavimo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kitą Jūsų pateiktą informaciją;
 • Vidaus administravimo tikslu tvarkome Asociacijos darbuotojų, valdymo organo (Visuomenės informavimo etikos komisijos) narių, ekspertų vardą, pavardę, asmens kodą, banko sąskaitos numerį, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, kitą su darbo, mokesčių ir kitomis Asociacijai nustatytomis pareigomis susijusią informaciją;
 • Asociacijos narių atstovų sąrašo tvarkymo tikslu tvarkome Asociacijos narių atstovų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, darbovietę, pareigas, darbovietės adresą, tapimo asociacijos nariu bei narystės pabaigos datą;
 • Sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, informaciją apie darbovietę, pareigas, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, mokėjimo pavedime ir kituose buhalteriniuose dokumentuose esančius Jūsų asmens duomenis.

 

KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis tik turėdama teisinį pagrindą. Siekdama nurodytų tikslų Asociacija gali vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Asociacija remiasi Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu Jūsų asmens duomenų tvarkymui, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Būtinybė vykdyti teisines prievoles;
 • Būtinybė pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Būtinybė saugoti Asociacijos teisėtus interesus.

 

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI?

Asociacija, vykdydama savo veiklą, gali pasitelkti paslaugų teikėjus. Tai yra informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantys subjektai (duomenų tvarkytojai), auditoriai, teisininkai, kuriems Jūsų asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina šioms paslaugoms.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, visuomenės informavimo priemonei, skleidėjui, rengėjui, kurie turi pateikti paaiškinimus dėl pateikto skundo, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas, jei tai yra privaloma pagal taikytinus teisės aktus arba yra būtina ginant Asociacijos teises.

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, Asociacijos teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.). 

  • Atsakymų pateikimo į Jūsų užklausas tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis 3 metus po atsakymo į Jūsų užklausą pateikimo dienos;
  • Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos, galimai pažeidus visuomenės informavimo etikos nuostatas, vertinimo ir skundų nagrinėjimo tikslais tvarkome asmens duomenis tiek, kiek būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, bet visais atvejais ne trumpiau kaip 3 metus po skundo išnagrinėjimo ar vertinimo atlikimo;
  • Mokymų, seminarų, projektų ir susitikimų organizavimo tikslu saugome Jūsų asmens duomenis 3 metus po renginio pabaigos; 
  • Vidaus administravimo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis tiek kiek numatyta teisės aktais, tais atvejai kai nenumatyta saugome 10 metų po duomenų surinkimo;
 • Asociacijos narių sąrašo tvarkymo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis 3 metus po narystės nutraukimo;
  • Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu saugome Jūsų asmens duomenis 10 metų po sutarties pasibaigimo ar jos nutraukimo.

 

KOKIOS YRA JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS?

Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

 • gauti informaciją apie tai, ar Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus;
 • atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų; Asociacijai nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Jei Jums kyla neaiškumų ar klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite pirmiausia su Mumis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite pateikt Asociacijai el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba atsiųsti adresu J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius. Tam, kad galėtume nagrinėti Jūsų prašymą, Jūs turėsite patvirtinti savo tapatybę.

Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo išnagrinėsime per 1 mėnesį, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.

Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

 

GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA 

Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų. 

 

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

 

AR NAUDOJAME SLAPUKUS?

Asociacijos interneto svetainėje www.etikoskomisija.lt slapukai nėra įdiegti.

 

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jeigu turite su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ar prašymų, susisiekite su Mumis – Visuomenės informavimo etikos asociacija 

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius

 

POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti ir keisti Privatumo politiką. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime Asociacijos interneto svetainėje, todėl rekomenduojame reguliariai apsilankyti ir susipažinti su aktualia Privatumo politikos redakcija.